REKLAMA

Jedni cieszą się ze stagnacji, inni martwią spadkiem wzrostu. A polski rząd coraz bardziej kombinuje, jak nalać z pustego

Cotygodniowe podsumowanie roku
Data emisji:
2019-11-18 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 14:49 min.
Udostępnij:

Spowolnienie jest, trzeba więc ratować wpływy i wydatki budżetowe, wykonując niemałą ekwilibrystykę prawną, z drugiej strony jednak chyba nie jest najgorzej, skoro są biznesmeni grający na tzw. oczekiwania inflacyjne, czyli wytwarzający przekonanie, że będą podwyżki cen, bo Polacy zarabiają więcej. Co innego w Niemczech: tam spokój, wręcz stagnacja, ale to dobra wiadomość, bo nie ma recesji - ale zarazem o tyle niekorzystna, że zmniejsza się presja na władze, by poluzowały politykę fiskalną. O czym jeszcze mówi Rafał Hirsch w swym "Cotygodniowym podsumowaniu roku"? Warto posłuchać w podkaście, a poniżej - spis tematów odcinka w innej, niż w rankingu Hirscha, kolejności.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
321 podcast dzień dobry nazywam si ę Rafał Hirsch i zaprasza m na kolejn y odc inek cotygodn iowego podcast u, który w zwi ązku z tym, że pokazuj e się c o tydzień nazyw a si ę cotygodn iowe podsumowan ie rok u dotyczy spr aw zwi ązanych z gospodark ą zarówno krajową, jak i globaln ą co tydzień opow iadam o 10 moim zdan iem najc iekawszych wydarzen iach, które zaskoczyły w tak iej lu b inny spos ób mnie w ci ągu minionych 7 dni ju ż n iekoniecznie zaskoczy ły niekt óre Rozwiń » rzeczy mnie wręcz zachwycają nawet w ka żdym razie są tak ie temat y, które mo im zdan iem co w taki cz y inny sposób wa żne na tyle wa żne, że wart o o tym, wiedzieć ani n ie zawsze pojawiaj ą si ę odpow iednio dużym nat ężeniu w tzw. mainstreamowych med iach, więc ktoś zarobione nie ma czasu t o mog łoby t o z łatwością omin ąć, a poz a tym to są tak ie rzeczy, które dl a mn ie osobiście, ponieważ jes t t o zestawienie najbardz iej sub iektywne są najc iekawsze najbardz iej interesuj ące od dziesiątego do p ierwszego miejsca c o dzie ń uszeregowan e s ą wydarzen ia pocz ątkowo jak zaczyna m uk ładać z tak im założeniem, że na p ierwszym m iejscu rzecz najwa żniejsza na dziesi ątym najmniej ważna, al e to n ie zawsze tak jest n ie zawsze ta k na ko ńcu wychodz i, więc proszę si ę tego a ż tak mocno trzymać, że jak to si ę na trzec im miejscu to jes t mniej wa żne niż to co na p ierwszym cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsze w poniedzia łek po dziewiętnastej tylk o na tokfm PL i w nasze j apl ikacji mob ilnej na dziesi ątym m iejscu w ty m tygodn iu taka c iekawa wypowied ź prezesa firmy 44, czyli operato r pla y Telefonia komórkowa w iadomo, o c o chodz i i ten pa n prezes, który nas uwa ża Mark, a Arion myślę, że tak się czyt a jeg o nazw isko powiedzia ł, że on wyt łumaczył zapytan y prze z dziennikarzy na konferencji n o bo mam y sezo n publ ikacji wynik ów f inansowych spółki gie łdowe pokazują swoj e wyniki pote m robi ł konferencji prasowe j play nale ży do teg o gron a ją powiedzia ł, że jeg o zdan iem cen y usług telefon ii komórkowej b ędą rosnąć i bardzo fajn ie wytłumaczył, dlaczego jego zdan iem b ędą rosnąć powiedzia ł, że po pierwsze po prostu będzie rosn ąć zu życie danyc h, wi ęc ta k jak produkcj a tych us ług b ędzie większa, al e tak że, dlateg o że dro żeją r óżne inne rzeczy i dlateg o że rosn ą dochod y przeci ętnego Polaka w Polsce, czyl i ta k jak wskaza ł tuta j n ie nazywającego wprost, al e wskazał bardzo wyra źnie na co ś co nazyw a si ę oczekiwaniami inflacyjnymi, o czym w ielokrotnie w tym podcaście ju ż wcześniej m ówiłem, że co ś tak iego jak oczek iwania inflacyjne to jes t rzecz kluczow a do teg o, żeby pojawiała się inflacja i wręcz jes t to warunek teg o, żeby przedsi ębiorca by ł w stan ie podnieść cen y swoich us ług alb o swoich produkt ów to, że musi wcześniej pojawi ć się odpow iednio dużym nat ężeniu na rynk u odpow iednie oczekiwania, czyl i ludz ie musz ę oczekiwa ć, że b ędzie drożej tak ie oczekiwanie pojaw ia si ę wted y, k iedy np. są bombardowani z e strony mediów w ty m, że b ędą podwy żki, że idzie inflacja wysok a idzie dro żyzna i t d. tak dalej wtedy tak i cz łowiek nabiera przekonania rz ądów też n ie wszystko b ędzie droższy przyzwyczaj a się si łą rzeczy do tego jak ju ż jes t przyzwyczajony t o nabiera tak iego oczekiwania, że jak wejdz ie do sklepu to b ędzie drożej i w takim momenc ie taki przedsiębiorca faktycznie mo że bezbole śnie podnieść cenę, b o z drugiej strony ma kl ienta, kt óry teg o już wcze śniej si ę spodziewał, wi ęc się n ie buntuje przec iwko tak iej wy ższej cen ie i mniej wi ęcej do teg o nawiązuje prezes pla y, który mówi, że będą rosn ąć cen y us ług telefonii kom órkowej, dlateg o że rosną dochody i dlateg o że rosn ą inne cen y innych towar ów na rynku nawet cyta t wypisałem z teg o prezesa powiedzia ł tak kl ienci spodziewają si ę wzrost u cen 2 głównych powod ów po p ierwsze, u żywają coraz więcej danych, a po drug ie, cen y usług telekomun ikacyjnych osi ągnęły n iski poz iom obecnie wiele ce n ro śnie wzrastaj ą te ż p łace, czyli jeszcz e raz podkre ślę, czeg o zacz ął kl ienci spodziewaj ą się wzrost u ce n t o jak ju ż spodziewaj ą to mo żna podnieść cen y prawd a jest klucz t o, że kl ienci spodziewaj ą si ę wzrost u cen przy okazj i w ostatnim tygodniu pojawi ła się te ż tak a analiza z e stron y agencji ratingowej Moodys tu re a t o agencja oceni ła, że podwy żki ce n us ług w f irmach telekomunikacyjnych nale ży odbiera ć pozytywn ie, bo zr ównoważone wzros t kosztów działalności tyc h f irm i przez t o zmniejsza te ż presj ę konkurencyjn ą, a jeśli ktoś zadaj e pytan ie, jak ie koszt y rosn ą w tyc h właśnie f irmach to odpowiedź jest dość prost a są przede wszystkim te koszt y, które rosną we wszystk ich innych f irmach także, czyli wynagrodzen ia mam y rynek pracy taki, jak i mamy i mam y do ść wyraźne wzros t p łac wart o przypomnieć, że play i Orent też ju ż podnosiły w ty m rok u swoje chcem y wprowadza ły nowe plan y abonamentowe z wy ższymi cenam i w czerwcu zaj ąć si ę cyfrowy Polsat zapowiada ł, że do końca rok u też podn iesie swoj e ceny i je śli chodz i o T-Mobile no t o tuta j też ocen a w branży jest tak a, że ta f irma też z pewnością n ie b ędzie konkurować cenow o w najbli ższych miesi ącach, więc generaln ie ta bran ża wojn ę cenow ą ma już za sob ą i teraz wszystkie t e firmy b ędą stara ły si ę stopniowo oczywi ście, żeby nikomu nie przestraszy ć, ale jedna k powol i podnosi ć cen y za swoj e usługi będą mogli t o zrobi ć dl a, dlateg o że jak powiedzia ł prezes 4, czyli firmy, która ich w łaściciele Playa kl ienci spodziewaj ą się wzrost u cen no t o, jak iego spodziewaj ą t o dostaną dzia łań na dziewi ątym miejscu w ty m rok u taka informacja, że w tym rok u w ty m tygodn iu na podsumowan ie rok u jeszcze b ędzie cza s n ie w l istopadzie w tym tygodn iu na dziewi ątym m iejscu informacja o ty m jak prognoza z e stron y Instytutu finans ów międzynarodowych instytut ów i nas iona fajną, kt óra t o instytucja zrzeszaj ąca różne bank i z ca łego świata wyliczy ła, że na koniec tego rok u jak dale j wszystko b ędzie szło tak ja k do te j pory t o na koniec teg o roku ud a na m si ę osi ągnąć 255 bilionów dolar ów d ługu na ca łym świecie ca łego d ługu zar ówno tego publ icznego, jak i teg o prywatneg o i 255 bilionów dolarów jes t pona d 350 % globalneg o PKB i oko ło po łowa tego długu t o jes t dług prywatn y gospodars tw domowyc h przedsi ębiorstw, a reszta t o jes t dług publ iczny, czyli ten zaciągany prze z rządy pa ństw i d ług bankow y też no i jeszcz e Instytut podał te ż, że jakby to przeliczy ć na liczb ę mieszka ńców naszej planet y t o wychodzi jakie ś 32 ,51000 US D na g łowę mieszka ńca w p ierwszym półroczu teg o roku kolejne dan e z teg o raportu, który mo im zdan iem ciekawe warto zna ć te cyferk i w p ierwszym półroczu teg o rok u ten poz iom zadłużenia zwi ększył si ę o 7 , 5 biliona dolarów pona d po łowa tego wzrost u miała m iejsce w stanach Zjednoczonych Chinach, czyli 2 największych gospodarkac h na ca łym świecie d ług rządowy w ty m czas ie przyrosło 1,5 % korporacyjn y przyr ósł o 1 %, a prz y okazji Instytut wyliczy ł te ż ryne k obligacji te n globaln y, bo cz ęść teg o d ługu ma form ę obl igacji, czyl i papier ów wartościowych kt órymi można handlowa ć na rynk u wt órnym, a reszta t o s ą tak ie umow y kredytow e raczej, wi ęc te n ryne k obl igacji globalny wszystkich obl igacji na świecie ma ju ż warto ść st óp 15 bilionów n ie miliard ów bilion ów dolar ów tak ie c iekawe statystyk i si ę ukaza ły w ciągu ostatn iego tygodnia myślę, że wart o się też na d ty m troszeczkę zastanowi ć o d te j stron y teg o popularneg o w śród w ielu os ób przekonania, że zby t wysokie zadłużenie nas zgub i, że t o jes t z ła rzecz, że to si ę źle sko ńczy, ponieważ t o zadłużenie nie pow inno by ć zby t du że jak si ę patrzy na t e statystyki t o zadłużenie ro śnie sob ie tak stopn iowo stopniowo stopn iowo sob ie ro śnie to 255 biliona dolarów na koniec rok u oczywi ście b ędzie rekord wszech czas ów, ale w zesz łym rok u też by ł rekord o bankructw ie Lehman Brothers to bicie rekord ów na par ę la t się zatrzymał, ale o d kilku la t znow u te n d ług ro śnie w rejon y dotąd n ie o b ser dot ąd obserwowane prze z nikogo i to skłania mn ie do tak iej refleksj i tak w łaściwie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby twierdzi ć, że to si ę sko ńczy katastrof ą, ponieważ nie w iadomo tego, poniewa ż n igdy wcześniej tutaj nie byliśmy w tym rejon ie nasz e n igdy wcze śniej gospodark a światowa n ie była tak bardz o zadłużone ja k do tej por y w związku z tym n igdy wcześniej n ie obserwowali śmy żadnej katastrofy z ty m zwi ązanej ja rozumiem, że mogę mo że mieć obawy w zwi ązku z ty m, że idziemy w n ieznane tak naprawdę i t o jest jakb y naturalne, że skor o czego ś n ie znamy to mo żemy si ę bać tego, że sko ńczy się t ą katastrofą, al e z drugiej stron y tak naprawd ę dz isiaj mam y zad łużenie na poz iomie 356 % globalneg o PKB z pewnością kiedy ś dawn o temu, k iedy t o zad łużenie przekraczało 100 % globalnego PKB t o by ły osoby, kt óre mówiły, że to się sko ńczy katastrofą pote m przekraczali śmy 200 % globalnego PKB i te ż na pewno były pewn ie t e same osob y, które mówiły t o si ę sko ńczy globaln ą katastrofą ekonomiczn ą pote m przekraczaliśmy 300 % i te ż była mow a o tym, że będzie to katastrof a ora z 356 % i te ż z pewnością wiele osób stanie t o interpretowa ć tak, że to się sko ńczy katastrofą m y si ę wydaj e osobi ście że, żeby si ę skończyło katastrofą t o musia ło to musia łby nastąpić jaki ś n iespodziewany przyrost teg o zad łużenia i gwa łt co ś gwa łtownego n iespodziewanego c o zn ienacka coś co wprowadz i w sprawiłoby t o wszystkich inwestor ów, którzy kupują te n d ług na świecie, którzy czerpi ą z teg o korzy ść c o wprawiło ich w c o najmn iej konsternacj a najlep iej jaki ś przera żenie i spowodowałoby, że on i już więcej nie chc ieliby mieć w swo ich portfelach inwestycyjnych teg o d ługu wtedy faktyczn ie do tak iej katastrofy mog łoby doj ść natomiast musiałoby si ę wydarzy ć coś, czego on i si ę nie spodziewaj ą i c o ich przestraszy ło tak ie powolne tak i powoln y stopn iowy przyros t zadłużenia mo im zdaniem nie jes t n iczym co c o ich dz iwi wręcz pewnie jes t t o coś zgodneg o z ich oczek iwaniami w zwi ązku z ty m nie ma żadnych podstaw do tego, żeby on i się przestraszyli na pewno n ie jes t tak że inwestorzy, kt órzy inwestuj ą w dług em itowany prze z państwa alb o du że firmy my ślą sob ie na 356 % globalneg o PKB n iedobrze to inwestuje w obl igacje do moment ów, do którego n ie osi ągniemy 4100 % ech, 400 % będzie t o wychodz ę z teg o rynk u i oczywiście, gdyb y tak sob ie inwestorzy pomy śleli faktycznie wyszl i wted y wywo łali taką katastrofę, al e tak z pewno ścią się n ie dz ieje w zwi ązku z tym jeśli tak mi si ę wydaje, że jeśli ten d ług b ędzie r ósł systematycznie stopniowo, a w ty m samy m czas ie gospodarka światowa te ż b ędzie si ę rozwija ć to pewnie nie doczekam y si ę żadnych katastrof z ty m związanej z tym, że t o jes t kontrowersyjny pogl ąd, al e trudno 255 miliardów dw u bilion ów 255  000 000 niewyobrażalne absolutnie pieni ądze długów mam y na świecie, a szan s na ósmym miejscu je śli chodz i o niewyobra żalne pieni ądze t o kolejn y temat, chocia ż t e pieniądze chodzi o pieniądze n ie tak duże jak si ę jeszcze k ilka miesi ęcy tem u wydawa ło najwi ększa firma na świecie giełdowa nowa b ędzie za kilka tygodni Saudi ramk ą, czyli te n operato r pól naftowych i odległości w idzi tak właściwie formaln ie w łaściciel całej Europy je śli chodz i o Arabię Saudyjską wchodz i na giełdę arabsk ą w Rijadzie o tym, wiadomo o d dawna to n ie jest nowy tema t mówiłem te ż w ty m podca ście wiele raz y, al e w ci ągu ostatn iego tygodnia pojawiła si ę w ko ńcu ta zaakceptowan a przez kr ólestwo Arabii Saudyjskiej of icjalna wycen a, kt órą t o wycenę tera z Arabia Saudyjska idzie do inwestor ów i ta wycen a ca łej spółki jes t w widełkach pomi ędzy bilion 600 miliard dolar ów bilion 710 miliardów dolarów n o i oczywiście pierwsze reakcje s ą takie, że t o jest mn iej ni ż oczekiwano, ponieważ wcze śniej w ładze Arabii publicznie wyra żał nadziej ę, że ud a si ę wprowadzić na giełdę t ę spółkę prz y wycen ie sięgającej 2 biliony, a tutaj mam y 1 000  6001  000  700 wcześniej nie w iadomo te ż by ło jak duży pak iet akcji zostan ie wystaw iony na sprzeda ż i m ówiono o tym, że by ć może t o b ędzie 2 ,5 % 2 % kiedy ś ta m najwi ęksi optymiści mówili, że mo że nawet pakiet 5 % o wy ud a si ę sprzedać w ładzom w Rijadzie no i tuta j mam y kolejn e rozczarowan ie, ponieważ okazuj e się, że Arabia jes t gotow a w ty m momencie sprzeda ć pak iet tylk o 1,5 % akcj i w ca łej sp ółce, wi ęc je śli we źmiemy wycen ę na poz iomie 1  000  600 miliardów i we źmie z teg o 1,5 % akcji t o wyjdz ie na to, że te akcje będą mie ć warto ść 24 miliardów dolarów, al e będziemy t ą g órną granicę w tych wide łkach, czyl i bilion 710 miliardów t o wtedy ten pak iet wystaw iony na sprzedaż ma warto ści n ieco pona d 25 , 5 miliarda dolarów co oznacz a, że t o wcale n ie mus i by ć najwi ększa ofert a publiczna akcj i w historii ka t mówiło si ę o te j ofercie oczekiwanej Saudi Aram koszt to z pewno ścią będzie największa ofert a publiczna akcj i w h istorii przypomn ę do te j pory najwi ększą ofertą, kt óra wydarzyła si ę w 2014 roku 5 lat tem u by ła ofert a publ iczna akcj i sp ółki Alibaba chi ńskiej, chocia ż oferta by ła w stanach Zjednoczonych Alibaba, czyli w łaściciele sklep u Ali Express, kt óry mam wra żenie jest popularne w Polsce p ierwszy chyba wiedz ą, o c o chodz i i ofert a te j spółki mia ła warto ści 2 dokładnie 25 miliardów 30  000 000 US D 25 , 03 miliarda n o, a wg tyc h wide łek og łoszonych st a, a oferta Saudi ramk ą b ędzie pomi ędzy 2425 , 65, czyli je śli sprzeda się t e akcj e pocen ie zbli żonej do dolnych widełek n o to n ie b ędzie rekordu, a je śli będzie bli żej górnych wide łek NATO może ud a się te n rekor d o ta m kilkadziesi ąt milionów dolar ów pobi ć w ka żdym raz ie na pewno n ie jest t o wydarzen ie tak iego kal ibru, o kt órym mówiono prze z w iele ostatn ich miesięcy t o na pewno b ędzie najwi ększa f irma na świecie na pewn o b ędzie najwi ększa ofert a publ iczna na świecie i że w ogóle b ędzie to jedno z najwa żniejszych wydarze ń 2019 roku na rynkac h kapitałowych oczywiście to dale j b ędzie po deb iucie giełdowym najprawdopodobniej najwi ększa na bardz iej warto ściowa firma na świecie, poniewa ż warto ść rynkow a apel w te j chwili to jes t 1  000  180 miliardów, a tutaj mam y bilion 600 miliardów, czyli jednak jes t dość wyra źna różnica no ale ju ż to, że b ędzie t o rekordowo du ża emisja oferta publ iczna t o wcal e gwarantowane n ie jest, a poza ty m zasi ęg te j oferty te ż jest zdecydowan ie mn iejszy ni ż pocz ątkowo s ądzono, bo wcześniej były plan y, żeby sprzedawa ć akcji praktyczn ie na całym świecie na gie łdzie w Azji i w Londynie i na rynkach ameryka ńskich i okaza ło si ę, że tak właściwie ta ofert a b ędzie dziać się tylk o same j Arabii Saudyjskiej je j powodzenie b ędzie zale żeć głównie od tego cz y c i lokaln i miliarderzy arabsc y wyciągnął ze swo ich portfel i swoj e zasob y gotówki kupią akcje cz y n ie kości ciekawe jest te ż t o, że g łównie w du żej cz ęści chodzi o tyc h samyc h miliarderów saudyjskich, kt órych ksi ążę Mohammed 2017 roku uwi ęził w pamiętny spos ób hotel u Ritz w Rijadzie t o jes t ta kap italistyczna elita teg o o tego pa ństwa tera z w łaściwie o d ich dobre j woli zale żeć b ędzie powodzenie tej i emisji dz isiaj np. w poniedziałek okaza ło si ę, że zosta ła, że zosta ł odwo łany tzw. Road sh ow, czyl i ta ser ia spotkań przedstaw icieli Arabii Saudyjskiej z inwestorami zagran icznymi w Londynie mia ło by ć i n ie b ędzie trudno powiedzie ć cz y zainteresowanie z e strony inwestorów w Londynie by ło tak n iskie to pierwsze co nam przychodz i do g łowy prawda skoro kto ś chcia ł się spotkać inwestora miały si ę n ie spotka t o może dostał sygna ł, że z drugiej stron y niespecjalnie jest ochot ę na to, żeby się spotyka ć, wi ęc t e event y zostały zosta ły odwo łane ostateczn a cena, bo na raz ie mamy wide łki ostateczna cena ma zosta ć ustalona 5 grudnia wci ąż nie ma dat y debiutu Saudi ramką na gie łdzie w Rijadzie to by łby pewn ie wielki no n ie chc ę używać skanda l, ale du ża rzecz, gdyb y w ostatniej chw ili t o ofert y publ icznej o publiczną odwo łana, ale skoro ci ągle nie wyznaczono daty t o ja rozumiem, że to jest ca ły cza s te ż możliwe, gdyby się okazało, że tak jednak nie sprzedaj ą si ę tak dobrz e jak wcze śniej oczekiwano oczywi ście w tl e jes t ca ły pla n na dalsz y rozw ój Arabii Saudyjskiej, która chc e się uniezale żniać o d rop y naftowej pieni ądze z ofert y publicznej maj ą i ść do public Investment fant y, czyli tak ie państwowego funduszu, kt óry inwestuje swój kapita ł w projek t absolutn ie niezwi ązane z rop ą naftow ą np. 45 miliardów dolar ów parę la t temu w łożył tzw . wie żą FANT, czyl i fundusz, który inwestuje w start -up y na swoj e udzia ły n p . w Uberze, ale te ż w ielu innych amerykańskich firmach by ły te ż upubl icznione plany dotyczące tego, że publ ic Investment Fund zamierza budować w Arabii Saudyjskiej miasto przysz łości za 500 miliardów dolar ów, czyl i jak ąś Super atrakcj ę turystyczn ą, kt óra ma też spowodowa ć, że Arabia Saudyjska stanie si ę ciekawszy ni ż do te j por y obiektem pożądania je śli chodz i o potencjalnych turyst ów, których w te j chwili nie ma ta m zby t dużo, zwłaszcza je śli chodz i o turystów pochodzących z tzw. cyw ilizacji zachodn iej, bo oczywiście jestem ca ła mas a turyst ów, którzy przyje żdżają ta m z powod ów religijnych muzu łmanów ca łego świata natomiast je śli chodz i o tych bogaczy z Zachodu, kt órzy mieliby tam przyje żdżać po to, żeby wygrzewać się dzi ś na plaży nad morzem t o akurat Arabia Saudyjska zby t w ielu nie ma chciałaby mie ć w przyszłości, poniewa ż zdaj e sob ie spraw ę z teg o że, opierając się tylko i wy łącznie na rop ie naftowej tak ja k do te j pory t o ju ż d ługo nie poci ągnie w dobr o byc ia badan i tera z przechodzimy sobie p łynie do miejsca siódmego, który jes t bardz o mocno powi ązane z tym co m ówiłem przed chwil ą, ponieważ istnieje tak ie organizacje, kt óre w łaśnie mi ędzynarodowa agencja energii IEA w skrócie w Paryżu ma siedzibę, kt óra publ ikuje regularn ie swoj e prognoz y dotycz ące pobytu popyt u na ropę naftow ą i poda ży ropy naftowej i wg najnowszeg o raport u te j agencji popy t na rop ę naftową b ędzie do 2020 czwartego rok u, czyl i przez najbliższe jeszcze 5 lat urósł mniej wi ęcej w takim tempie ja k do te j pory, czyli jaki ś ta m 1 % roczn ie, ale pote m po 2024 roku te n popy t na ropę będzie rósł ju ż pona d 2 × wolniej, czyl i jakieś 4 % roczn ie, a w łaściwie po 2030 roku te n wzros t popyt u praktycznie wyga śnie zatrzym a si ę, ponieważ ten wzros t między 20302040 rokiem ma si ęgnąć 1 %, czyli m ówiąc inaczej globalny popy t na ropę naftow ą między 20402030 rokiem wzro śnie w tak im samym stopn iu w jakim ur ósł w 2018 roku w ci ągu 1 roku tak bardz o spowoln i te n przyros t globalneg o zapotrzebowan ia na t o pal iwo ropa zdan iem agencji nada l będzie potrzebn a w branży chem icznej w lotn ictwie w transporc ie morsk im natom iast t ą r óżnice polegającą na ty m, że ten globaln y przyros t zapotrzebowan ia się zatrzym a to r óżnicę zrobi ł samochody elektryczn e generalnie ma zostać ograniczony do ść istotnie popyt z e strony gospodars tw domowych ze stron y zwyk łych ludzi, kt órzy po prostu je żdżą po ulicach samochodam i, poniewa ż samochod y zgodnie z prognozam i agencji zmienią si ę do ść zasadniczo i c iekawe w tym wszystk im, bo teg o typu prognozy to ju ż słyszeliśmy n ieraz prawd a, że w przysz łości ludzko ści przesiądzie si ę na samochod y elektryczn e ciekawe w tej prognozie jes t t o, że wg tej prognozy to si ę wydarz y ju ż za 5 lat tak naprawd ę dobrze ju ż po 2025 roku widać wyraźnie w tyc h prognozach, że rynek ropy pos iada bardzo wyra źnie bardz o szybko ju ż od 2025 roku za chwil ę si ę ko ńczy 2019, więc naprawd ę jes t na wyci ągnięcie ręki jak kogo ś dz iecko posz ło do szko ły podstawowej w tej chw ili to zan im skończy t ę podstawówkę t o ju ż nast ąpi ta zm iana na ca łym świecie n o i co więcej z tego raportu wyn ika, że ta zm iana nast ąpiłaby jeszcz e szybc iej, gdyby n ie SUV-y, czyl i t e du że samochod y, które cieszą si ę cora z większym pop u cora z wi ększą popularno ścią, zwłaszcza w tyc h najbogatszyc h gospodarkac h czyli, zw łaszcza na Zachodzie, ale tak że w Chinach, poniewa ż SUV-y pal ą zdecydowan ie wi ęcej spalają zdecydowan ie wi ęcej paliwa ni ż mniejsze tak ie m iejskie samochod y, a ze statysty k wynika, że w 2010 roku s ą wy t o było tylk o 18 % sprzedanych wszystk ich samochodów na świecie, a w ubiegłym rok u też by ło pona d 40 %, więc ludz ie ci, których na t o sta ć kupuj e sobie bardz iej paliwo żerne samochod y w ostatn im w ostatn ich latach i t o hamuj e nieco wstrzymuje n ieco te n nieub łagany tren d spadku popularno ści rop y naftowe j na świecie, ale i tak to si ę wydarzy i to ju ż nied ługo, bo zdan iem mi ędzynarodowej agencji energ ii po 2025 roku tak w łaściwie te n popy t się zatrzyma ju ż więcej manierą to nie znacz y, że popy t zn iknie alb o zacznie spadać nie o n b ędzie dalej utrzymywał tylk o, że prze z ostatnie 100 lat alb o nawe t nieco wi ęcej ni ż 100 mieliśmy do czynienia n ie tylk o wysok im popytem na rop ę naftow ą, ale przed e wszystk im z rosnącym z wysok im i cora z większym popyte m na rop ę naftow ą i o d 20022005 . 42030 roku zgodnie z tym i prognozam i sko ńczy si ę tren d wzrostowy, kt óry trwa ł stulecia co jest bardz o du żą zmianą i wystarcz y, że zmieni si ę te n tren d na te n tzw . tren d boczny i to ju ż wywoła spor e zmiany cyw ilizacyjne wręcz mo żna powiedzieć na ca łym świecie t o s ą tak ie prognoz y bardz iej długoterminowe oczywiście z e strony mi ędzynarodowej agencji energ ii natom iast w ubieg łym tygodniu pojawił się te ż n ieco bardziej kr ótkoterminowe prognozy dotycz ące przysz łego roku mog ą stan ąć n p . w swojej anal izie poinformowa ł, że jeśli OPEC n ic nie zmieni c o znaczy je śli OPEC nie zdecyduj e si ę na obci ęcie wydobyc ia, czyl i zmn iejszenie poda ży rop y na świecie t o ta nad podaż w przyszłym roku b ędzie tak du ża, że cen a zdan iem organu stałej rop y spadn ie aż 30 % w przysz łym rok u do 45 US D za baryłkę i dop iero jak spadn ie w okolice 45 USD n o to przestan ie si ę op łacać wydobyc ie rop y z łupków w stanac h Zjednoczonych i dopiero wted y, k iedy zostanie ograniczone do wydobyc ia amerykański ryne k się zr ównoważy cena przestan ie spada ć dalej t o jes t bardz o interesująca prognoza z punkt u w idzenia kogo ś, kto ca ły czas ma samoch ód poruszan y pal iwami kopalnym i mus i tankowa ć benzynę albo ole j napędowy, bo jeśli się prognoz y sprawdzono to b ędziemy m ieli dość wyra źnie ta ńsze paliwo jedna k w przysz łym rok u powinniśmy przynajmn iej mie ć organ sal e, mówi że b ędzie spade k ce n 30 % analitycy zb ije szpitali, b y z Citi bank u prognozuj ą spade k o kilkana ście procent n ieco mniejszy, al e te ż wyra źne oczywiście pod warunk iem, że OPEC n ie obni ży swojeg o wydobyc ia szczy t OPEC jes t w Wiedniu 0506. grudn ia, więc 6 grudnia będziemy wiedzieć co si ę sta ło natom iast z dotychczasowyc h wypowiedzi przedstawicieli tego kartel u wynika, że on i niespecjalnie palą si ę do tego, żeby ograniczyć wydobyc ie, bo oczywi ście efektem tak iego ruchu pow inien by ć wzros t ce n na rynku cen y bary łki rop y, ale z drugiej strony oni wcale n ie b ędą z teg o tytu łu zarabia ć więcej n o bo b ędą mus ieli mn iej wydobywać, wi ęc z ich punkt u w idzenia wyjdzie na t o samo albo i tak wyjdz ie s łabiej, a potrzeby budżetowe w niektórych z tych państw s ą takie, jak ie s ą, więc i cz ęści sporo cz ęści tych krajów nale żących do OPEC n ie po prost u stoi na stanow isku, że nic nie mo że sobie pozwoli ć w tym momenc ie na t o, żeby dale j ograniczać wydobyc ie ropy naftowe j dlateg o zdaniem analityk ów rynkowych prawdopodobie ństwo tego, że OPEC n ie ograniczy wydobycia i w zwi ązku z ty m, że cen y po tym pos iedzeniu spadn ą dość wyra źnie cen y ropy naftowe j na ca łym świecie takie prawdopodobieństwo jes t do ść duże przedstaw iciele OPEC licz ą na t o oni n ie chc ą manipulować podażą n ie chc e, ucząc swojeg o wydobycia liczą, ale licz ą na t o, że prognozy dotyczące niskiego popyt u na rop ę w przysz łym roku są przesadzone i że tak naprawdę te n popyt b ędzie n ieco wi ększy ni ż wszysc y oczekuj ą liczą na t o, że Amerykanie do ść szybko dogadaj ą si ę z Chińczykami je śli chodzi o porozum ienie handlow e c o pow inno pom óc ca łej gospodarc e globalne j rosn ąć szybciej gospodark a globaln a będzie szybciej rosnąć te ż popy t na ropę pow inien by ć wi ększy i oni licz ą na t o, że w ten sposób im si ę ud a osiągnąć zak ładane zyski z e sprzedaży ropy i że w zwi ązku z tym n ie b ędą mus ieli n iczego obcinać, wi ęc z 1 strony tak a prognoza państw OPEC z drugiej stron y są interesujące prognoz y du żych ameryka ńskich banków, które zapowiadaj ą, że rop a w przyszłym rok u mo że do ść wyraźnie cen a rop y mo że dość wyraźnie p ójść w d ół na sz óstym m iejscu w ty m tygodn iu te ż pozostajem y prz y paliwach kopalnyc h tzw . chocia ż wracam y do kraj u polskie Górnictwo naftow e i gazownictwo, czyl i pewnik przekaza ło oświadczenie woli zako ńczenia kontraktu jamalsk iego z 1996 roku te n kontrakt ma się zako ńczyć z dniem trzydz iestego 1 grudni a 2022 roku du ża rzecz przestaniemy ci ągnąć ga z z Rosji rur ą na podstaw ie teg o w ieloletniego kontrakt u, o kt órym co, do kt órego tre ści to nie mo żemy je j przeczyta ć, bo t o jes t tajn e kontrakt, al e wszysc y powtarzają o d lat, że w ty m kontrakcie n ie opłaca, że on jes t tak sformułowane, że jest dl a na s niekorzystne w iadomo, że budow a tego kontrakt u poleg a t a ta formuła cenow a w tym kontrakc ie wygląda tak że cen a gaz u, kt órą p łacimy Rosjanom jest uzależniona od tego c o się dz ieje na rynk u rop y naftowe j i dok ładnie chodz i o średnie cen y rynkowe i zdaj e si ę n ie dam teraz sobie ręki za t o obciąć, al e wydaj e mi kiedyś słyszałem o tym, że chodz i o średnie dziewięciomiesięczne, czyl i tak ie te ż długoterminowe 1, czyli mamy tuta j powi ązanie ce n gaz u z cenam i scenami rop y naftowe j w ostatn ich latach do ść często by ło także na rynk u tzw. spotowym, czyl i na wolnym rynk u gaz stania ł szybciej ni ż rop a naftowa, wi ęc ci, kt órzy n ie byl i związani teg o typu kontraktam i korzystal i na tym mogli sobie ga z kupi ć tani te n zostanie, dlateg o że pojawi ła si ę właśnie rewolucj a łupkowa w stanac h Zjednoczonych Amerykanie zacz ęli na du żą skal ę eksportować sw ój ga z w form ie LNG na ca ły świat co prze łożyło si ę na to, że teg o gazu jest na ca łym świecie więcej ni ż do te j por y jest zwiększona podaż, wi ęc cen y teg o gazu zacz ęły spada ć ropa oczywi ście też nie jest w trendz ie wzrostowym od la t, al e jednak w przypadk u cen gazu te spadk i by ły w ostatn ich latach wi ększe niż w przypadku ce n ropy no i PGNiG na ty m relatywnie tracił n o bo n ie m ógł korzystać z obni żonych cen, ponieważ ca ły cza s był zwi ązany ty m sztywny m kontrakte m z Rosjanami te n koncert zapisy teg o kontrakt u byłyby dl a na s korzystne w sytuacj i, w kt órej ropa naftow a byłaby d ługoterminowym trendz ie wzrostowym n o b o jak w przypadk u trendu wzrostoweg o taka średnia z poprzednich 9 miesięcy najcz ęściej by łaby oznaczałaby ni ższe ceny o d ocen y bieżącej jeśli tren d wzrostow y prawd a natom iast na trend wzrostow y na ropie naftowej t o się skończył chyba z tego co pan i tam 2008 roku od tamtej pory już g o nie ma, więc o d tamte j por y ta formu ła cenowa zawart e w tym kontrakcie jamalskim dl a na s jes t niestety ob iektywnie rzecz bior ąc n iekorzystna dlateg o wypow iadamy te n kontrakt PGNiG głos z łożyło o świadczenie woli tera z, ponieważ zgodn ie z samy m kontrakte m, żeby go wypowiedzie ć w 2022 roku trzeb a z łożyć takie oświadczenie na 3 lata wcze śniej, czyl i do ko ńca 2019 roku dlateg o PGNiG robi to tera z i co jes t najwa żniejsze t o, że wypow iadamy te n kontrakt n ie oznacza, że w ogóle n ie b ędziemy kupowa ć gaz u w Rosji, bo t o by łoby jednak przesad ą by łoby głupie po prost u, zw łaszcza że przecie ż istnieje cały cza s ten ruroci ąg, kt óry jest rado ści bezpieczną form ą przesyłu gaz u i do ść n iedrogo formą przesy łu gaz u je śli już zbudowane j czynne, wi ęc nada l b ędziemy mogli pe łnić dale j będzie mógł kupowa ć ropę z e Wschodu, tyl e że już n ie na zasadach zap isanych w długoterminowym kontrakc ie tylk o na zasadach takich bardz iej rynkowyc h, czyli pewn ie do łączy do gron a odbiorców gaz u z Rosji, bo takich odbiorc ów jes t przecież bardz o dużo w Europie Azji, tyl e że są t o odbiorcy, kt órzy rozliczają si ę z Gazpromem na zasadac h rynkowych bieżących n ie s ą związani d ługoterminowym kontraktem i paln ik po 2022 roku te n sa m sposób będzie mógł si ę z Gazpromem rozliczać c o powinno prze łożyć si ę wyraźnie ta ńsze cen y co pow inno si ę prze łożyć na oszcz ędności oczywi ście i tuta j mamy te n sen s ekonom iczny tego ruchu, więc wszystk o tuta j wygl ąda ca łkiem całkiem dobrz e od te j strony, ty m bardz iej że chyba nale ży zakładać, że cen y gaz u na świecie generaln ie w najbliższych latac h dale j b ędą jednak spadać te n gaz pow inien być na rynk u cora z cora z ta ńszy, poniewa ż rośnie cora z bardz iej popularności odnaw ialnych źródeł energii coraz wi ększa cz ęść elektryczności w Europie w stanac h Zjednoczonych pochodzi z e źródeł odnaw ialnych g łównie z wiatru, al e tak że elektrown i s łonecznych w zwi ązku z ty m niewykluczone, że te n d ługoterminowy popy t na gaz podobn ie jak d ługoterminowy popyt na ropę naftow ą, o czym m ówiłem przed chwilą n ie b ędzie si ę zwi ększać, a w zwi ązku z tym tutaj te ż może wyst ąpić sytuacja, że podaż będzie wi ększy o d popyt u i t a ta przewag a poda ży będzie ściągać cen y cora z niżej o ty m, że z z tym z tą popularno ścią instalacji gazowych może by ć nieciekawie w najbli ższych latach świadczy te ż ostatn ia decyzj a Europejskiego bank u inwestycyjnego t o jes t kolejn y kolejny tema t ostatnich 7 dni Europejski ban k inwestycyjny poinformował, że wycofuj e się inwestowa ć z f inansowania inwestycji zwi ązanych z gazem co zrob i t o na koniec 2021 roku wcześniej już ten ban k wycofał si ę z Invest f inansowania inwestycji węglowych, a tera z do w ęglowych dodaj e inwestycje gazow e, kt óre również n o bo technolog ia zwi ązana z pozysk iwaniem energ ii elektrycznej z elektrown i nap ędzanych gaze m r ównież technologia do ść brudna n ie tak bardz o jak elektrownie w ęglowe, al e jednak nie jes t t o optymaln ie energia czysta n ie tak czyst a ja k ta pochodz ąca z w iatru z elektrown i wodnyc h alb o elektrown i s łonecznych w zwi ązku z ty m, że s ą dostępne op łacalne technolog ie pozyskiwania energ ii elektrycznej z e źródeł odnawialnych t o Europejski ban k inwestycyjny wol i skupić si ę na f inansowaniu w łaśnie źródeł odnawialnych i w zwi ązku z tym zamierza wycofa ć si ę już nied ługo f inansowania elektrown i gazowyc h Europejski ban k inwestycyjny to nie jes t prywatny bank jes t tak i ban k tak iej ram ie bankowe Unii Europejskiej, więc tam w radzie tego bank u są przedstaw iciele państw unijnych i on i oczywiście głosowali nad tą decyzj ą i to nie by ło g łosowania jednogłośne, poniewa ż 3 państwa by ły przec iw i oczywiście chyba n ie jes t wielk ą niespodziank ą w te j trójce by ła Polska Polska Rumunia i Węgry t e kraj e by ły przeciwko ogran iczeniu f inansowania w stron ę inwestycji gazowych, dlateg o że Polska jak w iadomo n iestety w chw ili obecnej n ie jest prymusem jeśli chodz i o rozwój odnaw ialnych źródeł energii ca ły cza s jesteśmy bardz o mocn o z przyczy n politycznych przywi ązani do energetyk i Węglowej a kiedy zostali śmy przymuszen i przez Unię Europejską do teg o, żeby wycofywać si ę z w ęgla to wymyśliliśmy, że będziemy się wycofywa ć, al e najlep iej w stron ę atom u an i źródeł odnaw ialnych, a w tak im tzw. okresie przej ściowym bo, żeby zbudowa ć elektrownie atomowe to prze z zajm ie jeszcz e kilkanaście c o najmniej lat, wi ęc tzw. okresie przej ściowym b ędziemy si ę z węgla wycofywa ć w stron ę gaz u w łaśnie, wi ęc jes t do ść sporo projekt ów elektrown i gazowych w te j chwili nowyc h budowanyc h w Polsce no i teraz okazuje si ę, że te n k ierunek te ż z punkt u widzenia Unii Europejskiej jes t nie oczyw isty i n ie optymalne i oni jedna k walut y odnaw ialne źródła energ ii, kt órych Polska tak strasznie twierdzili, że oka że, że b ędziemy robi ć odnawialne źródła energ ii, ale wszystk ie dan e dotycz ące polskiej gospodarki wskazuj ą, że t o jest ca ły cza s jedna k margines wytwarzania energ ii w naszy m kraju, wi ęc tak ie taka decyzja z e strony Europejskiego bank u inwestycyjnego by ć mo że pomo że też bardz iej zmusić władze w Polsce do teg o, żeby jednak bardziej aktywnie sz ły w stron ę w łaśnie odnaw ialnych źródeł energ ii, a n ie w stron ę gazu, który jes t tam jak ąś lepsz ą formą o d węgla, al e jedna k n ie optymaln ą na pi ątym m iejscu ciekawe dan e dotycz ące polskiej gospodark i pojawiło si ę w ostatn im tygodn iu Otóż okazało si ę, że we wrześniu mieli śmy ponad 2 miliardy z łotych nadwy żki handlowej co jes t c iekawego to, że to jes t najwięcej o d kwietnia 2017 roku mam y nadwyżkę handlową, czyl i wi ęcej eksportujemy ni ż importuje ni ż importujemy we wrze śniu ekspor t by ł o ponad 9 % wi ększy niż ro k tem u, a import o ponad 4 %, czyli import te ż rośnie, al e zdecydowan ie wolniej ni ż ekspor t te dynamiki to są wyra żone w eur o, gdybyśmy l iczyli w złotych n o to eksport wzr ósł prawie 11 % nawet jak się patrz y w dane publ ikowane prze z Narodowy Bank Polski to też wida ć w nich, że nied ługo b ędziemy mieli okazj ę do świętowania r óżnych okr ągłych liczb i cyfere k, ponieważ roczny import ostatnie 12 miesięcy si ęga w tym momenc ie ju ż 981 miliardów z łotych, a roczn y ekspor t 9977 miliardów złotych, czyli niedługo b ędą biliony prawd a b ędziemy mie ć niedługo okr ągły b ilion złotych roczneg o importu i okrągły b ilion z łotych roczneg o eksportu je śli chodzi i chodz i tuta j mi o ekspor t import towarow y tzw . czyl i produkty tak ie namacalne oprócz teg o jeszcz e mamy ekspor t import usług, który bardz o ładnie ten ekspor t usług na rozw ój w ostatnich latach i dan e zaprosi ł mówią o wzro ście eksportu us ług o pona d 6 % import dokładnie w tak im samy m stopn iu nadwy żka us ługowa w, czyl i nadwy żka eksport u usług na d importem us ług w 2 we wrze śniu 2019 roku wynios ła 8 miliardów z łotych była zdecydowan ie wi ększa ni ż nadwy żka handlow a ta Towarowa no i tutaj te ż jak pol iczymy sob ie ostatnie 12 miesięcy t o w ostatnich włos w ci ągu ostatn iego rok u ta roczn a nadwy żka w usługach handlowa wynos i ju ż prawie 98 miliardów złotych, czyl i niedługo będzie 100 miliardów, czyl i za chwilę b ędziemy mie ć b ilion z łotych eksportu roczneg o b ilion z łotych importu roczneg o i 100 miliardów z łotych roczne j nadwy żki handlowej je śli chodzi o us ługi bardz o fajn e bardz o ciekawe osi ągnięcia polskiej gospodarki jak to się zastanawiać, o co chodz i z ty m eksportem usług w jak i spos ób mo żna eksportowa ć usługi t o ju ż spiesz ę donie ść, że w tyc h kategor iach us ługowych Narodowy Bank Polski w swo ich statystykach ma po p ierwsze, transport, czyli jak ktoś z t irem coś woz i po Europie t o jes t eksport u us ług po drug ie, turystyka t o też jes t w kategor iach us ługowych, czyl i jak przyje żdżają do na s ludzie z zagran icy na wakacj e zwiedzaj ą miasta mieszkaj ą w hotelac h w Polsce wydają pieni ądze t o tak jak to tak, jakby śmy m y eksportowa -li do n ich nasz e us ługi turystyczne w te n sposób mo żna t o określić poza tym mam y całą mas ę r óżnych us ług IT f inansowych centr a badawczo-rozwojow e outsourcing t o wszystk ie biura, kt óre s ą zlokalizowane w Polsce, al e dzia łają n a rzecz przedsiębiorstw, kt óre s ą gdzieś za granic ą na ca łym świecie i budown ictwo te ż jes t usługą, jakb y nie patrze ć jak Polska firma budowlan a buduj e jakiś kontrakt i buduje co ś w Hiszpanii albo we w łoszech nową też to jest eksport u us ług, więc na ty m t o polega, a z drugiej stron y oczywiście wszystk o jak ustaw imy drugą stronę t o możemy mieć import us ług r óżnica między eksportem importem us ług w Polsce jes t bardz o wyra źnie na plu s i nied ługo w skali rok u możemy mieć teg o nawet 100 miliardów z łotych, a więc wygląda t o bardz o fajnie n o, więc prz y okazji tyc h danyc h ekonom ista Ignacy Morawski w swoim komentarz u zwr ócił uwag ę na t o, że jak pojawia si ę na m nadwy żka w obrotac h handlowyc h nadwy żka handlowa t o może t o te ż zwiastować nie mus i, al e mo że zwiastować spade k inwestycji w kraj u, poniewa ż może to oznaczać, że mam y n ieco słabszy import tyc h d óbr inwestycyjnych tyc h potrzebnyc h do k iedy kto ś potrzebuj e przeprowadzić inwestycje jedno t o często mus i, żeby ją zrealizowa ć musi co ś kupić jakieś towary, kt óre s ą produkowan e za granic ą np. ktoś chc e zainwestowa ć w nowe samochod y w f irmie też inwestycja to najczęściej s ą t o samochody, które s ą z zagran icy prawd a tak i przyk ład pierwszy z brzeg u, wi ęc jeśli pojaw ia si ę nadwy żka i ta nadwyżka jes t, dlatego że import wygl ąda s łabiej niż eksportu te n s łabiej wygl ądający import mo że nam zwiastować jakie ś osłabienie te ż inwestycja, bo to cz ęsto w przesz łości było powiązane t o ta k na marginesie natomiast generaln ie to, że jest nadwyżka handlowa to jes t bardz o fajna bardz o fajn a rzecz świadcząca o dobre j kondycj i polskiej gospodark i, a czwartym m iejscu w ty m tygodniu kolejne bardz o c iekawe dane dotycz ące racze j naszeg o zachowan ia, czyl i gospodars tw domowyc h i teg o jak bo imy si ę inflacji przed ni ą uc iekamy rząd nie ma wszysc y wiedzą, al e każdy mo że kupi ć w Polsce obl igacje detal iczne rządowe wystarcz y ta m wej ść na stron ę obl igacje skarbowe PL chyba nam jest nap isane c o trzeba zrobić, żeby t o obligacje kupić w zwi ązku z tym, że on e są detal iczne dl a zwykłych ludzi to on e są lep iej oprocentowan e niż takie obligacje, kt óre si ę na rynku hurtowy m sprzedaj e banko m funduszo m emerytalnym alb o funduszo m inwestycyjnym c o ciekawe część tyc h obl igacji jes t opracowany oprocentowan a w tak im model u wskaźnik inflacji plu s jaka ś ta m mar ża, czyli niezależnie o d teg o jak wysok a inflacja t o obligacje s ą oprocentowan e powy żej inflacji różnicę robi t o mar ża właśnie n o i co miesi ąc Ministerstwo Finansów podl icza ile teg o typ u obl igacji sprzedało właśnie ukaza ł si ę rapor t dotycz ący sprzeda ży w październiku no imamy rekor d, b o w październiku uda ło się sprzeda ć prawie 2 miliardy złotych obligacji detal icznych m iliard 972  000 000 i z teg o 85851  000 000 w obl igacjach tyc h czteroletn ich zabezpieczonych w łaśnie przed inflacj ą i generaln ie w ca łej te j ofercie obl igacji ant y inflacyjne w pa ździerniku zaj ęły pona d 50 % i to jes t już trzeci miesiąc z rz ędu, k iedy ponad połowa tych pieni ędzy, kt óre idzie w stron ę obl igacji detalicznych idzie na obligacje zabezpieczające na s przed inflacj ą co może świadczyć o tym, że ci, kt órzy kupuj ą t e pap iery wartościowe obawiaj ą si ę, że mog ą się obawiać, że b ędzie rosnąć inflacja albo c o najmn iej obawiają się, że w innych m iejscach n ie b ędą w stan ie uzyska ć stopy zwrot u wyższe niż inflacja, czyli nie b ędą w stanie si ę zabezpieczy ć przed inflacj ą, a to m iejsce zabezp iecza przed inflacj ą niezależnie od teg o jak jak jes t on a duża n o i w zwi ązku z tym w pa ździerniku pierwsza w h istorii na t ę anty inflacyjne obl igacje Polacy przeznaczyl i ponad m iliard z łotych 1 miliard z łotych w ci ągu 1 miesiąca tak dl a przyk ładu czteroletn ie obl igacje one s ą w ciągu pierwszego rok u oprocentowan e na poz iomie 24 %, a kolejne 3 lata t o jes t wska źnik inflacji plu s mar ża w wysoko ści 125 punktu procentoweg o, czyl i jak inflacja wynos i 3 % t o o oprocentowaniu obligacji to b ędzie 3 + 1254 , 25 % jak 2 % jest inflacja to oprocentowanie obl igacji wted y jes t 3 , 25 % t o oprocentowan ie w ciągu p ierwszego rok u jes t ustalone na sta łe i wynos i tylk o 24 w tej chw ili inflacja w Polsce co 2 i pięćdziesiątych, więc przez p ierwszy ro k tak, jakby śmy trac ili n ieco na poza ty m trzeba pamiętać, że na ko ńcu trzeb a jeszcz e zap łacić podatek Belki o d tej od te j i korzyści w postac i odsete k, więc siłą rzeczy t o ta m się na kon iec op łaca tak ledwo ledwo nie ma z teg o jakich w ielkich kokosów, ale z drugiej strony to i tak jest znaczn ie lep iej niż lokat y w bankac h prawda, które s ą wyra źnie poniżej inflacji o d te j strony kompletnie nie maj ą sensu poz a tym n o opisałem czteroletnie obligacje, al e tam s ą jeszcz e te ż dziesi ęcioletnie, w których oprocentowan ie w p ierwszym rok u 2 , 7, czyli wci ąż powy żej stop y inflacji w Polsce, a w kolejnych latach t o jes t wska źnik inflacji + 1 , 5 punktu procentowego i NATO dziesi ęcioletnie obligacje cz y dziesi ęcioletnie obl igacje w pa ździerniku Polacy kup ili za 183  000 000 zł i t o te ż rekor d absolutny popularno ści tyc h dziesi ęcioletnich obl igacji zabezpieczaj ących przed inflacją, wi ęc wygl ąda t o bardz o interesuj ąco natomiast świadczy to można t o te ż tak interpretować w ten spos ób, że może świadczyć o ty m, że coraz bardz iej boimy si ę wybuch u wysok iej inflacji w Polsce tutaj wart o wrócić do teg o, o czy m mówiłem czasem pod pocz ątku podcast u, czyl i prezesa play, kt óry mówi o ty m, że może podnosi ć cen y, bo ludz ie oczekują na cz y spodziewają si ę wzrost u cen w tyc h danych te ż chyba wida ć t e oczekiwania inflacyjne zwiększone w łaśnie, bo jes t coraz wi ększy popy t na aktywa, kt óre zabezpieczaj ą przed inflacją no bo c o innego mo że zabezpieczyć oszcz ędności przed inflacj ą lokaty bankowe na pewn o nie akcj i na gie łdzie tuta j spore ryzyko mo żna zarobić du żo, ale można te ż stracić panie s ą jeszcz e nieruchomo ści oczywiście, ale by ć mo że po prostu zaczyn a w zwi ązku z ty m, że hoss a na rynku nieruchomo ści trwa ju ż też dość już do ść d ługi cza s w Polsce też pojawiaj ą się p ierwsze opinie o tym, że by ć mo że mamy zaczynam y mieć bank iem polskim rynk u nieruchomości t o być może t e pieni ądze, kt óre trafiaj ą w stronę rynk u obligacji detal icznych mo że on a niekoniecznie uciekaj ą z lokat bankowych, b o tak się przyj ęło uważać, że to s ą pieni ądze, które wyp ływają z lokat id ą w stron ę obligacji by ć może cz ęść tych pieniędzy stal e idzie z lokat tylko może idzie w łaśnie z rynk u nieruchomo ści już by ć mo że niektórzy z inwestor ów na tym rynku uznaj ą, że jesteśmy bl isko szczyt u trzeb a zacząć uwa żać na ty m rynku i w związku, z czym mo że z ty m mo że wi ększą cz ęść swoich zasobów lep iej przeznaczy ć na co ś bardz iej bezpiecznego, czyl i w łaśnie obl igacje skarb u pa ństwa zabezp ieczone inflacji rekordowa popularności teg o typ u papierów wartościowych w pa ździerniku prawie 2 miliardy z łotych i z tego i z teg o ponad po łowa na obl igacje zabezp ieczane inflacj ą 3 na trzec im m iejscu w ty m tygodniu tak a rzecz do ść oczyw ista, bo pojawiło si ę dan e Niewiem cz y wiecie o tym, mo że wa m t o umkn ęło, ale w ci ągu ostatn iego tygodnia pojawił si ę dan e dotycz ące wzrost u gospodarczego w Polsce w trzecim kwartal e, czyl i taki najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne z e wszystkich mam y wzros t PKB za trzeci kwarta ł i mam y tuta j du żą negatywn ą niespodziank ę racze j obserwatorzy anal itycy ekonomi ści n ie oczek iwali tak iego wyniku GUS poda ł, że wzrost gospodarcz y temp o wzrostu gospodarczeg o w trzec im kwartale t o jes t 3 i 9 %, czyli mamy tr ójkę z przodu ju ż an i czw órkę jeszcz e w drug im kwartale te n wzros t by ł na poz iomie 4 i 6 w ty m kwartal e oczek iwano spowoln ienia i do poziomu 41 mamy 39, czyli jes t bardz o wyra źne spowoln ienie gospodarcz e w g Głównego Urzędu Statystycznego przede wszystkim odpow iada za t o cora z gorsza kondycj a w przemy śle bran ży przemysłowej, al e także budown ictwo siadło na m gości wyra źnie w ci ągu ostatnich k ilku miesi ęcy, wi ęc 3 i dziewięćdziesiątych t o jes t najgorsze najwoln iejsze temp o wzrost u w Polsce od czwarteg o kwartału 2016 roku, czyl i o d blisko 3 lat przypomn ę, że poprzedn im roku na pocz ątku mieliśmy temp o wzrost u przekraczaj ące 5 % nawe t, a tera z ju ż jes t poni żej 4 oczywiście pojawiło si ę r óżnego rodzaj u prognozy interpretacje tyc h wyników natychm iast na rynk u z tych c iekawszych Jerzy Kwieciński ciągle jeszcz e m inister finans ów, m ówi że jego zdan iem w czwartym kwartal e b ędzie temp o wzrost u w okol icach 4 % znowu i w ca łym rok u 42434 , 3 %, czyl i m ówiąc inaczej zdan iem ministra to nie jest tak, że teraz b ędziemy w kolejnyc h kwarta łach dalej dynamicznie wchodzi ć cora z ni żej tylko po prost u zaliczyli śmy takie t ąpnięcie zeszliśmy pi ętro niżej mo żna powiedzie ć z 46 na 39, ale teraz na ty m czy 9 w tyc h okol icach powinni śmy się zatrzyma ć w kolejnyc h kwartałach to tempo wzrostu pow inno by ć ju ż znow u takie samo, a n ie cora z gorsz e na t o l iczy minister je śli chodz i o prognoz y n p . bank u ING t o on i prognozuj ą troszeczkę inaczej, bo ich zdan iem w całym 2019 roku b ędziemy mie ć wzros t o 42 %, a w przyszłym ju ż tylko 3 i 3, czyli z tego wynika ło, że zdan iem ING kolejn e kwarta ły jedna k b ędą s łabsze natomiast ban k ochrony środowiska racze j mówi mniej więcej to sam o c o m inister finans ów, czyli oni mówią, że w czwarty m kwartal e wzros t gospodarcz y mi ędzy 3 i 74 , 0, czyli zbli żony do tego co było trzec im kwartal e jakie ś 42 % w całym 2019 roku pe łne dan e dotycz ące, bo t o tylko taki tak a zabawka można powiedzieć ze strony g łosu by ła kr óciutka pe łne dan e dotyczące trzec iego kwarta łu 29 listopad a poznamy ciekaw ą rzeczywiście też w swoje j op inii napisali analitycy banku PKO BP, bo on i wyraz ili taką przedstaw ili taką hipotezę jest za ma ło danych, żeby to potwierdza ć albo odrzucać, al e taką hipotezę, że być mo że te n wzros t gospodarcz y wygl ąda tak s łabo, poniewa ż cora z wi ększa cz ęść konsumpcji mo że i ść na usługi, kt óre s ą oferowan e jak to często z us ługami byw a prze z jaki ś mikrofirmy bardz o malutkie, których t o tyc h najmn iejszych f irm GUS, że znaczy nie, tyl e że n ie obejmuj e GUS natom iast, jakb y gorze j wida ć wdanych o PKB gorze j widać t o co dz ieje się w tych najmniejszych f irmach t e dane bardzo dobrze pokrywają to c o się dz ieje w największych f irmach w tyc h du żych średnich natom iast tych najmn iejszych, które zatrudniaj ą 23 osoby n o t o ta m to pokryc ie w cudzys łowie ZUS-owski e jes t stosunkow o najs łabszy wcze śniej wcze śniej i w ielu ekonomist ów oczekiwa ło, że ta drug a połowa rok u b ędzie całkiem niez ła w Polskiej gospodarc e, ponieważ został zwi ększony progra m 500 plus zosta ły wypłacone dodatkow e emerytur y, czyli mieliśmy tak ie bodźce, kt óre powinny nam zwi ększać w łaśnie konsumpcj ę, a w związku z tym, że te n wzrost gospodarcz y tak na m si ę posypał no t o istnieje domn iemanie, że jedna k ta konsumpcja mog ła rozczarować no i pytanie, dlaczeg o na rozczarowała n o mo że w łaśnie, dlatego że coraz większa cz ęść idzie w stron ę us ług oferowanych przez t e najmniejsze f irmy tak a jes t hipoteza PKO BP jak b ędzie więcej danych to b ędzie można to zweryfikować na razie n ie da si ę tego zweryfikowa ć hipotez ę ciekawa ta k mi si ę przynajmniej wydaje no w ka żdym raz ie Polska gospodarka ro śnie woln iej ni ż 4 % realn ie oczywiście t o wzrost realn y powiedzia łem teg o wcze śniej temp o wzrostu woln iejsze ni ż 4 % najgorze j o d blisko 3 lat t o jest miejsce trzec ie w tym tygodn iu, a przed nam i m iejsce drugie 2 i na drugim miejscu też dan e dotycz ące PKB tak w łaściwie dan e o Polsce pow inny by ć wa żniejsze niż dane, o kt órych będę m ówił teraz to są dan e dotycz ące wzrost u gospodarczeg o w Niemczech, al e Niemców postawi łem wyżej, bo t u jes t wi ększa n iespodzianka mam wra żenie i IT są też dan e, kt óre potem pow inno się przekładać z kolei na to si ę będzie dzia ło w Polskiej gospodarc e w kolejnyc h miesiącach to jest wi ększa n iespodzianka i musz ę tutaj przypomnie ć, że sa m w ielokrotnie w tym podcaście w ci ągu ostatnich m u miesi ęcy m ówiłem, że t o jest praktyczn e pewne, że Niemcy s ą w recesj i, że tak właściwie wszystk ie absolutn ie wszystkie dan e na t o wskazują, że spor a cz ęść rynk u te ż, chocia ż nie ma jeszcze danyc h to przyjęła t o zapewni ć, że Niemcy s ą w recesji recesja t o są 2 kwartały z rz ędu spadku PKB w drugim kwartal e by ł spade k PKB o 1 % w trzec im kwartale wszystko wskazuje na t o, że te ż będzie spade k w zwi ązku z ty m jak w l istopadzie dostan iemy dane o trzec im kwartal e to się okaże, że Niemcy byl i w recesj i przez 0203 . kwartał n o i to si ę n ie sprawdzi ło się okaza ło, że Niemcy jednak nie są proce s i n ie byli, bo w trzecim kwartal e ich PKB n ie spad ło ta k jak wszysc y oczekiwali tylk o wzros ło o 1 % m inimalnie, al e jednak wzros ła pod kon iec września zacz ęły się pokazywa ć z Niemiec dan e lepsz e dotycz ące, zw łaszcza handl u zagranicznego tam znow u by ło o żywienie w eksporc ie pod koniec chyba ostatnim spotk a si ę tydzień temu o tym, m ówiłem, że pojawiło si ę też tak ie komentarze, że by ć mo że Niemcom w ostatn i momencie rzute m na taśmę ud a si ę uniknąć te j recesji, poniewa ż te ostatn ie dan e za trzec i kwarta ł wyglądały ju ż lepiej ni ż t e za l ipiec sierpień no i tera z mamy dan e i faktycznie wysz ło na t o, że on i w ostatn iej chw ili zdążyli uc iec przed recesj ą i zal iczyli wzros t gospodarcz y o 1 % kwarta ł do kwartału je śli chodzi o wzrost ro k do roku Noto mam y wzros t o 1 % oczek iwano wzrost u i dziewi ęćdziesiątych, a takie dan e wyr ównane sezonowo pokazuj ą na m wzros t o p ół procen t, wi ęc jest tyc h cyferek tutaj i statystyk du żo, bo te n wzros t PKB mo żna mierzy ć na w iele r óżnych sposobów ważne jes t to, że jakb y tego nie mierzy ć to dan e za trzec i kwartał s ą lepsze ni ż za drug i w ty m kontekście mo żna, by zaryzykowa ć stwierdzenie, że być mo że w Niemczech jest jakie ś ożywienie gospodarcze, bo trzeci kwartał by ł lepszy niż drugi i tutaj n o przedstaw iciele n iemieckiego urzędu Statystycznego, al e tak że przedstaw iciele w ielu instytut ów ekonomicznych n iemieckich, a tak że Bundesbanku ostrzegają cz y z 1 strony uspokajają, że nie ma żadnej recesj i nie ma zagrożenia recesj ą i wszelkie prognozy dotycz ące recesj i były du żo prze z mocn o przesadzone, al e z drugiej stron y też ostrzegają, żeby nie wpada ć teraz przesadny optym izm, że to n ie jest żadne o żywienie i najprawdopodobn iej po prost u niemiecka gospodark a jes t w fazie stagnacj i tzw . czyl i nie ma tutaj recesj i nie n ie trzeba bi ć na alar m, al e jakiego ś dynam icznego rozwoju, toteż tutaj n iestety n ie widać zdaniem najm u wg najnowszego raport u Bundesbanku tak pow inno być też w kolejnych kwarta łach, że po prost u ta n iemiecka gospodark a b ędzie n iestety w stagnacj i oczywiście jes t jeszcze 1 aspekt dość istotne tego c o się dz ieje z niemieck ą gospodark ą Otóż rynk i finansowe ca ły cza s oczekują decyzj i Niemców dotycz ącej luzowan ia pol ityki f iskalnej, która t o pol ityka f iskalna wykonan iu lu źniejszym mia łaby pomaga ć wzrostowi gospodarczemu w ca łej stref ie euro Niemcy jak wiadomo nie chc ą si ę na t o zgodzi ć kultywują u siebie t e nadwyżki bud żetowe, których nie chc ą rezygnować moje do te j pory było na rynk u takie przekonan ie, że jak ju ż Niemcy zobaczą, że s ą w recesji t o si ę przestrasz ą i pozują, a i teraz okazało si ę jednak nie s ą w recesji i o d razu oczywiście pojawił si ę komunikat z e stron y Ministerstwa Finansów rządu niemieckiego, że w og óle nie ma mowy o jak imkolwiek luzowan iu pol ityki f iskalnej, b o po co w sum ie nie ma recesji t o n ikt nie potrzebuj e w zwi ązku z ty m z 1 strony jes t pozytywna informacja, że najwi ększa Europejska gospodark a radz i sobie jako ś ta m uciek ła przed recesją, a z drugiej stron y z punkt u w idzenia rynk ów f inansowych jest informacja negatywna, bo n ie b ędzie luzowan ia pol ityki f iskalnej w gospodarce n iemieckiej w najbliższym czas ie rynki f inansowe tak ie luzowanie odczyta ły jak o co ś pozytywneg o z pewnością, więc t o się, więc co si ę stanie, chociaż de r Spiegla napisa ł, że ta nadwyżka bud żetowa w 2020 roku będzie mn iejsza niż 2019, więc to, chocia ż z punktu w idzenia rynkowego jes t co ś optym istycznego, bo jak si ę zmniejsza nadwy żka NATO to też ja k tak trochę, jakby t o było tak ie troch ę luzowan ia f iskalne, wi ęc tak to w te j chw ili wygl ąda, chociaż oczywi ście oni jeszcze n ie klepn ęli swojego budżetu na przysz ły rok tuta j jeszcze teoretyczn ie wszystk o mo że zmieni ć zwi ązki pracodawc ów zwi ązki zawodow e pracowników wsp ólnie apeluj ą o t o, żeby rząd poluzowa ł polityk ę fiskaln ą, żeby przestał się tak kurczow o trzymać tyc h nadwyżek budżetowych, żeby zam iast tego np. uruchomił jaki ś pla n inwestycji publicznych wi ększy zmodernizowa ł infrastrukturę autostrady n iecki są gorsze cora z gorsze j kondycji to już nie jest to sam o co 20 lat tem u port y n iemieckie są w gorsze j kondycji cora z cz ęściej przegrywaj ą konkurencj ę z holendersk imi np. władze port ów Hamburgu w ielokrotnie się na to skarżył, że on i mają pomys ł na t o, żeby zmodernizować ten porta l nie ma pieniędzy rząd n ie chc e dać, bo wol i mie ć nadwyżkę, więc jes t szereg rzecz y do zrob ienia w gospodarc e n iemieckiej za pieniądze budżetowe tylk o, że rząd nie chc e tyc h pieni ędzy bud żetowych wydawa ć w każdym razie t o jes t wa żne nie ma recesji w Niemczech jedna k t o trudno trudno w t o uwierzyć właściwie jeszcz e miesi ąc tem u wszystko wskazywało na to, że na pewno ta recesj a jest, al e na końcu się okaza ło, że przynajmn iej z danyc h wst ępnych wyn ika, że jedna k jej nie ma, a przy okazj i w ubiegłym tygodn iu poznaliśmy te ż dane o PKB w ca łej stref ie eur o, kt óre to PKB urosło o 2 % kwarta ł do kwarta łu jedno 2 % ro k do roku i to te ż udane n ieco lepsz e o d oczekiwa ń mieliśmy przy okazj i te ż dan e dotyczące produkcj i w stref ie eur o, kt óra mia ła spa ść uros ła o 1 % mieli śmy te ż odczy t indeksu zew, który m ówi nam, jak ie s ą nastroj e przedsiębiorców w Niemczech i o n bardzo wyraźnie powy żej oczekiwa ń poszed ł w górę coraz wi ęcej jes t takich sygna łów świadczących o ty m, że by ć mo że gospodark a niemiecka gospodark a w stref ie eur o generaln ie m ija dołek, że ta m o oczywi ście kondycj a gospodarki ca ły cza s jest s łaba i cały cza s jeste śmy bardz o blisko odczytów recesyjnych, ale przestała si ę sytuacj a pogarsza ć, a w w ostatn im tygodn iu pojawiło się nawe t parę tak ich danyc h, kt óre wygl ądają zdecydowanie lepiej o d oczekiwa ń, więc by ć może najgorsze stref a euro ma za sob ą w ty m ostatn im cyklu koniunkturalnym, a je śli tak to by ć może na m te ż b ędzie łatwiej w przysz łym rok u uniknąć jakiego ś g łębszego spowolnienia gospodarczego, b o jak tylk o b ędziemy m ieli wchodzi ć w t e cora z gorsz e rejestry no to być mo że akurat w łaśnie wted y nadejdz ie pomoc z e stron y strefy eur o, która będzie wchodzi ć w nowy trend wzrostowy, kt o wie n ie mo żna w ty m momenc ie teg o wykluczyć mo i zostało na m miejsce p ierwsza lata na p ierwszym miejscu jes t coś co jes t w pewny m sens ie powi ązane z tym i oczekiwaniami makroekonom icznymi na 2020 rok cz y t o spowoln ienie gospodarcz e b ędzie bardz iej wyra źne czy mo że mniej wyra źne, bo jak mn iej wyra źne NATO nie będzie żadnego problemu natom iast jeśli si ę okaże, że jednak nasz a gospodarka spowaln ia do ść szybk im tempie ta może się okazać, że w śród w ielu problemów pojaw i si ę także proble m bud żetowy mam wra żenie, że rz ąd w ciągu ostatniego tygodn ia zachowywa ł si ę tak jakb y mia ł dużą świadomość tego, że t e problemy mog ą by ć dlateg o obserwowaliśmy prze z ostatnie 7 dni n iesamowicie fest iwal r óżnych pomys łów dotycz ących, sk ąd wzi ąć pieni ądze do Państwowej kasy, sk ąd wziąć pieni ądze do bud żetu i jak t o wszystko zrobi ć, żeby jednocze śnie cz ęści ob ietnic wyborczych zrealizować, a z drugiej stron y mam y taki bez strzelc a f inansowych festiwal odchodzenia o d tyc h ob ietnic albo łamania tyc h obietnic i t o wszystko dz ieje si ę w spos ób tak i skoncentrowan y na przestrzen i zaledwie k ilku dni w zwi ązku z ty m wygląda t o z 1 strony imponuj ąca z drugiej strony wn iosek nasuw a się sam do ść oczyw iste, że absolutnie n ie mo żna wierzyć pol itykom w cokolw iek c o m ówią w ramac h kampanii wyborczej, poniewa ż akura t jeste śmy w ty m momencie świetnym przykładem na t o jak szybk o można zapomina ć o tym co si ę w kampan ii wyborcze j obiecywało n o tak po kole i, przechodz ąc do tych do tyc h r óżnych rzeczy, kt óre wydarzyły, chocia ż o ty m, że tak mówiło się dość głośno, więc myślę, że wi ększość z was wie, o co chodz i, ale rob i wrażenie dop iero w momenc ie, kiedy postawimy t e wszystkie rzeczy obo k s iebie, wi ęc po p ierwsze, trzynaste j emerytur y, który zostały wp isane do bud żetu, ale teraz się okazuje, że nie m a na to pieni ędzy, wi ęc powsta ł pomys ł, żeby j e sfinansowa ć z funduszu solidarno ściowego wsparc ia os ób niepełnosprawnych, al e to nie chodz i o to, żeby ty m niepełnosprawnym zabra ć t e pieni ądze tylk o chodzi o t o, że te n, że sze f wp isze do ustawy, że te n fundus z solidarno ściowy b ędzie m ógł zaci ągać po życzki i np. budżet pa ństwa b ędzie mógł po życzyć pieni ądze, czyli 13 emerytury zostan ą sf inansowane za pieni ądze z budżetu pa ństwa, al e nie bezpośrednio z bud żetu tylk o z teg o funduszu solidarno ściowego, dlaczeg o Ano, dlateg o że fundus z solidarnościowy n ie jest obj ęty tzw . regu łą wydatkow ą, kt óra obowiązuje w Polsce o d chyba 2014 roku i t o jes t reguła, kt óra mówi, które sprowadz a si ę do bardz o naprawd ę bardzo skompl ikowanego wzoru matematyczneg o, który t o wz ór m ówi na m, o ile państwo może zwiększyć wydatk i w ciągu 1 roku wydatk i publiczne oczywiście n o i t o o ile te wydatk i mog ą wzrosn ąć jest uzale żnione o d temp a wzrost u gospodarczeg o, a także od teg o w jak im temp ie maj ą rosn ąć dochod y c o w praktyc e oznacz a, że nawe t, gdyby rz ąd chcia ł znacz ąco zwi ększyć def icyt bud żetowy, bo regu ły unijne m ówią, że przecie ż deficyt może by ć do 3 % PKB prawda def icyt sektor a finans ów publicznych, wi ęc t o, jakb y mam y ogromną przestrze ń na zwi ększanie wydatk ów natom iast ta przestrze ń jest iluzoryczna ze względu na t o, że istnieje reguła wydatkow a, która n ie pozwal a nam zwi ększać tych wydatków cz y te ż zwi ększać def icytu bud żetowego w spos ób gwa łtowny tak i z rok u na ro k w zwi ązku z ty m tutaj nawet n ie chodz i o t o, żeby zachować r ównowagę w budżecie, kt órą t ą równowagą rz ąd chwali ł się przed wyboram i tylk o chodz i po prost u o t o jak ominąć regu łę wydatkową, która okazuj e si ę w ty m konkretnym przypadku do ść sporą przeszkodą n o i wymy ślono, że po prostu zrobi ć to za pośrednictwem teg o fundusz u solidarnościowego, kt órego n ie obejmuj e reguła wydatkowa, bo te n fundus z powsta ł ju ż w momenc ie, w kt órym ta regu ła istniała regu łę wydatkową uchwalono tak jak mówię chyb a nie pami ętam dokładnie auto by ło jeszcze za rz ądów Platformy, czyl i 20142015 rok, a fundusz solidarno ściowy powsta ł ca łkiem n iedawno, więc jeg o pośrednictwem mo żna mie ć to regu łą wydatkow ą i wted y nom inalnie legalnie wszystko wysoka ita reguła nie jes t łamana jest sposób na to, żeby wydawać pieni ądze obok sama w sobie ta historia mo im zdaniem jes t niesamowita, al e t o jes t to to n ie jest 1 rzecz znaczn ie g łośniejsza jes t kwestia te j tzw. trzydziestokrotności je śli chodz i o limit sk ładek na ZUS dla tyc h os ób, które zarabiaj ą najwi ęcej tych os ób dotycz y tyc h os ób jes t 370  000 w kraju n o jest pomys ł, żeby usun ąć te n l imit trzydziestokrotności c o oznacza, że ci ludz ie w trakc ie roku b ędą mus ieli płacić wyższe sk ładki do ZUS, bo w tej chw ili jest także si ęgnął tego l imitu t o w tyc h kolejnyc h miesi ącach do końca rok u już n ie płacą wi ęcej sk ładek emerytalnych c o oznacza, że na r ękę nett o dostają wi ęcej pieni ędzy wi ęcej zarabiaj ą tera z ta zmiana ma powodować, że oni do ko ńca rok u będą p łacić wy ższe sk ładki emerytalne co oznacz a, że nett o na r ękę b ędą zarabia ć mn iej, a z kolei z drugiej stron y kasa pa ństwa wzbogaci si ę o ponad 7 miliardów z łotych w ty m konkretnym przypadku chodz i o ZUS n ie bud żet, ale w iadomo, że t o sektor publ iczny prawda jak w ZUS-ie b ędzie wi ęcej pieni ędzy to trzeba b ędzie go niczego b ędzie tak bardzo mocno dotowa ć z bud żetu państwa, więc wychodz i na jedno, wi ęc z 1 mamy tuta j zaplanowano 7 miliardowe korzy ści dl a sektor a publ icznego koszte m wynagrodze ń nett o tych ludz i, kt órzy zarabiaj ą najwi ęcej w Polsce i oczywiście największa kontrowersj a poleg a na ty m, że ob iecywano przed wyborami, że si ę tego n ie zrob i potem były wybory i po wyborach nagl e się okazuje, że jedna k wrac a si ę do teg o pomysłu jes t tuta j bardzo du że kontrowersj e pol ityczne oczywi ście, bo posłowie zwi ązani z Jarosławem Gowinem twierdzą, że teg o nie popr ą bez Gowina i jeg o ludz i PiS nie ma większości z drugiej strony s ą posłowie lew icowi, którzy n iby teoretycznie s ą w opozycji, ale zastanawiaj ą się czy w te j konkretne j sprawie nie potrzeba nie poprzeć PiS - u, wi ęc tutaj jes t bardz o c iekawa rozgrywk a pol ityczna tak że ja się generaln ie w ty m podca ście rozgrywkam i pol itycznymi nie zajmuje nie zajmuj e, al e w ty m konkretnym przypadk u mog ę żałować, że się nie zajmuje, bo to wygl ąda naprawd ę intryguj ąca w ka żdym razie wymyślono spos ób jak sfinansowa ć 13 emeryturę kolano wcze śniejsze ob ietnice i wr ócono do pomys łu czy l ikwidacji limitu je śli chodzi o sk ładki na ZUS trzydziestokrotno ści jes t kolejn y pomys ł, czyl i podwy żka akcyzy okaza ło się, że ostatnim teg o w ostatnim tygodn iu, że stawki akcyzow e na tyto ń alkohol e p ójdą w górę 10 %, a przed wyboram i zakładano, że to będzie wzros t o 3 % tylk o efek t miliard 700  000 000 z ł do budżetu projektu łatwo zrobi ć prawda, chocia ż akurat jeśli chodz i o akcyzę powiem szczerz e ja osobiście jeste m za je śli chodz i o jak najwy ższym opodatkowaniem alkohol u i i tytoniu, ale tote ż jest jakb y pewn e złamanie ob ietnicy przedwyborcze j prawa albo z łamanie zapow iedzi przedwyborczych jes t te ż kwestia uszczeln ienia ozusowan ia um ów na zlecenie, kt óra dotycz y ponad 1 000 000 ludzi te ż ma przynie ść dodatkowe 3 miliardy z łotych wp ływów do kasy Państwowej o tym, dziennik Gazeta prawna pisa ł w ostatn im tygodniu t o jeszcze nie jes t na etapie uchwalan ia w parlamencie, al e jes t tak a koncepcj a jest tak i pomys ł jes t kwest ia cen energ ii w przyszłym rok u Narodowy Bank Polski w swojej projekcj i f inansowej projekcji inflacyjnej zakładał, że cenę cen y energii wzrosn ą o 8 % w przysz łym rok u dl a gospodars tw domowyc h w poniedzia łek rano sprawdzają wprawdzie Jacek Sasin zapowiada ł, że dla gospodars tw domowyc h ceny pozostan ą be z zmian, ale ju ż dl a przedsiębiorstw n ie, czyl i t o b ędzie kolejn y zastrzy k finansowy polegający na ty m że, gdyb y kolejny ro k cen y energii by ły zamro żone t o tym przedsi ębiorstwom zn ów trzeb a byłoby wyp łacać rekompensaty ta k jak w 2019 roku c o jes t dodatkowy m obci ążeniem bud żetowym, a wi ęc tych rekompensat w przysz łym roku już nie b ędzie, bo rz ąd zapowiedzia ł, że wprawdz ie gospodarstwa domow e po starem u, czyli cen y dale j zamro żone, al e jedna k przedsiębiorstwa ju ż b ędą wraca ć na wolny ryne k, czyl i poczuj ą wzros t kosztów f irmy energetyczne będą mog ły sprzedawa ć energi ę przedsi ębiorstwom dro żej, więc nie trzeb a b ędzie im n iczego rekompensować w związku z ty m tuta j mamy z kole i oszczędność bud żetową oczywi ście do tego jeszcz e są kwest ie, o których m ówiłem tydzień tem u, że rada pol ityki pieni ężnej zmieni ła spos ób zawi ązywania rezerw NBP w tak i sposób, że można by ło więcej zysk u NBP przela ć do bud żetu państwa jest tak n iesamowity wysy p najróżniejszych pomysłów zmierzających do teg o, żeby zwi ązać koniec ko ńcem w związku z ty m c o PiS wcze śniej przed wyboram i nawymy ślał, że z 1 strony czy gdyb y było obywatele m innego państwa to by si ę patrzy ło na to naprawd ę du żym zainteresowaniem z przyjemno ścią, bo si ę naprawdę du żo n iesamowicie c iekawych rzeczy dz ieje dookoła jedyny zgrzy t polega na tym, że m y wszyscy będziemy pote m musieli żyć w te j gospodarce z tymi Stępniowi z tym i nowym i pomysłami spora część tych pomys łów zm ierza do tego, żeby bardz iej obci ążyć przedsiębiorstwa niż gospodarstw a domow e c o z kole i powoduj e, że tak po pierwsze, wy ższe obci ążenia po drug ie, jeszcze jes t kwest ia p łacy minimalnej, która jes t ju ż klepnięty, ale t o też pewnie przecie ż będzie znacz ące obci ążenie przedsiębiorstw ju ż o d pocz ątku 2020 roku jest ca ły czas zwiększona niepewno ść, bo tak naprawdę t e wszystk ie rzeczy, których się mówi nie są jeszcz e klepni ęty do końca, wi ęc tuta j jeszcze n ie w iadomo jak lewica zag łosuje jak zagłosuje Gowin n ie wiadomo c o b ędzie w kolejnych głosowaniach te n parlamen t jes t wygląda na to jest znaczn ie ciekawsze ni ż te n poprzedn i, w kt órym wszystk o było w iadomo o d sameg o pocz ątku w zwi ązku z tym ta niepewno ść zwiększa no i to si ę mo że przek ładać na skal ę spowoln ienia gospodarczego z kolei no bo przedsi ębiorcy obci ążeni wi ększymi kosztam i w środowisku większej niepewno ści raczej będą si ę cofa ć z planowanymi inwestycjami co b ędzie nam spowalniać wzros t gospodarczy, wi ęc z 1 strony, podsumowując t o wszystk o sygna ły z Zachodu Europy to, że Niemcy nie wpad ły w recesję t o wszystko bardzo dobrze i to pow inno nam pomagać w 2020 roku natomiast to wszystko c o się dz ieje na polskiej scen ie politycznej t o wszystko na d czy m pracuje w tym momenc ie już po wyborac h rz ąd ka że si ę martwić, ponieważ t o z kolei mo że nam nasz ą polską gospodark ę w 2020 roku hamowa ć, a t o hamowanie już si ę na ca łego zacz ęło co widzieli śmy w danyc h o PKB opublikowanych k ilka dn i temu t o wszystko w ty m wydaniu podcast u kolejn e ju ż za tydzień dzisiaj dzi ękuję do us łyszenia cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsz e w poniedzia łek po dziewi ętnastej tylk o na tokfm PL i w naszej apl ikacji m ówi kolejn y odc inek za tydzień w poniedzia łek po dziewi ętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE ROKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA