REKLAMA

Symbole, mity i chwyty erystyczne w expose, narzędziu premierów

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:18 min.
Udostępnij:

W przededniu exposé Mateusza Morawieckiego przyjrzymy się tej rytualnej w demokracji próbie narzucenia przez każdego premiera własnej narracji i zdefiniowania sytuacji. Próbie także zdiagnozowania sytuacji w kraju i nakreślenia wizji przyszłości. Wyznaczenia punktu zero, od którego wszystko ma się zmienić - rzecz jasna - na lepsze, bo to nam obiecują kolejne rządy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM dobry wiecz ór pa ństwu na zegarac h dwudz iesta pierwsza 06, a zatem cza s na poniedziałkowy wieczór w rad iu TOK FM witaj ą si ę z pa ństwem Karolina Lewicka Małgorzata Łuczyńska i Lidia Prądzyńska to nasz e plan y na dziś mam y cich ą nadzieję, że spotkają si ę z pa ństwa za interesowaniem po dwudz iestej p ierwszej w przededn iu expos é Mateusza Morawieckiego przyjrzymy si ę te j rytualnej demokracj i próbie narzucen ia prze z ka żdego prem Rozwiń » iera w łasnej racji zdef iniowania stan u rzeczy pr óbie tak że zd iagnozowania sytuacji w kraj u i nakre ślenia w izji przysz łości wyznaczen ia pkt 0, od którego wszystko ma się zmieni ć rzecz jasna na lepsz e, bo t o nam obiecują kolejn e rządy symbol e m ity chwyty artystyczn e z jak ich szefowie rządów korzystaj ą na czy m zawieszaj ą swoj ą opowie ść naszeg o go ścia dr Olgierd Annusewicz zapytamy te ż historie tyc h wyst ąpień po osiemdziesiątym dziewi ątym roku i ich znaczen ie po dwudz iestej drugiej o pol itycznej zbrodni i je j konsekwencjac h zamordowany Bronisław Pieracki lat 39 minister spr aw wewn ętrznych morderc a cz łonek organ izacji ukraińskich nacjonalist ów Hryhorij Maciejko m iejsce klub towarzysk i BBWR prz y Foksal 3 w Warszawie czas 15 czerwca 1934 roku w Polskim kalendarzu astrologiczny na ten ro k pod tym dn iem czytam y krytyczne dn i dl a ruch u pol ityki parlamentarzyst ów socjal izmu zbrodn ie demonstracje co stan ie si ę po pogrzebie Piłsudski zgodzi ł si ę na stworzen ie m iejsca od os ób mienia powstan ie ow iana zasłużenie bardzo z łą s ławą Bereza Kartuska, a dok ładnie 84 lata tem u rozpoczn ie się proce s z tyc h, kt órzy mordercy pomagali w śród n ich b ędzie Stepan Bandera dostan ie kar ę śmierci z łagodzoną na do żywocie, ale wojenn y Wicher zwr ócił wolno ść ju ż we wrześniu 3009 . roku piechot ą podąży wtedy do Lwowa o ty m wszystkim ze szczeg ółami opow ie na m prof. Rafał ch a b ielskim, a po dwudziestej trzec iej ojc iec Tadeusz Rydzyk i wszystk iego tajemn ice, czyl i spotkanie z e współautorem ksi ążki imperator Piotrem Głuchowskim wydan a w 2013 roku w łaśnie zosta ła wznow iona jak o dzie ło o połowę grubsz e, bo te ż możliwości redemptorysty w czasac h dobre j zm iany znacz ąco wzros ły obszar y dzia łania si ę rozszerzy ły warto przyjrzeć si ę dok ładnie tej postaci i imperium, kt óre Tadeusz Rydzyk stworzy ł, bo t o fenomen i pol ityczne i spo łeczne zapraszam y do p ółnocy wiecz ór Radia TOK FM dobr y wieczór państwu ra z jeszcze karny Lewicki nasz p ierwszy go ść dr Olgierd Annusewicz Uniwersytet warszawsk i dobry wiecz ór panie doktorze dobr y wieczór jutro dziesi ątej Mateusz Morawiecki wyg łosi expos é z m ównicy sejmowej i tak sob ie my ślę mo że tak ie wystąpienia poszczeg ólnych szef ów rządu kolejnyc h szef ów rządu to jest kre s piach cokolwiek b y nie powiedzieli te j tak n ie przekonują opozycj i do teg o, żeby popar ła to wyst ąpienie szefa rz ądu, więc tak i pust y rytuał trzeba co ś powiedzie ć, wi ęc m ówimy nas i b ędą klaska ć c i inni będą łącząca jud o oraz cz y b ędę rzeczywi ście prawda jes t tak a, że cele expos é zupełnie inne one n ie s ą tak naprawdę marketingowe cz y, jeżeli expos é trw a najkrócej kilkadziesi ąt minut pom ijam najs łynniejsza exposé Donalda Tuska, że du ża wystaw a ta przyj ęła naprawd ę spor o to od dzisiejszych czasach tak iej cyfrowe j komun ikacji, gdz ie mam y minut ę 30 sekund i 10 sekund przekaz u oczywi ście market ingowo komun ikacyjnie nie ma znaczen ia natom iast znaczenie expos é jes t wbr ew pozoro m bardz iej programowe i tera z z 1 strony jes t tak, że w exposé znajduj e się du żo tak ich element ów o charakterz e wartości niezależnie o d tego cz y prem ierem jes t Mateusz Morawiecki by ł Tadeusz Mazowiecki po drodz e Hanna Suchocka Leszek Miller czy Jarosław Kaczyński cz y Kazimierz Marcinkiewicz on i zawsze wk ładali w swoje expos é pewn e tak ie elementy z e świata wartości c o jest bliskie co jest dl a nas ważne to by ły r óżne bardz o rzeczy najs łynniejszy oczywi ście jes t expos é mazowieckiego do n iedawna cytowan e prze z prezydenta Dudy w sejmie, a no, bo one by ły tak ie h istorycznie istotne, ale te ż Mazowieckim mówił bardzo dużo tyc h spr aw wartościowych dużo mn iej o sprawac h czysto programowyc h szk ół gospodarczyc h al e dlaczego exposé jest ważne właśnie z tyc h z teg o punkt u w idzenia programoweg o oczywi ście dz iennikarze ekscytują komentatorzy si ę ekscytują, gdz ie jak prem ier rozk łada akcenty warto ści, a natomiast to co jes t naj istotniejsze jes t mechan ika tworzen ie exposé, że jak si ę tworz y exposé n ie znacz y Okaj to jes t troch ę tak że prem ier pisze sob ie zimą, al e los dl a mnie szczeg ólne resort y poszczeg ólni ministrowie NATO schodz imy do do łu tak naprawd ę prem ier mówi ministrów z przyjęciem wk ład do expos é swoją c, czyl i c o z waszeg o obszar u odpowiedzialno ści będziemy realizowa ć jak o rz ąd c o rob i minister minister przychodz i do sweg o resortu m ówi w swoim wiceministra, jeżeli ju ż ich ma alb o dyrektorem departament ów, których bez zwykl i ju ż ma i m ówi Słuchajcie rob imy wk łady expos é każdy Departament niech teraz nap isze oczyma, że będzie zajmował prze z najbli ższe lat a ka żdy Departament m inister w poszczeg ólnych prawie każdy z departament u w ministerstwach szczególnie t e departament y tak ie merytoryczn e przygotowuj e swój wk ład s ą czasem p ół kartk i czasem t o są 2 zdania czase m troch ę więcej to jes t zb ierane na poz iomie wiceministr ów sekretarz y podsekretarzy stan u pote m jest zb ierany omaw iane na k ierownictwie ministerstwa, kt óre selekcjonuje oczywi ście t e t e informacje natomiast ju ż na ty m etap ie dyrektorz y departament ów albo 8 między sob ą alb o inaczej staraj ą si ę napisa ć tes t swojej cz ęści wk ładów na tyl e atrakcyjn ie, że o n się znalaz ły w ty m c o wychodzi z m inisterstwa do kancelarii prem iera, a pote m, żeby zaistnia ł tak tak, dlatego że Jerzy jes t tak czy tak im klasycznym przyk ładem n iech będzie budow a orlików cz y jeszcze bardziej aktualn y program 500 plus t o te n progra m 500 plus został oczywi ście wymy ślony prze z polityk ów, al e on zosta ł op isany przez urzędników w ministerstwie i VAT -e m t o idzie tak do g óry do góry do g óry, w kt órym momenc ie wted y, kiedy dopad a ust premie to skojarzen ie razem t o zyskuj e odpowiednią rang ę teraz, dlaczego jes t tak ie ważne nie tylko z e wzgl ędu na t o jak faktyczn ie czy faktycznie b ędą si ę pote m departament y zajmował, bo to te ż, ale przed e wszystkim w momenc ie, w kt órym tak i dyrekto r departament u czy m podsekretarz stanu, kt óry podleg a jaki ś obsza r jeg o dzia łka przys łowiowa zostaje wym ieniona w expos é to o n te n wychodzi m ówi m y realizujemy progra m teg o rządu prem ier w swo im expos é powiedział to tamto im t o tera z realizujemy to jest tak a praktyk a, kt óra ma miejsce od lat czy t o naprawdę nie jes t ten rząd czy poprzedn icy jeszcze poprzedn i tak było zawsz e, że poszczeg ólne ministerstwa, a w tyc h m inisterstwach urz ędnicy, bo przecie ż dyrektor departament ów dyrektorzy departamentów i prz y teg o sam i te ż zbieraj ą swo ich nie ma czynników wydziałów c o bardz iej zdolnych pracownik ów i z n imi, jakb y t o merytoryczn ie przygotowują z drugiej stron y pan ie doktorze pojawiają si ę zawsz e wobe c ka żdego expos é zarzuty, że jes t zby t obszern e og ólnikowe schematycznyc h nieciekawa, że to jes t tak i poziom og ólności, że w zasadz ie pote m rozliczyć premiera teg o program u pol itycznego n ie spos ób dlateg o wbrew pozoro m ja uwa żam, że expos é pewnym alb o bardz o krótkie zasadzie n ie w iem czy ona by ła najkr ótsza, al e exposé premiera Belki by ło tak ie on wiadomo, że b ędzie premiera przez ro k zresztą by ł prem ierem rz ądu mniejszo ściowego i swo im w takim styl u w kr ótkich żołnierskich słowach powiedzia ł co prze z Senat planuje zrobić powiedzia ł albo mi da ć zrobi ć alb o będziecie mieli wcze śniejsze wybor y tak i jest, b o w exposé, bo on o by ło bardz o lakoniczne pokazywa ło tak i chor y kr ótki kr ótkiej perspektyw ie plan z drugiej stron y expos é Tuska, kt órego wszyscy na śmiewali trybun 95 obietnic mo żna si ę Kancelaria premiera na kon iec pierwszej kadencji Tuska owej policzy ła jeszcz e po podsumowa ła, że 4895 zostało zrealizowanych t o też fajn y pomys ł tak znacz y prem ier mówi b ędą orl iki potem patrzym y s ą tor y i premier m ówi w nast ępnym expos é wprowadz imy podatek od kopal in po chw ili ten podatek kopan i sprowadzan e innymi s łowy, je żeli exposé ma rzeczywi ście mie ć jak ąś warto ść albo pow inno być katalog iem bardz o konkretnyc h dzia łań tak ich troch ę jak tworz y cel e projektowe, kt óre s ą mierzalne konkretn e tak, żebyśmy byli w stan ie stwierdzi ć czy udaj e si ę rządowi realizowa ć swoje zamierzenia cz y te ż nie alb o te ż drug ą stron ę poka żmy podstawow e warto ści a, a pote m pozw ól mediom op inii publ icznej rozlicza ć z tego czy ty m warto ściom jeste śmy w ierni powiedział pan ora z pan ie doktorze po c o jes t expos é rz ądowi i prem ierowi, kt óry wyk łada, a po c o t o expos é jes t op inii publ icznej o to, żeby tego prem iera po rozliczy ła teoretyczn ie doskonale w iemy, że obywatele nie interesuj ą si ę tak bardzo polityk ą, żeby pami ętać, o czy m mówił prem ier po 4 latach w expos é tak co si ę udało zrealizować c o n ie wykazał tak że to expos é przemija z w iatrem w dn iu jego og łoszenia nas z czasem jes t komentowan e dnia nast ępnego chyba, że to pojawia się co ś wyb itnie kontrowersyjneg o, a my śl tak iej warstw ie symbol icznej znaczen iu symbolicznym, bo t o jest tak że, o ile prem ier Mazowiecki mia ł do teg o prawo, mówiąc że teraz zaczyn a si ę właściwie nowy świat im ten nowy świat będziemy konstruować ma wrażenie, że wszyscy p óźniejsi i premierowi trzec iej RP także tworz ą te n m it nowego początku, że ot o obejmujem y w ładze i tera z Szanowni pa ństwo zaczynam y od nowa du żo jest różnych z łych rzeczy po poprzednikach akurat c i, którzy obejmują drug ą kadencję nie mog ą teg o powiedzieć nie mo że tego powiedzieć an i premier Morawiecki ani Tusk, ogłaszając swoj e exposé 2011 roku, al e ci, kt órzy przychodz ą po zm ianie w ładzy zacznę od tego, że by ł nieporz ądek chao s, ale my teraz wszystk o zrob imy pożądania n o bo czy jak 3 kosze tak nie do końca pozwol ę sobie alb o tak i głos zastrze żenia tylko c o do tego, że z teg o exposé n ie można premiera rozlicza ć nauczyła si ę w dzisiejszych czasac h troch ę mo żna, bo można znale źć nagran ie teg o exposé, a jutro je śli gdz iekolwiek indziej wyci ąć jaki ś fragment i pokaza ć m ówił tak rob ili inaczej i w ty m sens ie rzeczywiście t o mo że s łużyć rozl iczaniu nawe t bardziej może wchodzi ć w rozl iczaniu tych wartości, je żeli prem ier mówi nieważne, kt óre mo żemy zrobi ć konkurs czy rozpoznas z po prem ier tak, jeżeli premier, m ówi że nasza w ładza będzie inna, że koniec b ędzie buta kon iec będzie z pewno ścią siebie b ędzie t o w ładza skromn a, a k ilka miesięcy p óźniej kilkana ście miesi ęcy później m inistrowie tego rz ądu o swo im dzia łaniem przeczą tem u c o wcześniej prem ier n ie prawo uwiera Janek Koza prawda pań jes t on a to t o a ż troch ę prosi o zestaw ienie właśnie, al e pana pan panie doktorze pa n m ówi o takich od n ich frazach, kt óre przedostają się, jeżeli chodz i o warstwę programową to wra żenie, że on a w łaśnie przemija z wiatrem, że n igdy tego n ie przywi ązuje wag i, ale tak ie fraz y, które zapadaj ą w pami ęci ich n iewiele ka żdego expos é, bo no, bo t o jes t retoryczn ie niezwykle trudn e znaczy, nawe t je żeli kto ś p isze świetne przemówienie i tak przemówieniem składa si ę niem 500 zdanie ka żdy z 5 zdanie z perłą to i tak w 22 czy 3 z tych pere ł si ę wybiją ale o c o innego, choć chodzi również o t o, że jeżeli si ę odbyw a podsumowan ie prac rz ądu t o r ównież wted y te m inisterstwa, o kt órych m ówiłem wcze śniej przygotowują realizm rapor t z teg o co on i zreal izowali punkte m wyjścia dl a n ich jes t w łaśnie expos é cz y jeśli zgadza m z tym, że w dz isiejszych czasac h jest w ty m sporo takiej warstw y symbol icznej sporo Wars rytualnej i że w zasadzie, gdyby śmy odpuścili sob ie exposé to by ć mo że nic wielkiego, b y się n ie stało z drugiej strony, je żeli we źmiemy pod uwagę, że będziemy m ieli tera z dopiero trzec i rząd teoretyczn ie Mono partyjn y, chocia ż w praktyce wiemy, że n ie to zwykle dot ąd było tak bywa ło tak, że rz ąd, kt óry szed ł musia ł wy łożyć sw ój program, dlateg o że program y, kt óre były pokazywan e w kampan iach wyborczyc h by ły program y programam i partyjnym i i nawe t tera z te n progra m Morawieckiego rz ądu Morawieckiego b ędzie musia ł troch ę różnić od teg o c o PiS m ówił w kampan ii wyborczej, dlateg o że musiał si ę troch ę dostosowa ć do tego co mówi sol idarna Polska być może b ędą musieli się r ównież zastosować trochę teg o c o m ówi porozumienie i w ty m sens ie, jakby abstrahuj ąc o d konkretneg o expos é Mateusza Morawieckiego tylk o patrz ąc szerze j te ż oczywiście jes t trochę tak że, je żeli Tusk cz y Ewa Kopacz rob i wygłasza expos é Ts exposé rz ądu Ewy Kopacz niezależnie o d tego czy on a jes t liderem partii n ie jest l iderem partii, dlatego że w ty m rz ądzie opr ócz je j partyjnyc h kolegów zasiadaj ą przedstawiciele koalicjanta w tym sens ie to musi by ć uzgodnione w ty m sensie nale ży si ę na m jak o wyborco m tak że parlamentowi pami ętajmy, że mam y syste m gab inetowy parlamentarny nale ży si ę taka jasn o wy łożona deklaracja programow a rządu t o, że deklaracj e programowe 2 lepszy bywaj ą gorsze bywaj ą mniej precyzyjn y bardz iej precyzyjn e bardz iej wypełnione warstw ą warto ści alb o bardz iej wypełnione konkretam i t o zupełnie inna rzec z tak natom iast ja by m broni ł instytucji expos é w tym sensie, że moim zdan iem t o nada l potrzebne i tak mam y rz ąd 1 partii tak naprawd ę 3 partii, ale być mo że za 2 lata się zmieni być może będzie inny prem ier albo być mo że za 4 lata ktoś inny wygr a wybory pewn ie n ie wygra 1 partia wygr a koal icja znowu wted y expos é prem iera rz ądu koalicyjnego nie mia ł du żo wi ększe znaczen ie także b ędzie wyznacza ło tak ą będzie właśnie t u to deklaracj ę tak ą obietnicę, kt órą urząd sk łada sk łada obywatelo m bo, bo m y do władzy kontynuowan y po zaprzysiężeniu, dlatego że my rodz ice niż parafka pani wybor y, dlateg o że my wyborc y n ie wybiera rząd czy my jeste śmy tak im pa ństwem Izrael, gdzie głosuje si ę na kandydat a na premiera czy takim pa ństwem jak stany Zjednoczone wyb iera si ę prezydenta, który z tej nasze j egzekutywy wyb ieramy pos łów, którzy s ą reprezentantam i partii ewentualn ie AK komitet ów wyborczych be z my n igdy w zasadz ie n ie wybierali śmy premiera, nawet je żeli mówiło si ę w kampan ii wyborcze j, że kandydate m prawa i sprawiedliwo ści na prem iera Beata Szydło t o bardz iej by ł pew ien taki tak a f igura kampan ijna ni ż ni ż faktyczn ie wyboru kandydatki na prem iera si ę, że zara z po wyborac h ta kandydatur a stanęła troch ę pod znak iem zapytan ia mia ł prawo stan ąć, bo my śmy mn ie to nie t o było przedm iotem naszego wybor u zgodn ie z konstytucją ustawam i tak dale j ta k jak w tym sens ie b ędę broni ł, więc sensie będę broni ł teg o mechanizmu na m obywatelom nale ży się to expos é też nale ży, że parlamentowi m ówił pa n doktor o wartościach, kt óre zwykl e s ą w ka żdym exposé zawarte, a ja by m chciała zapyta ć o t o, jak ie emocje s ą przekazywan e prze z szef ów rządów, kt órzy expos é, przedstawiając to s ą wy łącznie emocje pozytywne też pojawiaj ą si ę emocj e negatywn e np. straszen ie opowiadania jakimś wrog u zagro żeniu niebezpiecze ństwie ta k ja sob ie kiedyś bawi ę się badan ia na d wyst ąpieniami pol itycznymi por ównywałem expos é rz ądu Kazimierza Marcinkiewicza i kilkana ście miesi ęcy p óźniej expos é Jarosława Kaczyńskiego też c iekawa by ła ta, że je żeli chodz i elementy programowe nad n ie jes t specjalnym zaskoczeniem expos é by ły do s iebie n iezwykle podobn e natom iast prem ier Marcinkiewicz c o zresztą potem by ło tak im charakterystyczny m elementem jego tak im znak iem rozpoznawczym t o by ło tak ie exposé Hyper Optymist wszystk o b ędzie wspan iale, gd y Super będziemy uśmiechnięci będzie czwart a RP tak też czwarta RP mia ła się jawi ć jako tak i kra j miodem mlek iem p łynący a, a potem Jarosław Kaczyński, kt óry mówił mn iej więcej to sam o też mówił, że b ędzie czwarta RP, ale bardz iej m ówił, czeg o w te j czwarte j RP nie będzie ni ż jak on a b ędzie wygl ądała tam padły n p . tak ie słynne zdanie wywr ócenie stol ika, prz y kt órym ustalane są prze z el ity r óżne decyzj e polityczne n ie w iem cz y przypadkiem r ównież w ty m exposé nie by ło n ie padło has ło szare j sieci c o zresztą znowu m łode charakterystyczn a dl a retoryk i premiera Jarosława Kaczyńskiego, kt óry lubił ich, by nawi ązywać do tak ich w ątków negatywnych teraz szczęście, że pa n pozwol i premier Olszewski t o te ż by ło expos é nas ączone rozma itymi zagrożenia jeste śmy be z sojuszników zakotw iczenia zabezp ieczenia eksploatacj a maj ątku Narodowego bezwzgl ędnej rabunkow a pa ństwu groz i paraliż gospodarkę przeprowadzana niepewn ą r ęką system u centrali styczne g o do kap italistycznego z bliska ostre j zapa ści groz i rozkład spo łeczna cierpliwo ść przekształca si ę w beznadziej ę krzycz y tylko ra z organizowa ć jak panie pan ie zawsze przygotowana ja postanowi łem si ę troch ę przygotowa ć i stara łem si ę tak zestawiać c o ja jako szar y obywate l pami ętam z poszczeg ólnych expos é w osiemdziesiątym dziewiątym roku by łem nastolatkiem, ale jak się wznaw ia Leszka exposé jedna k nowe b ielskiego kompletnie nie ma ta m było, al e jak się zastanaw ia na d jak odchodziła w expos é Jana Olszewskiego to pami ętam żony było smutne ja n ie pamiętam co m ówił prawda, ale staram si ę przyj ąć, by tak ie t e represyjn e tak ie pesym istyczne i pote m zresztą to był te ż trochę tak tylko Monika Szejner wszystkiego, jak ą miał or ędzie do narodu wygłaszał z okazj i świąt cz y nowego roku to te ż by ła taka generaln ie smute k i optymizmem oraz nadzieje w żadnym n ie wia ło a, al e ja powiem troch ę inna czy z punkt u w idzenia cel ów retorycznyc h, je żeli mamy jak ikolwiek cel perswazyjn y t o perswazj a może polega ć na 2 możemy trzyma ć obydw ie formy może by ć perswazj a do m ówiąca zróbmy co ś, bo dzięki tem u osi ągniemy sukce s b ędzie rozwijanie szcz ęśliwi będzie fajn ie dogonimy Niemcy to co m ówię jes t bardziej uniwersalne, że nie dotycz y tylk o exposé, a z drugiej stron y są też jes t tzw. perswazj a od, czyl i zrób co ś, bo dzi ęki tem u unikniemy un ikniemy czegoś, czeg o złego c o prawda jes t tak a, że naprawdę skuteczn y proces proces prac tak ie procedur y perswazyjn e przy przekonywan iu siebie czego ś tak dale j zawierają ob a t e element tyl e tylko, że w różnych proporcjac h tych pozytywnych w te j izbie pracy do pow inny być jedna k trochę wi ęcej niż motywacji o d i pewnie byśmy przeanal izowali sob ie t o ca łe wyst ąpienie Jana Olszewskiego to znale źlibyśmy też ta m jaki ś mo że 3 optymistyczne s łowa czy przynajmn iej coś milej brzmi ącego, al e właśnie ze wzgl ędu na proporcj ę do tak iego do tak iej pami ęci społecznej nastolatk ów i innych, którzy s łuchali l itego t e ta m na dobre jaki ś cza s temu o d traf ia pewn e wrażenie i dlatego t o jest istotne jak m ówię ja nie jeste m w stan ie przeczyta ć wszystk ich exposé zapamiętać c o ta m kto ś, kt o m ówił, wi ęc wi ęc, wi ęc to wra żenie jes t tym co jest najistotniejsze, zwłaszcza że jak byliśmy później obywatelo m zostaje przed e wszystk im wra żenie, a pato s pan ie dr. Mazowieckiej mia ł do teg o prawo m ówić m ówił Polacy muszą zacz ąć now ą kart ę swoje j historii, ale te ż Olszewski ma pe łną świadomość wielkiej powag i te j chw ili Bielecki skuteczno ść naszyc h działań zawa ży na losac h ca łego dzie ła naprawy Rzeczypospolitej mam wra żenie, że każdy kolejny prem ier te ż podkre ślał swoj ą, a wagę swojej m isji, kt órą w łaśnie rozpoczyna n o bo uznał te ż troch ę tak że moja nauczyc ielka na Uniwersytecie Ewa Pietrzyk-Zieniewic z w ielokrotnie u żywa tak iego sformu łowania, że retoryk a pozwal a nam ustawi ć sob ie rzeczywisto ść zdefiniowa ć punk t wyj ścia i tera z jeślibyśmy rozpocz ęli expos é od has ła jes t Super t o do ść trudn o jes t powiedzieć c o zrobimy, żeby by ło jeszcz e lep iej, al e je śli ustaw iamy exposé z ustaw iamy te n przekaz retoryczn e z takiego punkt u wyj ścia i jeste śmy na prze łomie dziej ów odbudowujem y kra j zmieniamy warto ści sceny politycznej i t d . i t d . t o te n punk t wyj ścia pozwal a na rozwini ęcie skrzydeł prawd a o n te ż pokazuj e tak ą dziejow ą odpowiedzialno ść, a c o tak naprawd ę pote m buduj e doniosłość teg o pol ityka, bo je żeli kto ś, a propos rz ądzi w zwyk łej sytuacji zwykłych czasach to nikt n ie pękł nawe t prem ier Belka, który już wojnę z Czech i o n m ówił tak m y mamy teraz, bo test na troch ę zabawn ie brzm i, że najwa żniejsza większym wyzwan iem teg o rz ądu jes t wydan ie un ijnych pieni ędzy, je żeli tego źle zrobimy t o ile ś tam 80 bilionów cz y ileś tyc h eur o przepadnie nie mo żemy pozwoli ć na to nawet, że t o jes t tak by m powiedzia ł ma ło g órnolotne rzec z jak wydawan ie forsy, zw łaszcza un ijnej to i tak mo żna z tego by ło zrobi ć ten w łaśnie tak ą dziejową konieczno ść m isja, którą si ę sob ie wyznacz a, więc ja zupe łnie się pol itykom nie dziwi ę żadnemu premierowi się n ie w ierzy stara si ę pokazać swoj ą swoj ą rol ę w tak im bardziej h istorycznym wym iarze, a cz y łatwiej jes t wyg łaszać expos é jako szef rz ądu zupe łnie nowy n ie zu żyte ni ż te n, który ma za sob ą ileś ta m lat rz ądzenia, b o tak patrz y na historię naszych aut to zaczęliśmy, kt órzy mogli się a ż do poprzednik ów, kt órzy t o popsuli n ie napraw ili nagr a b ili afer y by ły skandal e n p . Leszek Miller Miller tak ba łagan marnotrawstw o publ icznego dobra konfl ikty n iekompetencja nieudolność były cecham i minionej kadencji trudn o by ło znaleźć miesiąc be z skandal u podejrze ń o korupcj ę przyk ładów prywaty k łótni władze jak tera z w iem jak skończyło SLD to mo żna tylko u śmiechnąć, bo by ły t o senator a prorocze łatwo jes t mieć tak i punkt odb icia, a b ędąc krytyczny m wobec poprzednik ów pomaga ć wszystkim przede wszystk im poprzedników mo żemy krytykować trudn iej skrytykowa ć samyc h siebie troch ę łatwiej, al e jedna k też n ie zawsz e wypad a krytykować poprzednika ze swojeg o w łasnego oboz u pol itycznego, ale to jes t c iekawe rad swoje j uprawiać propagand y z lasu co żeśmy n ie zrobili Szanowni państwo t o po prostu się łowienie mieście aż trudn o wyliczy ć teg o dobra tyl e, al e że m ówiąc dziwi łbym si ę, gdy wychodzi ł na mównicy premier mówił nam n ie wysz ło, al e jakim ś trafe m wyborc y postanowili, żebyśmy surowa jeszcz e ra z, wi ęc znaczy t o próba generalna tera z zaczn ie można poważnie n ie oszukujm y si ę nawet Donald Tusk tej swoje j s łynnej kampan ii wygranej 2011 roku aktac h t o m ówił, że n ie wszystko si ę na m uda ło, bo tak a ser ia spot ów, w kt órych ludz ie m ówili ma Heine bibliotek, a teraz przyda łoby si ę też jest jedna k jest nowa droga teraz przyda łaby si ę jeszcze innej pote m występował Donald Tusk w koszul i z podwini ętymi r ękawami mówił Reno du żo się udał, lecz nie wszystko i tera z mamy pla n na nast ępną kadencj ę t o, nawet jeżeli tak i premier m ówi OKS coś ta m na mn ie wyszła, ale t o jes t zawsz e bow iem Kontrapunkt dobrz e, a tak naprawdę Super auta drobiazg prze z t e biblioteka sto i tam droga st aw budowan a autostrad a jak najbardz iej zwi ązku z ty m takie troch ę kreowan ie się teg o typu tego typ u sytuacjach jak dzia ła inaczej pol itycy premierzy staraj ą się by ć sweg o rodzaju czarodz iejami słowa w momenc ie, w kt órym inauguruj ą sw ój rząd trochę jes t w ty m zakl inanie rzeczywistości troch ę jest w ty m tak iego myślenia, że oto rzeczywi ście budujem y coś, czeg o b ędziemy pote m rozl iczani forma te ż b ędzie o ty m, decydowa ła my ta k jak pan i powiedziała b ędziemy o ty m jutr o pojutrze będą odbywały si ę dyskusje na tema t tego Noto fajn ie jednak by ć w komentowany m jak ten prem ier wygłosił c iekawe exposé oczywi ście jak mawiają też na hejt cz y ci, kt órzy nie lubi ę i tak będą krytykowali ci, kt órzy lubi ą będą wychwalal i tak dalej, ale jest jaka ś grup a ludz i, która popatrz y na to trochę by ć mo że mn iej emocjonalnie zaanga żowany spos ób mus i sob ie fajn ie albo my śli sob ie na og ół oczekuj e też na kon iec, a jak ą rol ę do grania opozycj a podcza s tak iego spektakl u, jaki jutro na s tak n o pami ętajmy, że po expos é następuje seria pyta ń do premiera to jes t zreszt ą tak a zabawa ja si ę zawsze śmiej, jak ie exposé i potem s ą t e pytania, jak i o d wystąpienia wyst ąpienia gran ia tak, że ja ch ętnie za darmo nauczył troch ę pos łów zadawa ć pytan ia, al e tak jak exposé jest szans a dlatego, żeby zaprezentowa ł si ę prem ier i pokaza ł sw ój rz ąd tak to c o si ę dzieje p óźniej szans ę dl a opozycji, żeby pokazała, że mo że by ć konstruktywna i to konstruktywna n ie musi być tylko tak ą figurą retoryczn ą faktycznie może by ć konstruktywn a dla pos łów, którzy pote m zadaj ą pytania może by ć szansa, żeby si ę pokazać swo im wyborco m, kt órzy dopiero na n ich zag łosowali, bo taki wyborc a taki poseł mo że zapytać bardzo konkretn ą rzec z z jego gminy czy te n ce l powiatu, gdy co ś mia ło miejsce w ty m sens ie ta scen a, którą otw iera na m exposé jes t sceną otwartą, w kt órych ka żdy ma szansę wzi ąć udzia ł różnica jes t tylk o tak, że tak jak premier jes t 1 i m ówi d ługo jak posłów jes t bardz o wielu m ówi bardzo krótko więc, ty m bardziej te n, kt o będzie potrafi ł te ż swoje 304360 sekund wykorzysta ć naprawd ę b łyskotliwie ten wygr a, ale je żeli pos łowie będą przez 30 sekund tego swego wyst ąpienia, które pewnie trwać b ędzie razem 60 pytania si ę być, m ówi że miło przyjemnie i że tuta j pan powiedzia ł i t d . i zostawia na m to krem de la Kreml na ten momen t, kiedy czasem si ę kończy marsza łek wy łącza mikrofon t o jes t raczej ju ż sma k bardz o dzi ękuję dr Olgierd Annusewicz 3 Uniwersytet warszawski był naszy m go ściem dziękuję bardzo się z t ą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA