REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jana Wróbla

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzie ń dobry pa ństwu w poranku Radia TOK FM prasa i Jan Wróbel my te ż w łaściwie mieszkamy raze m i zaczn ą prosz ę pa ństwa spr aw komunikacyjnych gospodarczych wiele ta m się mo żna w Polsce dowiedzie ć co napraw państwo powiedz ą na tak ą sum ę 20 miliardów z łotych albo tak ą sum ę 30 miliardów z łotych ta p ierwsza skromne 20 planowane koszt y szybk iej l inii kolejowej Warszawa i Warszawy do Wrocławia, a te 30 miliardów to szacunkow y koszt Rozwiń » budow y ca łej linii ich gr ę w ielki comebac k kolejowego Igreka t o tytu ł artyku łu Krzysztofa śmietany Dziennika gazet y prawne j zaczynaj ą się przygotowan ia do budow y nowyc h tra s kolejowych, kt óre maj ą powstać prz y okazj i real izacji centralnego port u komun ikacyjnego akura t tej redaktor śmietanę oszczędził miliard ów z hali z budow ą centralnego port u komunikacyjnego, ale wracam y do miliardów związanych z ich Grekiem do ko ńca listopada zostan ą wybrane f irmy, kt óre przeprowadz ą inwentaryzacj ę środowiskową szykowanyc h l inii rząd szykuje ich a ż 1600 km, al e w sp ółce centralny port komunikacyjny zastrzegają, że tempo real izacji zale ży o d możliwości f inansowych jak dow iaduje si ę dziennik Gazeta prawn a w najbliższych latac h nacisk ma by ć postaw iony na przygotowan ie linii i Greg Warszawy prze z centralny por t komun ikacyjny Łódź do Wrocławia i Poznania wst ępnie planowano już j ą ju ż około 10 lat temu tera z moj e ulubione zdanie teg o artyku łu tera z pomysł wrac a, al e w ta ńszej wersji 20 miliardów lub 30 oczywiście, że te szacunki si ę spełnia to jest wersj a tak że, bo te ż pociągi je ździłyby z prędkością 350 km jak zak ładano przed lat y tylko 250 k m więcej i grek ę i miliard ów w Dzienniku Gazecie prawne j, a w dz iale ekonom ia cora z wi ęcej jes t ciekawych materia łów na stronach ekonomicznych ca łej polskiej prasie nikt ich państwo, kt órzy uwa żają, że gospodarka tak ie troch ę nud y, pomijając kwesti ę wyp łaty w łasnych poborów t o to nie zreflektuj ą si ę i zrewolucjonizują sposób czytania gaze t na krótko mówiąc jeste m na jedenaste j stronie gazet y wyborcze j marzen ie premiera sta ł się atrap ą bardz o dobr y dobr y tytu ł elektryczny dost aw czak Ursus Elvi mia ł zrewolucjonizowa ć transpor t polskich miastach, ale sko ńczyło si ę na tr ójwymiarowej atrapie, kt óry ochoczo fotografowal i si ę premier Mateusz Mazowiecki ma Mateusz Morawiecki Janku Janku obycie i prezydent Andrzej Duda Ursus Elvi mia ł być p ierwszym polskim samochodem dostawczym na prąd bateria mia ła się ładować w kwadran s, a na 1 ładowaniu 1 tonę dostawczyc h miał przejechać 101 toną dostawc a miał przyjecha ć do 50 km 3 lata tem u rz ąd PiS gromk o og łosił ambitny pla n rozwoju elektromobilno ści na konferencj i prasowej w Warszawie wicepremier ówczesny Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w 2025 roku Polski droga b ędzie jeździć 1 ile samochod ów na prąd m ówi za ś kol e zamachowy m polskiej re industrializacji, al e Ministerstwo Finansów obecn ie po cichu redukuj e te zapowiedzi zak łada, że samochod ów elektrycznyc h hybryd hybrydowyc h w roku 2030 może by ć c o najwyżej 600  000 raczej na pewno n ie będzie wśród nich Ursus Ursus Elvi, przy kt órego tr ójwymiarowe prototypy lub isz fotografować n ie tylk o prem ier, al e prezydent PL miał wyjecha ć na polskie ulice ju ż wy t u zawiesi ł głos dl a większego efekt u w 2018 roku, al e dzi ś Ursus n ie odpow iada napytan ia wyborcze j dotycz ące prac na d ty m pojazdy, al e mo że Ursusa odpowie na pytan ie Radia TOK FM Jerzy pozwolę troch ę prawem kaduka w imieniu Radia TOK FM słuchaczek s łuchaczy z ca łej Polski zapyta ć Ursus n o jak to będzie z tym Elvis, b o jak rozumiem el it nie wyjedz ie na ulicę Polski na ulic ę Polski w 2018 roku też n ie wiedzie 2019, kiedy wyjedz ie kochany pan ie w Ursusie lu b kochan a pani ruska nie w iadomo przecie ż jesteśmy 2001 . w ieku czekam y na odpowied ź czekamy te ż na expos é Mateusza Morawieckiego s ądzę, że tak zakładam om inie zręcznie proble m electro mobilno ści Super expres ie w ielu Polaków wypow iada się na tema t, czego oczekują o d rządu pow iedzmy pan i Agnieszka Wojciechowska oczekuj e opodatkowania ksi ęży pan i Kamila Domańska emerytur y be z podatku tak s ilny poprawy jako ści służby zdrow ia, a inny 500 plus dl a niepełnosprawnych z kole i kto ś inny domag a się wprowadzen ie 500 plus dl a studentów s ądzę, że te ż 500 plus dl a dziennikarzy staj ących bardz o wcześnie katedra szlakach te ż m ógłby rząd zafundowa ć na nawe t zabrał głos w tej spraw ie Super Express do mn ie zadzwonił jes t kilkanaście propozycj i z czego Polacy oczekują o d rządu a czego oczekuj ę Igor Szczęsnowicz redaktor publicysta w każdym raz ie, gdzie gazet y gazet y polskiej codz iennie Otóż oczekuj e jeszcz e lepszej zm iany, a za jak t o uczyni ć na pewn o drog ą do tego n ie jest ogran iczenie się tylk o do pomysłów dotycz ących kwest ii socjalnych p isze Igor Szczęsnowicz ma m nadziej ę, że prawo sprawiedliwo ść w ci ągu nast ępnych 4 lat b ędzie d ążyło do jeszcz e lepsze j zm iany ora z zachowa pami ęć swoich praw icowych i antykomun istycznych korzen iach odejście o d tego nurt u bowiem mili pa ństwo z partii rządzącej spowoduj e, że n ie przekonuj ą n ie przekonaj ą państwo wyborc ów n ie wystarcz ą tylko program y socjaln e, bo Włodzimierz Czarzasty Czarzasty wymy śli znaczn ie bardziej atrakcyjn y be z woli konsekwentn ie zm iany kraju pogr ążą się pa ństwo w n iej jako ści tak przew iduje tak jest apeluj e też przewiduje Igor Szczęsnowicz Gazecie polskiej codz iennie, a innym polskim periodyku mianowicie Super expres ie Rafał Woś wrac a do sprawy trzydz iesto krotno ści i komentując wypowiedzi Małgorzaty Kidawy Błońskiej Bartusia Bartosza Arłukowicza m. in. pisze ta k w weekend y do atak u ruszy ła ci ężka Husaria l iberalnej publicystyki, strasząc lewic ę na wszelk ie możliwe sposob y, że t o konstruktorz y życia gospodarczeg o z łodzieje zdrajcy do wybor u do kolor u ted y tyrady doskonal e pokazuj ą, że tak naprawd ę liberalny establ ishment widzi lewicy ce l w rodzaju zwierz ątka domowego wypuszcz a si ę czasem, żeby si ę hasło lew icy wolno si ę w je j, więc gry źć z PiS o aborcję ko ściół o żeńskie końcówki e t Cetera, al e na cza s deba t o sprawac h naprawd ę powa żnych podatk i wydatk i sk ładki emerytur y lewica macie schować ta m, gdzie je j miejsce, czyl i do koszyczka kończę salon u i siedzie ć cicho, bo pa n będzie n iezadowolony jeszcz e prze z tanie karmi ć p isze Rafał Woś Super ekspresie, dodaj ąc dla lewicy t o kolejn a lekcja, że musi m ówić własnym głosem nie tylko wtedy, gdy jes t t o na r ękę libera łom c iekawe cz y lew ica posłuchała dawała się cz y nie, bo wczora j jak s łyszeliśmy klu b lew icy podj ął wsp ólną decyzj ę ma wsp ólne stanow isko w spraw ie l ikwidacji l imitu trzydziestokrotności kwoty trzydziestokrotno ści sk ładek ZUS, ale n ie zdradz i, jak ie Anna Maria Żukowska rzeczniczka lewicy wczora j na ste k zaskoczy ła chyba n ie zdradz imy szczegółów naszeg o stanow iska natom iast mog ę powiedzieć, że będzie t o wsp ólne stanowisko klubu, al e zdradzę dop iero g łosowania głosowanie ju ż nied ługo, więc zobaczym y co tam op is chc ieli jeszcze wrócę drodzy pa ństwo na chwil ę do gazet y wyborczej Jacek Szubert pisze tak im taką refleksj ę w łaściwie ka żdy ma jaki ś dług tak od ekonomii zaczyna m i do ekonom ii dochodzę t o ekonom ia przedz iwne metaf izyczne doskonale pami ętam dzie ń pisze Jarek żubry, w którym z moj ą ówczesną narzeczon ą obecn ą ma łżonką obejrzeli śmy d ług z trudem upolowan y w os iedlowej wypo życzalni Krzysztof Krauze odebrał na m smak życia be z znaczen ia były szczeg óły kt órymi r óżniła si ę h istoria f ilmowa fakt ów, kt óre zainspirowa ły d ług pokaza ł naprawd ę ludz iach i otaczaj ącym na s świecie tego byli śmy pewn i f ilm o przemocy, które w latac h dziewi ęćdziesiątych by ła wszechobecna o czas ie przem ian, który rozregulowa ł nas kompas y moraln e i pa ństwie, kt óre zostawiło obywatel i samyc h sob ie jeszcz e o chciwo ści t o jest w ten spos ób Gazeta wyborcza i nadzoruj e tak ą cykl artykułów jes t dobrze zrozum ie z okazj i dwudz iestolecia prem iery f ilmu d ług Krzysztofa Krauze artyku ł do do artyku łu do przemy ślenia dobrze nap isane, a film być mo że do od świeżenia w fakc ie drodzy pa ństwo przeczytam y, że Platforma Obywatelska odc ina si ę Zdrojewskiego, cho ć wczorajsz y wyw iad Bogdana Zdrojewskiego w ty m między n imi powiedzia ł, że Platforma podej ść do władzy pow inna podnieść w iek emerytalny ju ż rzecznik po zdążył się o d tyc h s łów odciąć przecie ż wreszcie ktoś powiedzia ł na g łos co wszyscy powinni śmy wiedzieć fataln ie jes t, je żeli ka żdy z nas ma pójść na emerytur ę, a nasz e dz ieci nawe t wnuk i ciężko pracuj ą na nasz e w łasne emerytur y porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA