REKLAMA

"Naziol, kibol, bandyta" - dlaczego dziennikarze TVN zainteresowali się akurat Olgierdem L.?

Analizy
Data emisji:
2019-11-18 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycj a analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie ze mn ą w studiu pani dr Anna Sobolewska dz iennikarka śledcza Superwizjera w telew izji TVN dzień dobry dzie ń dobr y i wsp ółautorka obok warto dl a szpitala reportażu n a rzecz kibol bandyta ten nas z w ielki ból bandyt a TOZ jes t cyta t dotyczy Olgierda e l, kto t o jes t Olgierd to jes t cz łowiek, kt óry zaczyna ł w latach dziewi ęćdziesiątych jak o Skin i tak naprawd ę pod koniec lat dziewięćdziesiątych o n już mia ł Rozwiń » pozycj ę dow ódcy gdańskich skinów t o jest cyta t z ak t taki spos ób wyrażali si ę na jeg o temat świadkowie rz ądu dowódcą sa m nie uczestniczy ł w napadach tylk o organizowa ł ja i wydawa ł rozkazy co ś jest zaskakujące wydaj e się, że subkulturę skinów poleg a na ty m, żeby w łaśnie walczy ć bi ć na ulicach dl a mnie to by ło du że zaskoczen ie, że on a by ła na tyle real izowana, że ktoś m ógł mieć pozycj ę, choć takiego, kt o sa m sob ie n ie brudz i r ąk i ta cech a Olgierda mo żna powiedzie ć, że przewija si ę prze z całą jeg o nazwijmy t o tak kar iera to, że jes t liderem, że jes t liderem, al e te ż t o, że osoby, które wywodzą si ę z tego środowiska mówiły na m, że n igdy nie widzia ły jeg o sameg o np. z maczetą czy jakim ś nożem on tylk o wydaj e rozkazy nigdy sam nie wr óci sob ie rąk, al e o jak ich walka o leki walk a o jakich Maczeta mówimy co t o za dzia łalność to cz y w latac h dziewięćdziesiątych t o by ł n p . bardz o brutalny napa d na grup y licealist ów 30 skinów wyci ągnęło z tramwaju 7 licealistów, kt órzy wracali z jak ich targów płytowych cz y po prost u n ie spodobali się s łuchać takiej muzyk i jak trzeba i zostal i prze z nich pob ity do nieprzytomności 1 z n ich był 2 × ugodzon y nożem od teg o, że zacz ęła w krytyk a bandy Terka tak i k ilka la t p óźniej Olgierd e l już wyst ępuje w innej roli by ć mo że o n zdobył odpow iednie kontakt y więzieniu, ale staj e si ę trenere m zarządca domu kami, czyli tak imi ma łymi agencjam i towarzysk imi i zdobywa coraz więcej, czyli ma k ilka w łasnych, ale r ównież r óżni gangsterzy kontroluj ący t e domówki musz ą p łacić harac z, al e co znacz y zdobył kontakt y więzieniu czy o n traf ia za którąś z tyc h swoje j działalności w og óle do dowiezienia tak traf ia na 2 lata do wi ęzienia właśnie t e pob icia i 2009 roku ma miejsce tak ie niezwyk łe wydarzen ie, bo ludz ie Alberta wtedy, kiedy on s iedzi ju ż za sutenerstw o zabijaj ą Daniela Zalewskiego pseudon im Zachar t o jest legend a trumien tr ójmiejskiego świata przest ępczego i ciekawy jest te ż to, że Piotr Pytlakowski np. stawia tak ą tez ę w swoim artykul e o śmierci Zachara, że tak naprawd ę za już wted y w 2009 roku n iewiele znaczy on n ie kontroluje lokal i w łaśnie tyc h agencji towarzyskich o n już straci ł w ładzę i m imo to c i ludzie Olgierda g o zabijaj ą i robią z teg o tak i swój m it założycielski, że on i s ą groźni nale ży ich ba ć, bo on i wykończyli tego lokal u lub utrudnia jedna k tak robił robił t o wszystk o, kiedy Olgierd, ale jes t wi ęzieniu tak, ale was z reportaż te ż i wcześniejsze teksty gier, gdz ie e l jasno sugerują rz ąd m ógł zarządzać prost o zza kra t tak i ale m y t o o d os ób w łaśnie wywodzący si ę z tego środowiska, mimo że nie udało si ę go za to skazać ja teg o nie rob imy wychodzi z wi ęzienia tyc h ludzi zreszt ą, którzy brali udzia ł w te j, bo pa n na Zachara morderstwo te ż oni też cz ęść z nich traf ia do wi ęzienia prawda są karani za t o tak 1 z n ich ods iaduje wyro k zab ójstwa inni zostal i skazan i za pobicie z e skutkiem śmiertelnym i w łaśnie jak zaczynamy prace nad tym materiałem to p ierwsza rzecz, kt óra nas zdumiewa to jest t o, że istnieje jaka ś ciągłość między t ą grup ą z 2009 roku, a klubem motocyklowym Bet kompanie no właśnie z łapanie tyc h ludzi po ty m, jak on i zamordowal i cz łowieka n ie kończyło tego gang u czy tej bandy Terka jak ich nazwać n ie nie zniszczy ło Olgierda artykuł wr ęcz przec iwnie rozwin ęło wr ęcz przeciwnie pozycj a Olgierda wzros ła wzrastała systematycznie prze z t e wszystk ie lata i w łaściwie każdy mo że to zobaczy ć na Facebooku to jes t zadziwiaj ące w te j grup ie można wej ść na prof il tego klub u motocyklowego na początku wydaje si ę, że t o jes t w łaśnie taka jaka ś grup a pan ów, którzy przebieraj ą si ę kam izelki z charakterystycznym i emblematami jeżdżą motocyklam i p o mieście, al e jak się prześledzi t o kim s ą t e osoby t o rzeczywiście w 2 spośród tyc h panów to są w łaśnie osoby, kt óre uczestniczy ły w ty m zab ójstwie Zachara ta m s ą ludzie w łaśnie z wyrokam i za sutenerstw o za różnego rodzaj u pob icia jes t cz łowiek okre ślany jako kr ól złodziei samochodów w Trójmieście, którym krążą te ż takie anegdoty, al e je śli komukolwiek ukrad ł w Trójmieście samoch ód to wystarczy już do teg o pana j ą za odpowiedni ą opłatą samochód znajdzie, bo on kontroluje wszystk ich, którzy ta m kradn ą samochody, więc t o jes t tak ie Towarzystwo im natraf iamy na zdj ęcia w internecie, na kt órych on i pokazują r óżne ceremonię takie rytua ły przej ścia teg o klub u motocykloweg o przyjmowan ie nowyc h cz łonków, kt órzy dostaj ą taki ogromn y Miedź jak o symbol przynależności w łaśnie do grup y wynajmuj ą całe pi ętro czy 2 piętra modnyc h drogich restauracj i w Trójmieście tam organizuj ą swoj e imprezy w idzimy, że tutaj się sta ło coś bardz o dziwnego, bo Olgierd, ale już n ie sutenera, bo to rz ąd kontrolowa ł kilka tak ich komórek to jeszcz e właściwie nie wiadomo, jak iej rangi to jes t posta ć, a t u widzimy tak i try b życia, który wskazuj e na to, że po prostu ludz ie mają bardz o du żo pieni ędzy też drog ie motocykl e drog ie samochod y wycieczki l imuzynami po mieście i nie staraj ą się ukrywa ć nie staraj ą się zara z wr ócimy z rozmową i zastanowimy się na d ty m, dlaczeg o akurat Olgierd el sta ł się bohatere m reporta żu, a i formę troch ę innych w ątkach i o skutkac h teg o reportażu ju ż po em isji z sobotn iej Anna Sobolewska wsp ółautorka reportażu na wielki b ól bandyta, gd y dz iennikarka Superwizjera TVN w stud iu i po informacje wracam y analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z e mn ą studiu ca ły czas pani dr Anna Sobolewska dz iennikarka śledcza Superwizjera, które to Super w izjer w sobot ę wyemitował reporta ż n a rzecz k ibol bandyta na Polskę wsp ółautorką teg o materia łu rozmawiamy o ty m, k im jest Olgierd e l, czyl i tytułowy n a rzecz kibol bandyta t o t o cyta t wypow iedzi z 1 z komentator ów w ty m reporta żu i opowiada pani życzyć nasze j rozmow y o kar ierze przest ępczej Olgierda e l o ty m jak był wi ęzieniu wychodzi ł z wi ęzienia kierował grup ą przest ępczą zajmował się sutenerstwe m r ównież zarz ądzał pob iciami zastraszan iem, ale wciąż nie jest dla mn ie jasn e, dlaczeg o w ogóle zaczęli si ę z t ą osob ą zajmować, dlateg o że jemu po święcono szereg artyku łów prasowyc h materiałów op isywano kolejne przestępstwa ce n za brutalne pobicia i t d . wi ęc dlaczeg o z WizzAir żona na warsztat Olgierda e l pojawiały si ę rzeczywiście tak ie artyku ły np. dotyczące wsp ólnego zdj ęcia ksi ędza Jarosława Wąsowicza z Olgierdem el i to by ły takie artyku ły pod has łem tak im, że duchown y katolicki n ie powinien n ie pow inien się pokazywa ć z kim ś tak im przest ępcą, al e m y na tym profilu w łaśnie Bet Kompany eg o klub u motocyklowego zauwa żyliśmy tak naprawd ę skalę kontaktów Alberta e l z tak imi lokalnymi politykami w Gdańsku i osobami jako ś tam funkcjonuj ącymi w orb icie w łaśnie również lokalnego PiS - u Gdańsk, dlaczego t o zainteresowa ło co mia łoby to miał być za to c o miało t o oznacza ć to miałoby oznacza ć, że tak ie skrajn e nazistowskie pogl ądy Olgierda RSO być mo że akceptowane prze z tych ludz i, a by ć może r ównież jeg o przestępcza działalność jes t czymś, o czym wszysc y tam wiedzą po t o, te to nie jakość systemu c o publiczne dawania to jest tak i negatywny celebryta wszyscy wiedzą kim jes t wart, al e stronie tak jedn o z tyc h os ób kt óre, których zdj ęcia bardz o kameralnyc h imprez z Olgierdem e l i r óżnymi innymi czynnym i przestępcami z te j grup y kompa n 11 z tyc h zdj ęć kameraln e imprezy by ł np. przysz ły dyrektor muzeu m drugiej wojny światowej Karol Nawrocki, więc dla nas to by ła tak a do ść szokuj ąca sprawa, że tuta j mam y czynneg o naz ista przestępca i wted y jeszcze pracown ika IPN pote m dyrektor a drugiej wojn y światowej auto r jes t impreza była to by ła w igilia dl a kombatant ów drugiej wojn y światowej czy w ogóle ludz i, kt órzy walczyli z nazizmem dla nas t o by ła tak a sytuacja noszon e z popl ątaniem, ale w Polsce wszystk o mo żliwe, a IT, ale udało wa m się rozmawia ć z tym i wszystkimi osobami z e świata publicznego, które się pojawią na tyc h zdjęciach f irmach, czyli w łaśnie z księdzem czy z dyrektore m muzeu m obecnym i tak iej osoby wyparł si ę tyc h kontakt ów, czyli wiedzia ły w og óle kogo chodz i wiedzia ły przedstawiały spraw ę tak jakb y absolutn ie nie wiedzia ły kog o chodz i wręcz poprosi ła o wyja śnienie proszę powiedzie ć, kto to jest t o nazwisko n ic n ie m ówi, po czym po tym, jak wyjaśniliśmy t o wyparł si ę te j znajomości na proble m poleg a na ty m, że właśnie t e zdj ęcia, które zresztą s ą dost ępne właśnie w s ieci na publicznym prof ilu te j organizacji to n ie jest coś co m y mam y jakiś naszyc h sekretnyc h źródeł to s ą zdj ęcia kameralnyc h imprez, gdz ie s ą tylk o cz łonkowie teg o gangu motocyklowego jacyś ludzie z ich otoczen ia kombatanci i w łaśnie Karol Nawrocki Jarosław Wąsowicz i radn a PiS Anna Kołakowska wra z mężem to jest radn a znan a bardzo agresywnych t o jes t dzia łanie Kołakowski r ęka w g órę zazdroszczę ty m osobom n o dobrze trafili śmy do w ątku kt óry, jakby wydawało si ę był powode m stworzenia teg o reporta żu, czyl i filmu, na którym ot o Beata Szydło Antoni Macierewicz t o promuj e Antoni Macierewicz i w łaśnie ludzie Olgierda el wspólnie spotykaj ą si ę w miejscowo ści Rytel pamiętają państwo po ich, że tam zosta ły zniszczone dom y, bo po prost u masakra ca ła Polska próbowała pom óc Realowi ja my ślałam, że te n filmik pokazuj ący Beaty Szydło w otoczeniu tyc h bandziorów t o jes t pow ód powstania reporta żu szcz ęście znale źć hak a na prawo sprawiedliwo ść nie t o w żadnym wypadku n ie jes t pow ód powstan ia reportażu m y na to nagran ie trafili śmy dość p óźno, gdy prace nad reporta żem by ły już dość zaawansowany by śmy po lekturze ak t spr aw Olgierda tych fotograf ii i filmik ów na prof ilu teg o gang u by ło mn óstwo setki klubu motocyklowego klub u dlatego hobbystyczn e grupy, czyl i to po prost u jeszcze 1 element, kt óry pasowa ł do jak ich układanki, ale wy ście j ą określić oznaczyć co t o wszystk o raze m znacz y jeśli Olgierd, ale jes t jeg o ludz ie s ą w stanie w łaśnie Niemcy mus imy mówi Olgierd, a czy one przecież teraz no n iem czy dobrz e mówi i spotyk a się z tym wszystk im osobom z e świata publ icznego i właściwie cud miały świadczyć o tych ludzi wciel ą się o n im i spos ób jeg o funkcjonowania właśnie, bo przypomn ijmy jeszcz e, że życie członkowie kompa n ludzie Olgierda e l r ównież dzia łają bardz o mocn o charytatywnie organizuj ą wydarzenia dl a dz ieci sieroci ńcach szkołach właśnie dl a kombatant ów i poz a ty m publikuj ą takie filmiki w łaśnie z Beatą Szydło Antonim Macierewiczem teraz pytan ie tylk o przyjazn e faszyst a albo nacjonalistyczna pomoc dla dl a domów dz iecka, a dokładniej pytan ie cz y tak a propaganda, bo ew identnie to wype łni jak ąś funkcję propagandow ą on a s łuży tylk o jakim ś pragmatycznym celo m te j grup y, czyli by ć może przyci ąganie nowych cz łonków cz y jakieś tak ie ostrzeżenie dl a os ób, kt órym mogą chcieć wyj ść z te j grup y wsp ółpracować z policją, że ta grup a jest n iezwykle s ilna, że ma jakie ś kontakt y, że nie nale ży r ównież na marg inesie tylko jes t w świetle o światę usunie stać si ę tego istnieje pytanie czy t o wszystko jest o to, żeby oni mogl i w spokoj u dzia łać robi ć interesy zarabiać pieni ądze, bo to też mia ło jakiś sen s cz y jednak Olgierd el ma jakie ś amb icje polityczne, jakkolwiek to może przerażająco brzmi cz y on ma jaki ś taki sw ój pomys ł na Polskę im si ę wydaje warto widowni te ż wydaj e dyskutowali śmy o tym, że ta ca ła patriotyczna działalność to n ie jes t tylk o po to, żeby zyska ć jak ąś przychylno ść sądów w łaśnie, żeby ta grupa mog ła sprawn ie funkcjonowa ć tylko rz ąd rzeczywiście sprowadza si ę by ć liderem n iekoniecznie tylko się przedstawi ć tak być mo że r ównież w polityce no dobrz e wypad a Szydło sugerowan ie, że przypadkow e spotkan ie z ludźmi podaj ącymi się, podając mi si ę w Rytlu za wolontar iuszy by ło kontaktam i polityk ów PiS z gangsterami jes t szczególnie obrzydl iwym kłamstwem tak napisa ła pani premier teat r na Twitterze c o na t o pan i cz y Bertold Kittel autorz y reporta żu i właściwie raze m śmiertelnym w tym się zgadzam z tym i słowami ma też uwa żamy, że dość obrzydliwe byłoby sugerowan ie, że to spotkan ie świadczy o jakich takich kon t w kontaktach, a to nie jest to c o sugerowali si ę w reporta żu n ie absolutnie n ie chcieliśmy pokaza ć, że ta grupa wykorzystuj e nagran ia do celów propagandowyc h, że to jes t do ść groteskowa sytuacj a przez 2 lata potem to nagran ie wisi na stronie te j grupy oczywi ście też n ie w iem c o w łaściwie osoby z otoczenia prem ier Szydło miały zrobić, żeby t o nagranie zniknęło to była też dz iwne, gdyb y jakoś pr óbowali zdjąć z s ieci prawd a, ale tutaj zbieg ło si ę k ilka czynnik ów w ty m, że ta grupa kompletn ie bezkarna i po prostu wrzuca takie w izyty, gdyby n ie była bezkarna to zapewne n ie wróciła teg o filmiku nigdy tak chcieli śmy pokazać to oni si ę ty m poszukuj ą cel ów propagandowych, a drug a spraw a t o oczywiście bezpiecze ństwo najważniejszych os ób w pa ństwie, b o o czasow e ekstremi ści tak to s ą częściowo czyn i naziści częściowo ludz ie, kt órzy ju ż uczestniczyli w łaśnie w zab ójstwie Zachara myślę, że tak a osob a spokojnie mog łaby Puszcza 25 lat więzienia i być z teg o dumna i pote m jeszcz e z bohaterów, a których dz iennikarze przeprasza m studenci nie b ędą, kt óry w reakcj i na ten ca łą wymianę napisaliśmy na Twitterze, że dz iennikarze s ą bardz o ostr o sprawdzanie, zanim są dopuszczan i np. w konferencj i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to jes t tak ie prost e, żeby wejść tam, gdzie jes t prem ier polskiego rz ądu, a w ty m przypadku okaza ło si ę, że n o cz łonkowie gangu s ą w stanie podawać d łoń i robi ć sob ie zdj ęcia z panią prem ier i 1 z ministrów wynika w idowiska ps a z kole i wyborcze j, że s łuży je j zdan iem służby policja nie mog ą albo n ie monitorowa ł działalność te j grup y albo n ie zapali ła si ę Sokołowi czerwona lampk a, gdy zobaczyl i w Rytlu wytatuowan e łyse karki c o ta m siedziało jak t o świadczy o kompetencjac h służb pytan ie czy mogła si ę n ie zapali ć czerwon a lampka, bo wydaj e si ę, że nawe t pani prem ier się zapali ł to wida ć po je j wyraz ie twarzy na tym nagran iu ziemi to jes t nasz e sub iektywne wrażenie każdy mo że to ocenić dl a s iebie, ale łączą, al e podaj e rękę 1 taka anal iza Stefana widzi te grupy tak i gryma s troszeczkę n iesmaku trochę zaskoczen ia przebiega prze z twarz, po czym on a jak najszybciej oddala być może nawe t nie czuj e się komfortow o w te j sytuacj i al e, al e do Macierewicza nie ma takich 5 miałem si ę uśmiecha zdj ęcia do wspólnej fotk i selfie pytan ie cz y ci wted y wybor y jeszcz e pytan ie cz y osoby odpow iedzialne za ochron ę pani prem ier mogą n ie zwrócić uwag i na tyc h ludz i wystarcz y poprosi ć o dowody to żsamości i n ie trzeba nawe t praktyczneg o w jakim ś specjalnym system ie, do którego ma do dostępu BOR tylko wystarczy wpisa ć w ogóle w polityczną prem ier tuta j przypomnieć pa ństwu, że napisa ła na Twitterze, że t o byli ludz ie podaj ący si ę za wolontar iuszy, czyli pytan ie brzm i cz y czy już teraz w ie tak naprawdę, kto tam był, a z drugiej stron y przystąpili wolontariusze on i ta m przyjechal i z pomocną dłonią ludz ie byl i ścigani l istami go ńczymi za zab ójstwo Zachara, wi ęc ich w izerunki s ą dost ępne w internecie do dzi ś, gdyb y tak i funkcjonariusz BOR wpisa ł nazwisko wyszukiwark ę t o zobaczyłby twar z teg o cz łowieka informacje o tym, że jes t poszuk iwany l istem, chociaż nie tak z Olgierdem e l, jakby pan i szlak mia ł by ć w łaściwie, o czym on jes t alb o czym jak ie, jaką miałby się kończyć refleksją dl a na s wszystkich t o znaczy on z 1 strony jest o n w iedzieli o ty m jak Neo naz izm tak a ideologia opart a na nienawi ści może pos łużyć dl a kogo ś za jak ąś tak ą formujące go zupe łnie ideologię, kt óra spraw ia, że on wspina si ę na sa m szczy t tak iej hierarchii przestępczej, że jes t l iderem, że tak im wodzem, kt óry interesuje się postaci ą Hitlera czytam y Kamp i kt órego jak o właśnie motywuje prze z ca łe życie, a potem chodzi o czymś tak im do polityki i tak t o postać, która w rzymskich egzemplifikacj ę takie bardz o n iebezpieczne zjaw isko bardz o podobne zreszt ą do teg o c o naszym reportażu polsc y neonazi ści, gdz ie tak naprawdę wiele z n ich przyk ład tak trochę tzw . te ż zdanie pytanie sa m kon iec skontaktowal i si ę z pa ństwem prawnicy Olgierda el Alvo no nie czujec ie si ę mo że zagrożenie albo czy to w sensie prawnym cz y t o w sens ie f izycznym n ie skontaktowal i się z n imi, ale mieli śmy ciekawą sytuacj ę podcza s real izacji teg o materia łu zadzwonił do na s z wi ęzienia Sylwester SO świętujący wyro k za zab ójstwo Zachara i zapyta ł się czemu real izujemy reporta ż na temat koleg i on Olgierd, a on pyt a dla kole i z nich chcia łby si ę dowiedzie ć Anna Sobolewska dz iennikarka śledcza Superwizjera wsp ółautorka reportażu na rzecz kibol bandyt a bardzo dzi ękuję za spotkania bardzo dziękuję ra z na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA