REKLAMA

Bortniczuk: Zniesienie 30-krotności to podcinanie gałęzi, na której się siedzi

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:59 min.
Udostępnij:

- Jeśli będziemy pobierali składki od pełni wynagrodzeń, a później wprowadzimy ograniczenie maksymalnej wysokości emerytury, to do kolegów z PiS powiem – to już nie jest głupota, to jest zwykła, socjalistyczna kradzież! - Kamil Bortniczuk z Porozumienia komentował pomysł zniesienia 30-krotności składek do ZUS. Poseł klubu PiS dodał: - Konsekwentnie, od wielu miesięcy, mówimy, że nie popieramy tej ustawy i zagłosujemy przeciwko.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Kamil Bortniczuk poseł klub u prawa sprawiedliwości, al e cz łonek partii porozumienie Jarosława Gowina dzie ń dobry pa ństwu będzie tuta j pan a koleg a m inister, gdz ie Peta m ówiłem m u przecież cała Polska zwr óciła ocz y na porozum ienie co tera z zrob icie w sprawie PiS, ale zgasił, mówi że świetna koalicja i że mus i cicho najp ierw przysz ła Koza dowoz y, a kryska na Matyska jak b ędzie 130 krajach krotności chc ę powiedzie ć z Rozwiń » ofensywą prawa i sprawiedliwo ść zaczną tego bardz o cieszę, że cała Polska w końcu ogląda strony roznios ła Gowina, bo uważam, że jesteśmy najlepszy m wyborem dl a Polski jeste śmy parti ą środka konserwatywnego środka jednocze śnie liberalną gospodarczo, które b ędzie dba ło o wszystk ich Polaków prze z pryzma t rozwoju gospodarczeg o należy zerwać gali lodowej zamo żniejszych Polaków zadba ć o wszystkich poprzez wzrost te n za możliwość tak t o tak rozum iem, że chcia łby pa n redaktor powiedzie ć kiedy ś klasa robotnicza pije szampan a ustami swyc h przedstawicieli tak że liczba wszystkich poprze z dawan ie najzamożniejszych retorycznie sprawn e natomiast rzeczywi ście dbam y o wszystk ich Polaków najzamożniejszym jak si ę dostanie dz isiaj pod pretekstem trzydziestokrotności to odbije na system ie emerytalny m jako całości zacz ąć 15 lat wszysc y niestety b ędą ponosi ć skutk i teg o, że ZUS b ędzie bankrute m, bo dzisiaj powierza t e wysokie sk ładki, ale t o znaczy 2015 będzie musiał wyp łacać wysokie emerytury cz ęści, jeżeli zasad ą sprawiedliwości no t o już b ędzie zwyk ła grabież socjalistyczna t o te ż będzie niesprawiedliwe ogólnie dla wszystkich Polaków, ale przede wszystkim wzmocnieniu ram y prawne 15 lat jaki ś media b ędą widzi pa n tytu ł o n zarab ia 93  200 zł emerytur y, a ty, który zatrzym a na świecie potrafi t o chyba dlateg o trzydziestokrotności swoj e zdanie wprowadzony m przed laty jes t rozwiązaniem, kt óre si ę sprawdza w tym zakres ie naprawd ę przestrzega m wszystk ich kolegów niezależnie o d teg o, jak ą partię polityczną reprezentuj ą przed ty m, ab y dzisiaj budowa ć takie populistyczne zostawienie t o jes t ba t na najbogatszych niezbędna najbogatszych ba t na wszystkich w kontek ście systemu emerytalneg o w przyszłości, a tu ju ż dzisiaj jest ba t na wszystkich w kontekście rozwoj u starczeg o, jeżeli wytn iemy polskie firmy rozwini ęte technologicznie f irmy, które zatrudniaj ą m łodych zdolnyc h amb itnych Polaków, kt órzy kształcą właśnie o to, żeby dobrze zarabiać, żeby świetnie funkcję rynk u prac y przyk ład 1 i budował na złożenie cz y program y, ale jest tak i ameryka ński gigant informatyczny, który funkcjonuj e w Polsce wczoraj dowiedział się o d koleg i, kt óry pracuj e 70 % zatrudn ionych w te j f irmie zarab ia powyżej 12  000 zł brutto to s ą wszystk o młodzi Polacy i wszyscy m ieliby by ć objęci tym dziesi ęciokrotności każdy z nich straci ł oko ło 1 pensji roczn ie w wyn iku wprowadzen ia te j regulacji no t o łatwo się domy ślić, że kolejny tak i g igant ju ż do Polski zawitał w związku chocia żby tak ą regulacją, wi ęc liczba wszystk ich Polaków poprzez dbałość o polską gospodark ę Polska gospodark a rozwijała przyk ładowo powiem, żeby kto ś gorzej wykszta łcone m ógł pracowa ć prz y rozw ieszaniu billboardów na ul icach polskich miasto mus i być jaki ś dobrz e wykszta łcony graf ik komputerowy, który się t u billboardy projektowały et c tera z naprawd ę to trzydziestokrotność nie odnosi si ę tylk o do najbogatszych t o nasz a walka o utrzyman ie tej czy 330 krotności apeluj e absolutnie widzialno ść do wszystkich polityków, aby w tak populistyczny sposób te j kwestii przedstaw iania oczywiście te ż un ikam kryptoreklamę ju ż pami ęta PiS, jeżeli 4 lata po reszc ie partii, kt óra realizowa ła progra m bardzo znaczn e transfer y spo łecznych osobie wobec zej ście z kon t pieni ądze transfery przyjd ą z nieba czy p ieczenie popieraliśmy te j partii tylko współrządzić z tą partią wolno ść pisał tworzym y koalicję jest dalek o Sejny, która funkcjonuj e ju ż o d bodaj że 6 lat wygasła 11 listopad a do słów re żimy Rene progra m du żych wydatk ów na teraz przyszedł cza s na t o, żeby na wydatki na ws i skupić sku p b ądź kogoś chciałem przypomnieć, że m y po raz pierwszy w h istorii trzec iej Rzeczypospolitej przedstawić projek t zrównoważonego bud żetu budżet te ż bez deficytu, więc n ie jes t tak że jak o koalicja doprowadzili śmy Polski bud żet do trojg a ocen ianych tylko, wi ęc wi ęc, sk ąd braliśmy pieniądze s ą po pierwsze, pewnych przes łała do drugiej nad po drug ie, uszczeln ienia, a teraz zamo żniejszych takich rozwi ązań na świecie trzec ie wzrostu gospodarczeg o gospodarczy się przek łada na wi ększe wpływy z podatk ów i innych danin publicznych do bud żetu i byliśmy świadkiem tak iego proces u przez ostatni ą tak nadal jeste śmy świadkiem teg o procesu jak nikt n ie s łuży t o powiem oba j jesteśmy wolnorynkowa sami w iemy, że koniunktura dekoniunkturę przychodz ą po sob ie jak dzieci w rodzinie ile oczywiście, że tak, al e rośnie tak że dekoniunktura jes t zawsze recesj ą, czyl i spowolnieniem w życiu czyli jakb y z cofan iem si ę gospodarki, czyli z e spadk iem wp ływów podatkowyc h dekoniunktura najcz ęściej w obecnym świecie w cywilizowanym w Europie zachodn iej sprowadz a się do teg o, że wzros t jest wolniejszy, czyli te n wzrost nast ępuje n ie następują 45 % ta k jak liczyliśmy dotychczas dobrz e 122 ,5 % i tu mo żna m ówić o formie dekoniunktury nadal są znaczn e wpływy bud żetu będą mniejsze z teg o tytułu one będą po prost u wolniej ros ły, al e ciągle b ędą ros ły uwa żamy, że je żeli należycie uwa żamy, że ziarnami finansowane taki mamy dzisiaj i tak ju ż kupi łem tera z dziękuję te ż będę przestrzega ł przed nazwan iem polskiego budżetu w imieniu polskiego system u gospodarczeg o piramidą finansową prz y tak n ie jest jesteśmy 1 z najbardziej stab ilnych kraj ów gospodark ę Unii Europejskiej Europejskiej 1 z najbardz iej rozwini ętych gospodarcz o rejon ów świata naprawdę jeste śmy w Warszawie frajd y z bardzo ciętych Jasnej proszę pana, a teraz wr óćmy do pani rodzinę bez czego zostali o tym, mianowaniu w iemy, że PiS zag łosuje za własnym projektem nada l nie ma cud ów, żeby zag łosował przec iwko wy, owsze m, jak rozumiem zag łosujecie przec iwko tem u projektowi konsekwentn ie mówiliśmy o tym, mocy wielu miesięcy prem ier Gowin m ówił jeszcze przed wyborami, że tej regulacji poprzedn i mam y na to argumen t, by nie uczestniczy ć w debacie by śmy argumentu podawa ć zag łosują przec iwko, a jeszcze raz odnios ę się do tego pan a, który m ówił w kontekście nasze j spółki działalności za 4 lata rz ądów, bo się tak ch ętnie wyb ieramy sporządzimy my ślę, że w ocenac h rządu jest pozytywn a c o znalaz ło wyraz nie tylko wyników wyborów, al e i w codziennych decyzjach Polaków również takim optym izmie zakupowym centra centra t o też przykład na siln ą gospodarkę uważam, że je żeli przyjdzie na m szuka ć b ilansu dla bud żetu, czyli zr ównoważenia strony wydatkowe j osob y dostaną przychodu przychodowe to byliśmy przed e wszystkim najpierw si ę na stron ę wydatkow ą poczyn a administrację mo że urz ędy prac y nale żałoby zlikwidować sytuacji nie ma bezrobocia szczeg ólnie w tych pow iatach, gdzie bezroboc ie nie m a w ogóle albo jes t on a tak im poz iomie absolutnie naturalnym n ie pracują tylko c o pracować n ie chc ą może należy wr ócić do idei likwidacji powiat ów szukajm y po stronie wydatków an i po stronie przychodów grup y, szczególnie że strona przychodów jes t podc inanie ga łęzi, na której siedzi już na pewno tak im projekte m jest zn iesienie trzydziestokrotno ści i jeśli na ty m Sejmie przekonuje przekonuje, że przychodz i do głosowania g łosy po swojem u po swojemu, a lew ica głosuje Scheme zag łosuje lewica t o ju ż pozostaw iam sum ieniom polityków lew icy jes t sprzeczne informacje nadchodzą sz ła tak bardzo pan ie między krajami wyda ła podj ęli podjęli decyzj ę n ie powiedz ą, jaką zaka że się dop iero prz y g łosowaniu ja uważam, że je żeli pos łowie PiS - u rzeczywiście p ójdą na jakikolwiek komprom is z lewicą tak ie p łyną sygnały z lew icy oka, al e ta m po poprawkac h, czyl i n p . a po poprawkę zmierzających do teg o, że b ędziemy pob ierali sk ładki od pe łni wynagrodzen ia pote m wprowadził ogran iczenie maksymalne j wysoko ści emerytury t o do kolegów z prawa i szkodliwości potem to ju ż wcze śniej g łupota zwyk ła socjal istyczna kradzioną pob ieranie o d pensji sta łej wynagrodzen ia pote m wypłacanie tych lat w ramach po prost u kradzieżą an i być warty m Sejmu, ale ja k jak dalec e obrażać koalicj ę do tej por y tak sprawn ie funkcjonującą, kt órej dochodz i do przeg łosowania koalicjanta za pomocą ich jeszcz e lewicy będzie t o na pewno niebezpieczny precedens, jeżeli tak si ę wydarzy będzie t o n iebezpieczny precedens wydany został stan ie się t o po raz p ierwszy w h istorii funkcjonalizm prawicy będziemy musieli wszysc y wspólnie nad ty m pochyli ć niewieście bym to czarny scenariusz, b y oznaczało koniec zjednoczone j prawicy, bo naprawd ę zbyt w iele nas łączy, ab y się, ab y si ę tak mocn o por óżnić 1 kwestię jedn o głosowanie natom iast preceden s b ędziemy mieć, w której prosi si ę okazuj e senatore m Bogdanem Zdrojewskim z Platformy Obywatelskiej i odwa żnie ta m za szar żował, że po Platforma podej ściu do władzy powinna podnie ść w iek emerytalny ma obecn y system skazuj e miliony Polaków na g łodowe emerytury już zdąży Jan Grabiec po odci ęciu tych strasznyc h rzeczach strasznyc h słów, al e chciałem na pana podpytać skor o tak pa n si ę dowoln a rynkowe j optyk i przyznaje naczyn ie by ło jedna k fortun ę, żeby ludz ie przychodz ili cora z dłużej żyjących coraz zdrows i emerytury cora z szybciej tylk o w łaśnie cora z później, że to nie jes t ich w idzi wjazd prądu po tylk o każdy rozsądny cz łowiek po n iepokryte Rejewskiego n ie przychodz imy coraz szybc iej u d po przywróciliśmy ten w iek emerytaln y, który prze z dziesi ęciolecia w Polsce funkcjonowa ł i się zgadzam z tym, że ludz ie, je żeli s ą zdrow i jak to pa n redaktor powiedzia ł, że chc ą pracowa ć charakter prac y, jaką wykonuj ą na t o pozwal a powinni pracować tak d ługo tylk o chcą mamy takie bran że, gdzie jak ludzie w prawo w iemy do przechodzen ia na emeryturę wcze śniej mogliśmy dokładnie n ie jest tak my b ędziemy ich zach ęcać do tego, żeby czu ć później niech t o b ędzie decyzja rząd konkretn ie resort u pani minister Emilewicz pracuje nad rozwiązaniami, kt óre maj ą w łaśnie zachęcać do tego, ab y ludzie dłużej pozostawa ć na rynk u praca mus i być wyb ór tego człowieka, bo nie ka żdy człowiek indywidualnie pod k ątem w łaśnie zdrow ia zdolności psychof izycznych zwyk łych chęci cz y te ż charakter u wykonywanej prac y jes t zdoln y do tego, żeby pracowa ć powy żej minimalnej 12 stanąć na ogromne dan iny pa ństwa dla ZUS, żeby o n był w stan ie wypłacać emerytur y mus i dostawa ć bardz o dużą dotację takie nazwiska jak tak i system kilku tak ich jak mam y kilkadziesi ąt miliard ów z łotych roczn ie rzeczywi ście od k iedy ja pamiętam bud żet dop łaca do system u ubezpiecze ń spo łecznych, b o tak jes t system zbudowan y w real izowaniu ZUS z podatk ów w emerytur y będą bezpośrednie jest bardz o du ży bardz o radykalne rozwi ązania póki co ZUS jes t tak im fundamentem system u emerytalneg o bud żet służy tylko do teg o, by regulowa ć n ie zabrak ło na wyp łatę emerytur jest spos ób b ędziemy zachęcać do tego, b y ludzie pozosta ła jak najwyżej na rynku pracy ludzi, którzy są do teg o zdolni, którzy chc ą, którzy wykonuj ą prac ę tak im charakterze, kt órą mogą wykonywać te ż be z uszczerbk u dl a własnego bezpiecze ństwa szelki bezpiecze ństwa innych mówi jes t tak ich zawodów, gdzie starsze osoby ju ż przem ęczone schorowane n iekoniecznie powinny nie, poniewa ż mnie dzisiaj bywa naprawd ę uwa żam, że rozwi ązanie, które wprowadziliśmy pierwsze uczc iwe, bo to zapowiadaliśmy w kampan ii wyborcze j po drug ie jes t uzasadnione ekonomicznie, bo ci, kt órzy chc ą mog ą pracować mogą pa n wie, że w Polskim prawnym n ie można nikogo odnosi si ę na si łę wygonić na emerytur y, kto chc e pracować pracuje on bow iem zachęcać żeby, które mogą pracuje na duży udzieli zach ęcać ich rejestrowania otwart a dz isiaj Trybunał Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyro k, kt órego oczekujemy w Polsce du żym za interesowaniem w wersj i Maxi jes t wyrok, kt óry podwa ży prawomocność s ędziów wybranyc h do Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego do krajowej rady s ądownictwa kr ótko m ówiąc a, al e m ini wym iarze to podważyć g o troch ę mniej tera z ma m pytanie czy uwa ża pa n, że nale ży n iejako wyregulowa ć Trybunał z pewnością Unii Europejskiej mówić ta k tak tak i robi ć swoje cz y tak si ę przejął z tym be z względu na t o co ta m w środku b ędzie wyrok i Trybunału szkodliwo ści należy respektować i tyl e poczekam y, jak ie będzie też musi pa n rektor przyzna ć, że dotychcza s nie ma wyrok u Trybunału prawdziwości ju ż mn ie respektowal i naprawd ę jeste śmy absolutnie w ładzom, które prawo szanuj e jeste śmy wszyscy Legalis sami zar ówno jako rozniosło nowinek nas i partnerzy w ramac h nowe j prawicy, jaki będzie wyrok nie dość tego się b ędziemy dawać czy n ie b ędziemy realizowa ć tak mu chyba ry s formowan ia nad Legalis z nam i, poniewa ż k ilka szar ż pol ityczno prawnyc h oboz u zjednoczonej praw icy w m inionej kadencji było to jedna k z wydziału w te j sprawie wycofali śmy się, zanim t e wyrok i zapad ły istotnymi al e, al e kog o wybral i różne, które akura t na kurator a odnosi ła si ę do nieistniej ącego don iesienia z rzeczywisto ści praw, al e mieli śmy wstrz ąsy w prawie i wstrz ąsy personaln e, a płytą jes t mianowanie kandydat ów drobn e Konstytucyjnego n o przynajmniej 2 z 3 osób m ianowanych s ą by ły bardz o bardz o zaanga żowany politycznie co si ę tak dz iwi, a przy okazj i zrobi ły s ą wyj ątkowo wyj ątkowo czerwoną p łachtą na byk a, gdyby podmian ę byk a rozumieć obozy w opozycj i do osob y z opozycj i Demokratycznej no rzeczywiście jest także te n kra j kandydatury są, gdzie g łos w les ie kontrowersyjne, je żeli podpiszemy do teg o czas u umowę koalicyjn ą, a jes t naszy m postulate m, ab y kandydatury na teg o typu stanowiska i ta m wym ieniony Trybunał Konstytucyjny w nasze j propozycj i umow y koal icyjnej, którą ciągle jeszcze tego c o daj ą o sobie ju ż zgłoszone to ta k tak można tego s ą dotacj e lub późno, ale lepiej p óźno niż wcale myślę, że do g łosowania zd ążymy z naszym postulatem, aby w umow ie koalicyjnej teg o typu temat y si ę znalaz ły jak mianowanie procedur, kt óre procedur a mianowania kandydat ów na najważniejsze stanow iska państw w ty m d o w tym s ędziów do Trybunału Konstytucyjnego i m ówię to n ie po raz p ierwszy, że nasz e poparcie tych mandatów uzależniona jes t szczeg ólnego powodzen ia rozm ów koal icyjnych rozum iem Kamil Bortniczuk pose ł klub u prawa sprawiedliwo ści członek porozum ienia za godzinę dzi ękuję dzi ękuję bardz o porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA