REKLAMA

Zmiana polityki USA: osadnictwo na Zachodnim Brzegu nie jest sprzeczne z prawem

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 21:50
Prowadzący:
Czas trwania:
06:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ch ór Radia TOK FM mamy jeszcz e przed dwudziestą drug ą po łączymy si ę z naszym kolejny m gościem jes t sne m Jarosław Kociszewski z fundacji bezpiecze ństwa i rozwoj u Stratpoints dobr y wieczór wiecz ór chciałabym pan a zapyta ć o to co og łosił dzi ś sekretar z stanu Marek Pompeo izraelskie osadn ictwo na zachodn im brzeg u Jordanu n ie jes t sprzeczn e z prawem mi ędzynarodowym ustanow ieni izraelskich cywilnych os iedli na zachodnim brzegu n ie jes t samo w sob ie Rozwiń » sprzeczn e z prawem międzynarodowym tak t o dok ładnie brzm i i jes t to zm iana dotychczasoweg o stanow iska ameryka ńskiego rządu t o jes t rewolucja w pewny m sensie t o jes t rewolucja m y po po w te n sposób zm ienia prawo zm ienia prawo ameryka ńskie podej ście Stanów zjednoczonyc h do osadn ictwa żydowskiego ustanow ione w 1970 ósmy roku poz a tym jes t to odej ście o d stanowiska zar ówno organ izacji narodów Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej, kt óra bardz o niedawno stwierdzi ła chocia żby, że produkt y pochodz ące z osiedli żydowskich na zachodn im brzegu Jordanu na terytoriach okupowanych musz ą by ć inaczej oznaczan e ni ż produkt y sameg o Izraela, ab y konsumenc i mogl i r ównież z powod ów etycznyc h podj ąć decyzję cz y jako l icznie w zwi ązku z tym ameryka ńska decyzj a jes t ew identnie jednostronn ie pro izraelska jeszcz e bardz iej pog łębi przepa ść między bia łym dome m Waszyngton w te j chw ili, a Palestyńczykami, bo przypomn ijmy, że tych relacj i w zasadzie nie ma po ty m, jak Amerykanie uznal i Jerozolimę przytoczon o za stolic ę Izraela i przenieśli ta m swoj ą ambasad ę, po czy m zamkn ęli przedstawicielstwo palesty ńskie w Waszyngtonie w związku z tym decyzj a Majka Pompeo bardz o utrudn i jakiekolwiek dzia łania w przysz łości, jeżeli jakiś proce s pokojowy powstan ie cz y mia łby być tworzon e w oparc iu o IT 2 państw dla 2 narodów b ędzie t o bardzo trudn e, bo Izraelczycy zapewne skorzystaj ą teraz okazj ę jeszcze bardz iej b ędą rozbudowywać os iedla, w których tak już w te j chw ili 700  000 ludzi, a Beniamin Netanjahu, który ju ż chwal i deklaracj e sekretarz a stanu tak ą d e te ż zapow iada możliwość aneksj i dalszych 8 osiedli cz y dalszych cz ęści Zachodniego brzeg u Jordanu zreszt ą tuta j po stronie izraelskiej jest konsensu s, bo Pelikan, który w tej chw ili jeszcz e manda t, b y stworzy ć rz ąd i może mu si ę to uda ć jes t powa żnym kandydatem r ównież oczywi ście przychyla si ę ku stanowisku stan y Zjednoczone, kt óre po prost u jes t jednoznaczn ie pro izraelskie, a rezultate m, jak ie gr y interes ów jest ta decyzja og łoszona dzisiaj przes łanka Pompeo ja myślę tutaj t u du żej mierze odpow iada to czy czy jest t o cz ęść ameryka ńskiej polityki wewn ętrznej po trzeb a pami ętać, że ogromne cz y przewa żający elektora t Donalda Trumpa Tampa to elektora t pro izraelskich i n ie s ą t o ameryka ńscy Żydzi też tylko s ą to wyborcy Anglika Lee, a wi ęc fundamentali ści chrześcijańscy, którzy s ą bardz o bardz o jednoznaczn ie pro izraelscy jes t znacznie więcej niż wyborc ów żydowskich, którzy zresztą tradycyjn ie bardzo często g łosują na Demokratów i ta polityka ew identnie pro izraelska, która c o trwa o d pocz ątku kadencj i Donalda tramp a wzmacnia te n w łaśnie elektorat w tej chw ili on a zapewne te ż mocni r ękę Beniamina Netanjahu natom iast t o nie nie przes ądzi żaden sposób teg o c o dale j się b ędzie dzia ło w Izraelu panika, bo jeszcze 2 dni na utworzen ie koalicji może m u się udać, je żeli nie to za 3 miesiące kolejn e wybor y natom iast ta decyzj a i t o o świadczenie Majka po wp isuje si ę bardz o jednoznaczn ą polityk ę Donalda tramp a, kt óra jednocze śnie wyra źnie stoi bardz o w ielu punktac h sprzeczności z rzeczy t o z prawem mi ędzynarodowym wr ęcz cz y z konsensuse m mi ędzynarodowych, bo właśnie te n w ątek, bo spo łeczność mi ędzynarodowa zdecydowana wi ększość jak pa n powiedzia ł uważa izraelskie os iedla za n ielegalne teraz chodzi ła po mówi nie s ą sprzeczn e z prawem międzynarodowym t o jest g łębia po ra z kolejny no porozumie ń i Sojuszu z mi ędzy Stanami Zjednoczonymi chocia żby Unią Europejską, kt óra ma inne zdanie na te n sam jest to kolejny jes t t o kolejny problem be z w ątpienia, bo czwarta konwencj a genewska, m ówi że kra j okupuj ąc jakieś terytorium n ie może przesiedleń w łasnych obywatel i na terytorium nie mo że zmienia ć kompozycj i etn icznej na tym teren ie, a to Izraelczycy robi ą i st ąd dotychczasow y międzynarodowy konsensu s, i ż osadnictwo żydowskie jes t n iezgodne z prawem mi ędzynarodowym w łaśnie, dlatego że łamie czwart ą konwencję genewsk ą i tuta j chocia żby Europejski Trybunał sprawiedliwości n ie mia ł wątpliwości st ąd uzna ł, że produkt y z tyc h osiedli musz ą by ć inaczej oznaczonym i produkty z Izraela w zwi ązku z tym b ędzie t o kolejn y k łopot kolejna niezr ęczność w stosunkac h Europejską ameryka ński, chociaż wcześniej nie oszukujm y si ę oznaczy ć stosunek Stanów zjednoczonych Unii Europejskiej do Izraela n ie przes ądza o relacjac h między Waszyngtonem Brukselą bardz o dzi ękuję za ten komentarz Jarosław Kociszewski fundacji bezpiecze ństwa i rozwoju strat po z pewnością goście przed dwudziest ą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA