REKLAMA

Ojciec Tadeusz Rydzyk i wszystkie jego tajemnice

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wiecz ór Radia TOK FM nas z kolejny gość redakto r Piotr Głuchowski 1 z autor ów ksi ążki imperator sekre t ojca Rydzyka dobr y wiecz ór dobr y wieczór pierwszy operato r wychodzi 2013 roku teraz pojaw ia si ę imperator powi ększony o k ilkaset stron Czyżby ojc iec Tadeusz Rydzyk prze z ostatn ie lat a rozwin ął skrzyd ła jeszcz e mocn iej jeszcz e bardz iej wydaje mi si ę, że prze z ostatnie 6 lat w tzw . o środku toru ńskim wydarzy ło się wi ęcej ni ż prze z poprzednie Rozwiń » 20 lat ojc iec Tadeusz rozwin ął skrzyd ła jak nigdy dot ąd c o oczywiście nów n ie żadną tajemnicą wi ąże si ę z g igantycznymi dotacjami, kt óre bierze z ministerstw i sp ółek skarb u pa ństwa o związkach z polityk ą, a ojc a Tadeusza Rydzyka chcia łbym prze z chwil ę porozmawia ć troch ę, zak łócając tak i bieg do ść naturaln e, czyli trzeba pewnie b ędzie pewn ie powiedzieć par ę słów, sk ąd się ojciec Tadeusz Rydzyk wziął jak powsta ło rad io Maryja zacznie o d tej pol ityki, bo zwi ązek z prawem sprawiedliwo ścią t o jest po łożenie kresu prze z ojc a Tadeusza Rydzyka plano m na stworzen ie w łasnej partii pol itycznej, bo si ły pol itycznej, która byłaby od n iego zale żna i opowiedzenie si ę za si łą polityczną, kt óra ma już poparcie spo łeczne i ma szans ę na wzi ęcie władzy wcze śniej by ło n ieco inaczej najp ierw Tadeusz Rydzyk wsp iera Wałęsę potem AWS potem tworzy l iga polsk ich rodzin to jes t partia, kt óra w zasadzie z namaszczenia c o Tadeusza Rydzyka powstaje n o po drodz e ojciec Tadeusz wspierał jeszcz e ZChN nas z do m ojczyst y ruch trzec ia Rzeczpospolita roln icy prawicow ą różnego rodzaju ta k w latac h cz ęść praw icowe wchodzi ły Sojusz z dyrektore m alb o przykleja ły si ę do dyrektor a i w roku 2005 ojciec Tadeusz postawi ł na prawo i sprawiedliwość był w ty m bardzo konsekwentn y, bo przecie ż rapte m po 2 latach ówczesny rząd PiS LPR samoobrony w ładzę straci ł i przyszło 8 lat chudych 8 lat w opozycj i, ale m imo to ojc iec Rydzyk nigdy nie wyciągnął r ęki do Platformy pozosta ł w ierny PiS -ow i i pom ógł PiS-owi wr ócić do w ładzy w jak i spos ób sam Jarosław Kaczyński m ówił w ielokrotnie w ostatn ich latach m. in . na urodz inach Radia Maryja, ale n ie tylk o, że dzi ękuje ojcu dyrektorow i za zwyci ęstwo roku 2015, ponieważ n ie by łoby teg o zwyci ęstwa be z ojc a dyrektora i be z Radia Maryja s ą wychodziła z rodz iny Radia Maryja, czyl i liczb ę g łosów s łuchaczy Radia Maryja do teg o przejdz iemy s ą 2 możliwości albo t o jest wyłącznie kurtuazj a, bo t o jes t po prostu prawd a l iczba ja uważam, że ja uważam, że t o jes t prawda je śli chodzi o liczbę t o my ślę, że t o jest o d 2 do 5 % dodatkowyc h głosów dl a prawa i sprawiedliwości to jest tzw . rodz ina Radia Maryja, ale te ż szerok o poj ęta, czyli nie tylk o c i, którzy s łuchają Radia Maryja i ci, którzy dotuj ą radio ma rad io Maryja, ale c i, którzy znajduj ą się w szerok o poj ętej orb icie wpływów ośrodka toruńskiego, bo t o jest te ż telewizja Trwam jes t te ż nas z dziennik to s ą l iczne stron y internetowe t o s ą rozliczne uroczysto ści w różnych m iejscach Polski, bo n ie tylk o na Jasnej g órze w Toruniu, a więc to są ludz ie, kt órzy s ą pod wp ływem ojc a dyrektor a i za t o k ilka procent Jarosław Kaczyński dziękuje, b o w ostatnich wyborach okaza ło się, że w łaśnie na tych k ilku procentach w isi cały rz ąd w łaściwie ca ła h istoria Polski najbli ższych lat rozegr a si ę tak nie inaczej dzi ęki temu, że PiS mia ł t e maty 10 posłów wi ęcej, jakby n ie miał t o wszystk o wygl ądało zupełnie inaczej chociaż, jeżeli patrzym y na wybory 2019 roku pojawiło się tak ie i teor ie, że kandydaci Radia Maryja przepadają, a USA lu b nieprawd ą Stanisław Piotrowicz kamieniami zwolnienie t o Niemcy absolutna nieprawda kolportowan a prze z ludzi, którzy n ie mają pojęcia c o si ę dzieje w rad iu Maryja ojciec Rydzyk ju ż dawno postawi ł kreskę na Annie Sobeckiej on a w radiu n ie występuje n ie jes t reklamowan a w ci ągu te j miesi ęcznej teg o miesi ęcznego w biegu przedwyborczego, k iedy w rad iu Maryja występowało po 3 nieraz 5 polityków prawa i sprawiedliwo ści nie 1 dnia, k iedy ich nazw iska by ły w ielokrotnie wym ieniane na anten ie, kiedy n ie ojciec dyrekto r b ądź ojcow ie prowadz ący audycj ę przypom inali, jakiego miasta, jak iego okr ęgu i jak i numer na liście ma dan y kandyda t ta m Piotrowicza Sobecki w ogóle n ie było tam s ą nowe nazwiska jes t on o dob a już po sprzedany m pa n Przemysław Czarnek wojewod a lu b z łotym pokolen iem akura t pan czarnych może najstarsz e z nich wszystkich, al e są trzydz iestolatkowie tak t o s ą trzydziestolatkowie, kt órzy n ie s ą świetnie wykszta łconymi m łodymi prawicowca am i nie lud źmi elokwentn y m i w garniturach i oni absolutnie nie n ie należy ich myli ć z jakimś k ibol tw a, jakimi wytatuowany i osi ągami, kt órzy tam biegają z toporam i świadczy sami Falanga am i i wi ększymi hakami t o s ą zupełnie inni ludzie to s ą tac y ludz ie Krzysztof Bosak np. chociaż akurat w radiu Maryja n ie go ści do Konfederacji ojciec Tadeusz m a jak najgorsz y stosune k, ponieważ on a odgryz a prawo i sprawiedliwo ść jeg o partia, a zate m wracaj ąc do tych m łodych ludzi ojciec Tadeusz ma swoj ą nową drużynę i t o drużyna wesz ła c i ludzie, na kt órych rad io Maryja postawiło ci ludz ie są dz isiaj w sejmie i to jest t a partia Maria, kt óra zawsz e była wewn ątrz rz ądzącej prawicy to znacz y w AWS by ła parti ą Maria w koal icji PiS LPR Samoobrona byli posłowie maryjne j zar ówno w lidze, jaki n ie jak pisze i w obecny m Sejmie te są pos łowie rad io maryjne j pracowały przez chwil ę o tym, związku ojc a Tadeusza Rydzyka z prawem sprawiedliwo ścią, bo z 1 strony w pa ństwa ksi ążce, b o pod pana tak że Jacek Hołub jest drug im autorem imperatora pojawiaj ą si ę tezy tak a ja k ta Artura Zawiszy, kt óry mówił, że ojc iec Rydzyk jednoznacznie postawi ł na niezależnych o d s iebie Kaczyńskich n ie miłość, al e z przyczy n zdroworozsądkowych tak zorientowa ł si ę, że z t ą prawic ą podzieloną pokłócą nie dojdz ie do ładu n ie uda ło się z w łasną partią, czyl i o PRM, kt óry osiągnął sukce s epizodyczny w iadomo jak sko ńczyła ta koal icja, której akuszere m zreszt ą był ojciec Tadeusz Rydzyk, czyli PiS - u LPR - u samoobron y i dostał jedna k zacz ęli ojc iec Tadeusz Rydzyk pragmaty k zorientował si ę, że prawo i sprawiedliwo ść mo że da ć dost ęp do pieni ędzy państwowych, ale jest też drug a teor ia, którą pa ństwo zwrac a uwag ę i panow ie pisz ą tak, por ównując ryzyk a do Kaczyńskiego Kaczyńskiego do ryzyka oba j religijni samotn ie z wybor u lubują si ę w lekturac h żyją skromnie 1 z kotem, a drugi z e zdj ęciem nieżyjącej mam y na ścianie klasztornej celi nie nadużywają alkohol u n ie rozmawiał z wyborcz ą nie cierpi ą Donalda Tuska brzydzą si ę nową lewic ą i poradami LGBT postrzegaj ą świat sposób man icheizm siły dobr a wciąż walcz ą walczą z si łami zła obaj lubi ą wygłaszać n iejasne ostrze żenia przed tymi drug imi przed grupami nac isku szarym i s ieciami okre ślonymi środowiskami i niedookre ślonym naszymi przeciwnikami i t d. tym podobn e s ą podobn i do s iebie dlatego si ę zbliżyli cz y to tylk o wyn ik gr y interes ów są podobni ja już n ie b ędę kolejnych przyk ładów podawa ł, bo te n cytat z nasze j ci ężkiej tak był ju ż długi, al e tych podobieństw jes t, tyle że w ksi ążce zajmują on e bodaj że 3 strony natomiast je śli chodz i o tema t, który w te j chw ili rozmaw iamy t o najwa żniejsza jest ta pan ika i ko ści ob u panów t o znaczy to co si ę dzieje w Polsce n ie jes t po prost u gr ą polityczn ą to na walk ę na obrazu tylk o dobrą walk ą dobra z e z łem ojc iec Tadeusz m ówi wpros t, że t o jest najwa żniejsza walk a w h istorii Polski w 1050 letniej h istorii Polski, czyl i w ca łym okresie pomi ędzy chrzte m Polski, a czasam i dz isiejszymi, poniewa ż nadszedł wróg, kt óry chc e zdeprymowa ć zniszczy ć nasz e dzieci atakuj e na s o d środka, je żeli to się ud a to nar ód Polski zn iknie po prost u zan iknie zan iknie tożsamość narodowa i je j główny najwa żniejszy sk ładnik, czyl i katol icyzmu m łode pokolenie odejdz ie od ko ścioła i odejdz ie o d patriotyzmu i t o b ędzie koniec narod u pa ństwa cz y Armagedon Armagedon dokładnie to s ą bardz o cz ęsto pad a na anten ie Radia Maryja, a ci, kt órzy atakuj ą nazywan i są ju ż pa ńskimi zastępami podm iotem diab ła i t d . w grudniu 2015 roku podcza s dwudziestej czwartej roczn icy powstan ia Radia Maryja prezes Jarosław Kaczyński powiedział s łowa, które zosta ły zapamiętane ka żda ręka podn iesiona na ko ściół t o r ęka podn iesiona na Polskę pytan ie, jaki ko ściół na ko ściół toru ński Rydzykowi najmn iej 1 z kościoła kościół ryzyko żaden inny ko ściół w Polsce liczy coś tak iego jak ko ściół ksi ędza Bonieckiego cz y ksi ędza Lemańskiego tak t o s ą tak ie szuka m w łaściwego słowa były w ójt wyznacza w sp ółce King polskiej lew icy tak że, że będzie tak i ko ści jaki ś otwarty Europejski, ale przypominam panu ju ż mow y te 2 tezy Jana Rokity czy, że mam y ko ściół Łagiewnicki, że mam y kościół Toruń, al e już nie ma tego ko ścioła łagiewnickiego jeg o tak naprawdę n igdy nie było t o to to jest po prost u tak i tw ór med ialny publicystyczny publicystyczny tak, gd y tak a pewn a idea, że jako połączymy ksi ędza Sowę ksi ędza Bonieckiego ksi ędza Lemańskiego n o t o uzyskamy jak ąś taką przeciwwag ę dl a ko ścioła toruńskiego n ic podobneg o kościół toruński t o jest po prost u Polski kościół to znaczy n ie Episkopat pop iera ojca Rydzyka w pe łnej rozci ągłości czasy, k iedy rad io Maryja bywało strofowa ł dan e prze z polskich hierarchów, a nawe t prze z sameg o Benedykta szesnastego to s ą czas y przeszłe w te j chwili ojc u Rydzykowi jedyn ą granicą dl a ojc a Rydzyka w te j chwili sa m t o bardz o niepokoj ące i t o łączy z prezesem Kaczyńskim t o znaczy s ą ludzie, którzy stoj ą na szczytac h zbudowanyc h prze z s iebie piramid obu ty m ludziom otoczenie szokuj e n ie oba j c i ludzie no w łaśnie są sami dl a s iebie gran icami tak t o znaczy Jarosław Kaczyński oni nikogo nie mus i pytać tak, al e on decyduj e on rz ądzi o n dzieli i ojciec Tadeusz też n ic się n ie musi nikogo pytać dlateg o bardzo ciekawe s ą ich rozmow y w radiu Maryja, bo oba j s ą przyzwyczajeni do teg o, że kiedy m ówią to wszysc y milcz ą i teraz, kiedy 2 takich d żentelmenów wyszed ł naprzec iw s iebie t o naprawdę n o ja nie jeste m oczywi ście psycholog iem, al e t o niez ły ub aw problem z ty m, że oddawać sobie nawzajem pola, tym bardz iej że ostatn ia rozmowa, kt órą słyszałam w wykonan iu ojc a Tadeusza Rydzyka Jarosławem Kaczyńskim by ł jeszcz e tam obecnie Joachim Brudziński Mariusz Błaszczak to, że w og óle n ie wezwali też szereg rozmów bardz o milczący natomiast było wida ć, że trochę by ło tak że pytaj ące zwykle zab iera mn iej czasu o d teg o, kt óry odpowiada tutaj by ła tak a względna r ównowaga obaj mówili prawie tyl e sam o czasu c iekawe by ło te ż obserwowanie Jarosława Kaczyńskiego na urodz inach Radia Maryja w hal i Arena w Toruniu, poniewa ż ta m na tyc h urodz inach oczywiście gwiazd ą jest n ie ojc iec Tadeusz Rydzyk wszystko kręci si ę ko ło n iego wszysc y składają ho łdy czytaj ą listy dzi ękczynne i t d . ale k iedy wszed ł Jarosław Kaczyński sytuacj a, jakb y lekk o zmieni ła wręcz nie o n tak n ie się odni ósł, zw łaszcza do ojc a dyrektora powiedział, że może już usi ąść, bo tera z słyszę coś mi łego o sob ie, czyli czyta j zaraz Jarosław Kaczyński powie co ś mi łego, lec z rzeczywi ście usiad ł widać było, że wszed ł kto ś jeszcz e wa żniejsze, bo jednak n ie oszukujmy si ę Kaczyński mob ilizuje 89  000 000 ludzi, a Rydzyk mobilizuje 1 000 0001 , 5 słuchają Radia Maryja spada ogl ądalność telew izji Trwam spad a, al e paradoksalnie mo im zdaniem wp ływ o środka toruńskiego m imo t o ro śnie, bo dlateg o, że ojciec Rydzyk jes t pracodawc ą dl a ogromne j grup y opiniotw órczych os ób jes t znana wszystk im Fundacja Lux Veritatis niekt óre prowadzi w Toruniu wy ższą szkołę kultur y spo łecznej med ialnej ora z inne przedsięwzięcia, ale ma ło, kto wierzy ł i Lublinie istnieje tak że Fundacja serwerow e Vitorii ich szkoła toru ńska i lubelsk i tyn k tak gromadz ą nazw iska które, kt óre mogą zacząć tera z wymieniać Jerzy Robert Nowak świętej pami ęci prof . Wolniewicz Stanisław Michalkiewicz tzw. publicy ści Radia Maryja ora z publicy ści naszeg o Dziennika, gd y zapomniał jeszcze można dodać, że opr ócz Instytutu szkoły te ż redakcja naszeg o Dziennika jes t te ż miejscem, w kt órym koncentruj ą się, z którego po prost u bior ą pieni ądze ludzie, kt órzy pisz ą m ówią czytaj ą prowadzą blog i jak Michalkiewicz w ideo blog i, kt órzy rozsiewaj ą r óżnego rodzaj u idee i te sam o t o, że powsta ło w ogóle co ś takiego jak ośrodek toruński to n ie jes t to my śli się pojawi ło w publ icystyce polskiej dzi ś 56 lat tem u, że z n iczego powsta ło coś to już nie jest tylk o rad io Maryja telew izja Trwam nas z dziennik Miedź Telefonia kom órkowa szkoła t o jest t o jes t ośrodek t o jest to jest t o troszeczk ę c o te ż pochodz ący z Torunia prof. Zybertowicz nazywał b ędą, czyli ma czynną bezpiecze ństwa na drodze innego, a trochę inaczej wyobrażał, ale z grubsz a rzecz biorąc chodz i o to samo t o jes t maszyna, kt óra generuj e pewn e idee generuj e też pewn e tre ści, które się czuj ą się w tej chwili ju ż głównie przez internet, bo my ślę, że wi ęcej jes t Czytelników w s ieci tych wszystkich tre ści, kt óre się pote m przenoszą d o tzw. prawicowych portali b ądź kują ni ż s łuchać Radia Maryja, czyl i te n już przyd ługie m ój wyk ład kończąc wpływ o środka toru ńskiego jest moim zdan iem wi ększy, niżby t o wynika ło z liczby s łuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam to, jak ie s ą pogl ądy polityczne co Tadeusza Rydzyka, bo panowie też w te j książce na d ty m zastanawiaj ą i mo że 2 cytaty by ły pol ityk LPR - u anon imowo wypowiadający si ę w ksi ążce ojciec dyrekto r t o melan ż piłsudczykowskiej endeck a chadecki sos ie spo łecznej nauki kościoła, al e be z przerysowania religijnego sam Rydzyk mówi o sob ie n ie pop ieram bezkrytyczn ie żadnej partii raczej n ie do part ii do niektórych ludzi ich pogl ądów jes t mi bliżej marz y mi si ę tak a partia, w kt órej ka żdy b ędzie zależało na drug im cz łowieku na prawdz ie miłości k ilka wątków na m si ę pojawi ą to może zacząć od końca te j prawdy mi łości od j ęzyka Radia Maryja, a rad io Maryja jest instytucj ą trzymaj ącą hejt tylko, że jes t t o hejt ubran y w bardz o specyf iczne pi óro m ianowicie ta m si ę o przeciwnikach n ie m ówi szara ńcza skurczy by k łajdak gn ój tylko si ę m ówi po Piotrze Tański, a szata ńskie narzędzie taki jes t k ierowany prze z diab ła wrogow ie Polski wrogow ie ko ścioła ojczyzn y n ieprzyjaciele pana Boga s łudzy złego tak są okre ślani n p . pol itycy Platformy, że brudz ą ojc iec Rydzyk t łumacząc, dlaczego tłumaczy jakiemuś słuchaczowi dzwoniąca mu, dlaczeg o zapraszan i s ą wy łącznie pol itycy prawa i sprawiedliwości ora z tych 2 przystawek Gowina Ziobry wyt łumaczył, że kiedyś weszl i do stud ia politycy Platformy trzeba by ło po nich wietrzyć sprz ątać tyle brud u zostało po ty m co oni powiedzieli m y tego n ie chcem y chcemy, żeby w naszy m radiu by ło czysto, żeby t o po now ą miłość, wi ęc dlatego zacząłem o d tej miłości to, bo wojny stronie mam y t o, o czym powiedziałem, czyli t e wszystkie szata ńskie przymioty, a p o drug iej stronie w łaśnie dobr o miłość ca łą ludzko ść szacune k w iara rodz ina tradycj a i poprzez te słowa mo żna, b y te ż odpowiedzie ć na pierwsz ą cz ęść pan i pytania czyn i, jak ie s ą pogl ądy ojca Rydzyka znow u wracamy do tego man icheizm jego poglądy s ą tak ie, że jeste śmy Polakami katol ikami dzie ćmi Bożymi ludźmi, kt órzy się szanuj ą i wspomagaj ą w trudnyc h czasach, bo rad io Maryja jes t te ż instytucj ą nazw ijmy to Samopomoc powode m jes t du żo tak ich akcj i audycj i, gdzie po prost u bogatsz e pomagaj ą mater ialnie ubo ższym, a więc jesteśmy m y, a po drug iej stronie jest t a jak t o ktoś okre ślił w radiu n ie są dyrekto r dok 1 prowadzących marks istowska swołocz pierwszego t łoczenia, czyli t o jes t LGBT grz ędę nowa lew ica tak że libera łowie są zalet z zal iczania do tyc h do tej do tej z Sołą cz y tak, b o np. Gazeta wyborcz a oczywi ście te ż swołocz razem z je j najbardz iej nawe t nie konserwatywn ą l iberalnymi publicystami no to chyb a tyl e na tema t na temat pogl ądów ojc a dyrektora nie s ą skompl ikowane jest dobro zło t o jeszcz e zapytał merkantylizm mam wra żenie bardzo s ilnie obecn y, bo chyb a n ie s łyszałam żadnej wypow iedzi ojc a Tadeusza Rydzyka, żeby nie pad ło w n iej hasło o t o, że trzeba dawa ć pieni ądze na rad io Maryja rad io Maryja ledwo prz ędzie ju ż naprawdę ducha n ie czuj ę, bo przecie ż te składki są, al e jes t ich za mało przecie ż upomina ł nawe t w trakcie lat Grubby, kt óre trwają 2000 pustych od 2015 roku rządzących się jeszcze za ma ło tyc h pieniędzy znacz y powrac a kwest ia pieni ędzy wpłacanie rad io Maryja rozmaite instytucje z nią z n im powi ązane jak rodza j tak iej obsesji finansowej n o ta k jak m ówił ksi ądz Trybus w firmy kler n ie chodzi o t o, żeby zebrać tylko o t o, żeby zbiera ć i ojc iec Rydzyk n ieustannie co ś zbiera zbiera ł na radio Maryja zbiera nada l zbiera ł na stoczni ę Gdańską zbiera ł na uruchomienie telew izji Trwam ostatnio zbiera ł na nowy wóz transm isyjny dl a telewizji Trwam zbiera ł na wy ższą szkołę kultur y społecznej medialnej no i t d . tak dale j ciągle ci ągle zb iera ile kosztuj e utrzyman ie Radia Maryja, o którym ojc iec dyrekto r wielokro ć powtarz a, że utrzymuje si ę ono wy łącznie z datków tego nie w ie nikt i ile pieni ędzy z datków wpływa to też cz łowiek tylk o ojciec dyrektor jeg o najbardz iej zaufan e osob y, czyl i pan i Lidia Kochanowicz maj ą zwana ksi ęgową ojca dyrektor a i n ie ojciec król zwan y ekonomem ojc a dyrektor a, wi ęc prawdopodobn ie tylko 2 osoby mo że jeszcze no n ie b ędę spekulował, bo n ie ma m pewności to cz y te 3 osoby na pewn o wiedz ą jak wygl ąda przep ływ gotówki, jak ie s ą dotacj e od rz ądu i sp ółek skarb u państwa nikt n ie wie n ikt te ż w stanie nowy oznaczaj ą du żo, ale tak t o tylko, że te wyliczenia, kt óre zreszt ą te ż cytujem y, a które robi k ilka różnych instytucji, bo t o i Watchdog przy ty m zajmowa ł i nie nie pos łowie Platformy Obywatelskiej z łożyli tak ą stron ę p t. dług wdzi ęczności czytelniczą tylko, że tam znajduj ą si ę wy łącznie jawn e dotacj e wynikaj ące z jakich ś programów konkursów w Polsce wzros ło chów dok ładnie ta k jak pan i m ówi natomiast jes t jeszcze ca ła szar a strefa t o są przed e wszystkim pieniądze o d spółek skarb u państwa, które mogą si ę za s łaniać prawem handlowym i n ie udziela ć informacji na tema t na tema t swoich wydatk ów i s ą r óżnego rodzaj u nadzwyczajn e przekaz y, na kt órych to 1 taki przeka z n ie Jacek Hołub m ój wsp ółautor wpad ł m ianowicie prem ier Morawiecki przeznaczył 5  000 000 z ł na par k pami ęci narodowe j m ówi teraz wci ąż stawia się dok ładnie al e, żeby nie zagadać t o pow iem tylk o tak jakby spoz a rozdz ielnika n ie pozornie n ie by ło po tym, śladu, więc podejrzewa m, że takich przekazów t u na 1 000 000 na 2  000 000 tu na 3  000 000 jest jeszcz e wiele być mo że dow iemy się o n ich może nie dowiemy si ę n igdy, a by ć mo że dow iemy się po zm ianie rz ądu, k iedy powsta łaby jaka ś grupa, kt óra mia łaby w ty m interes, żeby przekopa ć arch iwa urzędu rady ministr ów poszczeg ólnych resort ów i t e przekazy odnale źć dl a Torunia, a jak t o możliwe nie zastanawia się pa n nigdy na d ty m, że zmieniały si ę rządy n ie zawsze były prz y władzy t e ek ipy polityczne, kt óre sprzyja ły rad iu Maryja ojc u Tadeuszowi Rydzykowi tymczasem zawsz e by ł, jakb y poz a prawem poz a dobry m obyczaje m poz a systeme m podatkowy m pr óby poci ągnięcia ojca Rydzyka do odpowiedzialności t o s ą lata karnej t o s ą lat a dziewięćdziesiąte nie muszę dodawa ć, że pr óby sko ńczyły si ę n iczym, k iedy ksi ądz Tadeusz zachęcił do teg o, ab y ogoli ć g łowy posłankom, kt óre g łosowały za liberalizacj ą ustawy antyaborcyjne j grupa pos łów lewicy z łożyła don iesienie do toru ńskiej prokuratury t o si ę sko ńczyło man ifestacjami m łodzieży Wszechpolskiej ora z różnych innych rad io maryjnych gr ób pod oknam i tej że prokuratury n ie falą n ienawistne korespondencj i do prokuratork i prowadz ącej do post ępowanie i ostateczn ie tzw . łagodnym rozwiązaniem, które polegało na ty m, że ojciec dyrekto r w towarzystwie 2 posłów 1 był Jan Łopuszański drug iego przeprasza m, al e zapomnia łem nazw iska rzeczywi ście do te j prokuratur y na przes łuchanie poszedł t ą powiedział, że nie poczuwa si ę do w iny prokuratura umorzy ła i kon iec i od teg o czas u ju ż żaden prokurator an i toru ński ani krajowe ani generalny n ie pr óbował ojcu dyrektorow i kwitn ą w żadnej sprawie je śli chodz i o skarb ówkę to rzeczywi ście było te ż podjęte jedno post ępowanie i te ż w latac h dziewięćdziesiątych, k iedy to 1 z pa ń pracuj ących w rad io Maryja zosta ła okradziona z wiązki reklam ówek, w kt órych znajdowa ło si ę teraz mówię z pami ęci bodaj że 250  000 Marek zachodnioniemieckich te n rząd wielko ści jak nowe czas y maj ątek to wted y za 5000 Marek mo żna młodą postawić, bo t o było jeszcz e wczesne lata p ierwsze lata transformacj i ojc iec Rydzyk jeszcz e nie absolutnie n ie ufa ł polskiemu systemow i bankowem u pieniądze w ędrowały w reklam ówkach w obie strony zreszt ą, bo pieni ądze by ły te ż wywożone zagranicę po to, żeby kupowa ć cora z nowocześniejszy sprzęt dla Radia Maryja, wi ęc wracając do spraw y zosta ło wszcz ęte postępowanie po p ierwsze, karn e w sprawie kradzie ży tych pieni ędzy, a po drug ie, karnoskarbowe, bo skąd to pieni ądze się wzi ęły pan i tak kt o, kto jes t zarobi ł, kto j e przysłał, kt o zap łacił o d n ich podatek jes t wted y by ły restrykcyjn e przep isy walutowe n ie byliśmy w og óle Unii Europejskiej przecież no już nie będę t u przynudza kr ótko mówiąc t o też sko ńczyło si ę n iczym ojc iec dyrektor nie pozwolił, żeby t o żaden audyt kontrol a n ic tak iego w radiu Maryja zago ściło i o d tego czasu ju ż nikt n ie próbuje finans ów Radia Maryja kontrolować żaden rząd się na t o n ie pożyczą lewicą real ia toru ńskiej pa ństwa w pa ństwie tak Platformy rz ąd zreszt ą też tuta j n ie firmą wszystko n o chyba 1 sprawą trzymał pieni ądze na odwołanie to normalne, że wszystk o na osob ie pozwol ili to wstrzymanie w ostatn iej chwili przyznan e już dotacj i na odwierty, al e to ojciec Tadeusz te ż łatwo n ie popuścił m ianowicie z łożył oczywi ście n ie skarga do s ądu Mutu nieprawnie t ę przyznan o ju ż za rz ądów PiS LPR plac samoobron y koncesję dotacj ę przeprasza m cofni ęto t o spraw a ślimaczyła si ę w s ądach przez ca ły okre s rz ądów po i cudownie zakończyła si ę po powroc ie prawa i sprawiedliwo ści do władzy przeznaczy ła oczywiście tak że ko ńczyła się oczywi ście na korzy ść o ojc a Tadeusza, ale to w ogóle, o czy m mówimy to dotacja t o było 17  000 000 do dz isiejszego punkt u widzenia koszt ów na sali patrzę dzisiaj po czasy dz isiaj ojciec Rydzyk dostaje dotacj e po 100  000 000, a wtedy w jej, jaka to była afer a, że tuta j te 17  000 000 na toruńską geotermię dal i nie dal i Fronda dz isiaj takich dotacj i po 5  000 000 to Jacek jes t po prost u o d tak po odkrywał, że tu 5  000 000 tam 5  000 000 tak dz isiaj ojciec Tadeusz n ie takie pieniądze si ę mogli jest taka teor ia, która m ówi o ty m, że w ładcy szczeg ólnie ci, kt órzy masz marzą w ładze dyktatorskie wspierają si ę na takich 2 filarach z 1 strony te ż fascynacja oni budz ą fascynację du żych grup społecznych, a z drugiej strony t o jes t strach ojca z rdz y, kt órzy z takim przyk ładem z 1 strony fascynacj a cz y ta rodz ina Radia Maryja te n wątek też jest poruszan y w książce pan ów, bo jeste ś w fenome n spo łeczny tak zagospodarowanie pewnyc h ludzi, kt órzy zostal i przez wszystk ich opuszczeni zostaw ieni samym sob ie potrzebowal i jakiej ś wsp ólnoty wsp ólnota zapewnił ojc iec Rydzyk, a z drugiej stron y strach wszyscy się ojc a Rydzyka boj ą ten ten strach t o tu można, b y na 2 różne na 2 różne sposoby rozkw it ni ć, b o tak rzeczywi ście ojca dyrektora boją si ę c i, kt órzy mieliby g o skontrolować cz y nie da j Boże ukara ć tak, czyli boj ą si ę go prokuratorz y mówią, że urzędnicy skarbowi boj ą si ę g o politycy no bo raczej nikt n ie chce być n ie z anten y w gl inianej, a jak w iadomo ojciec dyrekto r ju ż na kogo ś za n ie paro l to lekko n ie jest o czym przekona ł się chocia żby Lech Wałęsa bo k iedy kiedy ś by ł przyjacielem Radia apotem, gd y już przesta ł n im być us łyszał trzygodzinną audycj ę na swój temat prowadzon ą prze z swojego najwi ększego wrog a Krzysztofa Wyszkowskiego, z której rzesz e s łuchaczy dowiedział si ę, że by ł agente m Bolkiem i donosi ł za pieni ądze na stoczniowców także, że ojc iec dyrekto r postaw i postanow i o kim ś po widzieć brzydk o to to daj e radę przekonał si ę zresztą o ty m, te ż Roman Giertych przekonał si ę o tym, nawe t ten wym ieniony już przeze mn ie Jan Łopuszański, kt óremu kluczowym momenc ie, gd y startował na prezydenta ojc iec Rydzyk wypomnia ł g łosowanie w spraw ie ustawy aborcyjne j nie ta k jak sob ie teg o życzyli słuchacze n o, a w tym środowisku to jes t poca łunek śmierci natom iast drug a kategor ia strach u, kt órą wi ążą z Radia Maryja to nie jes t l ęk przed dyrektore m jako osobą tuta j le ń, kt óry dyrekto r generuj e w śród swo ich słuchaczy jest to l ęk przed ty m ju ż wspomn ianymi zast ępami szatan a, kt óre nam zagra żają i ten te n l ęk jes t nieustannie obecn y w rad iu i jesteś czy t o pewną Hannibal ant e Portas tak tak t o znacz y, toteż wsp ólną generuje w og óle to konstruuj e w ogóle ta k w jaki spos ób konstruuje to te ż wyborc y PiS, al e to t o be z wątpienia konstruuj e tak iego Statystycznego s łuchacza Radia Maryja ten lęk jes t potrzebn y do tego, żeby czu ć si ę obro ńcą wiary polsko ści tradycji wpojon o nam prze z przodk ów tak że obro ńcą Żydów przed hitlerowcami, bo t o bardz o ważny w ątek w dzia łalności ojc a Tadeusza, czyli t o uczczenie Polaków ratuj ących Żydów, wi ęc z 1 strony ten strac h, a z drugiej nasz a dzielność na s po prost u życiową ustawiano s łuchaczy Radia Maryja, a skąd si ę wzi ął ojciec Tadeusz Rydzyk pr ócz teg o si ę z Olkusza urodzon y w czterdziestym pi ątym wychowanyc h Biecza atak te n l ęki, o kt órych m ówiliśmy wynikaj ą oczywiście z h istorii ojc a dyrektora, ponieważ on o jak w ielu Polaków w rok u osiemdziesiątym czwartym czyn i wielu Polaków w osiemdziesiątym czwartym akura t, al e w ielu Polaków w latach osiemdziesiątych uciek ł na zach ód czyta łem tak ą prac a stricte naukow ą, gdz ie wyliczono t ę ilo ść na 1  300  0001  300  000 ludzi uciek ło na zach ód w śród tego 1 000 000 był skromn y n ikomu n ieznany redemptorysta ojc iec Tadeusz, kt óry też postanowił wraca ć do PRL - u tylk o si ę za łapać do prac y w Niemczech jak o kapłan dosy ć szybk o nauczy ł si ę języka udało m u si ę tu pozyska ć jakieś pieni ądze o d kościoła tu o d zakonu t u o d d iecezji w Niemczech wynajmowa ł m ieszkania na własną r ękę uczy ł si ę niemieckiego no i starał si ę tzw. pracę z tym n ie było lekk o ponios ą samowoln ie uciek ł z PRL-u n ie można uc iec inaczej niż samowolnie, al e w przypadku duchownego to wi ązało si ę także z tym, że uciek ł z zakon u tak czy po prost u prysn ął swo im prze łożonym dlateg o też n ie chciano mów niem czy w tej pracy da ć bo gdyb y tam dosta ł dobr ą posad ę proboszcza parafii t o może, by dalej tym proboszcze m paraf ii był, al e n ie dosta ł najlepsz ą posadę, jak ą udało m u si ę pod łapać t o w Oberhausen by ł nie by ł tak ą pomoc ą duszpastersk ą w klasztorze żeńskim to znacz y m. in. spowiadał siostrzyczki, bo zakonnicy nie mogą si ę przed sob ą nawzajem wyspowiadać mus i by ć duchown y mężczyzna odprawia ł tam te ż nabo żeństwa dl a sióstr, a tra f chcia ł, że obo k s ąsiedniej miejscowo ści dzia łało katolickie radio i ojc iec dyrektor sob ie t o rad io obserwowa ł i jest filmowa wersj a Lux ta k ta k tak tak, k iedy w Polsce, która nazwa ła si ę choroby n ie należy myli ć z włoskim medium z włoskim rad iu Maryja, kt óre poniekąd stało si ę inspiracją tak że dl a dyrektora, al e to n iemieckie radio Bandery slang u by ło wcześniej n o i kiedy w Polsce zaczęły si ę tzw. przemiany i nagl e wszystko by ło można tak Lech Wałęsa zach ęca otwieraj ą banki to ojciec dyrekto r pomyślał t o ja pojad ę do Polski stworz y takie rad io to oczywiście współpracą historie du żo bardziej skomplikowana ta m po drodz e były r óżne przyja źnie r óżne sposob y pozysk iwania pieni ędzy, ale tak cz y owa k moje p ierwsze jedyn e osob iste spotkan ie rozmow a z ojce m dyrektorem jeszcz e wtedy tak wcal e nie nazywany m tylko po prostu ksi ędzem Tadeuszem Rydzykiem to by ł rok bodaj że dziewięćdziesiąty p ierwszy opuszczone sad u w Toruniu ksi ądz przyjecha ł czerwonym aud i bodaj że 80 pamiętam, że auto zrobi ło na mn ie podówczas bardzo du że wrażenie mia ł pi ękny lak ier i oświadczył, że będzie tuta j zak ładał katolicką rozg łośnię wted y o tym n ie wiedziałem, że wcze śniej próbował t o zrobi ć w Krakowie, al e ta m g o arcybiskup Macharski m ówiąc kr ótko pogonił potrafi ę wol ę człowieka po prostu n ic n ie rokuj ącego, bo rzeczywi ście na t u wracam y do tego dzieciństwo ojc iec Tadeusz z cz łowiekiem w gruncie prosty m i te ż jeg o prostota jeg o barwny, ac z prost y j ęzyk spowodowało, że rady odniósł sukce s w odr óżnieniu o d dziesiątek rad iostacji d iecezjalnych m. in . tak ich jak w Krakowie planowal i założyć kur ia li ści zresztą za łożyli radio powstawa ły upadały powstawa ły upada ły łącznie z najważniejszym najs łynniejszą rozg łośnią franciszkan ów cz y rady plus radio Józef multum by ło tyc h d iecezjalnych rozg łośni, kt óre niekiedy nawe t by ły ponadregionalne, al e i wszystk ich ju ż n iema Radia Maryja jest więcej się zad łużyć prosty m prosty m cz łowiekiem skończył zawodówkę miał pracowa ć w fabryce gank u w Olkuszu n ie chcia ł do liceum, bo n ie chc ieli przyjąć poszedł do ni ższego sem inarium tzw. już na t o dziś już niema ni ższych seminariów duchownych i każdy ksi ądz jest magistrem wtedy mo żna by ło by ć zakonnikiem redemptoryst a n ie ojcem, czyl i nie magistrem tylko brate m, czyl i takim zniczy i święceniami to by ł świadomy wybór te n zako ńczy to by ła pr óba ucieczki o d banalnej przewidywalne dok ładnie to rzeczywistość dokładnie c o m ówi pan i drug a ścieżka to było sko ńczenie zawod ówki tak jak prac a w zamach jak o mam a, która pracowa ła w mal i i rodz in i wujkow ie Strykowie, kt órzy pracowal i w mal i c o do taty pewności nie ma, bo t o jes t bardz o tajemn icza spraw a pa n Korda szewsk i, czyli b iologiczny ojc iec Tadeusza Rydzyka du żo pi ł i źle sko ńczył natom iast pa n Rydzyk p ierwszy mąż mamy Tadeusza Rydzyka już n ie żył, kiedy Tadeusz Rydzyk rodz in to troch ę skompl ikowane, al e tak było, wi ęc wracaj ąc do teg o alb o Emalia alb o alb o duchowie ństwo wybra ł ścieżkę duchown ą jego prze łożeni ju ż wczasac h seminaryjnych wr óżyli, że b ędą kłopoty z ty m klerykiem, al e na pewn o nie s ą dz isiejsze tak iego, którego rozmawiam z Grecji żerdzie zupe łną pewn e taka będzie go było pełno ci ągle chcia ł coś za łatwiać nowe pomysły to troch ę tak teg o trochę łączy z ksi ędzem świętej pamięci Henrykiem Jan cz y te ż nie świętej pami ęci Henrykiem Jankowskim z Gdańska, bo też te ż o n im prze łożeni m ówili do znak ów po bardzo podobn a droga łączy listą ucieczk ą na zach ód tak tak mówili, że t o będą b ędą z nim kłopoty n o i rzeczywiście t e k łopoty, owsze m, były cz y nawe t są, a tera z wracając do ojc a Tadeusza Rydzyka, k iedy o n przyby ł z Niemiec niósł z e sob ą zupe łnie inny zestaw do świadczeń i przekonan ie ni ż pod ówczas dominuj ący w Polsce myśmy chcieli wraca ć do Europy otwiera ć si ę na zachód i żeby u na s by ło ta k jak w Niemczech natom iast ojc iec Rydzyk chciał, żeby na s by ło absolutn ie inaczej niż w Niemczech, poniewa ż w Niemczech kościoły by ły puste nigdzie n ie spowiadał ludz i n ie przyjmowal i kolędy mówi o tyc h katolickich landac h, w których o n operował bo, bo on operow ą między mi ędzy Monachium, a granic ą szwajcarsk ą i francusk ą po łudniowych Niemczech Bawarii, wi ęc ojc iec Rydzyk od pocz ątku ostrzega ł przed przed Europą rad io Maryja bardzo mocn o zaangażowało się t o, żeby Polska nie wesz ła do Unii Europejskiej i tera z je śli m ówimy w łaśnie o ewolucj i poglądów Kaczyński Rydzyk to oni si ę spotkal i m. in . dlateg o tak p óźno, że w latac h dziewi ęćdziesiątych ten stosune k do Unii Europejskiej ich dzieli ł i odróżniało t o była sprawa o fundamentalnym znaczen iu, bo to rzeczywiście by ła sprawa dl a Polski fundamentalny m znaczeniu porozum ienie centrum by ło parti ą pro unijną natom iast radio Maryja było ant y un ijne i patronowa ło tem u prawicowemu antyunijna mu plankton u już nas tyc h partii dz isiaj nikt nie pami ęta to byl i c i, którzy straszyli, że przyjad ą Niemcy wykupi ą nasz ą ziemi ę, że Wej w iedzie t u Wehrmacht też, że wszystkie fabryk i upadł ta k w jak im stopn iu jak ju ż dz isiaj wiemy tyl e dzi ęki mia ły realn e podłoże t o znacz y po wej ściu do Unii Europejskiej w iele polsk ich, a nawe t wcze śniej w iele polsk ich fabryk rzeczywi ście upad ło, bo po prost u n ie wytrzymywa ły konkurencji z zachodnimi alb o wręcz by ły prze z zachodn ich inwestorów zamykane po t o, żeby tworzyć konkurencji dl a ich w łasnych przedsiębiorstw kr ótko m ówiąc kupujący w Polsce fabryk i kupowali ryne k zbyt u natomiast c i robotn icy i budynki nie były l ider nie byl i do n iczego pod budynki nie by ły robotn icy nie byl i do n iczego potrzebni fabryk ę si ę najcz ęściej burzy ło grun t sprzedawa ł i pod ty m wzgl ędem ojciec Rydzyk miał racj ę i dlateg o rad io Maryja jest tak ie takim fascynuj ącym ob iektem badań, że to nie jes t tak, że wszystko co rad io Maryja głosi cz y to przed czy m radio Maryja strasz y jes t nieprawd ą Radia Maryja przedstaw ia obra z świata, gdyby mia ł okre ślić 1 słowem po wykrzyw iony, al e n ie n ieprawdziwy tak, bo rzeczywi ście mam y do czynienia tera z wraca m do tego c o jes t obecnie absolutnie le itmotivem nr 1 tej stacji i jakie od 30 lat obserwuje t o jeszcze nigdy n ie by ło takiego Fokus chowania si ę na 1 zagadnieniu tym motywe m jest oczywi ście walka z ideologi ą LGBT seksual izacja dzieci z potwore m blendere m rzeczywi ście mam y do czynienia z inwazj ą post aw treści zachowań przekona ń, z którymi dotychczas Polacy praktycznie n ie m ieli kontakt u tak, b o tak jak żaden Polak n ie jest antysemit ą, bo przecież każdy zn a jakiegoś Żyda t o jes t porz ądny człowiek tak samo żaden cz łowiek w żaden Polak nie jest homofobe m, bo przecie ż każdy zna jakiegoś homoseksualistę t o jes t porządny cz łowiek tak, al e mówię t o w du żym cudzys łowie, ponieważ no w iadomo w praktyce, że jest, że jes t inaczej i ojciec Tadeusz, odwo łując si ę do te j w ielkiej mas y kiedy ś wystraszonyc h żydowskimi roszczeniami rzekomym i milionami Żydów, kt órzy mają przychodz i Ameryki Południowej t o to n i świętej pamięci Jan Kobylański zaszczepi ł taką ideę w rad iu Maryja ojc iec Rydzyk zaszczepi ł m u m ilionom Polaków krótko m ówiąc te n strac h przed Żydem zosta ł zast ąpiony strache m przed geje m transwestytą lesbijk ą i różnymi innymi utworam i, kt órych s łuchaczy Radia Maryja n ie są w stan ie sob ie nawet wyobrazić, ale które na pewn o są prze z Platformę, a samo radio Maryja założone 8 grudni a 90 tego pierwszego roku i te ż, gdy czytam y t o co panow ie nap isali na temat powstan ia Radia Maryja tam wszystko odbywa ło się poz a prawe m tak, kiedy pa n z ministerstwa łączności zadaj e ojc u dyrektorow i pytanie o t o jak postawił t e maszt y jak rozpoczął dzia łalność posiadaj ąc żadnych zg ód na tak ie przedsi ęwzięcie t o odpow iada pytan iem czy pan jes t ochrzczony cz y pan był u spow iedzi, b o ja mogę pan u najwyżej wyspowiada ć jakie ś pozwolen ia pokazywa ć, k iedy pote m czyta m o n to c o jest zap isane w krajowej radzie Radiofonii telew izji złożone czy w tyc h dokumentac h, które o rad iu Maryja na mówią okazuje si ę, że ojciec Rydzyk f iguruje jak o jednoosobow y orga n nadzorcz y jednoosobow y orga n zarz ądzający jednoosobowy orga n kontrolny normaln ie tr ójca święta n o tak wracaj ąc do tego c o pani powiedzia ła w pierwszej części pytania, czyl i do teg o d ialogu pomi ędzy ojce m urz ędnikiem t o znow u w znowu o odb ijamy się o d tej ściany j ęzyka Radia Maryja t o znaczy ch łop do obrazu obra z ani raz u, czyl i pytania, które s ą w jak ikolwiek spos ób n iewygodne dla dyrektora czy w ogóle dl a środowiska Radia Maryja s ą w łaśnie odb ijane tak i sposób pomódlmy si ę matka Boska t o rozwi ąże, jeżeli b ędziemy się modlić za ojczyzn ę t o si ę dobrz e skończy w te n sposób, a z kole i t o co jakby n o śmierdzi czy n ie pasuj e t o to n ie od to n ie o d Boga pochodzi t o jest szata ńskie podszepty to o d złego wchodz i ten j ęzyk b iblijny i dyskusj ą właściwie zostaje zamkni ęta tak, czyli n ie ojciec Rydzyk dopiero tera z, kiedy mo że sob ie na t o pozwoli ć na ostatnich prz y ostatnich urodz inach wspomina jak t o radio by ło budowane wysy łał Polskę ludzi przeka źnikami w plecakach czyta m w wal izkach oni wchodzili noc ą na maszt y ustaw iali przekaźniki dostarczali j e do częstotliwości w ten spos ób Radia Maryja zbudowało sobie zarz ąd po prost u metod ą fakt ów dokonanyc h, al e co ś m ówić o przep isach, kiedy radio Maryja t o jes t jak ojciec dyrekto r powtarza to n ie jes t radio Tadeusz Tyc radio Maryja to jes t dzie ło Boże, wi ęc po c o na m pozwolen ia o d myślenia wszystko również sko ńczyłby sacrum Profanum si ę nie przenika ło rady magazynk i na wynikach mamy to s ą jakieś pozwolen ia na nadawali pozwolen ia s ą zb ędne pieni ądze s ą niezbędne ot o ojc iec dyrekto r nieustannie informuje swo ich widz ów to wspominaliśmy prawda, że s ą potrzebn e codziennie pieni ądze, żeby o środek toru ński m ógł funkcjonować t o jeszcz e na koniec o fenomen ie Radia Maryja słów k ilka o tym, wspomnieli śmy w naszej rozmow ie, ale chce tak ie stacj e Filipa Libickiego Radia Maryja eksplodowało tak że, dlateg o że w Polsce podcza s gwa łtownych przem ian przeci ętny katol ik by ł zdezorientowany oczekiwa ł, że otrzym a drogowskazu ko ścioła jak ma si ę zachowa ć w sprawac h społecznych mo im zdan iem kościół instytucjonalny tej debat y n ie podni ósł Rydzyk zorganizowa ł masy ludzk ie, gdyb y kościół odpowiedzia ł na t e potrzeby serc a i dus z nie by łoby tak iego sukces u Radia po prost u z Tadeusz Rydzyk zagospodarował różnie wiemy natur a n ie znos i próżni on wszed ł w pustkę niczego n ie mog ę dodać do tego c o Jan Filip Libicki m ówi rozmawiał z n im Jacek Hołub zacytowałem g o w ksi ążce tak obf icie właśnie, dlatego że burze traf ia w punkty i właściwie nic doda ć n ic ująć można, by si ę zastanowi ć, jak i by łby Polski ko ściół, gdyby nie by ło Tadeusza Rydzyka, bo na pewn o n ie by łoby wypow iedzi b iskupa Jędraszewskiego o t ęczowej zaraz ie, gdyb y nie co najmniej ju ż dziesi ęcioletnia mr ówcza praca publicystów Radia Maryja naszeg o Dziennika telewizji Trwam i tyc h, którzy rozsiewają w internecie ide ę ojc a dyrektor a nie n ie by łoby w og óle takiego pomys łu w ko ściele, żeby tyc h ludz i nazwać zaraze m tak to przysz ło z Radia Maryja t o jest j ęzyk Radia Maryja szata ński pomiot swołocz WHO Łapa diab ła hord y barbarzy ńców arcybiskup Jędraszewski ukończył zaraz znajduje koleżanka te ż kurczowo zaraz t o jes t po prost u kolejn y określenie tego gatunk u oczywiście arcyb iskup Jędraszewski, kt óry intelektualistą przywo łał tuta j w iersz Kamila Baczyńskiego i budowa ł t ę inwektywami tak ą opowie ść troszeczk ę literack ą, że ono n iczym tam mieliśmy t ą czerwon ą zaraz ę, kt órą Polacy czekal i zm ieszanymi uczuciami, a teraz mam y tę zaraz ę teściową, al e generalnie to jes t po prost u rad io maryjnych hej t w postac i czyste j tak ojc iec Tadeusz okr ęcie ep iskopatem jak ogo n pse m na c iele zespo łu ds. duszpasterskiej troski rad io Maryja sto i arcybiskup Głódź, kt óry si ę z ojce m dyrektore m zgadza ideologicznie w łaściwie c o do kwot y zreszt ą ten p ierwszy zesp ół ds. duszpasterskiej trosk i o radiu Maryja na pocz ątku 2020 roku powo łany też by ł z łożony tylk o z przyjaciół sympatyk ów ojc a Tadeusza Rydzyka na pocz ątku 2020200222002 tak tak t o si ę zgadz a tak, al e te n te n zesp ół ten p ierwszy zespół to o n jeszcze wydawał z siebie tak ie r óżne komun ikaty n ie ta m jeszcze pr óbowano nawe t ograniczy ć pol ityczne wypow iedzi na łamach Maryi ojc iec dyrektor musia ł się z teg o t łumaczyć na r óżne sposoby się zreszt ą tłumaczył generalnie, że chodz i tu trosk a o Polska, że przecież Politico t o znacz y rozmawia ć wymieniać poglądy mn ie gdy, wi ęc w rad iu to m ta polityka m a prawo też być obecna i t d. tak dale j tak o d kiedy n ie jest arcybiskup Głódź na czel e tego zespo łu to w og óle nie ma mowy n ie o tym, żeby ojciec dyrektor si ę przed k imkolwiek t łumaczył wr ęcz przeciwnie arcyb iskup Głódź zas iada zawsz e na d ębowym tron ie w centralnym m iejscu hal i Arena Toruń, gdzie odbywają si ę urodz iny Radia Maryja jest fetowan y na r ówni z przyje żdżającymi ta m prezydentem Dudą pos łem Jarosławem Kaczyńskim jes t niemal że tak samo wa żne jak sa m ojc iec dyrektor, wi ęc to po prostu jes t pełna sztam a jest rodzina Radia Maryja ta rodz ina w jak i sposób przen ika się z rodzin ą prawa i sprawiedliwości i tu ju ż absolutnie n ikt teg o nie kontroluj e dopóki władza si ę nie zmieni to nikt n ie f ikcja, a czy o środek toru ński jes t o środkiem jednoosobowym t o znacz y podstaw ą fundamente m mianownikiem spoiwem jes t osob a ojca Tadeusza Rydzyka, gdyb y ojc iec Tadeusz Rydzyk zdecydowa ł si ę odejść na emerytur ę to z o środkiem toru ńskim mówi k ilka kilku osobo m zadaliśmy pytan ia i osobiście zgadza m się z 1 z odpowiedzi, kt óra brzm i tak ludz ie odpow iedzialni za poszczeg ólne dzieła b ędą chcieli sob ie nazw ijmy to sprywatyzować t o znaczy w łączyć si ę uwłaszczyć to znaczy ksi ądz redemptorysta, który b ędzie za chwil ę dyrektore m muzeu m imienia Jana Pawła II w ielkiego muzeu m, kt óre ojciec Tadeusz buduj e z a rządowe pieni ądze w Toruniu b ędzie mia ł swoj e muzeum rekto r wy ższej szkoły będzie mia ł swoj ą szko łę dyrekto r szko ły średniej podstawowe j w Szczecinku b ędzie miał t ę szko łę i t d . tak to troszeczk ę pa ństwo ma Aleksandra macedońskiego to znacz y dzi ś jego co jeg o wodzowie, bo postęp dziel ą swoje kawa łki wydziela sob ie wydz iela sobie z teg o imperium swoj e państwo, al e prosz ę niech pan i zauwa ży, że tu te ż jes t olbrzym ia zbie żność pomiędzy ojce m dyrektore m, a Jarosławem Kaczyńskim pytają to znaczy sam poziom zobowiązań zyski z Jarosławem Kaczyńskim PiS niewątpliwie to w łaściwie tera z w tych dniach t o si ę objawiaj ą w ca łej swoje j kras ie te podzia ły, że Ziobro weźmy jak ich ludzi Gowin jak ich ludz i po Jarosławie Kaczyńskim nie w iem Błaszczak Brudziński okre ślił Morawiec Morawiecki Sasin no imperium zostan ie podz ielone na mn iejsze na mn iejsze twor y b ędzie rozb icie dz ielnicowe PiS - u i rozb icie dzielnicowe ośrodka toru ńskiego oba ob ie te form y, czyl i n ie zjednoczona praw ica i o środek toruńskiej istniej ą tylk o do pół t y dop óki żyją ich za łożyciele i jednoosobow e g łowy Piotr Głuchowski bardz o dzi ękuję panie redaktorz e bardzo dzi ękuję w stud iu imperator sekre t ojca Rydzyka wersj a 20 znacząco grubsz a o d wersj i pierwszy 2013 roku jes t już dost ępna w ksi ęgarniach dzi ękuje dobranoc życzę pa ństwu spokojnej nocy kolorowyc h sn ów i do usłyszenia AJA mi łej lektur Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA