REKLAMA

Już jutro kluczowe dla polskiego sądownictwa orzeczenie TSUE. Dlaczego takie ważne?

Analizy
Data emisji:
2019-11-18 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzień dobr y państwu dz isiaj w analizach przyjrzym y się tre ścią reportażu, który ukaza ł si ę w sobot ę do telewizji TVN materia ł w programie Superwizjer chodz i o reporta ż n a rzecz k ibol bandyt a będzie z nam i współautorka teg o reporta żu pan i Anna Sobolewska i porozmaw iamy o tym, o te j postac i głównym bohaterz e reportażu o Olgierdzie e l z Trójmiasta, kt órego te n tytuł reporta żu na w ielki b ól bandyta op Rozwiń » isuje i chciałabym się zastanowić na d ty m, dlaczego w łączono materia ł pokazuj ący pani ą prem ier Szydło do teg o reporta żu i na ty m, dlaczego akurat ta posta ć Olgierd e l przyku ł uwag ę dz iennikarzy Superwizjera, zw łaszcza że znan y o n jest n ie tylk o w Trójmieście, ale po prost u mediom i opisywany w ielokrotnie, dlaczego akura t do te j postac i wr ócili o tym wszystk im po os iemnastej Anna Sobolewska dziennikark ą śledczą Superwizjera 1840 przeniesiemy si ę do Konina i b ędziemy zastanawiać si ę wspólnie z przedstaw icielem Rzecznika Praw Obywatelskich cz y histori ę zastrzelen ia dwudziesto jedno latk a w Koninie prze z policjanta można por ównywać do sprawy Igora Stachowiaka i dlaczeg o Rzecznik Praw Obywatelskich t ą sprawą koni ńską zaj ął w jaki sposób się zaj ął i czy znan a przyk ład materia ły wideo, do kt órych maj ą dostęp pol icja ora z śledczy, które pono ć rozstrzygaj ą przeb ieg wydarze ń czwartkowych momen t, w kt órym policjant strzel a do uciekaj ącego m ężczyznę to 1840 w anal izach zaczn iemy od wydarze ń jutrzejszych ze 100 dr Paweł Marcisz z katedr y prawa Europejskiego na wydz iale prawa adm inistracji Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobr y panie doktorze cz y dobrze pozna łem o tym co si ę wydarzy jutr o po dziewi ątej Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej ma orze c w spraw ie polskiej, a w łaściwie spo łeczna pytan ia prejudycjaln e Sądu Najwyższego i mo im zdaniem, gd y jutr o wszyscy będziemy za party m tchem oczekiwa ć na expos é prem iera to drugi oparty dac h, a nawe t może p ierwszy powinni śmy mie ć sk ierowany w stron ę Luksemburga zobaczym y cz y czy czy będę mia ł racj ę, ale wydaje się ten wyro k jes t szalen ie ważne by ć może najważniejszy w ci ągu ostatnich 4 lat dl a Polski zaczn iemy z teg o czy o 8 od skutków ja myślę panie doktorze, jakie mog ą być skutki i pan ma m nadzieję powie, że b ędą bardziej radykaln y niż t e, kt óre wymyśliłam wyn iku jutrzejszeg o wyrok u i podj ętych po wyn iku teg o działań zostan ie na now o powo łana krajowa rada s ądownictwa i na now o skonstruowana i powo łana izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego lu b też po prost u zupe łnie nowej form ie racze j sądu powstanie może by ć bardz iej radykalnie mo że by ć bardziej radykaln ie w najbardz iej radykalny m scenariuszu mog ą zostać podwa żone powołania wszystk ich s ędziów, kt órych wybrała przedstawi ła prezydentow i now a krajowa rada s ądownictwa jeśli wyrok wszedł, by te strony co opinia ten trzeb a t o wyn ika z niego, że rada nie dają r ękojmi niezawisłości s ędziowskiej nie mogła w grunc ie rzeczy żadnych s ędziów wybiera ć jeśli nie mogła wybiera ć radnyc h sędziów t o w rozum ieniu prawa unijnego wyb ór tych sędziów p óźniej powołanie prze z prezydenta są wadl iwe, a ich prac ę jako sędziów jes t wtedy ważne ciężar jest du ży problem myślę, że trzeb a troszkę bardziej niuansować przeznaczy te wyrok i są wadl iwe jak o wydan e prze z przejmie wyroki spr aw unijnych tak w tych sprawac h jes t jaki ś elemen t unijny te wyroki pow inny być uznan e za wadliwe z e wzgl ędu na to, że zasiadali ta m sędziowie, kt órzy nie mogl i wydawać tyc h wyroków jest k ilka pyta ń n p . je śli oczywi ście zakładamy cały cza s Trybunał pójdzie zatem Czechem z opini ą rzecznika generalnego oraz to wy powinniście być tak t o w tak iej sytuacj i b ędzie kilka pyta ń w ty m najbardz iej radykalnym wariancie to będzie przed e wszystk im pytanie o wyrok i be z element u unijnego co z orzeczen iami sądów, kt óre s ą czyst o krajowymi orzeczeniami nie ma ta m prawa Unii Europejskiej wydal i s ędziowie powo łani prze z nową radę t o proszę od raz u powiedzie ć, bo zaraz przyjrzym y temu co w czerwc u m ówi rzeczn ik generaln y jak pa ństwo pami ętają bardz o cz ęsto Trybunał orzek ł ta k jak rzecznik, więc swoją opini ę, wi ęc tutaj bardz o ważnej dla nas ta czerwcowa op inia te n trzeba a dlaczeg o pa n dz ieli wyrok i s ędziów powo łanych prze z nieprawid łowo skonstruowan ą Neo KRS na tę, kt óre maj ą element unijnej elemen t prawa unijnego i te pozosta łe, dlaczeg o to ma znaczenie tutaj dla mn ie najbardziej przekonującej interpretacji opinii ten trzeba n ie wiemy cz y wyro k b ędzie tak radykalneg o opini ę, bo n ie paść radykaln a jes t jednak tak a, że ta wadliwość s ędziów b ędzie miała praktyczn e znaczenie ta m, gdzie mo żemy zastosowa ć prawo unijne n ie mo żemy si ę powo łać na art. 19 traktatu art. 37 art. 19 pan powiedzie ć, że Unia Europejska stworzy ła pew ien katalo g zasa d cz y kryteri ów, jak imi posługiwać si ę musz ą pa ństwo cz łonkowskie, zabezpieczaj ąc zawód sędziego, al e troszcz y się tylko łącznie o d od tych s ędziów cz y ten momen t w karierze sędziego, kiedy on orzeka w sprawac h zwi ązanych z Unią Europejską myślę, że trochę takie, ale tak że jajeczk o częściowo nieświeże panie doktorze, al e tak jak pani n ie zawsze zauwa żyła większość tyc h zasa d un ijnych chroni na s w zakres ie prawa Unii Europejskiej są stworzon e po t o, żeby chroni ć skuteczno ść prawa un ijnego skuteczno ść krajowego system u sądowego, o ile stosuj e prawo un ijne, ale właśnie z teg o jest jak jej oczkiem to znaczy nawet je śli prawo unijne dopuszcza łoby co ś takiego t o nie przydz ielimy statutu s ędziego na p ół tak wpraw ie polskim jeszcze s ędzia albo jeszcze sędzia nie ma kategor ii sędziów, którzy n ie mogą orzeka ć w okre ślonych kategor iach spr aw więc, jakby rozwi ązanie też musi nale żeć do prawa krajoweg o w tak i najbardz iej radykalnej wersj i pan i redakto r sama sprowokowa ła te najbardziej tak ie dalekosi ężne rozwa żano powinni śmy po prost u takich sędziów uzna ć za wadl iwie powołanych w całości tak powiem, poniewa ż nie da si ę od dz ieci teg o element u unijnego to jes t wa żna kwest ia, którą pomi ńmy już wszyscy zwr ócić uwag ę wyro k Trybunału b ędzie musiał by ć wdro żone i chciał dz isiaj troch ę o ty m, porozmawia ć t o b ędą odpow iedzi na pytan ie prejudycjaln e Sądu Najwyższego je śli odpowiedź b ędzie brzmia ła tak jak opinia czerwcow a rzeczn ika generalnego to c o b ędzie oznacza ło dl a Sądu Najwyższego zadającego pytania, jak ie pow inien podjąć dzia łania cz y w og óle jakieś, realizuj ąc te n wyrok cz y tak bezpo średnio w sprawac h, których dotyczy wyrok będzie znaczy ł bardzo niewiele, tyl e że ISPA, kt óre zadawa ła pytan ia prejudycjalne to jeste m izba prac y ubezpieczeń spo łecznych b ędzie mog ła rozpozna ć t e spraw y, których dotycz ą pytania z pomini ęciem Izby dyscyplinarnej ta k jak on a miała właściwość n ie izba dyscypl inarna do rozpoznan ia tyc h spraw, al e w dalszej kolejno ści na 7 wyrok naprawdę stw ierdzi, że reset co czase m wyc iera izba dyscyplinarna jes t wadl iwie powołana na t o czy cz łonkowi Izby dyscyplinarnej n ie mogą orzeka ć Otóż nie ma mo żliwości dokonan ia podzia łu na sprawy unijne an i nie umiej ą tak, ale dlateg o pytam cz y to oznacza, że n p . prof. Gersdorf jak o preze s Sądu Najwyższego powinna podjąć jakie ś konkretn e kroki jak o on a wobe c Izby dyscyplinarnej wobe c s ędziów Izby dyscyplinarnej czy też poczeka ć na ustawodawca chcia ł przej ść prze z wszystk ie podmioty, kt óre b ędą zwi ązane z wyrokiem uważam, że je śli wyro k będzie tak iego op inia rzecznika istnienie Izby dyscyplinarnej należy ignorować to znacz y w rozum ieniu prawa unijnego ona n ie jest poprawn ie obsadzone n ie mo że funkcjonować ta k jak jej n ie by ło po prostu dlatego to jes t bardzo radykaln ą opini ą w mo im odczuciu meta opinia, mówi że s ą niepoprawnie powo łanie i s ą niepoprawnie powołanie n ie mogą orzeka ć żadnych sprawach dyscypl inarnych, bo t u nie ma podzia łu na spraw y unijne n ie unijne spraw y dyscypl inarne dotycz ą s ędziów s ędziowie orzekał m. in . w sprawach un ijnych, wi ęc każdy wp ływ na sędziów v ia postępowanie dyscyplinarne b ędzie się mie ścił w zastosowan iu prawa unijnego jak taki dome k z kart 1 karta wylatuje wszystk o si ę sypie dobrz e to co w takim razie pani pose ł gad ów jak o prezes n ie pow inna kierowa ć tam spr aw jak jak to wyglądało be z punkt u w idzenia prezes Sądu Najwyższego mia ła tak ą możliwość t o na pewno nie powinny kierować tych spr aw, ale przed e wszystkim to będzie chyba kwest ia taka jak w tyc h sprawach pisa ł pytan ia prejudycjaln e, że inne składy innej b ędą stwierdza ły sw ą właściwość w sprawac h, gdzie teoretyczn ie wyjęcie w łaściwej Izby dyscypl inarna punkty do samyc h post ępowań dyscyplinarnych wydaj e się, że z punkt u w idzenia standardu unijnego wystarczaj ące postępowanie jedno instancyjne, a więc wydaj e się można dyskutować, al e że samo istnie funkcjonować Izby dyscyplinarnej n ie jest niezb ędne z punktu w idzenia prawa un ijnego d o za zapewn ienie prawid łowego b iegu postępowań dyscyplina no proszę, by jutr o Trybunał musiałby t o wpros t powiedzie ć cz y b ędziemy również m ówimy wcale nie mają c o na szczęście tylk o Sąd Najwyższy b ędzie musia ł sa m wyinterpretować te wskaz ówki i wiedzie ć n p . że spraw y dyscypl inarne b ędą rozstrzygan e jednoinstancyjne na pewn o teg o Trybunał wprost n ie powie, ponieważ n ie teg o dotyczą pytania prejudycjaln e do opinii rzecznika je śli chodz i o wadliwo ść powołania Izby dyscypl inarnej do ść jasna skądinąd, ale nie mówi no dobrze, al e nie mówić co z ty m dale j zrobić nie tylk o w Trybunale ma m przes ąd, że izba dyscyplinarna nie spe łnia wymog ów niezawis łości s ędziowskiej w rozumieniu prawa un ijnego i dalej mow a w łaśnie o wadliwie powo łanej krajowej radzie s ądownictwa to dobrz e przenie śmy się oczk o wyżej do w łaśnie Neo krajowy Neo KRS n o krajowej rady s ądownictwa, jak ie pow inna podj ąć dzia łania je śli jutr o Trybunał orzekn ie ta k jak opiniowa ł rzecznik czy w ogóle jakie ś dzia łania s ą p o stronie Neo KRS czy te ż po prostu nie pow inno si ę wi ęcej zbiera ć prawdopodobnie pow inno się wstrzymać od dzia łań jeśli naprawdę jes t tak że zosta ła powo łana w warunkach, kt óre ur ągają niezawis łości s ędziowskiej niezale żności s ądów tak jasno wynika z op inii rzeczn ika generalnego nie ma takiej mo żliwości, bo dzia łała nie prowadzi ła do wt órnych narusze ń prawa unijnego, wi ęc je śli ty m wyrok Trybunału powielić t o c o powiedzia ł rzecznik t o w świetle prawa Unii nie n ie widzę możliwości, żeby rada dzia łała legaln ie tak rzecznik wpros t stw ierdza, że powo łanie te j rady narusz a wymogi niezawis łości sędziowskiej jest on a uzale żniona od polityków n ie gwarantuje wyb ór prze z ni ą dokonany sędziów n ie gwarantuj e ich niezawis łości skoro tak t o n ie widzę mo żliwości naszych dzia łaniach w je j zasadn iczym zadane KRS jes t związana z jutrzejszy m wyrok iem Trybunału tak generaln ie wyrok i Trybunał sprawiedliwo ści są wiążące dl a wszystk ich organ ów państwa dl a organów pa ństwa instytucji Unii podmiotów prywatnyc h jes t powszechnie wi ążące wyk ładnie prawa unijnego zara z wrócimy z rozmową informujemy o ty m, jak a b ędzie rol a rz ądu i ustawodawcy jeśli jutrzejsz y wyro k Trybunału będzie tak i jak op inia rzeczn ika generalnego op inia rzecznika generalnego by ła mia żdżąca dl a tzw. krajow e rady sądownictwa i dl a Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego oraz informacje wracamy dr Paweł Marcisz z University Warszawskiego stud ia audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie w studiu cały czas dr Paweł Marcisz z katedr y prawa Europejskiego na wydziale prawa i adm inistracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmaw iamy o wyrok u, który dopiero ma zapa ść jutr o Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej ma odpowied ź na pytan ie prejudycjaln e polsk iego Sądu Najwyższego, kt óre s ą bardz o skomplikowany spos ób skonstruowan e natomiast kon iec końców dotycz ą teg o czy my o KRS, czyli tzw . krajowa rada s ądownictwa spełnia wymagan ia un ijne c o do sam sa m z własnej niezale żności politycznej ora z dban ia o niezawis łość s ędziowską niezale żność sądów w Polsce ora z cz y izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego w związku z tym, że została w ca łości powołana prze z t ą tzw . KRS spe łnia warunk i niezale żności jak o izba s ądu s ądu i czy je j s ędziowie s ą niezawiśli w grunc ie rzeczy 2 potężne organy powo łane prze z prawo i sprawiedliwość podle b ędą podlega ły jutr o w ocen ie Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, a m y z pane m doktorem próbujemy zrozumie ć co mo że si ę wydarzy ć, posi łkując si ę opini ą rzeczn ika generalnego Sułek, kt óry w czerwcu bardzo ostr o bardz o jednoznaczn ie ocenił, że ani na KRS an i izba dyscypl inarna nie spe łniają wymagań un ijnych c o do niezawisłości s ędziowskiej czy w łaśnie niezale żności sądownictwa niepełniących rol i ta k jak powinny przed informacjami pan pan ie doktorze mówił, że t o, że Sąd Najwyższy n ie pow inien kierować spr aw do Izby dyscypl inarnej jeśli wyrok b ędzie tak ostr y jak o d opinii rzecznika, a sam a OKS pow inna po prostu przesta ć pracowa ć przestać nominowa ć sędziów przesta ć zbierać c o pow inien zrobić ustawodawca po powiedzmy teraz, bo to jes t chyb a najwa żniejsze prawd a wdrożenie teg o wyrok u tak, żeby mn ie zostali be z krajowej rady na zawsze t e prz y tak im radykalny m wyrok u ustawodawc a w trudne j sytuacj i do punkt u w idzenia prawa un ijnego do KRS n ie mo że dzia łać izba dyscyplinarna n ie mo że działać n ie mogą dzia łać żadni w zasadz ie s ędziowie wybrani przez ni ą KRS w tak iej sytuacj i prawo unijne właściwie wymaga łoby wymiany tyc h wszystk ich organ ów prawidłowego powo łania krajowej rady sądownictwa co ty m raze m oznaczałoby, że reprezentanc i sędziów zostan ą zm iany ustawy o środowisko s ędziowskie na zmian ę uznaliśmy ustawy tak ma pan i redakto r s łuszność, a potem prawid łowego dokonan ia zgodn ie z prawem Unii wybor u KRS i problem poleg a na ty m, że w łaściwie trudn o wyobrazi ć sob ie inne przywr ócenie stanu zgodno ści z prawem unijnym ni ż zdjęcie sędziów z urzędu ile zostal i wybrani przez now ą krajową radę s ądownictwa Pańskiej zamiera mia ł pa n mówi, dlaczeg o tak t o jest gigantyczny problem je śli chodz i o gwarancj e nieusuwalno ści sędziów je śli chodz i o pewno ść prawa oczywiście z punktu w idzenia prawa un ijnego można mówić, że dzi ś sędziowie nie s ą chron ieni gwarancja nieusuwalno ści, bo n ie zostal i poprawn y spos ób powołani n a na urz ędy, więc być może t o da zrobić z punktu w idzenia prawa un ijnego szczerze m ówiąc, o ile Trybunał n ie ogran iczy w czasie skutk ów orzeczen ia ani t o n ie wnosi ł to tak i tak ą drog ę widz ę mo że będzie tak że, że w ty m orzeczen iu Trybunał wąsko zajm ie si ę Izbą dyscyplinarną, a np. gdy jego kolejn e orzeczen ia wyja śnia sytuację z innymi s ędziami powoływanymi prze z okres mo że w tych innych orzeczen iach i b ędą prawdopodobnie b ędą, bo mam y jak wiemy sporo pyta ń prejudycjalnyc h ta może Trybunał w jak i sposób alb o zawęzi konieczność zajmowan ia s ędziów z urzędu ewentualną konieczność ca ły czas mówię co si ę stanie hipotetycznie je śli Trybunał p ójdzie opinia te n trzeb a alb o wprowadzą jakie ś rozgran iczenie jakieś test y w jak iej sytuacji dziesi ąte mog ą pozostać możesz ma m bardz o r óżne sytuacj e asesor ów pierwsza z powo łanych na s ędziów sędziów, kt órzy awansowal i d o do wy ższych s ądów osoby pierwsze powo łanie do s ędziów osoby powo łane do innej Izby kontroli w Sądzie Najwyższym, więc maj ą bardzo r óżne sytuacj e natom iast opinia te n trzeb a tuta j wart o radykaln a po prost u powołanie przez okres n ie stwarz a gwarancj i niezawis łości sędziowskiej i te osoby n ie s ą poprawnie powołane w rozum ieniu prawa un ijnych, bo jakże t o tak że prawo i sprawiedliwości z łatwością przysz ło zmia żdżyć niezale żność krajowej rady s ądownictwa o śmieszyć niezawis łość 1 z i niezależność 1 z Sądu Najwyższego tworz ą w łaśnie tą potworną izbę dyscyplinarną łatwo przyszło tworzy ć procedury, które n ie gwarantuj ą niezawis łości sędziowskiej natomiast o w iele trudn iej jest odwrócić te n cały procede r naganny n ie łamią zasad, które tworz ą z łamał prawo i sprawiedliwo ść tak z ty m, że można żądanie jes t trudniejsza od Boga n iania innymi słowy o t o jes t dopiero myśl to prawd ę możemy trwać tward o, gd y prz y założeniu, że c i sędziowie nie s ą chron ieni zasadą nieusuwalności cz y s ędziowie KRS nie są chron ieni czasem trwania swe j kadencj i, dlateg o że zostal i wybran i z naruszen iem prawa ich wyb ór był wadliwy, wi ęc n ie spowodował obj ęcia ochroną i z punkt u widzenia prawneg o mnie przekonuj e takie rozwi ązanie pytanie cz y on e praktyczne akceptowaln e czy chcem y zaakceptowa ć konsekwencj e w postac i niepewno ści prawnej t o wprowadz i pogłębienia chaosu jest te ż czyst e rozwijanych to będzie podj ął decyzj ę, bo wolno, bo pa n sa m mówił op inia rzecznika jes t jednoznaczna, ale by ć mo że Trybunał te j troszeczk ę zmodyfikuje akcent y i sprawić, że nie m a tak radykalne, kto wted y b ędzie interpretowa ł te n wyro k, kto b ędzie go wdra żał tak, żeby może by ć du ży przes ądzić ostateczn ie, jakie maj ą by ć fakty tutaj potrzeb a do 10200 szykuje si ę przeplatają trudne j rzeczywisto ści rozdzieli ć możemy koncept u ani rozr óżnić wyk ładnia prawa un ijnego nale ży ca łkowicie do Trybunału ustawodawc a krajowy czy ta m w ogóle żadne organy krajow e n iema nic dogadan ia Trybunał m ówi, jak ie wymog i niezale żności niezawisłości p łyną z prawa un ijnego natom iast, jakie dokładnie skutk i tych wymogów w krajowy m porz ądku prawnym okre śla krajowy porz ądek prawn y określa s ąd w pierwszej kolejno ści, wdrażając orzeczen ie prejudycjalne, ale też w pewny m zakres ie ustawodawca mus i interpretowa ć wyro k w ty m sensie interpretowa ć powiedzie ć, jakie konsekwencje w krajowy m porz ądku prawnym ma wywo łać jak wykonać, wi ęc w pewnym zakres ie zależy c o pow ie Trybunał ustawodawca mo że mieć pewnym pew ien lu z, ale może się okazać, że te n luz ma tylk o do moment u nast ępnego wyroku Trybunału, b o Trybunał nie wyklaruj e dos łownie sytuacj ę wszystk ich s ędziów powo łanych prze z KRS wątpię czy to zrob i, bo przecież ta ńczy np. idzie w ty m kierunku jest t o poz a zakrese m postępowania t o mo żemy spodziewa ć kolejnyc h spr aw odno śnie do statusu tyc h sędziów być mo że Trybunał przemyc ie p isze akapit, gdz ie t o wyjaśni al e, toteż jest tak ie liczenie na t o, że Trybunał powie co ś tytu łem dygresj i tak naprawdę tak, bo te sprawy n ie dotyczy status u tyc h innych sędziów te ż sprawa, ale n o tak, ale panie doktorze to w ogóle to spraw a tak naprawdę n ie gdzieś tam u samego zaran ia dotyczy ła w og óle krajowej rady s ądownictwa tylko uczyła tego cz y izba prac y mo że zam iast Izby dyscyplinarnej rozstrzygać w pewnyc h kwest iach kon iec końców dotycz y krajowej rady sądownictwa sens skor o dotycz y krajowej rady s ądownictwa t o dotycz y wszystk iego c o t a krajowa rada pocz ęła przez zniszczyć swój nieszcz ęsny cza s funkcjonowania im Reja z tego rozum iem, że Trybunał doskonal e zdaje sprawy i tras oczyszczą na m si ę nawe t, sk ąd co mia łby powod u w powodować wstrzemi ęźliwość czy właśnie ta świadomość za chwil ę b ędą tak inne orzeczenia al e dlaczeg o mam y czekać czy nie można g o rozstrzygnąć o d razu troch ę wydają si ę, że Trybunał n ie będzie chcia ł rozstrzyga ć tak szerok o poz a zakresem by ć mo że rzeczywi ście Trybunału z e względów praktycznych wspomni co ś og ólnie o powo łaniach krajowej rady mo że jestem zby t szcz ęśliwy, bo spodziewam si ę chaos u prawnego, al e wydaje mi si ę, że w niekt órych sytuacjach np. tyc h nieszczęsnych asesor ów, którzy pierwszy raz zostali powo łani na urz ędy sędziowskie jes t możliwość pewneg o ważenie racji z 1 strony ochron y oczekiwanych interes ów Sień b ędącymi asesoram i chc ieli zostać sędziami sk ład nadarzy ła si ę okazja to n ie ich winę k ładkę zesp ół wted y okrese m z drugiej stron y pewnych wymogów jes t pan się od raz u różnimy to dobrz e ich w ina dro żeje sędzia m a po prostu ktoś chc e być s ędzią, a jednocze śnie zak łada, że może by ć wybran y przez orga n, który n ie spe łnia podstawowyc h zasa d niezale żności politycznej n o to jaki z niego kandyda t na sędziego jest bardz o mocn e argumenty sporo mo ich kolegów w mieście uczelnie te ż wszystkim zgadza i prz y tak iej wersji mówimy, że c i sędziowie, kt órzy przyj ęli w tak iej sytuacj i nominacje znali apel e sędziów by ła, al e przecież, że kary jest wadliwa i pog łębili chao s tak on i, że były apel e, że wszyscy wszystko wiedzieli, że jako sędziowie pow inni sob ie stawiać spraw ę sytuacji wtedy wracam y do pkt 0 tej wersj i, że wymieniamy cz y te ż nie wym ieniamy tak naprawd ę na usuwam y w sensie formalny m sensie mater ialnym uznajemy, że n igdy n ie byl i poprawn ie powo łań wszystkich t o pow inien zrobić ustawodawca tak iej wersj i, bo trudn o sobie wyobrazi ć, jakiej zasadzie innej ni ż prawo, które t łumaczy, k iedy b ędą skutk i dopuszczamy prawdopodobn ie do udzia łu w kolejnyc h konkursach na t e urzędy s ędziów i tyle zostaje oczywi ście pytan ia co z pracą wykonaną prze z tych sędziów prze z te przez t e lat a wydają się to jes t łatwiejsze pytanie co zrobi ć ta ńcem, bo zaczyn a możemy uzna ć, iż skoro on i byl i nieprawid łowo powołanie si ę orzeczen ia wydan e przez nich s ą wadliwe, poniewa ż w składzie orzekaj ącym zasiadała osob a, która n ie mog ła zasiada ć w składzie orzekaj ącym n ie zwykl e całe post ępowanie na nowo zajmuj e się zarząd sytuacji tuta j prawo kraj u krajowa będzie decydowa ło o ty m, prawo unijne, m ówi że pełnym zakres ie w zakresie teg o wymag a skuteczność r ównoważność ochron y prawo krajow e reguluje konsekwencje naruszen ia prawa un ijnego i przywrócenie będzie si ę komu ś przys ługuje apelacja może być apelacja je śli ju ż nie przys ługuje, bo term in minął bardz o dawno tem u Tomasz przysługuje skarg a wznow ienie postępowania tak je śli n ie w wyniku 1 przepisu ustawy uniewa żnia si ę wszystk ie orzeczen ia, kt óre zapad ły w sk ładach z s ędziami nieprawidłowo nominowanym nie wydaj e mi się, że t u możemy bazowa ć na system ie, kt óry mam y zastan y, który ze stanem systemem, kt óry mówi c o się dzieje je śli Sejm i je śli orzeczen ie zapad ło udziałem kogo ś, kto n ie m ógł orzekać mam y w ka żdym ka żdej gałęzi prawa w prawie karny m cywilnym sądem administracyjnym odpow iednio przep isy, które mo żna zastosowa ć ustawodawc a bardz o chciał być może mo żna stworzy ć specjaln e rozwiązanie dla tyc h sytuacj i tak, m ówiąc że tak ich dużych korzyści może lep iej nie boi się ustawodawc a si ę dostateczn ie popisał prze z ostatn i, a cza s czy tego typu ustawa nie ma 1 właściwie, bo przecież cora z pamiętajmy, że ustawa o Sądzie Najwyższym pow inna by ć zm ieniona powinna powstawa ć w rządzie zapewn e tak też czy wydają się, że kt o przygotuj e projek t jes t drugorz ędny wzgl ędem tego no t o s ą głęboko mylimy r óżnimy, bo wasz trud n o w łaśnie muzeu m kluczowe, by znaj ą si ę czy czas jes t wa żne cz y racze j precyzj a i bardz o porz ądny skonsultowania wydaj e si ę, że precyzja te ż nie przesadzajmy tymczase m zagadnienie prawn e jest ogromne je śli chodz i o skalę natomiast co jest 1 zagadnieniem cz y może mogliby co z wyrokam i c o tak sędziami to jes t jednak jedn o zagadn ienie prawn e nie przesadza łbym czase m, zwłaszcza że z teg o co widzę n o t o du żo organ izacji pozarz ądowych interesuje si ę ty m problemem z pewno ścią mo i koledzy z uczelni i innych uczelni interesują si ę ty m problemem z w ieloma dyskutowałem na te n temat nic nie jes t także będziemy zaczyna ć o d podstawy fundamentów bardz o dużą te n tema t przedyskutowano by ły konferencj e s ą konferencje widziałem, że s ą bardz o po poważne sprawy, lec z Rzecznik Praw Obywatelskich jeg o zast ępca prezesa Borowski nawzaje m mog ły s łużyć ekspertyza ten uważam, że jes t duże ekspertów i tutaj jak najbardz iej trzeb a to przeprowadzi ć z pe łnymi konsultacjam i pełnie otwart y spos ób przejrzystym absolutnie nie wyklucz a to zrob ienie teg o szybk o ta k jak m ówię mn óstwo pracy zosta ł wykonany to jest jedn o zagadn ienie prawn e jak bardzo trudne, by n ie by ło jest jedn o trzeba przejść jeszcze wr ócę do temat u, bo m ówiliśmy o tych konkursac h na dla s ędziów NSA ponownie otworzy ć tu jest te ż interesuj ąca sprawa czy w tych konkursach mog ą startować c i sędziowie, którzy zostal i wcześniej wadliwych lokować nasz e zachowują się odezwał się dlaczego, żeby n ie je śli pójdziemy trope m pani redakto r sporo osób n im idzie t o znaczy teg o, że ci sędziowie w iedzieli co robi ą t o jak o jeszcze m ieliby by ć s ędziami t o dyskwalifikuje charakter mater ialny, bo n ie tylko wygrywali w tych kołach, al e startowa ć mog ą rozumiem t o przy takim zastrzeżeniu tak a jak czuję, że mog ą jedna k jednoosobowo zarządzać ty m ca łym bałaganem, czego jeszcze nie brałam pod uwag ę pyta m pana Sąd Najwyższy dzia łania KRS działania ustawodawcy rządu cz y kogo ś jeszcz e powinni śmy też wymiennie w tym si ę 2 newralgiczne pkt 3 wymieniliśmy status cz łonków krajowej rady s ądownictwa statu s sędziów wybranych prze z krajową radę statu s orzeczeń paradoksalnie ta k jak mówił uwa żam, że status rzeczy jes t najprostszy należy pos łużyć si ę istniej ącymi przepisami natom iast mniej ka r krajowej rady jeśli przejdzie to c o powiedział rzecznik te ż jest wprost jest po prost u wadl iwie powołana nowa najbardziej skompl ikowany m iejscem statu s s ądów, bo zderzaj ą się t u wymog i ochrony prawnej ochron y praw os ób trzec ich, które przed ty m sądem stawało otrzyma ły wyrok i czasami być mo że ochron y uzasadnionych oczekiwa ń tych sędziów, choć rozum iem stanowisko, że nie mog ą mie ć żadnych oczekiwa ń by łyby prawnie uzasadn ione, ponieważ startowal i w czym ś co od początku by ło n iezgodne z prawem, ale to jest najtrudniejsze do roztrz ąsania c o zrobić z tym i s ędziami dlatego będziemy t o bardzo powa żnie się przygl ądać si ę każdemu zdan iu z teg o wyrok u Trybunału sprawiedliwości zapowiedziany n a po dziewi ątej rano będziemy czuwa ć i dl a państwa komentowa ć tak jak mówię zobaczym y c o rozstrzygn ie Trybunał i co to będzie dl a na s wszystk ich oznacza ło dz isiaj wst ęp do teg o w ielkiego wyzwan ia przedstawił pa ństwu dr Paweł Marcisz z katedr y prawa Europejskiego na wydz iale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardz o dzi ękuję dzi ękuję cza s na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA