REKLAMA

Witucki: Projekty poselskie powinny być konsultowane z Radą Dialogu Społecznego

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-19 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:45 min.
Udostępnij:

- Chciałbym wprowadzić taką poprawkę, w której w RDS znajdzie się miejsce dla projektów poselskich. Powinna być taka nowelizacja, w której projekty poselskie nie będą mogły mijać środowiska RDS - mówił w Magazynie EKG Maciej Witucki- Prezydent Konfederacji Lewiatan

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodark a jes t dziewiąta 4 to jes t magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dzi ś naszym go ściem jes t pa n Maciej Witucki na m z ty m k łopot prezydent Konfederacji Lewiatan dzień dobr y też dostęp rynk u dzie ń dobry no i c o mia łem rację tym razem zaczn ę o d s iebie w wymiarze, że do niczego jes t rada dialogu społecznego nie jest już, że w łaśnie rada d ialogu społecznego ostatnio pokazuje, że jak najbardziej przydatnyc h nale ży Rozwiń » wykorzystywać wczora j po ra z kolejny wszystk ie stron y rady napisa ł podpisa ły wsp ólnie stanow isko tysiące 30 krotności, czyli jest d ialog ape l pracodawc ów strony pracownik ów rady dialogu spo łecznego w sprawie odrzucen ia w p ierwszym czytan iu poselsk iego projekt u ustawy te j, która ma znie ść tzw . l imit trzydziestokrotno ści, czyl i pa ństwo musi pisa ć Pala umawiać si ę na spotkan ia między pracodawcami pracown ikami w radzie dialogu spo łecznego, bo nic n ie zmieni ło rz ąd daj e posłom projekt y ustaw posłowie wprowadzaj ą pod obrad y Sejmu i wszysc y maj ą gdzieś t o jes t w łaśnie mój komentar z gdzieś tę stron ę społeczną tak wiele bardzo grzeczneg o zgadzam się z komentarz a pana redaktor a dlatego uwa żam będziemy na d ty m pracowal i, żeby wnieść poprawk ę do, al e to nie może systemu, al e i, al e uwaga reprezentujemy wszystk ich polskich pracodawców i wszystk ich n ie cz łonków i wszystk ich członków i wszystkich cz łonków przy du żą cz ęść polskiego dotkni ętą reprezentują część pracodawc ów i spor ą część pracownik ów, ale n ie wszystkich związków już tak al e, ale jednak jest tuta j powstała wszyscy si ę pod nią podpisujemy to n ie jest ustawa i my chcemy wprowadzić chciałbym bardz o wprowadzi taką poprawk ę, w której znajdzie się w radzie d ialogu społecznego m iejsc dl a projekt ów poselsk ich przyspieszony proszę bardz o bezpieczna ścieżka t o czasami może by ć potrzebne ale, ale pow inny by ć nowelizacj ę ustawy, w której t e projekt y poselskie nie będą mog ły mie ć tego środowiska, kt óry jak widać jes t stan ie między prezydentem Solidarnością chciały panem projekt y poselskie tak że musiały by ć konsultowane z radą d ialogu społecznym absolutnie jeśli mam y mieć nowoczesn e pa ństwo przew idywalne środowisko dl a dl a firm tak może być czeski jak ąkolwiek w ódką często krotności cokolw iek innego dwudzieste urodz iny wyprzedzać, ale w iata s łuży radą po s radą posłom lew icy, którzy konsultowal i jak zachowa ć si ę w sprawie trzydziestokrotności n ie widzieliście pytań z zewnątrz n ie konsultowali ma m nadziej ę by śmy dostateczn ie s łyszalny w mediach żeby, żeby pos łowie mogli sob ie wypracować stanowisko tema t tego, że taka, że bardz o prosz ę tzw . podatku od najbogatszych Katka k ilka utknęła w taki żyjemy czasach to n ie jes t podatek od najbogatszych Bogacz wyp łacą akurat podatku n ie maj ą dochod ów w formie, który jes t ozusowania trzydziestokrotności to jes t podatek od rozwoj u nic innego jes t podatek od 350  000 ludzi m łodych średnio młodych ludzi pracuj ących n a na rozwojowy stanowiska i pracujących nad rozwojem tego kraju n ie jest t o podatek najbogatszych tylk o o d rozwoju już n ie mówiąc o ty m, że składka t o n ie podatek to po pierwsze po drug ie przypomn ę, że chodzi rozmaw iamy tutaj być mo że tak niesk ładnie o te j propozycj i pos łów PiS-u, b y zlikwidowa ć si ę l imit w op łacaniu sk ładek na ZUS prze z niekt órych etatowyc h pracownik ów w Polsce zatrudn ionych, którzy przestaj ą w pewny m momenc ie płacić składki ZUS po t o, by w przysz łości dostawa ć wy ższe emerytur y i właśnie dlateg o chciałem z pane m porozmawia ć, bo myślę, że nasi słuchacze ju ż wielokrotnie s łyszeli w ostatn im czasie dyskusji na tema t tej 30 krotności o ty m kto jes t za, kt o jes t przeciw przec iw prem ier Gowin nie wiadomo jak zachow a si ę lew ica mamy ogromn y proble m z zasad ą dobrej legislacji, bo jes t ju ż po łowa l istopada zmiana mia łaby wej ść w życie 1 stycznia jes t dosy ć późno by ć mo że rz ąd robi to po t o, b y prezydent ustaw ę zawetować nie w iadomo tak naprawd ę, o c o chodzi, al e czy pa n jak o przedstaw iciel pracodawców skup ione w Konfederacji Lewiatan by łby w stan ie zawrze ć tak i komprom is zostaw iamy zasad y trzydziestokrotności ta k jak on a funkcjonuj e, a dl a os ób najlep iej zarabiaj ących wprowadzam y wy ższy podatek PIT t o może zaczn ą wszystkim o d początku w iemy ju ż powiedziałem pocz ątek Cameron odpowiadam pyt a kto ś, wi ęc mam y dzisiaj zakontraktowane z e społeczeństwem dziesi ątki miliardów z łotych wydatk ów be z pokryc ia jak imi ę wiarygodno ści obietnice wyborcze z p ierwszej drugiej kampanii zosta ły wprowadzone natomiast n ie mamy pokryc ia stra t na drugi tes t wiarygodno ści po tytu łem, gdz ie znajdziemy na t o pieni ądze na rząd powiedział, że pieni ędzy nie ma wszystko we źmie kredy t cudownie i inne media, ale prawda spraw ę, że mamy zaskoczen ie w ci ągu tak pocz ątku pierwszej sesji, że sesj ę sesji przez mniejsze z ło mamy temat trzydziestokrotno ści mam y temat akcyz y na alkoho l i pewn ie k ilka się ma nale żeć jakieś f irmy spiritus znaczy m y mam y tak te ż mamy zamówią na tym samym okresie m ieli jeszcze miesiąc tem u s łyszał o ty m, że ustalon y plan wzrostu 3 i 3 % rocznie, kt óry zmienił si ę z godziny na godzinę z dn ia na dzie ń na 10 % jest tak że wi ęcej zarobią dl a mnie jes t lekko je mógł wrócić do pytan ia zwracam się sko ńczy wątki zmienia nie będzie mia ła trzyma ć tego w ątku innym w iemy dz isiaj teste m wiarygodno ści rządu mam za chwileczk ę exposé będzie t o czy potraf i wprowadza ć ob ietnice, na które nie ma pieniędzy tyc h rzeczy wiarygodny spos ób przyzn a się publicznie n ie ma m tyc h pieniędzy i chcia łby najbliższe 4 lata najbliższą kadencj ę usiąść z e stronam i ustawić mo żemy teraz teg o uratować byśmy w tym apelu tym pan wspomina ł radę spo łeczną napisali chcem y się spotka ć i rozmawia ć o ca łościowych rozwi ązaniach dla systemu tuta j akura t op ieki op ieki społecznej, al e trzeba usiąść razem pan premier w piątek przed wyborami już zara z po wyborach si ę spotkać z e środowiskiem pracodawc ów związków zawodowych my śmy t o natychmiast odpowiedzieli 2 dni po wyborac h do dzisiaj n ie mamy dat ja oczekuj ę tego, że w przysz łym tygodniu we wtore k środę dz isiaj pa n premier powiatowy expos é cz y tygodn iu we wtorek środę umie na trzec im piętrze w tak im pokoj u zapraszam wszystkich i rozmaw ia może pan a ja do premiera pana prem iera przyszedł pan prem ier oczekuje teg o w dz isiejszym exposé przepr aw zaprasza m do mn ie na pierwsze drugie pi ętro w KPRM n ie ta będzie Arka stoczym y słonych paluszk ów i b ędziemy uczciwy spos ób rozmawia ć o tym jak wyj ść teraz sytuacj a, w której dziesi ątki miliard ów z łotych musimy finansowa ć widzi pan, który pasowa ł w walkac h jak c o o konkretac h cz y poparł pa n podn iesienie podatku dl a najbogatszych, bo t o, b y było ustaw ienie we w łaściwy sposób dyskusji też oczywiście n ie od noweg o rok u za p óźno, ale n ie możemy pozwoli ć na to b y w dyskusj i publ icznej mówić o sk ładkach na ubezp ieczenie spo łeczne likwidacji trzydziestokrotności jak o jak o jak ich ju ż sprawiedliwości spo łecznej wobe c osób, kt óre du żo zarabiaj ą, bo sprawiedliwość spo łeczną zrealizować mo żna w systemie podatkowy m ani sk ładkowych, wi ęc pyta m pan a czy byłby pa n got ów na zgodzić się na t o b y te n podatek pomie ści po to, w łaśnie, by unikn ąć likwidacji trzydziestokrotno ści odpowied ź brzmi tak, ponieważ n ie mam y innego rozwiązania z pełną świadomość dziesi ątek miliard ów złotych nie ma wydrukujem y w państwie nie wyprodukuje samo w sobie dysk u z tym zmiany system u podatku podniesienie podatk ów jest n ieunikniony w Polsce dla przedsi ębiorców także to jes t pytanie czy rok dl a os ób prowadz ących działalność gospodarczą rozliczaj ących si ę liniową 19 określono żadnych, żebyśmy tych ludz i, którzy dzisiaj młodych ludzi, kt órzy dzisiaj ju ż zaczynają wypisywa ć umów o pracę co jes t z łe, bo przychodz ą sami chcą rezygnowa ć z umów o pracę w f irmach i przyznać bądź gospodarczych są przekonan e, że w tym syste m, kt óry dzisiaj działaczy tak iego przegania ludzi z 1 narożnika drugi to warto szuka ć za chwileczkę b ędziemy zużywać spełni jedn o słowo dzia łacz gospodarczą ora z opodatkuje osob y n ie l iniowym hitem jest w ty m usi ądź rozmaw ia podatki trzeb a będzie podnieść wydatki rosły tutaj nie może tych c o dotyczy bo, choć brzm i tak podatki b ędzie si ę podnieść, chyb a że rz ąd byłby tak wa żnej wycofa ł si ę z du żej cz ęści swo ich zrealizowanych podobn o jest realizacja poza tym postac i wiem będę opłacała nie ma m z czeg o to danie dopiero 13 realizacji naw iedzi pan, bo by ć mo że właśnie teraz dochodz imy do jakiegoś punkt u, w kt órym jest przestrze ń do dyskusj i, bo trudn o byłoby powiedzie ć, że n ie r óbcie n ic n ic nie zm ieniajcie radzić sob ie z realizacj ą ob ietnic wyborczych, ale jak rozum iem pa n sam potw ierdza, że s ą niejasności nawe t wręcz niesprawiedliwości w system ie podatkowy m dotycz ącym np. opodatkowania os ób prowadz ących działalność gospodarczą być może tam jes t źródło czytam jest m iejsce do teg o, b y podyskutować jak to nowość dzi ś są różne trzeba teraz teg o zrobi ć to w ten spos ób, żeby nie zniszczy ć dynam iki polskiej gospodarki, bo można bardz o łatwo powiedzieć Włoch ma du żą szarą stref ę z dn ia na dzień zlikwidujemy szarą stref ę we włoszech b ędzie mie ć fantastyczne przychody bud żetu w łoskiego tylko zab ijemy włoską gospodark ę w Polsce r ównież mo żemy powiedzieć o podatku od trzydziestokrotności zabi ło polską gospodarkę trzydziestokrotno ść uderzyłaby najbardz iej rozwojow ą cz ęść polskiej gospodarki ten znajdz ie najlepsz e stanow isko najwyższą wartością dodaną t o jes t, ale komunikat, że tak niesp ójne komunikaty trzeb a na kongres ie nowoczesne j dystrybucji pierwszym zreszt ą w Warszawie świetnym, gdzie byliśmy cz łonkiem rady taki sa m by ł partnerem medialnym wiedzieliśmy, że tak i ta m, że wszysc y szefowie sieci handlowych m ówi prozą 1 wydarzeniu jest dokona ć mówili o tym, że oni dzisiaj nie b ędą inwestowa ć, bo n ie wiedzą, o czym dowiedz ą się jutr o o godzinie dwudz iestej drug iej w ramac h dyskusji trzydziestokrotno ści znacz y bra k położenia 12, gdy nie mam y pieni ędzy dziesi ątki miliardów rozmaw iajmy o ty m, taki plan na 4 lata powoduj e, że marzenia o inwestycjach może będą realizowa ły f irmy państwowe pod nakaze m politycznym, al e nie prywatn y biznes no mnie si ę wydaje, że nawet n ie w iem czy najgorsza, ale by ć mo że nawe t zaryzykowałbym pow iedzenie zabawn a w te j dyskusji trzydziestokrotności jest t o, że sam i pos łowie PiS - u w uzasadn ieniu projekt u ustawy wpisali, że nasze morz e nie udać mo że się uda ć zebra ć proponowanych pieni ędzy cz y planowanyc h pieniędzy w łaśnie za la t, dlateg o że na rynk u prac y w umowac h o pracę występują t e niesprawiedliwo ści arbitraż i że mo że się okazać część osób przejdzie na t o samo zatrudn ienie, czyli sami pokazuj ą m iejsce, gdz ie mo żna by łoby zastanowić nad u łożeniem na now o spr aw podatkowych t o zostawiam c o prem ier dz isiaj powiem expos é w czeg o pan oczekuje jak o przedstawiciel przedsiębiorców celowo chciał us łyszeć o d premiera m inister przedsi ębiorczości zlikwidował pan niezadowolony takie boi się boi się, że premier powiedzia ł wszyscy oczekujem y po coś o bezpieczeństwie pow ie co ś o ekologii, bo t o rozwój tak, bo to jest tak n ie jest wyszedł sztyga r kopalni powiedział drodz y państwo, że najbli ższe 4 lata będzie si ę zajmowa ł fedrowanie węgla t o wszyscy w iemy, że ka żdy nowoczesn y premier ka żdego nowoczesnego pa ństwa Europy b ędzie zajmowa ł ekologi ą bezpiecze ństwem i rozwojem mia ł pan, że to s ą oczywiste oczywistości ja by m oczekiwa ł tego, że prem ier pow ie co ś w łaśnie wr ócił do swojej konstytucji biznesu i pow ie dobrze przez ostatnie 4 lata n ie zawsze byliśmy przewidywalni ot o teraz zgodnie z deflacj ą z pi ątku przed wyborami powo łuje w przysz ły wtorek na drug im więcej tak i t d. okrągły stół, który b ędziemy rozmawia ć jak sfinansowa ć def icyt finansów publiczny, który jasn o te ż manewry dwudziestego tak premier n ie może powiedzie ć, bo PiS przed wyborami m ówił, że wszystko pieni ądze dop iero po wyborach, m ówi że niema już jeste śmy po wyborach czy wr óćmy do zdrowyc h czasów, w których nie wszystk ie Witnica wyborcz e były realizowane dzisiaj mamy takie czasy, gd y raptem punk t honoru staje się zreal izowanie wszystkiego c o si ę powiedzia ło kampanii n o może też o tym w ten spos ób n ie pociągniemy d ługo do tego jak oczekują uczc iwego postawienia temat u tak jeste m gotów rozmawiać w iem, że nie ma m na wszystk o pieniędzy ta k w duch u dialogu chc e się spotkać ze wszystk imi sprawam i jak najszybc iej pokaza ć przew idywalne środowisko najbliższe 4 lata był trzec im wypadku wszyscy żyjemy w domys łach spekulacjac h, a tylko opowie ść o kl imacie bezpieczeństwie na drogac h i rozwoj u, jaki rozwój skor o tak pan u powiedziałem wszysc y czekam y na to cz y jutro zmieni nam si ę system y obci ążenie naszych pracownik ów t o tuta j inwestycje bardzo będą się pewnie wyrwa ł do przod u pan Maciej Witucki prezydent Konfederacji Lewiatan bardzo dzi ękuję za rozmow ę dzi ękuję bardzo informację w rad iu TOK FM po informacjach druga część magazyn u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA