REKLAMA

Dziś wyrok TSUE. Czego możemy się po nim spodziewać?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:11 min.
Udostępnij:

Dzisiaj TSUE ogłosi wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i KRS. Czego możemy spodziewać się po wyroku – zastanawiali się publicyści w TOK FM: Eliza Olczyk z Wprost, Zbigniew Parafianowicz z DGP i Tomasz Walczak z SE.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Eliza Olczyk wprost dzień dobr y Zbigniew Parafianowicz dziennik Gazeta prawna dobre i to na raz ie tyl e po trzec ie komentato r w drodz e m y sto imy p o stronie obywatela ta cz ęść mówi pol ityk po wypadku Krzysztof Gawkowski sto imy po stronie ludzi, kt órzy maj ą dzi ś kiepskie emerytur y poniżej 1000 zł je śli kto ś b ędzie uwzgl ędniał propozycje b ędziemy za, je żeli n ie, a z kole i rzeczn iczka pan i Żukowska lewicy mówi o ty m, że mam y Rozwiń » wspaniałe przyj ęty jednogłośnie stanowisko n ie w iadomo co zak łada i nigdy średniowiecza aż dop iero b ędą g łosowania wymy ślił taką takie pytanie dl a na s trudn y czy t o mo że oznacza ć, że parlamen t Polski wrac a do gry zaznacza, że na sal i sejmowe j b ędą wypow iedzi, które wypowiedzia ł na słuchane bez reszt y posłów ani ja k do tej pory lekcewa żone i będą wp ływały na ostateczny kszta łt prawa należy, więc na pewn o się wydarz y w parlamencie co si ę wydarzy od la t w tym wypadk u nowo, mówi że o trzydz iesto tzw. trzydziestokrotno ści wszysc y mówią trzydziestokrotności sk ładek na ZUS, a przecież chodzi o to, że nie s ą t o trzydziestokrotno ści sk ładek tylko 30 krotność średnich dochodów, powy żej której można r óżnie płacić sk ładek na ZUS co skutkuje ty m, że ludz ie mn iej zarabiaj ący p łacą składki ZUS-owskie karn ie prze z ca ły rok n p . prezes Orlenu po miesiącu ma ju ż g łowy i prze z pozostało 11 miesięcy w ogóle n ic n ie p łaci i dzięki tem u oczywi ście jeg o dochód z stosownie ro śnie tak ca łkiem całkiem n o, więc oczywi ście, że tak tutaj t a ta rozgrywka akurat jest o tyle c iekawa, że w oboz ie rządzącym jes t podzia ł i cz ęść pos łów z 18 porozumienia jest za zarzeka si ę, że zag łosuje przeciw no i tera z pytan ie cz y ktoś pomo że PiS -ow i t ę ustawę przyj ąć przeforsowa ć prze z Sejm gotowo ść ktoś politycznie Łaśnicy cz y te ż chodzi kto ś sejmową mieli się zgodzić w ostatnich latach n ie tylk o tych 4, ale właściwie czasu donato r zapanowa ł na d spektru m politycznym Sejm przedstawi ć jako m iejscem regulacji prawnyc h jest m iejscem pracy przychodzi ć do pracy naciska guz iki na komisj ę komisji dopiero ta m popracuje dl a elity jes t tak i pew ien dz iennikarski wsty d przed odpowiedzi ą na twoje pytanie jeszcze pami ętam na kr ótko przed wyboram i znaczna cz ęść naszego środowiska wieszczyła, że te n system dwu blokowyc h zostan ie zabetonowany i ten parlament dale j będzie taką pewn ą fikcj ą pewn ą instytucją rytualn ą, a wi ęc czasem też tak życzyło dalszych stronach tenora Jana przyk ład wyborach można by ło na mo żna by ło naliczy ć 13 nawet 14 środowisk politycznych, kt óre w parlamencie są n ie m ówię o, jakb y str icte ugrupowan ia tylk o środowisk takich nie wiem, że n p . Korwin cz y Konfederacja może zosta ć roz łożona na najwyższe lodow isk nawe t w Platformie w koal icji Obywatelskiej mam y z ielone tak i lew ica, kt órą też mo żna gdzie ś ta m prawda analizowa ć pod kątem ilu ś tak naprawd ę r óżnych różnych poglądów tak ie mam y do czynienia z takim zjaw iskiem trochę, jakie wytworzy ło się w w ielkiej Brytanii prz y okazji całej tej gr y Kvitovej dyskusji, że nagl e niespodziewanie syste m gdzieś ta m kształtowany prze z setk i lat dwupartyjn y ewentualnie momentami dwu i p ół partyjn y zam ienia się syste m w ielu środowisk wielu w ielu poglądów, kt óre i Toma znaczen ie dl a proces u przyjmowan ia prawa dl a proces u kszta łtowania blok ów sprawujących w ładzę ta k jak teraz mam y w przypadk u trzydziestokrotno ści i porozumienia i lew icy kt óre, jakby próby gry prze z ten PiS tak i twardy PiS Kaczyński wobe c porozum ienia poprze z w łaśnie tak ą lekk i dyskretny czarowan ie tej lew icy mo że jakieś dyskretn e oferty tak że na r ówno na tym ten wsty d dz iennikarski poleg a także k ilka miesi ęcy tem u wierzyli śmy, że może w og óle n ie by ć zm iana ona ju ż jes t w idoczna to tytu ł ten jakb y w ielo hurtow o w te j dyskusj i w sejmie on a dużo zmieni t o jest t o jest poważne wyzwanie dl a dla PiS-u to nie jes t kwestia tylk o utrat y Senatu t o jest w ielo narodowo ść Sejmu powoduj e, że znaczn ie więcej mo żliwości znacznie wi ęcej scenar iuszy do uprawiania takiej czyste j gr y parlamentarnej, kt óra w grunc ie rzeczy dl a dl a spo łeczeństwa szerok o pojętego dobra jes t zdrow a, bo bardziej odzw ierciedla t o w łaśnie taką w ielu narodowo ści która, kt óra w spo łeczeństwie z natur y rzeczy istnieje aż, tyle że niemal zazdro ścią patrzyły na debat ę w parlamencie brytyjsk im, który zupełnie wygl ądają tak jak on e by ły naprawdę zaczyna normaln ie taki nie weszl i agenci napisze wykon a cha no al e te ż to fakto r to fakt jest, że te n ta fasadowo ść te j debat y politycznej o masie ciągnie na s już o d la t faktyczn ie o d od n o prawdę m ówiąc od p ierwszego zwyci ęstwa PiS-u, choć jeszcz e wted y ten ob óz rz ądzący by ł taki zróżnicowany, że jeszcze mo żna by ło rzeczywiście poszukiwać sojusznik ów do różnych rozwi ązań w zwi ązku z ty m rzeczywi ście ta ta debat a jakoś tam toczy ła na ludzi ta m nawzaje m si ę przekonywali ale, al e już p óźniej jak nasta ły rz ądy Donalda Tuska z PSL -e m razem notowa ły przewagę na d opozycj ą była wystarczaj ąca, żeby nie trzeb a by ło prowadzi ć debaty później w iadoma rządy PiS-u n o to c o było jeszcze gorzej no i tera z mamy rzeczywi ście tak takie zr óżnicowanie wewnątrz oboz u władzy, ale te ż wewn ątrz oboz u opozycj i że, że ta debat a się tocz y jes t faktyczna przy okazj i tej 30 krotności chcia łam zwr ócić uwag ę na to bardz o zabawny fakt ubiegłego tygodn ia, kiedy ta pojawi ła się ta kwest ia, że będzie g łosowane i Bogdan Zdrojewski tak ran a szybko powiedzia ł, że Senat na pewn o odrzuci to, o czy m parę godz in później pojawi ła się wypowied ź pos łów lewicy już budowan a możemy t o poprzem y, wi ęc oczywi ście log iczne jest być mo że senatorow ie SLD czyt a lewicy te ż b ędą za t o za tym rozwi ązaniem, a tymczase m Bogdan Zdrojewski najwyra źniej prze z przyzwyczajony do tego, jak i blok 1 opozycji to wszysc y karn ie głosują przec iwko PiS-owi powiedział umiemy to odrzuc imy na pewn o Apart 2 posłów lew icy w swo ich szeregach ta opozycj a to wystarcz y dla wyst aw Łady, a sa m stary, żeby kto ś po prostu na dużej zamknął si ę w toalec ie i sytuacj a mo że zmienić radykaln ie tak że jeszcze fak t, a propo s tej w ielo wie ś wielu narodowości ju ż nie mamy tylk o do czyn ienia z takim prosty m podkopywanie kogoś stanow iskiem czy jak ąś ofert ą tylk o w, gdyby tak iego skompl ikowania gry pol itycznej, kt óra wyn ika z pewne j natury parlamentu, kt óry si ę który, kt órzy si ę wytworzył IT t o jes t autentyczn ie dobr e tak jakb y wbrew wbr ew ty m wszystk im oczekiwaniom na j na j mądrzejszych macher ów pol itycznych lu b zag łosował zupe łnie n ieprzewidywalni i inaczej te n jakb y ta zmiana nie dostrzegaln a zmiana jes t w grunc ie rzeczy bardz o rewolucyjna jest teg o w łaśnie czy Wielkiej Brytanii przy okazj i ich g łębokiej debat y, kt óra ma fundamentalny kszta łt dla przyszłości pa ństwa n ie Brexit prz y okazj i zachodz i proce s równoległy kt óry, kt óry radykalnie zm ienia scen ę polityczną, b o w te j wspomnianej Wielkiej Brytanii to n ic nawe t kwest ia podziałów w obrębie same j partii prac y cz y konserwatystów, ale te ż w obr ębie n p . Szkotów i podej ścia d o do zagadn ienia po powiedzia ł tak że w Polsce tak sam o ten eta p ich zako ńczenia transformacj i ustrojowej spowodowa ł tworzen ie si ę z równoległego trend u w parlamenc ie jak wielu narodowo ści cz y Mateusz Morawiecki wyprowadz i Polskę Unii cz y też przec iwnie wyprowadzi ł Unię z Polski o ty m, ju ż po informacjach Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Eliza Olczyk Zbigniew Parafianowicz i Tomasz Walczak dotarły nowe bardzo miło dobrz e, gdyż dotar ł, al e n ie uciekli śmy, a oni uciekli kr ew w milczeniu Mateusz Morawiecki wyg łosić expos é d ługo oczekiwany to troch ę ratuje muzeum lotn iczego nad expos é, ale dzi ęki temu, że Andrzej Duda przemawia ł Antoni Macierewicz w 1 pakiecie to można j e zainteresowanie ty m czasie mówił w sejmie prz y tak iej okazj i znacząco wzros ło bo gdyby analiza nie by ło ko ńca teg o dr k ile m inister Hajda prawda, które si ę objawił wted y na pos iedzeniu ura z innym Sejmu i tra s myślicie, że to b ędzie raczej dr Jack cz y minister High my ślę, że technokrat a cz y wiecie chor. Tomasz jeszcz e lepsze j zmiany my ślę, że technokrata, bo to tu tak ą rolę m a do odegrania Mateusz Morawiecki opowiadał jak fantastycznie będzie si ę rozwija ć na skrajach w tej dobroby t będzie ros ło pensje będą będzie mówił, że czekają na s trudne wyzwania i ciężkie, kto tak tak ie rzeczy opowiada Barack Obama jak wygra wybor y jak Węgry startował to walczył o t o, że poradz imy z kryzyse m jak wygra w pierwszej mówi wasz e zdanie mówi o tym, że w następnych lat wtedy, że nadaj ą si ę z twardą rzeczywisto ścią po post kryzysową na raz ie kryzysu nie ma wysok ich oczek iwane spowoln ienie gospodarcze, ale n ie bron i premiera opowiadać o z łotych g órach, kt óre tutaj wybuduj e na m prawo sprawiedliwość myślę, że b ędzie szukał rozwoju Mateusz Morawiecki tak iej narracji tak ie atrakcyjne dl a obywateli co ś c o pewn ie miał wysok ą drug ą dobrą zmian ą tak, bo pami ętamy has ło z tego expos é jeszcze Beaty Szydło w ogóle teg o całego całej kampan ii wyborczej do władzy tak ie porywające pokazywa ło jak nowa jako ść do polityki teraz bardzo trudn e zadanie będzie mia ł Mateusz Morawiecki przekonania, że jakaś nowa jakość idzie po 4 latach rz ądów prawa sprawiedliwo ści, k iedy pan z udały pewno ść, że nie uda ły, a tak ie wrażenie w ten sposób kampanię wyborcz ą, kt óra z nami, gdzie ca ły czas mówiono jak maszynka oto mieliśmy zrobić co ś będzie takie protesty odcinanie kupon ów o d tak co zrobi ć udało ja oczekuję jakich ś wielkich prze łomów w ielkich w izji raczej w łaśnie tak ie rz ądy kontynuacji troch ę będzie pan nie b ędzie one, ale zobaczymy w PJN jeste m c iekawa tego exposé, dlateg o że pami ętam exposé drug ie expos é Tuska Donalda jak wygrał wybor y na zupełnie inna tego p ierwszego pierwszej jak pami ętamy, ale dlateg o oczywiście pierwsze było pełne obietnic ta m si ę rozwi ązał wore k z ob ietnicami, a w drugim Donald Tusk przypomnę powiedział o ty m, że, że trzeba b ędzie podwy ższyć w iek emerytalny zaraz zrob imy, że trzeb a b ędzie zlikwidowa ć fundusz kościelny, że wszysc y muszą złożyć, bo idzie kryzys, wi ęc wszyscy musz ą do wsp ólnej kasy to by ło takie expos é tak iego księgowego, kt óry podliczy ł wszystk o co co co m a w kasie w inien my wyszło mo że jes t w inien w związku z ty m trzeb a popracowa ć nad ma i jestem c iekawa co zrob i Mateusz Morawiecki pa npo tych 4 latach rządów PiS - u kt órego zreszt ą uczestniczył przez 2 lata na stanow isku premiera, jakby zrobił taki b ilans boi si ę też b ędzie ta m wi ęcej w inien ni ż ma i c iekawa jestem czy cz y zmierzy ć jeste m z tą sprawą cz y te ż będzie w ty m k ierunku cel u ju ż troszeczk ę zapowiadał, że b ędzie nam przed nam i roztacza wizj ę na najbli ższe 30 lat rz ądów PiS - u, je żeli rzeczywiście ma t o by ć w izja długofalowa n o to to b ędzie t o niekonkretne pust e i Amerykanów na si łę, ale my ślę, że porusz y kwest ie elektromobilność, al e też traktował te cz ęsto jest perspektyw a d ługookresowa tak że można tutaj t ą pi łkę podkręcił kolan o jeszcz e bardz iej do przodu żeby, żeby ona sobie dale j lecia ła, żebyśmy dale j sobie wyobrażali to prawd a rewolucj a elektromobilności cz y te ż n p . te n now y centralny port komunikacyjny, kt óry jak na raz ie istnieje tylk o wizualizacjach i w takim jakb y te ż wyobrażeniu t o są inwestycje na lat a on e przecież n ie musz ą w perspektyw ie PiS-u zrealizowany je śli podliczyć tak ie twarde dan e czytelna zapytać Gałczyński im tward e pytan ie ile to na to n o to twarde pytania odpow ie na tward y pytan ie ile jes t taka że, że nie ma ju ż tych pieni ędzy, żeby dale j rozdawać już wida ć prz y trzynaste j emeryturze, że jes t kreatywna ksi ęgowość jest próba odchodzen ia o d tyc h za łożeń Szałamachy p ierwszego m inistra finansów PiS - u kt óry, kt óry obiecywał że, że kreatywnej ksi ęgowości w bud żecie prób omijania nie o d budżetowego czy na dachu nie n ie będzie tak że tyc h pieniędzy na kolejne w ielkie wizje program y społecznej autentyczn ie już n ie będzie moim zdaniem tak a różnica, że wiemy jak zbudowa ć centralny por t komun ikacyjny i szukamy na to dziesi ątków miliardów z łotych mam y pieniądze na elektromobilno ść, ale nie w iemy, jak ie wydać, ale ju ż coś zaczęło si ę dziać jeśli chodzi o to chodzi przecie ż są w te j chwili rz ąd przyj ął program dof inansowania do samochod ów elektrycznych taki rząd wydaje wydaj ą si ę, że dosy ć n iebagatelne, jakb y chcia ł kupi ć samoch ód elektryczny oraz wiele nowo ści t o na ty m zarobi pytan ie cz y na ty m zarob i Polski przemysł, który te n samoch ód b ędzie budow a cz y za zarobione za granic ą nowe akcje n ie ten samoch ód dostanie dotację, kt óry nie powstał tylk o ten b ędzie z tego n ie będzie ona oczywiście tak, al e tak czy inaczej, jeżeli chc e si ę produkowa ć samochod y elektryczne najpierw trzeb a skłonić ludz i do tego, żeby kupowali ju ż be z sens u jest produkowa ć i p óźniej czeka ć aż kto ś zechc e kupić, wi ęc uwa żam, że akura t forma dotacj i do samochodów elektrycznyc h, żeby przekona ć ludzi do teg o, żeby zacz ęli kupować to jest takim projekte m kierunkach ob y tylko na ty m nie sko ńczyło po prostu elemente m wyl iczenia koleg i redakcyjneg o zwyżkę, czyl i Łukasza Banka, kt óry jakiś targów, cho ć na międzynarodowej t o bardz o ciekawe i wychodzi ło na t o, że bardz o du ży koncer n światowy wyd a na d izajn samochodu elektrycznego mniej wi ęcej tyle ile m y przez chcem y przeznaczyć na jeg o zbudowan ie tak pamiętam do milczenia ona jest on bardz o dużo mówią są s ą są obrazowe wart o wart o warto przytacza ć, bo t o du że m ówi o potencjale nasze j rewolucji elektromobilności celem jest droga, którą będzie mobilność m ówi, ale myślę, że t o już to s ą na raty tak że z poprzedn iej epok i prawa sprawiedliwości opowie ść, a dziś chodzi o to b y właśnie pensj e rosły ludz ie byl i szcz ęśliwi prawo sprawiedliwo ść gdzieś tam opowie o sobie znać, ale n ie wiem cz y będzie w stan ie, bo w iemy te ż zapow iedzi wzrost u takiego szybkiego pa n m inimalne te ż prawo prawdz iwe z teg o powol i wycofuje o n tak naprawdę nie wiem co tak naprawdę chc e dzi ś obiecać Mateusz Morawiecki jeszcz e jeszcze tak, że NATO nad expos é nak łada się z tak i zły czas postaci takie, że czekam y na orzeczen ie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej sza ł dokładnie może się okaza ć, że ca ła ta debata sejmow a zam ieni się znowu debatę o t o cz y Polska występuje z Unii Europejskiej cz y te ż nie bo, bo jakie ś pr óby kombinowania przy prz y przy real izacji teg o tego orzeczen ia z UE tak naprawd ę w debac ie politycznej do tego sprowadzą do oskar żenia, że PiS wyprowadz a Polskę Unii oczywi ście premier ma swoje argument y część z n ich jes t bardz iej trafna cz ęść mniej ta m pojawiam si ę rzeczywiście takie c iekawe tropy w oboz ie rządowym w postac i tak i, że suma nie może p ójść za dalek o w zakwest ionowaniu KRS - u, bo w ten spos ób podważy rozwi ązania te ż w innych krajach, które te ż zakładają te n czynnik polityczny w kraj u w kreowaniu takich cia ł ja k jak KRS cz y też n p . że n ie będzie m ógł zakwestionować zasad ę nieusuwalno ści sędziów boi, bo tak ie radykaln e orzeczenie spraw a spraw ie dotyczącej kary mog ą się do tego sprowadzić, ale c o do zasady orzecze ń orzeczeń orzeczenia Sułek, który n ie dotycz y prawa mater ialnego dzi ś oczyszczaln i ścieków czy czy n ie w iem czy budowie i ekologiczne inwestycje ta m we włoszech cz y Hiszpanii, które nie by ły real izowane nie podlegaj ą dyskusji tutaj n ie mam y pola manewru dużego albo si ę do teg o dostosujem y wykonam y albo b ędziemy w l idze pa ństw, które wypadają krótko m ówiąc na w łasne życzenie wypadają ze wsp ólnoty, bo to nie te argument y, że jest 50 ileś orzeczeń s łynie wykonanych s ą absolutn ie nietrafne i zmanipulowane, bo one dotycz ą zupe łnie innych spr aw zupe łnie innej natur y wagi żadne z tych pa ństw n igdy tych orzeczeń d e fact o nie zakwestionował tylk o płaci kar y po prost u za ich n ieraz nierealizowanie dotycz y t o właśnie tak iej spraw ie wspomniałem, czyl i np. dniem nie zbudowanyc h gdzie ś tam we w łoszech oczyszczalni ścieków tak że t u te ż expos é będzie o odb ędzie będzie wtedy te ż przem ówienie sejmow e prem iera b ędzie w cieniu bardz o ważnej decyzji, że słowa skup i si ę na stosunkac h Polski i Unii Europejskiej i postawy opozycj ę jedna k wydaje mi się w trudnym świetle w iem, że Europa opozycjonist ów szczeg ólnie wzmo żony patriotycznie demokratyczn ie uwa żają, że Europa mus i przywrócić ten praw icowy rząd Polski po c o do szeregu i oddać władzę ty m, kt órzy potrafi ą robi ć z Polski kawa łek Europy, ale wi ększość ludzi mo im zdan iem w Polsce na d źwięk s łowa obc y nam wskazuj ą palcem c o mam y zrobić regułę amb iwalentne z 1 strony cieszę się, że PiS zostaj e po nasze Zdrój jednak iryd i że n iemiecki Trybunał w Strasburgu na i t d. nie my ślę zresztą chyb a do Unii Europejskiej dotar ło c o pamiętamy wycofywanie si ę troch ę już im kar a tych oskar żeń polskiej r óżne ta m bardzo państwa n o bo pokazanie tak iego jednak ostrożny z t ą polską oczywiście może by ć odebrane jak o ingerencja w sprawy wewn ętrzne t o tak naprawd ę ten bardz o en eur o entuzjastycznych naród, jak im s ą Polacy po prost u b ędzie odpychał Unii Europejskiej NATO nale ży w ty m kontek ście tego wyroku z UE to bardzo by m widzia ł n ie tyl e próba jak ąś podwa żania tego wyroku pominę s ądzę, żeby tera z prz y bram ie prezydenck iej Nova w środę sprawiedliwością umiera ć za fataln ą reform ę Zbigniewa Ziobro tera z b ędzie właśnie takie odebrane jak o kolejne i tak będzie pewne ram y przestrzeni publicznej, że tamten wyrok co spodz iewam wzrosn ą krytyczn e wobe c prawa sprawiedliwo ści reformę zostanie odebrany jak o kolejn y przyk ład tego Zbigniew Ziobro zrobił zadym ę zburzy ł za ś n ie potrafili zbudować to m iejsce tak reformy Ziobry zjednoczone j prawicy, al e też ramię mógłby si ę z głównych karn ie podnieśli r ównież głównym rozgrywaj ącym by ł Zbigniew Ziobro tego fantastyczn e pomysły doprowadziły do tego miejsca, które dzi ś jesteśmy jeśli chodzi o wym iar sprawiedliwo ści my ślę, że prawo sprawiedliwo ść tutaj nie ma obawy z teg o, że właśnie podnios ą głos z Unii Europejskiej wyprowadzaniem wyprawy sprawdziło specjaln ie teg o wyprowadzenia domniemanego n ie będzie przeprowadzanej w ty m czas ie, al e będziemy s łuchać w łaśnie o ty m jak to co 4 lata zrob ili zadymę czujne n ie udało si ę kontroli jakości przekazu w rad iu TOK FM zwraca m uwag ę, że Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej oczywiście nie jes t zb ór Janku tylk o w Luksemburgu więcej o tym, informacj ę Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Eliza Olczyk Zbigniew Parafianowicz Tomasz Walczak mo i drodzy państwo tak żeśmy dotrwal i do dwudziestej roczn icy f ilmu dług, kiedy minę no właśnie chyb a w ci ągu ostatnich 20 latach bezrobocia tak si ę zastanaw iam cz y dz isiaj Wicko młody, gdyby zobaczy ł f ilm d ług to potraktowałby g o jak o film o Polsce się na chwil ę wiecie o wyimaginowanej Sycylii prawd a cz y wyimaginowanym de Gim cho ć, czyli Ukrainie, bo Rosji tak wyobra żamy takie p ół dz ikie relacj e między w ładzą, a spo łeczeństwem między ludźmi czynu by ła skrótem wsp ółczesną Polskę jednak chcia łabym zwr ócić uwagę na to, że stosunkow o niedawno został nakr ęcony film uk ład zamkni ęty i t o by ł film w pol ityce d ługu prawda mo że nie do ko ńca tak, bo ta m mieli śmy do czynienia z gangsteram i wymuszającym film o f ilmie d ług z gangsteram i wymuszaj ącym sp łatę spłaty w łaśnie oweg o tytułowego dw u po jakiś tak i zupe łnie kosm icznych odsetka co c o na koniec miało doprowadzi ć d o do upadku f irmy do przej ęcia je j f ilm układ zamkni ęty mieli śmy po prost u apara t państwa zaangażowanych to sam o, ale PTK by ła dokładnie to sama, czyl i że jacyś przedsi ębiorcy w starciu z c, ale tuta j z 1 strony jakoś mafi ą w po życzają są pieni ądze z drugiej strony z aparate m państwa, kt óry nawet pieniędzy nie po życza tylko po prost u bierze si ęga po swojej niszczy po t o, żeby zagarn ąć jaki ś dobrze prosperuj ący interes w zwi ązku z tym nie są a ż tak odległe czas y jak na m si ę wydaj e, żebyśmy m ówili o tym, że to jest po prost u pol ityka ojc a chrzestneg o mienie czasu, ale oczywiście pewn e rzeczy zostaj ą zostały w w Polsce oraz uwag a wg pan a zmiana wisia ła na tes t ten dziesiąty z rzędu, kiedy film powstał 1 z n iewielu firm, kt óre tak naprawdę opowiada ł o wsp ółczesnej Polsce tak zw ie się Polska kinematografia Bóg wojny potrafi ą sob ie t ą transformacj ą poradzić, gdyż sprzed rozmawiali śmy o psac h, kt óre takim p ierwszym filmem gatunkowy m by ły po osiemdziesiątym dziewiątym rok u robione on a co jako ś tak naprawd ę tak tak i wulgarny spos ób opowiada ły o nowe j Polsce długą prze z lat a dziewięćdziesiąte w zasadzie powstawa ły filmy, kt óre do tej poseł opowiedzieć n ie potrafi ł długu też interesy firm chyb a takim spo łecznym, kt óry potrafił rzeczywiście ugryźć te n temat nowe j rzeczywistości one dalej jak o pacjen t kinematografu 120 lat osob a, a także ty m znow u opowiadaj ących o Polsce już 4 RP, a tak uznane zosta ło tak mog ą oczywiście w iele historycznych film ów, które ta m, gdzie si ęgają do przeszłości mieliśmy te ż prze łamanie kr ęcenia tyc h adaptacji lektu r szkolnych, al e oczywiście cały cza s i polskim Polska literatura rodzen ia boryka si ę troch ę problemów z probleme m opowieści o wsp ółczesnej Polsce tak im chlubny m wyjątkiem jest oczywiście te n dług który, który potrafi ugry źć ten te n skompl ikowany proce s transformacji ustrojowe j tyc h wszystk ich rzeczy, które raze m przez taki t o by ło także w iek to co by ło długu dl a mn ie przełomowe t o, że o n, jakby opowiada ł o h istoriach ludzi z sąsiedztwa to nie t o n ie byl i jacy ś bogac i menedżerowie, kt órzy nagl e w wpadl i w kłopoty tylk o tac y w ch łopacy z miasta z os iedla w, kt órzy z dnia na dzień nagl e Stali si ę ofiar ą prze śladowań grubszeg o cwaniaka z z tego z teg o osiedla cz y b ieg potem by ł by ł okre s Smarzowskiego, które jednak mimo wszystk o był mocno h iperboli by ł tak i mizerny t o wszystko to by ło dobre, al e nim ma m wrażenie, że d ług jedna k bardziej by ł bardziej prawdz iwy trzyma ł si ę właśnie bardziej dla zdrow ia w tej branży wykładu o tym jak prawdz iwe prawdziwe tak mo żna było mo żna by ło ta k tak narysować tak to si ę rysowa ć i Hyper woli dawa ć żeby, żeby się, żeby zrobić z teg o taką militarną odpowied ź w styl u Smarzowskiego, a ta m wszystk ie proporcje zosta ły zachowane ta tam si ę wizyt ą taką żyzne tak iego grudniow ą listopadowego n ieba polskiego gdzie ś ta m z końca z po łowy la t dziewi ęćdziesiątych czu ć t e gdzieś ta m przed fason y tanie p iwo, kt óre się kupuj e jakiejś budc e na Grochowskiej i to to te n to autentyczn ie oddaj e klimat epok i i jest autentyczn e w cz y tak jest czy tak ą historię mo żna, by znale źć dz isiaj w ma m wrażenie, że niekoniecznie, ale te n trend t o nie znacz y że, że nie ma jaki ś problem ów z nowe j l igi przecież dyskutujemy ca ły czas są omawia VAT-owskich maf ia paliwowych, kt óre s ą zaangażowani byl i w funkcjonar iuszy r óżnych s łużb i cwan iacy z różnych urz ędów podejrzewa m, że tak ie h istorie istnieją natomiast ma m wra żenie, że niekoniecznie musz ą dotyczy ć w łaśnie tak ich s ąsiadów ludz i ludz i z sąsiedztwa ch łopaków w czasie zdarzenia nied ługo Solid Gold zobaczymy cz y na polskie poradzi ła sobie z drug im etapem transformacj i chyb a n ie z życia odpowiedź na temat długo n ie w iem czy pami ętacie, że ta sprawa no i ci ludzie bohaterowie teg o długu zostal i skazan i faktycznie i ta sprawa nawet trafi ła do pan a prezydenta do u łaskawienia, bo był tak i pote m d ługów nast ąpiło tak ie wzmo żenie, żeby ich ułaskawić nas z koleg a redakcyjn y pisa ł reporta ż w og óle o tyc h ludz iach i pojecha ł z więzienia, żeby si ę z nim spotka ć autentyczn ie jak wr ócił powiedział, że naprawdę re żyser trochę przesadził t o n ie byl i tacy w łaśnie fan i zwykli prost y b iznesmeni t o byli po prost u gangsterzy Trafika anal iza dziesiątek także, że Izrael ocenie ta czase m biorcy n ie obc inali swo im wierzycielom g łówna i jedno ata k t o w łaśnie został o pragmatyk ę zwi ązane ch łopacy z s ąsiedztwa pytal i wczoraj skargę pami ętajmy jedna k telewizji komercyjnych trzeb a zrobi ć progra m, kt óry prowadzi łby 1 na bohater ów długu, al e te ż bohaterów d ługiego wyroku i morderstwa popełnionego jak mas z tyc h, który bardzo mocn o atakowa ł tak słusznie chodziło po prostu o t o, że te n program wymyślony wtedy ma by ć progra m probleme m problemem okryl i realnyc h h istoriach i to wyglądało moje odczuc ie, jakby tak, ab y taka promocj a n ie tak i teraz t o c o pow iem pewna zbulwersuje n iejednego tak jak wtedy bulwersował zreszt ą imię samego, mimo że autore m tyc h słów, ale mog ę obrazi ć m łodego Polaka trzydz iestoletniego, który my śli sobie, je żeli za cenę od s iatki b ędę pote m celebrytą pytanie, je żeli prem ier, że w sprzedaży rozum ie, że ka żdemu z 22 szansę, a 1 mówi, żeby dawać szans ę jeszcz e więcej drugą, a nawe t trzeci ą, więc nie tyc h c o wted y, ale tych opowieści hollywoodzkich tak ich w łaśnie ch ęć zostania celebryt ą prowadzi ła d o na drog ę przestępstwa n o właśnie ten jest dokładnie to n ie jes t tema t Ludwika cele m jest taki, że ludzie zamieszczają mie ć własne śniadanie w g wi ęcej są dopiero gd y mogli ta m zamieści co ś na dalek o bardz iej atrakcyjnego tylk o m imo wszystko n ie pa ństw, aby własnym z no żem na własne sko ńczyć tak, al e ta h istoria tych 2 chłopaków mi niezależnie o d teg o jak bardz o byl i trwania 3 też nie byl i cwan iacy te jednak n ie była h istoria ludzi kt órzy, kt órzy w pragn ę jakie ś chwały celebryt y niema w sumie jes t cz y, nawet jeżeli rozumie, że f irma swoją polityk ę prawd ę, bo trochę inna to i tak by ludz ie zaszczuci c o byl i częścią system u, których zaszczuta n o n ie zmienia faktu, że rzeczywi ście byl i zaszczuci no dobrz e tyl e f ilmowych i refleksj a natury moralnej opozycji ci ostatn i dzie ń zgłoszenia kontrkandydat te n klub te n fran t kontrkandydat ów Kidawy Błońskiej na je j ca ła Polska obstaw ia będzie nie b ędzie będzie Zając n ie b ędzie Zająca celu samotn ie wziąć udzia ł w wyścigu zwan y prawyborami cz y takie istotne tak naprawd ę w grunc ie rzeczy ta pan i się specjaln ie paliwowego do bran ia udziału w tym wy ścigu, bo wiadomo, że ten wyścig n ie jest nie s ądzę, żeby tak a z nich n ie chce uczestniczy ć czymś na co mo że przegrać w Ameryce staj ą do prawyborów jakoś te ż n ie wiedz ą, że tylko 1 może wygrać, ale też w Polsce ro śnie jeste śmy w Polsce jedenasty m przegrać prawybor y do teg o buduj e karierę polityczną taka jes t udział w taki ma już my ślę, że do świadczenia z poprzedniej prawybor ów w 2010 roku, k iedy Radek Sikorski zmierzy ł si ę z Bronisławem Komorowskim bez pokazują, że to niewiele może na ty m wszystk im wygrać za Radek Sikorski pote m zosta ł szefe m MSZ tonęły on e pamięć nie m ieli tak marszałkiem Sejmu by ł na fal i pewne wted y wznosz ącej i to w prawybory nie przeszkodzi ły tak nawe t dz isiaj tak ważne jest także ludz ie się boją n iestety w prawyborach bo gdyby kto ś, kto naprawd ę chc e rz ądzić Platforma Obywatelska n ie polską wygra ł prawybory t o musiały stan ąć do bardzo trudne j kampan ii prezydenck iej wted y przegrywa walk ę o przyw ództwo Platformy Obywatelskiej, a jeżeli przegr a w prawyborach to prawda często też nie u łatwia wod ę walk i przyw ództwo Platformy Obywatelskiej ze zbie żności terminów powoduj e, że naprawdę trudn o będzie znale źć jeg o kontrkandydata, ale to n ie są jednak t e same alb o to żsame nawet wybor y, że przynajmniej w te j chw ili tak zostały ustawione Grzegorz Schetyna dosy ć, czyli obecn y l ider Platformy dosyć zr ęcznie rozgrywać tak ustawi ł, żeby w łaśnie ktoś, kt o będzie kandydate m n a na kandydat a na prezydenta nie n ie by ł ty m człowiekiem, kt óry mo że m u odebra ć władzę po prost u na m, wi ęc tuta j nie ma m ówi na wystaw ie pan i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do teg o wy ścigu ustaw ia te prawybor y ewentualn e, je żeli w ogóle do n ich dojdzie jak o tak i naprawd ę konkur s pi ękności pan i Kidawa Błońska nie ma asp iracji, żeby odebra ć Grzegorzowi w ładze Grzegorzowi Schetynie, a wi ęc je j konkurenci raczej te ż nie powinni w ty m kierunku tylk o uwa żnie prezentowa ć swoj e walor y i jeżeli chc ą mie ć szans ę uzyskan ia tej nom inacji tyle na węglu mamy takie wra żenie, że dla Platformy poselskie cały proces prawyborów jest kompletn a strata czas u, by zostawi ć dl a Platformy może tak na pewno dl a Grzegorza, który faktycznej klas y, ale swo im bólu pozwol i przyszłość parku m y jedna k z perspektyw y interesu środowiska politycznego n ie z punkt u widzenia interesu lidera nada l na wybory prezydenckie zapasem za chwilę si ę kampan ia zaczn ie tak naprawdę robi dla Obywatelska nie ma kandydat a nie ma lekko strateg ii pracowano na te wybor y tak, aby już dzi ś pow inni wiedzieć nawe t, że nawet jeśli, kt óra ma już niedawno o tym, kandydata miasto służby powinny ta k jak scenariusze wiedzieć, gdz ie pojechać, w którym jes t m iejsce Polski, żeby troch ę zgarn ąć g łosów wiedzieć, jak ie tematy porusz ę tę kampani ę mam wra żenie dziś władze ca ły cza s o t o kog o wystawić co ś tam z ty m oporem materii w łaśnie ludzkiej borykając je śli chodz i o kandydatów n ie mają czas u tak naprawd ę ustali ć tego jak ta kampania z perspektyw y praw obywatelskich wygl ąda, więc mam takie wrażenie nie tylko tracąca, al e te ż szansa, żeby t e wybor y, które stanowi grają ca ły czas po prost u lubimy na swoj ą korzy ść rozstrzygnąć n ie wiem co na te n temat b ędzie chcia ł się, wydając mo im zdaniem kandyda t jes t na to t o jes t zostało przesądzone, że b ędzie ty m kandydate m Małgorzata Kidawa-Błońska jes t du że przy przywi ązanie w Platformie d o do teg o pomys łu, nawet jeżeli rewersem na real izm, odnosząc się one także może to by ć pa n marsza łek Grodzki i nawe t co ś tak iego wspomnia ł publicznie to nie jes t poważna kandydata, al e uwag a za z 1 strony oczywi ście masz wiedz ę i przekonan ie jest Platformie, że t o b ędzie mogło się b ędzie nasz ą kandydatką, al e z drugiej strony ma społeczeństw, kt óre ma głosować z kandydatami z pasa drogowego dan e b ędzie bardz o dobry m kandydatem z e strony Platformy Obywatelskiej będzie otwarte spo łeczeństwo mo że niewiele akademik ów formaln ie do tego prezydenta t u jednak społeczeństwo dac h nad, widząc t e zalesianie p o stronie platformerskich może być chyba tak a zagub iona i przywi ązanie do Małgorzaty Kidawy Błońskiej raczej się n ie buduj e w tym momencie odwiesza z drugiej stron y na d wiadomo Warszawa nie jako ś ta m reprezentatywna, ale te n wynik Kidawy Błońskiej w Warszawie n ie by ł zły t o jedyna tak to jes t jaki ś potencja ł do budowan ia także daje c iekawe w Polsce Powiatowej wygl ądała ju ż dzisiaj 6 okazał się jestem w czas jeszcz e troch ę czasu zosta ło i natom iast te n ta kwest ia prawyborów Platformie cz y te ż kreowan ia polityka, kt óry zostan ie kandydatem na prezydenta to postrzega m Street jak o pr óbę obron y przez Grzegorza Schetyny swojej pozycj i w part ii w mojej dok ładnie, ab y absolutnie tak, żeby si ę podzielić odpowiedzialno ścią z politykiem, kt óry m u sprzyj a i dale j w pol ityce funkcjonować tak jak by ten cz y ta k tak to chyb a należy postrzegać an i n ie n ie poszuk iwanie egzotycznych kandydat ów takich w łaśnie marsza łek Senatu Słuchajcie ludzie już nie mog ą się doczeka ć, żeby wys łuchać magazyn u EKG pism go ści b ędzie Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan, a zate m mus imy powolutk u schodzi z e sceny światła gasn ą barma n wycierają ostatn ie kieliszki t o tylko po ryb y pote m by ła natura informacji Radia TOK FM przed nam i za nam i Eliza Olczyk Zbigniew Parafianowicz barak dzi ękujemy progra m wyda ły Karolina Polskę i Olga Majewska realizowa ła Jana cec h Karina Polskę chyb a teg o Luksemburga n ie Strasburga tak, żebyście w iedzieli, kto tera z dzi ękuję, a gra ł tym i kartam i, jaki lo s udał grub e dzi ękuję bardz o poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA