REKLAMA

Kwiatkowski: Polska musi wyrok TSUE zrealizować, a nie dywagować

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:51 min.
Udostępnij:

Dzisiaj TSUE wyda wyrok dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i KRS. - Wyrok TSUE jest kluczowy bo dotyka Izby Dyscyplinarnej SN i całego systemu nominowania sędziów. Mamy do czynienia z nieprawidłowo powołaną KRS, a to rzutuje na cały wymiar sprawiedliwości – mówił w TOK FM Krzysztof Kwiatkowski. Senator niezależny i były minister sprawiedliwości dodał: - Jeśli Polska chce być równoprawnym członkiem UE, to musi ten wyrok zrealizować, a nie dywagować.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM w poranku Radia TOK FM Krzysztof Kwiatkowski by ły prezes NIK-u, ale te ż senato r uwag a niezale żny w itam serdeczn ie pana redaktor a witam pa ństwa pamięta pan, kto by ł rzecznikiem prasowy m Najwyższej Izby Kontroli w pan a czasach oczywi ście, że tak, chocia ż by ła a ż trójka rzeczników oczywi ście z ka żdym, z kt órym miałem mo żliwości przyjemno ść współpracować mogl iby mieć może najwyżej n ie mog ę i trochę do s iebie Rozwiń » pretensji, al e trochę wydaje się dobry m skutkiem faktu, że najwa żniejsze ryne k najciekawsze dziennikarsk ą konferencje prasowe wprowadzi ł nadt o prezes NIK - u i pan a dobrze pamięta, a ta wasz a nie, je żeli pamiętam dok ładnie t ę sytuacj ę przyszedł do mnie n ikt w 2011 roku jak o Włoch nied ługo wcze śniej m inister sprawiedliwo ści 1 z p ierwszych raportów, kt óre izba ogłasza, ab y ten rapor t, który m ówił, że służby specjalne NATO u żywają n p . pods łuchów, ale zdarz a się to tak że w prac y prokuratury s ędziów jak mog łem sam teg o nie og łaszać zostawi ć swoich wsp ółpracowników tak dalek o idącymi ustalen iami przeprasza m odebral iby jednoznaczn ie, że próbuje się chowa ć si ę przed tak imi ustaleniami, kt óre s ą ważne, ale tak że trudne do mn ie og łaszania dlatego uznawan a stało, że prz y wszystk ich kluczowyc h raportach t ą odpowiedzialno ścią prezesa jes t wspiera ć kontroler ów kontrolerów NIK - u ogłaszać jak pa n sa m widzi ta pol ityka si ę zmieniła mnie dz isiaj prezes n ie zg łasza żadnych raport ów Testa różnica dz isiaj prezes tak ie wra żenie prawie oksymoron mam y co prawd a prezesa NIK - u, jakbyśmy n ie mieli dl a mn ie wa żniejsze, że niestety widz ę, że ilo ść raportów, które n ie og łaszany najwyższa mn ie izba kontrol i jes t dużo mn iej niż wcze śniej, a uwa żam, że z punktu w idzenia obywatel i np. takie raport y jak t e dotycz ące afer y getbacku, gdz ie dziesi ątki tysięcy ludz i stracili swoje oszczędności t o jest raport, kt óry jest n iezwykle mnie oczekiwany tu podaj e tylk o ten 1 przykład uwa żam, że jak najszybc iej powinien zosta ć og łoszony dlaczeg o, bo nie dosz łoby do tak iej sytuacji, gdyby gdzieś kto ś nie pope łnił błędu nadz ór nad tą cz ęścią rynku f inansowego maj ą także instytucje publiczne i chcieliby śmy wszysc y jak o obywatele dowiedzie ć si ę jak najszybciej, gdzie t e błędy były pope łnione po t o, żeby w przysz łości taka sytuacja n ie mia ła miejsca wykorzystywan e w prawn icze do świadczenie i w iedzy dlatego, żebyśmy dowiedzieli śmy o d pana c o, jak ie będą konsekwencj e dz isiejszego wyrok u córy oczywi ście komentowan ie wyroku, kt órego jeszcz e n iema jest trochę racze j dziennikarską zabaw ą i polityczn ą, ale k ierunek orzeczen ia mo że łatwo przewidzieć skute k tego, że było na lansowan y prze z rzeczn ika Trybunału Polska wykon a ka żdy wyrok, który b ędzie zgodny z traktatami kostk ą i traktatam i konstytucj a Rzeczypospolitej polsk iej tak m ówi Mateusz Morawiecki wielu odebrało t o jak o tak ą próbę zasłonięcia si ę tarczą je śli wyrok b ędzie po naszej my śli zgodn ie z polskim prawem teg o wykonamy jak nie t o nie wykonam tak mo że być pan ie, którzy te ż oczywi ście kluczowy wyrok kluczow y wyro k do dotyk a mn ie oczywi ście Izby dyscypl inarnej, ale w praktyce tak że dotyk a ca łego systemu nominowania Annę s ędziów, bo te nieprawid łowości op inia rzecznika dyscypl inarnego Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej sprze d k ilku miesięcy m ówi tak mam y do czyn ienia z nieprawidłowo powo łaną krajową radą sądownictwa, kt óra n ie gwarantuj e niezawisłość powo łanym Mes sędziom to oczywiście rzutuj e na izbę dyscyplinarną, ale to oczywi ście rzutuj e na ca ły wym iarem sprawiedliwości dlateg o za chwil ę, bo wstępnie mówiło się, że mnie ta decyzj a Trybunału mo że być og łoszona dz isiaj nawet dzi ś po godzinie dziewi ątej za chwil ę b ędziemy m ieli do czyn ienia z kluczow ą informacj ą jes t oczywi ście pytan ie, na kt óre odpowiedzi dz isiaj n ie znamy c o z ty m wyrokiem jeszcze go nie mam y al e gdyby by ł tak dalek o id ące jak opinia rzecznika s ą ja się cz y osobi ście zgadza m jest oczywi ście pytan ie co n ie zrobi rząd, al e alb o rząd dostosuj e przep isy n ie do wyrok u Trybunału alb o Polsce tak naprawdę b ędzie grozi ć marg inalizacja w ramac h Unii Europejskiej, a dodatkow o ogromn e kar y f inansowe, bo dziś jeszcze o tym nie m ówi, ale nie real izowanie wyrok ów Trybunał Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej oczywi ście zwi ązane z sankcją finansow ą t o naprawd ę dotkliwą n ie tak że po prost u prześle cz y prześlemy wyro k Trybunału Europejskiego do polsk iego Trybunału Konstytucyjnego b ędziemy czeka ć a ż o n w warunkac h pe łnej swobod y autonomii dzia łania wyp ieki pewnego typ u lini ę post ępowania prawnego dl a polskiego rz ądu, kiedy s łyszałem powo ływanie się z e strony przedstaw icieli rz ądu na t o, że mam y wyrok i tak że niezrealizowane w Niemczech dyskusję n p . w Niemczech, b o Trybunał Konstytucyjny w Niemczech Karlsruher mak i wątpliwości tak iego orzeczenia z łe to po pierwsze t o uproszczen ie, że ktoś dokładnie si ę zapoznać sytuację t o te n pogl ąd tak wypow iadane jes t nieprawidłowe, al e po drug ie mam y fundamentaln ą r óżnicę Trybunał Konstytucyjny niemiecki c ieszy si ę powszechnym autorytete m nikt n ie mia ł nigdy w przyszłości nie by ło te ż takich wątpliwości c o do powo ływania tyc h s ędziów Trybunał Konstytucyjny w Polsce dzisiaj o d w ielu tygodn i żyjemy już nie tylk o sposobe m wybor u cz łonków Trybunału Konstytucyjnego o ty m, pamiętamy, al e nawe t tyc h nieprawid łowo powołanych części sędziów o d n ich dochodz ą głosy o ty m jak Trybunał jes t zarz ądzany i mówię zarządzany w cudzys łowie do jak ich ta m dochodz i nieprawid łowości przy wyznaczan iu s ędziów, jeżeli s łyszymy o ty m, że 1 z s ędziów wyznaczoneg o p ierwotnie sk ładu mia ł zaka z zg łoszenia zdania odrębnego t o oczywiście s ą t o sytuacj a absolutn ie niedopuszczalne jes t wci ąż i trudno dzia łający w prawie Trybunał Konstytucyjny jednak ktoś coś powie n o tak rz ąd utrzyma będzie o t o, że pan uwa ża, że w te j sytuacji to b ędzie taki argument ty m rząd b ędzie się pos ługiwać nawet dyskusj i z Unią Europejską, kt órzy szcz ęścia w te j dyskusj i obro ńcy rz ądu wskazuj ą takim u śmiechem że, ponieważ bardz o w iele r óżnych system ów m ianowania s ędziów m ianowania Trybunału Konstytucyjnego m ianowania s ędziów Sądu Najwyższego w r óżnych państwach Unii Europejskiej t o Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej n ie mo że wydać tak i niezbyt precyzyjnego orzeczen ia, bo tym samy m robiłby kłopotów nie, chc ąc nie, chc ąc wielu krajo m w ielu pa ństw Unii Europejskiej panie rektorz e syste m mianowania s ędziów s ą rzeczywi ście różne wa żne w niekt órych pa ństwach Unii Europejskiej, ale on e wsz ędzie s ą precyzyjn ie op isane prosz ę pokaza ć kraj, w kt órym w ramac h teg o systemu jes t zgłaszany s ędzia do krajowej rady sądownictwa akurat pos łuży si ę naszy m przyk ładem, po kt órym po up ływie w ielu miesięcy ciągle n ie wiemy, kt o tyc h sędziów zg łosił, bo n ikt nawet n ie racz y poinformowa ć kto ś podpisał pod l istami poparc ia systemem mog ą być różne w pa ństwach demokratycznych, al e w pa ństwach demokratycznych praworz ądnych musz ą mieć 1 wspólną cechę musz ą być transparentn e niebudzące w ątpliwości na taki właśnie będzie orzeczen ie trybunie pa n zwierzę by ć może za godzin ę okres ie pomyli łem tak będzie orzeczenie mus i by ć transparentne i niebudz ący wątpliwości wyst ąpił rzecznik rządu polskiego jedna k cieszymy si ę z tego wyroku, poniewa ż w Polsce mamy transparentn y niebudz ący wątpliwości syste m doboru s ędziów i paliw ora z, że narzeczu radiosłuchacze mogą teg o n ie widzie ć więcej pow iemy, że towarzysz y mi pańskie ogromny uśmiech, k iedy pan, m ówi że syste m w Polsce transparentnie czy form ie po dziewi ątej i poprzestaniemy na tym u śmiechu, bo wszysc y wiedzą, że dzisiaj te n system jest ministrant parę dn i i budz i ogromne wątpliwości wiąże si ę z tym wyrokiem prze z takie nadzieje n a na przełom wi ąże z tym wyrok iem nadzieje na t o, że w Polsce system powo ływania s ędziów b ędzie rzeczywi ście transparentne, bo wyra ża nadziej ę ma m tak ą nadziej ę, że po wyrok u zsyła oczywi ście w zależności o d tego jak ie b ędzie ci ągle nie ciągle dywaguje m y, a op inia rzecznika Trybunału n ie musi pokrywa ć z ostateczny m rozstrzygnięciem Trybunału al e gdyb y si ę pokrywała n ie ma m żadnej w ątpliwości, że Polska kraj n ie chc e się wykluczyć w rodzinie pa ństw Unii Europejskiej to ten wyro k mus i po prostu zrealizować, a n ie dywagować o ty m jak go n ie zrealizowa ć za parę godzin dow iemy się c o Mateusz Morawiecki pow ie expos é noweg o rz ądu i myśli pan, że będzie tak jak dzie ń prac y przew iduje prz y przy zacznie Mateusz Morawiecki przygotowywa ć Polaków do spowoln ienia gospodarczeg o tak naprawd ę po wyborac h już zaczynam y by ć do teg o przygotowywani prosz ę zobaczyć c o si ę wydarzy ło w ciągu ostatn iego n ie ostatn iego miesi ąca informacja, że wracam y do projekt u zn iesienia l imitu trzydziestokrotno ści, czyl i w praktyce oznacz a t o wi ększe sk ładki dl a pewne j grupy Polaków, ale n ie kon iec na ty m ju ż pobrzmiewają tak ie informacje, że t o będzie n ie tylk o zn iesienie trzydziestokrotno ści, ale wprowadzen ie tzw. maksymalnej emerytury t o w praktyce dl a tyc h Polaków oznacza p łacą wy ższe składki, al e wcale n ie maj ą wy ższej emerytury t o pow iedzmy sobie uczciwie to niech pa ństwo zmieni ć syste m podatkowy, bo od tego syste m podatkow y, żeby wprowadzać progresywn e opłaty n a rzecz bud żetu pa ństwa kolejna informacja t o dn i oczywiście podn iesienie mn ie podniesienie ce n energ ii mi by ły m inister Kwieciński powiedzia ł n ie d a si ę utrzyma ć dotychczasoweg o system u kolejn a informacja podniesienia mnie akcyz y na alkoho l papierosy nast ępna to takie ramk i reflektorów dobr a informacja nie ja n ie mówię o tym cz y ona jest z ła cz y mnie czy dobra, bo możemy dyskutowa ć o tym czy t o wp łynie na zmn iejszenie spożycia czy mnie n ie wp łynie za to niewątpliwie jest t o kolejn a dan ina n a rzecz pa ństwa kolejna jest senator niezależny nie musi pan si ę przyjmowa ć an i stanowiskiem m inistra opozycyjnego angażuje si ę sytuację Polaków t o jest dl a mnie najwa żniejsze, bo jako senato r niezależny zawsz e deklarujem y, że ka żdy projek t legislacyjny b ędzie ocenia ć z punkt u w idzenia interesów obywateli wr óćmy do tych alkoholu papieros ów b ędzie by łby pa n popierał z n ich zwi ększenia akcyz y zapoznam si ę z projektem wted y podejm ę decyzj ę, jeżeli ma t o być prost a, al e kolejna form a d e facto opodatkowania akcyzą to jes t form a podatk u n a rzeczy mn ie państwa t o będę sceptyczny, jeżeli za t o by to by ło połączone z edukacj ą z jak imi działaniami, kt óre mia łyby oczywiście zmn iejsza spożycie alkohol u to mo żna si ę zastanowi ć na dziś jedyn ą informacj ą, kt órą posiadamy to jes t ta, że państwo t e działania podejmuje po t o, żeby zwiększyć wp ływy mn ie do bud żetu, a 30 krotność dl a daneg o senator a te 30 krotność oczywi ście możemy znowu to jest kolejny element, kt órym można dyskutowa ć, al e w ramac h systemu emerytalneg o w ramach tak jak podzia ł system u podatkowego, jeżeli m ówi się, że za chwil ę te n projekt mo że by ć zmodyfikowana wprowadzen ie tzw. maksymalnej emerytury jestem przec iwny, dlaczeg o odprowadz a pan składki swo ich wynagrodzeń tak, żeby mie ć wy ższą emeryturę oczywi ście pa ństwo mo że o ty m, zdecydowa ć, al e państwo nie pow inno decydowa ć o tym, że pobiera ł pana wy ższe składki nie p łaci p óźniej pa n w przysz łości wyższe emerytury t o ju ż jes t łupienie obywatel a, a n ie syste m emerytalny wiele dziwi ły się pa ństwo n ie zrobiło bezwzgl ędne tak to będzie u w ładzy t e 1015 lat, al e na to mus imy chwilkę zaczekać Krzysztof Kwiatkowski naszym go ściem dzi ękuję bardz o dzi ękuję pa ństwu poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA