REKLAMA

"W Platformie narasta przekonanie, że zmiany są konieczne"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-18 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń pa ństwo Karina Lewicka pa ństwa i m ój gość prof . Dariusz Rosati pose ł Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dzie ń dobry pan ie pośle, dzień dobr y w itam państwa jutr o expos é premiera Mateusza Morawieckiego jak zapow iada Michał Dworczyk będzie o wyzwaniach gospodarczyc h i sprawach kl imatycznych, jeżeli chodzi oto wyzwan ia gospodarcze to ma m wra żenie, że państwo si ę n imi zajm ą na kontynuację pierwszego pos iedzenia Sejmu ju ż jutr o projek Rozwiń » t nowel izacji ustawy o solidarno ściowym fundusz u wsparc ia os ób niepe łnosprawnych likwidacja trzydziestokrotno ści i nowel izacji ustawy o podatku akcyzowy m, czyli akcyz a na alkohol e i wyroby tytoniowe w g óry i łącznie rząd mógłby skierowa ć na 9 miliardów z łotych po f inansowanie trzynaste j emerytur y tak to bardzo charakterystyczn e, że pierwsze 3 ustawy, jakie trafiaj ą do Sejmu nowe j kadencji to są ustawy, kt órych celem jes t wyci ągnięcie pieni ędzy z k ieszeni Polaków t o pokazuje, że rząd PiS bardz o trudnej sytuacj i, że po prost u rozp ędził si ę z ob ietnicami wyborczym i, a także z deklaracjam i w w postac i zr ównoważonego bud żetu i propagand y sukcesu gospodarczeg o jak też dobrz e pod rz ądami PiS, al e widocznie rzeczywisto ść jes t bardz iej niepokojące, poniewa ż ich dopad ło ich dopadła tak i rz ąd na rząd w łaśnie forma jedno ustaw y z wydziałem spraw 2 projekty s ą projektam i poselskimi leczy się przygotowane s ą prze z rz ąd wszystkie 3 wszystkie 3 zmierzają do teg o, żeby na łożyć nowe dan iny na polsk ich oni nie chodz i o t o, żeby zmieni ć struktur ę spo życia napoj ów alkoholowych prze z Polaków m ówi Jacek Sasin premier Mateusz Morawiecki dodaje, że jest zaniepokojony liczb ą ma łpek spo żywanych prze z Polaków tak ich małych butelecze k z alkoholem na t ę bardz o chwalebne tylko, że n ie zauważyliśmy do te j pory prze z ostatnie 4 lata żadnej troski ze strony rządu je śli chodz i o służbę zdrow ia czy opieka zdrowotna obywatel i prawda jest bardz o w iele innych sygnałów niepokojących je śli chodz i o sta n op ieki zdrowotnej rz ąd si ę tym kompletnie nie przyjmowa ła t u nagle jak trzeba prawd ę pos łużyć się podatkami t o m ówić oczywiście pieniądze są ważne ważne jes t nasze zdrow ie drodz y kochan i rodac y tak dale j ja jestem przec iwny, że podnos i akcyz ę na papierosy, zw łaszcza cz y alkohol e, ale chciałbym wiedzieć t o zmieni struktury większa wiedza nie powiększa szar ą strefę ora z oczywiście zawsze te n sam efek t prawda ale gd y pani zajrzał do uzasadn ienia te j ustawy to te ż 1 wielki skanda l za t o, że w tym uzasadn ieniu nie ma s łowa uzasadn ienia tam s ą t o tylko wyl iczanki jes t, o ile groszy budżet mało, że nie ma co nie jes t war t 771 000 000 zlotych tak, al e nie no dobrz e ale dlaczeg o w takim razie n ie podn iesiemy dwukrotnie 20 % akcyz y a dlaczeg o mo że 5 dni 10, żeby uniknąć tego przesuwania si ę z szar ą stref ę nie ma żadnych informacji na ten temat prawd a w związku z ty m trzeba traktowa ć tak powiedziałem pomin ę od łóżmy na propagandę rządową, że chodzi o zdrow ie chodzi o pieni ądze pan i redakto r trzydziestokrotno ść zwi ązkowcy pracują pracodawcy cz łonkowie rady dialogu spo łecznego apeluj ą do pos łów o odrzucen ie projekt u ustawy przed e wszystkim chodz i im sposób procedowan ia na 50 dni przed ko ńcem roku Trybunał m ówi o tym, że na miesi ąc pewn e zm iany podatkowe musz ą być już w świadomości op inii publicznej no fakt, że jest to projek t poselsk i czy be z konsultacji społecznych pa ństwo na kurs ie kolizyjnym tak że z lewic ą jeśli o t o chodz i, bo o raze m się zastanawia ć czasu n ie zakazan e ja my ślę, że niech się dobrz e zastanowi ą rzeczywiście dlateg o, że t o jes t te n n iedobry projek t on jes t n iedobry obiektywnego punktu w idzenia prawd a podra ża koszt y zatrudn ienia najwyższej klas y specjalist ów ekspert ów w zawodach, w których mam y ogromn e braki cho ćby lekarzy prawda cz y informatycy napis przekonuje, że on i mają dla rozwoju warto odda ć to wspomn ienie na, ale t o, je żeli wprowadzenie cz y l ikwidacja trzydziestokrotności oznacza t o wprowadzen ie powi ększenie kl ina pomi ędzy kosztami zatrudn ienia danego pracown ika dla firmy dl a przedsi ębiorstwa, a tymi pieniędzmi, które te n pracownik b ierze do kieszeni, wi ęc brutt o nett o ta różnica wzrośnie ona wzrośnie mn iej wi ęcej 25 % t o będzie bardz o powa żne klin efekt y ekonomiczne tak ie kl ina są zawsz e takie, że cz ęść pracowników przechodz i na samozatrudnienie cz ęść osuwa si ę szar ą stref ę, a część może by ć po prostu za granic ę alb o wręcz pracowa ć do zagran icznych firm siedzą z kraju jedna k nawet n ie trzeb a wyje żdżać po drugie i t u jes t punkt na tym nie zasadne cz y lew ica t o wprowadz i w przysz łości ogromn e rozpiętości je śli chodz i o nic n ie, bo pol itycy partii razem m ówią zróbmy maksymalną dlateg o pan ie dodała natom iast, je żeli mam y wprowadzi ć maksymalną emerytur ę, a ściągać sk ładki tak jakby n ie było żadnego z kim jest mo żliwe dlatego to będzie n ie koniec prawdziwa, ale t o b ędzie stuprocentow a stawka podatkow a na dochody powy żej teg o limitu stuprocentowa n o nie ma kraj u w Europie, który ma tego typ u podatk i trzeb a zabierać ca łość brat a w zwi ązku z ty m ja rozum iem kolegów z lewicy oni zawsze myśli o ty m, żeby dzielić mn iej my ślą o ty m, żeby wytwarzać, ale jedna k radz ę im po przyjacielsku, żeby zastanow ili czy czy Toma sens, al e główny argumen t, jaki ma dla nich jes t taki, że t e pieni ądze, które weźmie PiS dzi ęki ewentualn ie zniesienie teg o l imitu, ale nie p ójdą na żadne z e szczytnyc h celów, o których lew ica bardz o m ówi ochron y zdrowia edukacj ę walkę z e smogiem tylko t o s ą pieniądze, które p ójdą na kontynuację dotychczasow y projekt p isowski w zakres ie propagand y telew izji publ icznej f inansowania rozma itych obietnic wyborczyc h czy b ędą pieni ądze wykorzystan e prze z partię rz ądzącą do umacn iania imperium w ładzy Jarosław Gowin m ówi n ie zag łosujemy za dz isiaj rzecznik porozum ienia Kamil Bortniczuk dodawa ł, że Gowin nie uczestniczy ł w pos iedzeniu rządu, na kt órym przyjmowano projek t zn iesienia trzydziestokrotno ści w imieniu porozumienia zdan ie odr ębne z łożyła minister Emilewicz wierzy ł pan, al e my mam y projekt poselski je śli chodzi o 30 krotność tak rz ąd n ie rz ąd obradowa ł na d projektem który, ale orzekaj ące tem u tak tak właśnie nad ty m projekte m, który przy apote m of icjalnie wycofał n ie wym ianie nad ąża trochę zam ian g pan a premiera Gowina, kt óry w, kt óre rzeczywi ście prze żywa ogromn e rozterk i zaczynam współczuć t o s ą takie c ierpienia młodego godzina m łodego Wertera prawd a, dlateg o że no, jeżeli się coś nie podob a to powinien o ty m, otwarc ie mówi 10 warto poradzi ć tak cieszy ł się i czeka m, że zag łosuje przec iw te j z łej regulacj i, a si ę natom iast natomiast, je żeli tak męczy spisem przepowiadaj ą m u zresztą od początku PiS nie jes t parti ą liberaln ą gospodarczo my sporo, ale mówię, że przemy ślał czy wart o mu dale j zu żywać sw ój autorytet, siedz ąc w tej koal icji, kt óra naprawdę jes t koalicj ą zgodn ą z jego poglądami Małgorzata Kidawa Błońska mówią lewicy, że je żeli zagłosują za tym projektem t o będą n ic nie bardziej si ę wycofuje się z tyc h słów, m ówi że ta wypowiedź by ła za mocna n ie chcia ł n ikogo obrazić si ę dobrz e pani Kidawa-Błońska wycofuj e z tych s łów, bo były niefortunne racze j n ie wierzę, żeby ona mia ła co ś na przedn ie, jakb y na my śli jakiś tak i rzeczywi ście daleko idącej z łośliwości, bo ona nie jest teg o typu osobo m w ogóle prawda Ponar natomiast jes t tak a, że życzenie dz ieli tak i to jes t prawda naprawd ę jest naprawd ę jes t osob a n a z jakb y która ma nie tylk o jak zdolność rzeczywi ście godzen ia różnych punktu widzenia, al e zawsze bardz o du żo empat ii takiej naprawd ę podej ścia, które nam prze z prezydium racze j w łaśnie do kogoś, kto będzie łączył, a nie dzieli ł jak l ider partyjn y, al e wraca m do te j wypow iedzi n iefortunne oczywi ście, al e ona nie mia ły nam się racze j rozum iem je j intencje on a uważa też jak my wszyscy, że jeżeli mam y opozycję wobe c rz ądów PiS t o n ie pow inna ta opozycj a u łatwiać real izacji rozmaitych zadań samorz ądowi zadań, które b ędzie wcale n ie będą wi ązały si ę z popraw ą życia Polaków i Polski tylko b ędą sz ły na f inansowanie zada ń partyjnych dlateg o uwa żamy, że lew ica cz y partia razem, bo to chyba n ie SA lew ica tuta j powinna jedna k przemyśleć to czy rzeczywi ście jes t gotowa popiera ć ten projek t zn iesienia tej 30 Kraków mia ła na naszej Temidy stan ie Kidawa Błońska u żywanie fortuny s łów dobrz e się wycofa ła Małgorzata Kidawa-Błońska jes t na raz ie jedyn ą kandydatk ą na najwyższy urząd państw je śli chodz i o Platformę Obywatelską mo żna się było zg łaszać jeszcze mo żna się zg łaszać do jutr a na razie zg łosiła si ę w łaśnie mogło tak 2 boiska ma 150 podpisów potrzebnyc h było 30 jak n ie b ędzie żadnego innego kandydata nie b ędzie prawyborów tak to będzie nom inacja dla murarza Reda wygra ł prawybor y po prost u gdzie były mia ły by ć dopiero 14 grudnia ma być decyzja ch ętnie pani redakto r PiS zosta ły zosta ła ogłoszona procedur a w ramac h, której ka żdy członek Platformy, a być może nawet osob y z zewnątrz mog ą si ę zg łaszać jako kandydac i na kandydata na prezydent a z ram ienia Platformy Obywatelskiej zgłosiła się tylko na nie w iem cz y kto ś zg łosi się n ie jednak uczeń zg łosi na torz e jej kandydatura jes t absolutnie naturaln a, bo naszym kandydate m na prem iera przed wyborami on a wyraziła zgod ę na to co by ło ogłosi prawybory mog ą te ż naturaln ie cza s wydatkach tylk o lat, ale drog a pan i redaktor przez trzeba dać możliwość innym n ie można powiedzieć to jes t jedyna kandydatk a koniec n o to drogi pan ie po śle, dlaczego inni n ie zgłosili Platforma taka w ielka aleja mówił nie ma nie ma, ale jesteśmy bardz o fajn a uc ieczka Grzegorza Schetyny do przod u Jerzego dyskusja o tym, żeby n ie znam też zażenowania zdrad y są straszne liczba zeznań cz y nie i tak wr óci ona jes t na Platformie się toczy to nie jest tak, że ta sprawa jes t odsuni ęta, ale w te j chwili okazji og łoszono taką procedurę t o jes t kompetencj a zarz ądu zarz ądu krajowego part ii w ramac h tej procedury ka żdy mia ł prawo zgłosić się ona jedna k p óki c o uważam, że to naturaln e, bo akurat je śli chodz i o je j kandydatur ę to to w łaśnie Platforma ma w te j chw ili bardz o zjednoczona wszystkim na m si ę podoba ta kandydatur a na premiera i wszystkim nam si ę podoba ta kandydatur a n a na wybor y prezydenckie, a jak podob a panu kandydatur a kandydatur a Borysa budk i na szef a po Gazeta wyborcz a zrobiły zrobi ła badania jej wychodz i na to, że wyborcy po chc ą Borysa budk i 30 % wskaza ń na drug im m iejscu Małgorzata Kidawa-Błońsk a 27 % Grzegorz Schetyna 4 % no i b ędziemy mieli w te j spraw ie r ównież wybor y ja my ślę, że naraz takie przekonanie, że zm iany s ą kon ieczne lasy jednocze śnie podkreślić, że mam du żo uznania także na Schetynę za robot ę, którą wykonalne jak wyciągnął tę parti ę po tak im bardz o ciężkim ci ężkiej przegranej 2005 roku pi ętnastym rok u i naprawdę jes t cz łonkiem niesłychanie zaangażowanym, ale który b ędzie zdaj e si ę u świadomiliśmy sobie chyb a r ównież, że jednak nam ma ogran iczone możliwości si ęgnięcia do jeszcz e innych odłamów elektorat y po znacz y, żeby poszedł najwi ększa partia opozycyjna mus i mie ć lidera, kt óry będzie w stan ie pozyskać poparc ie także wyborców innych pa r b ędzie warto ścią dodaną i t u chyba jes t t o chyba jes t pewien znany jes t ten k łopot oczywi ście wszystk iego także startowa ł w tych wyborach n ie będzie startować podjął decyzj ę w łaśnie od, al e ja uwa żam, że pan i mie ć mo żliwość, żeby t o wszystk o omówić przedyskutowa ć, dlaczego przegrywam y kolejne czy wybor y, bo nie ma c o si ę oszukiwać ostatn ie wybory też by ły pora żką pope łnione zostały błędy te b ędę si ę rozliczyć, owsze m, tak pan i wspomnia ła kampania prezydenck a jest wa żna, al e Klimowski musi mieć cza s na to, że wróci do tyc h spr aw i po prostu zastanowi ć co zrobiliśmy źle, dlaczeg o nie przekona wyborc ów i c o zrobi ć, żebyśmy następnych prz y nast ępnych wyborac h po prostu byl i bardziej skuteczn e Bogdan Zdrojewski zachęca, by Platforma m ówiła wyborcom wprost że, gdy dojdz ie do w ładzy t o podn iesie w iek emerytaln y odpowiedzialny polityk powinien myśleć n ie tylk o tu i teraz jaki ś horyzont wyborcz a także przysz łej kondycj i narod u wszysc y podwy ższają w iadomo jak wygląda struktur a demograf iczna naszego kraj u b ędzie wygl ądać w przyszłości zaczn ą teg o, że rz ąd PO-PSL zap łacił ogromną polityczn ą cen ę za podniesienie w ieku, a może emerytalneg o za potrzebn ą reform ę tak prawdopodobnie b łędem było n ie to, że to zrobiliśmy tylko to, że nie wyja śniliśmy teg o w sposób w łaściwy dl a komunikacji na pewno, bo wi ększość ludz i nie zdawa ł spraw ę że, że utrzyman ie tego wieku oznacz a praktyczn ie g łodowe emerytury ogromn a wi ększość emerytów zreszt ą PiS post ępuje nieuczciwie, dlatego że n ie powiedzia ł teg o Polakom, obni żając powrote m wiek emerytaln y do poprzedn iego poziomu, że będzie t o oznacza ło, że ludzie będą m ieli wiele szans zreszt ą Bogdana Zdrojewskiego odcina si ę w of icjalnym o świadczeniu Platforma, ponieważ państwo te ż n ie powiedz ą prawdę nie zamierzają ładnie, żeby nie m ówimy prawdę o d la t m ówi prawdę prz y tym w iek emerytalny większość emerytów b ędzie mia ł emerytury głodowe w związku z ty m c o zrobi ć nar ód się c ieszy i wyra źnie wskazał nie chce pracować d łużej w zwi ązku z ty m nasze rozwiązanie jes t nast ępujące będziemy tworzy ć syste m zachęt, dlatego że pracowa ć dłużej, ale n ie b ędziemy wprowadza ć obowi ązku b ędziemy przekonywać pokazywa ć, że jeżeli si ę skończy prac ę zawodową zaś w przypadk u kobiet w w ieku lat 60 mają za sob ą n ie 3035 lat prac y to po prostu nie d a się wy żyć emerytur y i zostaw imy b ierzemy zachęcać kob iety m ężczyźni pracowal i d łużej m ieli dodatkow e bodźce zach ęt np. zwoln imy z podatku emerytury dla wszystk ich tych, kt órzy będą pracowa ć po osi ągnięciu wieku emeryt a jeste ś ju ż t o zauważą mówiła m inister Emilewicz trz a, że trzeb a powa żną rozmow ę na tema t systemu emerytalneg o przeprowadzić zach ęty stworzy ć Dariusz Rosati pose ł Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dziękuję pan ie po śle, dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!