REKLAMA

21-latek postrzelony przez policję w Koninie. RPO z pytaniami w tej sprawie

Analizy
Data emisji:
2019-11-18 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie tera z przen iesiemy si ę przynajmniej my ślami do Konina ze mną stud io pa n Piotr Sobotta naczeln ik wydzia łu d s . post ępowań organ ów ścigania w b iurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzie ń dobry pan i dobre pa ństwo z teg o co w iemy my, czyl i op inia publiczna w czwarte k w Koninie pol icjant strzeli ł do uciekaj ącego m ężczyznę te n zginął, bo to by ła bro ń ostra, bo to dwudziesto jednoletn i Adam Rozwiń » pracown ik bar u za zosta ł zauwa żony prze z policj ę z 215 latkami m ieli chcieli pol icjanci ich wylegitymować, al e tenże dwudziesto jednoletni Adam rzucił si ę do uc ieczki i zosta ł śmiertelnie postrzelon y Rzecznik Praw Obywatelskich zajął si ę t ą spraw ą, dlaczeg o cz y Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuj e si ę zawsz e sprawami, w kt órych w, kt óre dotykaj ą potencjalnie tyc h najważniejszych dl a na s spr aw wolno ści spraw a do życia naruszen ie zakaz u tortu r bezprawneg o pozbaw ienia wolno ści i tak ie spraw y rzecznik podejmuj e o d zawsz e oczywiście obecnie mamy jeszcz e taką specjaln ą wydzia ł umow ę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych dodać to n ie jes t obecnie trwa już o d od blisko 10 lat, poniewa ż był tak i moment, k iedy zastanaw iano się cz y n ie powołać w Polsce o d sameg o mechan izmu badania skar g na pol icji ostateczn ie ustalono, że mechanizm b ędzie Rzecznik Praw Obywatelskich, że ka żdą spr aw, w kt órej dojdz ie do śmierci osoby na skute k interwencji pol icji cz y ci ężkiego zran ienia cia ła rzecznik będzie podejmowa ł nad tą w łaśnie będzie badał w jaki spos ób c o w te j konkretne j spraw ie koni ńskiej rzecznik może zrobić jakich mo że u żyć naszej instrument oczywi ście są op isane w ustawie o rzeczn iku natom iast on e, skąd id ącą ogran iczone, ponieważ t o n ie rzecznik prowadz i post ępowanie dotycz ące tego zdarzen ia tylko przed e wszystk im prokuratura i z drugiej strony pol icja pol icja sama zewn ętrzny bada to, o czym pisz ą co ś tam wydarzyło, al e czyta m, że śledczy maj ą nagran ia z kamer mon itoringu i tuta j czyta m, że wg rzeczn iczki prokuratur y z tyc h nagrań cytuje wy łania si ę pew ien obra z sytuacji c o oznacz a, że te nagrania do czego mogą si ę przydać cz y Rzecznik Praw Obywatelskich ma dostęp do teg o typ u nagra ń Rzecznik Praw Obywatelskich na og ół nie ma dost ępu do ak t post ępowania przygotowawczego dowodów nic zebranyc h i nasze prawo t o jest tak ie, żeby zapyta ć prokuratura c o rob i, jakie ma plan y, k iedy zam ierza skończyć śledztwo c o ju ż ustaliła natomiast nie jes t tak że my patrzym y prokuratorow i przez rami ę zagl ądamy do protoko łów przes łuchań świadków cz y nagrań mon itor, a pote m opowiadać o tym w med iach, bo to mia ła liczy ła na to, że szczyt opowie mam na pan a nowością jest na tych nagraniach to ju ż być n ie może dlaczego, ponieważ jest t o naruszen ie tajemnicy post ępowania przygotowawczego czy w tak im raz ie ju ż rzecznik podjął dzia łania cz y zada ł pytan ia dostał mo że w odpowiedzi no t o by łoby szybko dz isiaj wysz ły p isma do prokuratury Okręgowej w Koninie i do komendant a wojewódzkiego pol icji w Poznaniu z tak by śmy zapytali n o w łaśnie oto o, o czym m ówiłem, czyl i c o prokuratura już ustaliła, jak ie czynno ści przeprowadzi ła do komendant a zapytali śmy cz y ju ż s ą wyn iki czynno ści wyja śniających cz y mo że zosta ło wszcz ęte postępowanie dyscyplinarne w stosunk u do policjanta, jak ie s ą ustalenia, al e w łaśnie bardz o n iewiele wiemy ani ze stron y prokuratura nie z e stron y pol icji nie wyp ływa zby t w iele informacji m. in. dzisiaj ran o w radiu TOK FM go ściliśmy przedstawiciela pol icji w Koninie pana podkomisarz Marcin Jankowskiego, kt óry w ogóle n ie chcia ł komentowa ć spraw y ani nawe t powiedzie ć o ty m kiedy mo że si ę śledztwo sko ńczyć wewn ętrzne policji w iek w PiS absolutne m ilczenie cz y tak pow inno by ć t o ja rozum iem tyl e pan a kom isarza, że nie chce wchodzi ć w but y prokurator a i m ówić o ty m co prokurato r już ustali ł i jak ie czynno ści przeprowadzić n ie wiem cz y pa n komisarz był uprawn iony do informowania o wyn ikach czynności podjętych prze z policj ę również n ie wiem obecn ie czy on e się toczą w Koninie czy mo że w Poznaniu, a również w Komendzie Głównej Policji przed wiedzieliśmy tego gaz u do przynajmniej uważnym w iemy, że to by ło pytanie adresowan e jest niewłaściwe ja nie pyta m z takiej czyste j dz iennikarskiej ciekawo ści tylk o, dlateg o że jednocze śnie w Koninie dosz ło do demonstracj i pod ok o pod kom isariatem, a wczora j nawe t do zam ieszek jak sam referowa ł sam Marcinkowski z policji w po policjant ów rzucan o butelkam i kamieniami kopan o tarcz e policjant ów obra żano w efekcie pol icja u żyła gazu wystrzeli ło salw ę ostrzegawcz ą bron i g ładkolufowej i wra żenie, że zn ów tak jak było w przypadk u spraw y Igora Stachowiaka dochodz i do jak ich eskalacj i po traged ii, czyli n ie do uspokojen ia nastrojów tylko wr ęcz przec iwnie i wted y taka pol ityka informacyjna dotycz ąca tego, kt o czuwa na d tym, żeby ta spraw a naprawdę zosta ła rozstrzygnięta jes t kluczowe i znają si ę co c o rzecznik MOK jak rzeczników tu pomóc w jaki spos ób mo żna spr óbować te n napi ęcia rozładować z e strony rzecznika mo żemy tylk o informować o ty m, że spraw ę podjęliśmy, że zwr óciliśmy si ę do prokuratury cz y do komendant a wojewódzkiego policji to jes t w zasadz ie tyle co m y możemy zrobić, bazuj ąc n a ustawie o rzeczniku oczywiście zam iast ja myślę, że wszystkim rol a jes t pol icji prokuraturze, żeby obecn e przekazywać teg o rodzaj u komun ikaty dl a ca łego spo łeczeństwa, żeby c i ludz ie, kt órzy s ą s łusznie oburzeni by ć mo że s łusznie śmiercią swojego znajomeg o cz y koleg i m ieli przekonan ie, że śledztwo prokuratorsk ie czynno ści pol icyjne b ędzie sprawn e uczc iwe, że je żeli do, je żeli ustawa zostan ie ustalon e, że pol icjant przekroczył swe uprawn ienia to pon iesie ta r próba sob ie wyobrazi ć taką sytuacj ę, w kt órej policjant m a prawo strzela ć do uciekającego mężczyzny, kt órego przed chwil ą chcia ł wylegitymować istnieje tak a sytuacj a w przep isach, które rzeczywi ście można u żyć ostrej bron i i zabić cz łowieka tylko, dlateg o że uc ieka to znacz y generaln ie o ty m jak kiedy i w jak i spos ób należy u żywać bron i palne j to rozstrzyg a ustawa o środkach przymusu bezpo średniego i bron i palne j i je śli chodz i o broń palną jes t naprawd ę precyzyjn ie sformułowane, kiedy pol icjant mo że u żyć bron i palnej i jak i cel ma osiągnąć, u żywając te j bron i to w łaśnie w podstawowym momentem to znaczy najczęściej w sum ie spotykano okoliczno ścią, k iedy policjant ma prawo do u życia bron i palne j jes t konieczno ść obron y swojeg o życia alb o innej osoby czy wsparc ia bezpo średniego zagro żenia prawda to znacz y to trudno jes t jaka ś inna sytuacja oczywi ście inna sytuacj a jest np. sytuacj a, k iedy osob a, kt óra zaatakowa ła pol icjanta spos ób bezpośredni zaatakowa ł jego życie zdrowie albo innej osob y oczywi ście po ty m atak u zaczyna ucieka ć n ie reaguj e na wezwan ia do zatrzyman ia si ę do post ępowania zgodneg o z prawem wydaje się, że jest jeszcz e jaka ś inna sytuacja córce, kt órej nie dochodz i do akt u przemoc y to znaczy odsy łam do ustawy o środkach przymusu bezpo średniego na to jes t tyc h sytuacj i k ilka je śli się, wi ęc ściga gro źnego mordercę wtedy r ównież mo żna te j broni u żyć metody dwudziesty 1 letni Adam nie by ł podejrzewan y o żadne morderstwo więc, ty m bardz iej c iekawi, dlaczeg o zosta ła użyta bezpo średnio wyrządził na m, że cele m u życia każdego środka przymus u bezpo średniego jest osi ągnięcie stan u, w kt órym osoba wobec kraj te n środek jes t stosowan e w ten lu b inny spos ób podporządkowała si ę polecen iom policji bardzo możemy mie ć się za t o jes t aż wdra ża syste m pol icjanta policjantem t o wted y mogę strzela ć tak, żeby g o unieszkodliwić natom iast, jeżeli ktoś ucieka t o ja strzelam n ie po t o, żeby g o zastrzelić tylk o po t o, żeby g o ująć t o tak dobrze te ż oczywiście pytanie cz y tam pad ł strza ł ostrzegawczy cz y był pow ód, żeby w og óle teg o nie postrzeg a cz łowieka, który mieszka w Koninie i pol icja go po prostu z teg o co rozum iem znała n ie by ł zupe łnie nie nie n ie jes t n ie nieznany, ale rozumiem, że b ędziemy prowadzi ć dowiedzie ć cz y prawid łowe są skojarzenia z e spraw ą Igora Stachowiaka wted y te ż zgin ął cz łowiek zgin ął w wyn iku dzia łań pol icji dosz ło do man ifestacji i po d ługiej długim d ługim czas ie nawet policjant zostaj e ta m nagrodzen i awansowan i wreszc ie po śledztwie dz iennikarskim, a n ie w policyjnym prawda ujrza ła światło dzienne, więc czy te skojarzenia s ą tera z prawidłowe czy osoba tak dalek o analo g id ących analog ii n ie wysnuwa, ponieważ no w dalszy m ci ągu przypominam n ie mamy bezpo średniego dowod u na to, że dzia łania policjant ów doprowadzi ły do śmierci Igora Stachowiaka on i n ie zostal i oskarżeni o spowodowan ie jeg o śmierć jes t proces w sądzie, ale to n ie jest proce s o spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka tak i ustawowych zgin ął na posterunku u żyto wobe c n iego paralizatora, kiedy by ł ju ż Unię Unię un ieruchomiony no n o na podłodze dl a w ielu z nas t o już sam o t o ten ta scena wystarcz a, żeby zrozumieć, że pol icjanci zachowal i si ę nieprawid łowo i okrutnie nawet je śli jeg o śmierć n ie wynikała z sameg o u życia paral izatora wi ęc, dlaczego mieliby śmy ufa ć, że ty m razem pol icja w prawid łowy spos ób przeprowadz i wewnętrzne śledztwo w prawid łowy spos ób będzie wsp ółpracować z prokuraturą w, dlaczeg o mieliśmy ufa ć cokolwiek się od tamte j stron y spraw y zmienił naprawd ę my ślę, że brak zaufan ia pani redaktor jes t przesadn y mam y spraw ę n ie pamiętam jak ona ma się czasow o do sprawy Igora Stachowiaka chyba jes t troszk ę p óźniejsza u życia paral izatora wobe c obywatela Francji w Lublinie, gdzie błyskawicznie zadzia łała i pol icja prokuratura i policjanci zostali skazan i to Bogu dzięki nie dosz ło do śmierci teg o pokrzywdzoneg o, al e uważam, że tamt e dzia łania by ły naprawd ę wzorcowa, a cz y w spraw ie Igora Stachowiaka Rzecznik Praw Obywatelskich mia ł jakie ś rekomendacj e dla pol icji jak o takiej czy my śmy się wtedy wracal i do komendant a głównego pol icji w spraw ie stosowan ia paralizator ów i tuta j t e nasz e wyst ąpienia by ły pozytywnie odebran e prze z komendant a głównego, chocia ż do grunc ie rzeczy t o nasze wyst ąpienie to w tym czasie wyst ąpień chodziło przecież im o tym, żeby paralizator je śli chodzi o spos ób dokumentowan ia jeg o użycia traktowa ć na równi z bronią palną, ponieważ jes t t o prawie tak samo n iebezpieczny nie bezp ieczne na rzecz będziemy przygl ądać tem u c o prokuratura i pol icja ustan ą w sprawie zastrzelen ia prze z pol icjanta młodego m ężczyzny w Koninie jak rozum iem Rzecznik Praw Obywatelskich te ż b ędzie dowiadywał może ud a nam się o d rzecznika nawet więcej informacji wydoby ć ni ż od prokuratur y w swoim czas ie, a Piotr Sobotta naczeln ik wydzia łu d s . post ępowań organ ów ścigania w b iurze Rzecznika Praw Obywatelskich by ł państwa i mo im gościem dzi ękuję za spotkan ie dzi ękuję pan i dziękuję pa ństwu czas na informacje ko ńczymy analizy przygotowujemy to strzeleck i, a ja spotykam si ę z państwem jutr o po 1720 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA