REKLAMA

PR Manager Lidl Polska: Ponad 70% naszego obrotu pochodzi od polskich producentów

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-18 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny m go ściem raportu gospodarczego w trakc ie Kongresu nowoczesnej dystrybucji jes t pani Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska dzień dobr y dzie ń dobr y państwu no dobrz e fajna spraw a Kongres nowoczesne j dystrybucj i pan i reprezentuje n o znaną na rynk u wielk ą sie ć handlow ą, która stoi n ie chodzi mi w łaściciela tylk o kt o dostarcz a produkt y, kt o dzięki kom u dzi ęki, czyl i prac y tak a sieć Lidl w Polsce mo że sprzedawa ć towary ile w Polsce sprzedaje Rozwiń » produkt y o d polsk ich producentów mn iejszych większych rodz imych f irm tak że pona d 70 % naszego obrot u pochodz i o d polskich producent ów wol ą produktac h spożywczych nie tylk o o produktach spo żywczych r ównież kosmetyka, kt óre są dost ępne na naszyc h półkach tak że jesteśmy bardzo otwarc i na tak ą współpracę naszy m celem jest mie ć jak najwięcej teg o typ u produktów czy t o jes t ten 70 %, o których pan i powiedziała to jes t na polskie warunk i, b o na pewno zn a pani także t o jak działa konkurencj a jes t utrzymało to jest du żo mam y nadzieję, że będzie tego jeszcz e wi ęcej z czeg o jesteśmy szczeg ólnie dumn i to poprzez skal ę naszych dzia łań z Polski eksportujemy produkty o d polsk ich producentów mi ęso w ędliny nabia ł p ieczywo warzyw a owoce kosmetyk i na ponad 20 rynków w zeszłym roku poprze z naszą sie ć pona d 230 polskich producent ów eksportował wartość tego eksport u t o 2 , 5 miliarda złotych to wszystko jest eksportowan e pod mark ą lin czy t o r óżnie w różnych modelach r óżne w różnych modelac h oczywi ście Marka własna jest te ż niesamowit ą platform ą wzrost u mo żliwością standaryzacj i wyrobienie pewne j jakości, kt óre m y oczekujem y i dzi ęki temu zabezp ieczenie skal i skali dzia łań dl a polskiego producenta także t o jes t model, kt óry dzi ęki, któremu polsc y producenc i zwi ększają zatrudn ienia bardzo dynam icznie opr ócz teg o wdra żają innowacyjne technolog ie produkuj ą bezp ieczniejsze produkty są otwarc i na nowe linie produkcyjn e na innowacyjne rozwiązania dzięki tem u mają przewagi konkurencyjne n o tak, al e ta m pani zdan iem wszystko dzieje si ę właśnie dzi ęki takim w ielkim sieciom handlowy m, kt óre w Polsce po prost u odbieraj ą towary wielko ść sieci to jes t temat dyskusyjn y m y m ówimy tutaj o Lidl Polska cz y 20  000 moich koleżanek kolegów Polaków, kt órzy pracują tuta j ka żdego dn ia tuta j działamy t u współpracujemy z polskimi producentam i t u p łacimy wszystk ie nale żne podatki tak że jeste śmy sp ółką narodow ą, al e wykorzystujemy to ponad ten nas z rodow ód mi ędzynarodowy do teg o, żeby móc pom óc polskiej gospodarc e m inister pozytywn y wp ływ wp łynąć na t o, żeby Super polsc y dostawcy producenc i polskie firmy rozwijały dobrz e, ale pan i wymieniła k ilka tak ich produkt ów, które n p . dzi ęki sieci Lidl trafiaj ą tak że zagranicę, w czy m pani zdaniem w te j chw ili tak producent producenck ą jeste śmy najmocniejsi co jes t tak ą nasz ą mark ą co co czy m warto by łoby się chwali ć alb o przynajmn iej mie ć świadomość, że spo żywając kupuj ąc alb o, korzystając to są w łaśnie polskie produkt y żywność tak a ż będziesz już być może trzeba jeszcze punkt ni żej powiedzieć, że w tej żywności to nie t o jest tradycyjny mi ęso nabiał mam y fantastyczn e kompetencj e w zakres ie produkcj i żywności, al e r ównież produkcji kosmetyk ów mało, kto o ty m, wiemy, kt o o ty m, pamięta je śli chodzi o żywność jes t bardzo c iekawe m y w Polsce mamy ogromn y potencja ł do produkowan ia żywności w tym rok u Lidl był nasz a f irma by ła pa t patrone m honorowym targów żywności, bo tak bardz o chcem y też produkowa ć promowa ć te n temat to jes t żywność bardzo bezpieczna z punkt u widzenia konsumenta również bardz o bezp ieczne z punkt u widzenia środowiska, poniewa ż w ogóle n ie wykorzystuj e środków ochron y roślin i w Polsce jes t potencja ł, żeby produkowa ć bio żywność my w te j chwili mam y w ka żdej kategor ii produkty b io czy inaczej Organik także serdeczn ie zapraszam do sklepu t o mo żna sprawdzi ć konsumen t przekonuj e si ę do tych produkt ów, bo one nie musz ą by ć trochę dro ższa tak t o prawd a generalnie jes t to, że jest żywność troszeczk ę droższą to jes t zwi ązane z t ą z tym, jak ie produkowan a zwyczajnie w idzimy tren d wi ększego zainteresowania to zwi ększa ludzie s ą zor ientowani na zdrow ie bezpieczeństwo produktów i my chcem y im w ty m pomaga ć także skal a naszyc h działań pozwal a nam oferowa ć bio żywność taniej ni ż w sklepac h specjal istycznych cz y dedykowanych temu tematowi to jest na pewno w ielki benef is dl a konsumenta jednocześnie to jes t produkt bardz o bezp ieczne i wyprodukowan y w poszanowan iu środowiska, kt óra kwest ie jeśli w ogóle mo żemy dysponowa ć takimi danymi, jak a jest skala tak iego wzrost u zainteresowania, wi ęc sprzeda ży produktów z te j kategor ii bio w te j chw ili rozwie ść organicznie to n ie powiedziałbym, że t o jest także ca ły rynek w tej chw ili handluje wyłącznie b io żywnością, al e zauwa żalne rosn ący tren d zorientowania na taki taki rodzaj żywności my śli pan i, że t o jes t tak a n ie mówię teg o negatywn y spos ób moda, kt óra będzie już na m tera z naprawd ę towarzyszy ła, więc ten raczej trend realne RAŚ ju ż trend, że to b ędzie nam Tomasz Tosza b ędzie rozwija ł tak ju ż najbardziej przygl ądamy się do świadczeniom innych rynków wida ć, że w miarę bogacen ia się społeczeństwa ten rodza j żywności jest coraz bardz iej popularne mo że si ę w końcu kiedy ś w kar ierze t o ta żywność b ędzie tak ą podstawą, kt órą oferuje skle p fakt, ale wart o też pamiętać o ty m, że s ą f irmy, które wymagają wi ęcej na żywności konwencjonalnej i my tak ą firmą jeste śmy u na s żywności konwencjonalnej jes t 23 mniej pozosta łości substancj i czynnyc h ni ż wytyczne komisji Europejskiej taką mam y wewn ętrzną norma c o jest ważne z punkt u w idzenia ochron y środowiska, poniewa ż nasi producenci nasi rolnicy, kt órzy dostarczają do nas warzyw a owoce no my wymagam y, żeby używali po prost u mniej środków ochron y ro ślin Azję, a jednocześnie to ta żywność jes t bardziej bezpieczna dl a dl a naszych klientów t o jes t tak że, odbieraj ąc produkt y r óżnego rodzaj u o d swo ich dostawców mo żna wymagać nie tylko odpow iedniego składu, al e tak że ogólnie podej ścia do środowiska jak najbardz iej, żeby wymaga ć teg o tak c o wi ęcej, żeby pa n cokolwiek dostarcza do Lidla czy b ędą truskawki czy bu łki cz y jako jak ikolwiek inny produk t obl igatoryjnej podpisane podp isanie kodeks u etycznego jako za łącznika do umow y g łównej miejsca w ty m kodeksie w kodeksie etycznym jes t mnóstwo wytyczne, które dotycz ą g łównie prawa prac y traktowania w łaściwego swo ich swo ich pracowników ratown ictwa podwykonawców, bo czasem w ielkie f irmy maj ą swoich podwykonawc ów tak że chodzi o tak ą transparentno ść w podej ściu do wszystkich pracowników myślę, że od ekolog ii pani te ż o ekologii te ż jak najbardziej albo bardz iej reguluj ą tzw. polityki zakupowej t o s ą nasze zobowi ązania w ieloletnie, kt óre dotyczą np. redukcj i sol i redukcj i cukr u t łuszczu przechodzenia na s na źródła bardziej certyfikowane, czyli mam y n p . tak ą zasadę wszędzie zdar ł drukujem y ole j palmowy, a jeśli si ę nie da z e wzgl ędu n p . na proces technolog iczny konsystencję produktu ten musi by ć z różnych źródeł zr ównoważone, a z ciekawo ści pan i zdan iem konsumen t tego wymaga czy to jes t pomysł na t o, żeby kończenia kraju t o nie pyta ć, ale o d raz u g o przeprasza m wdrożyć taką miną t ą zdrowsz ą cz ęść odpow iem uświadomić jasn e, ale odpow iem generaln ie jak wygląda w naszej optyc e z 1 strony oczywi ście ws łuchujemy się mocn o oczek iwania rynk u zg łoszenia naszyc h klient ów ich pomys ły idee, al e z drugiej stron y je śli mam y wiedz ę o tym, jak i jest im ta k na środowisko ma mam y tak ie dan e od organ izacji pozarządowych o organizacji, która zajmie si ę ochron ą środowiska t o jak najbardziej spieszy planac h mam y swoj e wewnętrzne wytyczn e, kt óre m ówią o ochron ie zasobów, kt óre m ówią o produktac h certyf ikowanych i pod ążamy tą drogą w ierzymy w to, że rynek si ę zm ieni rozwinie klienci b ędą te ż bardz iej doceniać by ć może tak jes t, czyl i pan i żadne pani pani pan i n ie obaw ia potencjalnyc h regulacj i związanych z regulacj i związanych właśnie czy t o z ekologią czy t o choćby absolutn ie nowym i podatkami, kt óre si ę mówi jes t w Polsce jesteśmy pewn i przed t ą dyskusją tak im formalnym ujęciu jak taka regulacja mog łaby wyglądać jeste śmy przed rynk iem m y już podj ęliśmy n p . zobowi ązania o tym, że w Markach w łasnych Lidla o - 20 % redukujem y s ól cuk ier dodane to nie jes t sól cuk ier naturalnie występujące produkcj ę, ale s ól cukier dodan y chodz i o klientów w idzi i tak że te produkty cieszą się powodzeniem ciesz ą si ę powodzeniem cieszą si ę powodzeniem mam y dl a przyk ładu p łatki kukurydz iane, gdz ie zosta ła zredukowan a ilo ść cukru to s ą trudn e procesy i t o te ż bardzo du żego wysiłku wymaga naszych dostawc ów, ponieważ nasz a zasada jes t tak a, że produkt ma by ć zdrowsz e mamy zredukowan ą sól cukier, ale ma nadal dobrze smakowa ć ten smak mus i by ć akceptowalny lubiany przez klienta, bo inaczej zwyczajn ie nie sprzedamy tych zdrowszyc h produktów także t o są trudn e procesy, al e mamy takie produkty i tak one cieszą si ę du żą popularnością to jest te n w łaśnie trend na rynk u, kt órym rozmawiali śmy tak, ale bardz iej zajmujem y aktualnie wyznaczan ia tak ich os ób bardzo dzi ękuję za rozmowę pan i Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska dzi ękuję bardz o dziękuję to by ła kolejn a rozmow a z Kongresu nowoczesnej dystrybucji Radia TOK FM jest partnere m medialnym teg o wydarzen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA