REKLAMA

Nowy rząd, nowe plany, choć ten sam PiS...

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-19 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:48 min.
Udostępnij:

- Zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS, podwyżki akcyzy, ceny prądu - czego możemy spodziewać się po dzisiejszym expose premiera Mateusza Morawieckiego i planach rządu na najbliższe lata? Dyskutowali goście Magazynu EKG: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Piotr Maszczyk, Janusz Jankowiak

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodarka to jest drug a część magazynu EKG Maciej Głogowski dzie ń dobr y w naszym studiu dzi ś pa n dr Piotr Maszczyk szko ła g łówna handlowa w Warszawie dzie ń dobry panie doktorze dzie ń dobry pan i dr Beata Gessel-Kalinowska ve l Kalisz Kancelaria Gessel dzie ń mi ędzynarodowy arbiter tak t o moj a piłkarski ważne od nie jeste m s ędzią, więc sędzia międzynarodowy jest 10 × lepsze krajow e w łaśnie to op łacanych co znaczy mi ędzynarodowy Rozwiń » arb iter nie znajdował BiT oznacz a t o, że relacje gospodarcz e pomi ędzy przedsi ębiorcami istnieje taki do ść maj ą zdan iem dobr y sposób rozstrzygan ia sporów, czyl i arbitra ż, czyl i arbitraż gospodarcz y i bardz o często pełnią funkcj e w ty m mianowana prze z przedsi ębiorców jako arb iter sprawa g łównie w sprawach międzynarodowych jes t te ż cz łonkiem sądu Międzynarodowego w Paryżu i sesj i bardzo dzi ękuję t o poważna sprawa dzie ń dobr y pani doktor dzień dobry pan Janusz Jankowiak Polska rada b iznesu dzień dobr y żadnych mi ędzynarodowych cz y Polska rada b iznesu narodow a nie zmienia nasz a narodow a tam Chodorkowski n ie zrażają ich Polska Polska pa ństwo nasi s łuchacze mogl i już us łyszeć w informacjach, cytuj ąc za mecenase m Wawrykiewicz czem u jest wyro k z UE w sprawie, na które wyrok, kt óry dzi ś czekaliśmy spos ób powo ływania s ędziów przez upolitycznioną inne OKS n iezgodne z prawem un ijnym będziemy oczywi ście komentowa ć t o to orzeczen ie, ale my ślę, że poczekam y jeszcze chwil ę, b y us łyszeć n ieco wi ęcej, jak i jest dok ładnie ten wyrok to znacz y jak mo żna co s ędziowie uznal i ca łą pewno ścią za niezgodne z un ijnym prawem jak odnosz ą si ę d s . kt óre były przedm iotem badan ia przypom inamy, że spraw y dotyczyły wymuszoneg o ustawą PiS stanu spoczynk u ów sta n spoczynk u s ędziów Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzaj ąc si ę na t o wnie śli o ustalenie swojego stan u do Izby prac y Sądu Najwyższego, al e wedl e ustawy pow inni wnieść tę spraw ę do Izby dyscyplinarnej na c o izba prac y zastanawia ła się spyta ła Sułek właśnie cz y mo że zająć si ę tymi sprawami tyc h sędziów zam iast Izby dyscyplinarnej, poniewa ż wyst ępuje w ątpliwość cz y izba dyscypl inarna daj e niezale żność gwarancj e niezawis łości s ędziów podobnie zreszt ą w trzeciej spraw ie dotycz ącej odwo łania s ędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego by ła w ątpliwości jak należy patrze ć na t ę izbę dyscyplinarną, która jes t powo ływana prze z w ątpliwą krajową radę s ądownictwa tak na m pol itycy po komplikował t ę prawn ą rzeczywisto ść, kt óra wp ływa na ocen ę praworządności w naszy m kraj u dobrze powiedziała pani mecena s tak jes t pan ie redaktorze mo że tutaj n ie mamy n ie mam y wyrok u sądu taki p ieszy informacje s ą tak ie, że wyro k zgodny z c o do zasady z opini ą rzeczn ika z łe rzecznik s łużb m ówił, że n o w łaśnie z, że żadne z zasad y rzecznik m ówił tancer z stwierdzi ł, że po p ierwsze, żadnej gwarancj i niezależności KRS-u zbywaj ą plenarne s ądowniczej i Izby dyscyplinarnej w sądzie bra k niezawis łości i tuta j znaczy to oszcz ędność wg podstawowe j kwestii, jak a jest zasada te j prawo jedna k zasa d praworz ądności tr ójpodział w ładzy w ładza sądownicza nie może być zale żna od w ładzy wykonawcze j, czyl i rządu nie może by ć zale żna od w ładzy ustawodawcze j, czyli Sejmu na ty m polegaj ą zasady praworz ądności 3 władze pow inny się wzajemnie ścierać, bo t o, ab y uzyska ć pewien normaln ie kompromis wszystk ie reformy, które by ły prowadzon e prze z ostatni 4 lata doprowadzi ły do teg o zdan iem rzecznika zdaniem n ie tylk o rzecznika, al e zdan iem komisji weneck iej zdan iem wielu wydzia łów prawa pap ierze w dzisiejszy wyro k i opinia rzecznika jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ od w ielu lat cały cza s istnieją opinie protest y właśnie, bo jak mówi konwencj a wymagaj ą komisja weneck a uchwa ły wi ększości wydzia łów praw a na uniwersytetach, al e tak szacownyc h jak Instytut Jagielloński cz y z warszawskich t o są to n ie żadne zaskoczen ie tak t o sytuacja narasta ła natomiast rząd w og óle si ę z tym, jakby mierzył an i rząd an i prezydent uważali, że wszystkie t e op inie wszystk ie te op inie wyra źne też na ulicy, czyl i w protestac h organizowanych przez organizację wolne s ądy prze z inicjatywy spo łeczne, że są, że n ie mają racj i bytu nie maj ą oraz n ie mają racj i wszystkie osob y, które protestują pani mecenas pa ństwo ta k jak na autostradzie prawda wszyscy jad ą do przodu jest otyły, lecz on i wszyscy myl ą Jenie pan i mecenas pan i powiedzia ła że, że ten wyro k, jeżeli tak i jest nie jest zaskoczen iem a jak a jest kompakt y cz y konsekwencja b o, a cz y przecie ż mam y s ędziów powoływanych prze z te przez t ę kar ę z no t o wszystko jakiś t o s ą praktyczne konsekwencj e życzenia tak cz y braku brak u niezale żności sądów nie n o bo je żeli orzeczenie, mówi że n iema niezależnych niezawis łych sądów to jak to wp ływa na t o c o w Polsce s ądy są przecie ż wydają orzeczenia wyrok i s ą ludzie, kt órzy tymi sądami honorowo co t o znacz y wymiar p ierwszy c o znacz y bra k po moich ludz i n ie rozumiej ą znakomitej ma si ę c o znacz y niezależność sądów wydaje si ę pewn e poj ęcie abstrakcyjn e, ponieważ nie maj ą nośność może na s na c o dzień wszyscy z wymiarem sprawiedliwo ści obiad najgorzej n ie mieli natom iast to oznacza to wystarcz y wr ócić d o np. wypadk u komunikacyjnego kolumny pan i prem ier Szydło, która o d ponad 2 lat jes t nierozstrzygnięta gin ą w prokuraturze dowody my ślę, że t o pokazuj e z tym mo że si ę zmierzy ć obywate l Kowalski natomiast, je żeli chodz i o konsekwencj e i na czy m poleg a na wszelk ie konsekwencje, gdyby okaza ło się, że wyrok jes t rzeczywi ście zgodnie z ty m przepisem rzecznik ta m czas to by ć rodzaj konsekwencji jeśli jes t tak a, że mo żna b ędzie może będzie mo żna uzna ć, że Wojnowski decyzję KRS są niewa żne i wted y ta oraz remont na prawdę m ówiąc po prost u s ą nieważne wstrzym a żadnych dzia łań 500 sędziów zosta ło wyznaczonych bezprawnie c o si ę dz ieje z ich orzeczeniami to w łaśnie się pytam c o si ę dzieje teoretyczn ie czy żyjemy w państwie prawa pa n prawda wydaje si ę, że t o c o powinno nastąpić n ie mo żna uchyli ć wszystk ich orzeczeń blok t o znacz y, że ka żdy, kt o czuj e, że jego orzeczenie jes t n iezgodny z przepisami prawa m a do tego ścieżkę prawną, ponieważ nie mo żna zrobić teg o taki spos ób się uchyli ć wszystkie orzeczen ia czy będzie, je żeli ja na podstaw ie tego wyrok u c o uważam, że spraw w mojej spraw ie wyro k wyda ł sędzia, kt óry jest powo ływany n iezgodnie z tak pow inny obowiązywać zdawalność też mieszad ło tak maj ą ścieżką ma to na raz ie tu post aw kropkę bardzo pan ie dzi ękuję za ten pierwszy komentar z, a pa ństwo naszy m słuchaczom chcia łem tylk o jeszcz e powiedzie ć, że m imo, iż ju ż niebawem b ędzie wyst ąpienie pan a premiera Morawieckiego, kt óre b ędziemy oczywi ście transmitować t o o spraw ie KRS r ównież b ędziemy informowa ć na tokfm PL na bie żąco będziemy opisywa ć komentować wyro k z ła tak że n ie pom ijamy teg o tematu b ędzie mo żna śledzić co dzieje si ę w spraw ie orzeczenia s ól, która no może mie ć kap italne znaczenie dlateg o jak b ędzie funkcjonowa ła ta cudzys łów reform a s ądownictwa wprowadzon o w Polsce prze z prawo i sprawiedliwo ść EKG gośćmi magazynu EKG s ą pan i mecena s Beata Gessel-Kalinowska pan Janusz Jankowiak pa n Piotr Maszczyk dzisiaj pa n premier b ędzie miał swoj e exposé co c iekawe nie ma jeszcze umowy koal icyjnej między PiS -e m porozum ieniem, a solidarn ą polską mo że to może to nie jes t tak istotne nie ma te j umowy już prem ier b ędzie ogłaszał co b ędzie ten nowy rz ąd robi ł t o taką, jak a c iekawostka chciałem powiedzieć czy doda ć jako ciekawostk ę al e zan im zapytam co w tym expos é to tak a rzecz bardz o istotna pa n prem ier Sasin wicepremier og łosił wczora j, że nie b ędzie podwyżek ce npr ądu dl a indywidualnych odbiorc ów w 2020 roku, czyl i c o mam oczekiwać jakiego ś znow u ustawoweg o zamro żenia chodz i w icepremier m inister aktyw ów państwowych, m ówi że podwyżek n ie b ędzie ufam y temu n ie wiem na imprezach jak muzeów jes t jaki ś Urząd Regulacji Energetyki, ale przed wszystk im pa n premier Sasin jak o m inister aktyw ów jest właścicielem tyc h spółek energetycznych, które uzyskuj ą o d podwy żki, wi ęc rewanż pierwsze pytan ie też zna ć po p ierwsze, pan, al e si ę Kręgiel w łaśnie tak jak pan w icepremier z rąk mówili r óżne rzeczy w iele rzeczy powiedzia ł cz ęść z n ich zrealizowała, al e s ądzę tak pobie żnie na to patrząc wi ększość jedna k nie, al e tak ie pytanie, który p ierwszy się nasuwa takie deklaracj e tak ie, kt o za t o zapłaci w ie pan to nie jest bank i to zapowiedź to nie jest na raz ie p isarz, jak ie same pytania nie jes t tak wiele si ę ju ż, kt o ob iecuje ludz iom, że prz y rosn ących kosztac h produkcj i energ ii rosn ących kosztach dystrybucj i, żeby za t o nie zapłacicie znać, że t e pieniądze gdzie ś zniknął prawd a w przestrzeni kosmicznej n ie kt o za to zap łacić, kt o za t o zapłaci n o alb o wyn iku f inansowego spółki energetyczn e jak popatrzym y na wyn iki finansowe sp ółek organ energetycznych ostatn ich w ostatnim czasie c o wida ć ju ż skutki mro żenia chc ą energ ii albo też op łacona t o ostatecznie konsumenci wykonuje w postac i wy ższych ce n energii w postac i wy ższych cen produktów, kt óre b ędą kupowa ły gospodarstwa domow e, wi ęc w przyrodzie jak m ówił poseł Marzena n ie g inie n iewinnie, a pieni ądze na pewno pa n dr Maszczyk i od raz u powiedzia ł, że wierzą te ż zapewne się pan premier stał si ę bardzo wyra źnie powiedzia ł, że cytuj e mówiłem bardzo wyraźnie, że podwy żki dl a indywidualnych odbiorców n ie b ędzie i zrobimy wszystko, b o tak się stało dok ładnie, więc akurat jest poniedziałek raze m obiecuj ą, że zrobi ą dla obywatel i co ś c o abstrahując o d tego cz y w krótkim średnim czy d ługim horyzoncie czasowym b ędzie korzystn e to zazwycza j dotrzymuj ą słowa oczywi ście nie uchyl a tej uwag i które, którą pan sob ie COVEC wypowiedzia ł, że je żeli koszty produkcj i rolne j bardziej dystrybucji najbardz iej umown ie rzecz ujmując energ ii elektrycznej id ą w g órę, a dla wybrane j grup y odbiorców cen a n ie idzie w górę to gdzie ś t e koszty trzeb a ukry ć mogą musz ą one ukry ć w mn iejszym zysk u f irm, kt óre sprzedaj ą po cz ęści tak b ędzie i ukryj ą się pewnie w podwy żkach cen, b o o ty m, pan premier ju ż n ie powiedział n ic dl a odbiorc ów instytucjonalnych SA c o b ędzie oznaczało pewn ie troch ę wy ższe koszt y zakup u artykułów d óbr us ług dla klient ów i pewn ie trochę niższy zysk tyc h f irm, które sprzedaj ą, bo t e wy ższe koszty produkcj i zostaną podzielone jakie ś tam proporcj i ciężko okre ślić, jak iej zależy od teg o jak wygl ąda poda ż popyt pomi ędzy odbiorc ów n p . p ieczywa i tyc h, kt órzy p ieczywo produkują, żebyśmy konkretn ie pojecha ć bardzo dziękuję, dlatego że pan premier Sasin jeszcz e dopowiem radio ram a powiedział, że ta podwy żka dla dl a f irm ta podwy żka by ła już w tym rok u szczególnie dla du żych firm dla tych ma łych średnich udało się utrzyma ć ceny, ale nie d a si ę tego robi ć w niesko ńczoność podm ioty gospodarcze musz ą liczyć z tym, że będą musia ły p łacić za pr ąd tyle ile wyn ika t o rynkowych ce n wytwarzan ia energ ii, je żeli podmioty gospodarcze maj ą płacić tyle ile wyn ika z ce n rynkowych, a t e podm ioty gospodarcz e n p . świadczą jak ąś usługę, bo dostarczaj ą towar no t o co to ja jak o konsument też zapłacę za to, ale tego oczywiście pa n premier też n ie powiedzia ł na pewn o nie, dlatego że o tym nie wie tylk o, że nie by ło t o na rękę, ale rozbi ór logiczny wypow iedzi pana prem iera Sasina dokonany prze z pana redaktora jest znakom ita stempel podz iwu miał pan, że m ógł jakimś interpretatorem tej został n p . z Agatą, al e n ie pow ie swoim jeszcz e jeśli pozwolimy dziękuję jednak da jedno zdan ie tak dlateg o nadają si ę tylk o og ólne o jak ie jaka ś ogólna wymow a mro żenia tzw. mro żenia ce n energii w ogóle oskarża w przysz łym rok u mamy wybory n ie możemy ich w demokracji denerwować pa n zna ł zm ierza w stron ę swego ulub ionego tak konika jak to si ę mocni, czyl i pol ityki, a także ekonom iczne skutki to oczyw iste, dlaczeg o osoby fizyczne n ie będą p łaciły wyzwoleniu za nie w iemy c o osob y prawn e przedsiębiorcy będą moj e pytan ie pani mecena s, gdzie chciałbym wrócić do swojego kon ika i powiedzieć, że generalnie skutk i mrożenia ce n energ ii czyli, czyl i sztuczneg o powstrzymywania wzrost u cen, który jes t wywo łane r óżnymi czynnikami t o te n skutek generalny sprawdza się do teg o, że rosną zak łócenia w strukturach ce n w strukturze ce n w gospodarce w og óle prawd a im d łużej trw a te n okre s mro żenia ty m dotkl iwsza p óźniej b ędzie okres wychodzen ia urząd b ędzie wyborów, ale b ędzie z tego nie zawsze jakie ś wybor y się Senat dzi ś, jeżeli mo żemy co ś radzić rządzącym, ale ważne m imo wszystk o może trochę prem ierowi zasil ą za darm o oczywiście zada ń w poczuc iu obywatelskiego obowiązku proszę bardz o t o ja by m sugerował rozumiejąc tak, bo mo żemy sob ie pokpiwa oczywiście z teg o, że polityka i t d . al e ekonomia pol ityczna teor ia wyboru publ icznego s ą wa żne działy ekonom ii i rozumiej ąc, że rządzącym istnieje na r ękę nakładanie wy ższych ce n energii elektryczne j, a ich wyborc ów t o jednakowo ż wart o by ło już w tej chwili rozwa żyć ścieżkę dojścia cenn e, ale rob iono w indywidualnych docent rynkowyc h n p . w okresie cztero pi ęcioletnim tak, bo t o jest nieuchronne czy si ę stanie wcześniej cz y później nie ma c o łudzić i tak jak dr Jankowiak powiedzia ł skokow a podwy żka zabol i bardzo dawn o roz łożyli np. na 5 lat po 20 % to nie zaboli a ż tak bardzo si ę również dochod y z chwilą też akta, kt óre te n ryne k wyeliminowa ł mienie nie może si ę pojaw i, al e z łość już sta ło, poniewa ż ceny żeśmy zamroz i ja pow iem tak, że tak będzie szukać doj ścia kupią jedn o, że lekarz maj ący doj ścia słynna jest te ż forma jes t na og ólną deklaracją zako ńczy po wiadomościach forma ochron y informacji t o jes t trzecia cz ęść magazyn u EKG dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry w naszy m staw ie dziś pan i mecena s Beata Gessel pan Janusz Jankowiak pa n Piotr Maszczyk frank 3 z ł 91 g r euro 4 z ł 20 prawie 9 funt 5 zł 2 g r i dolar 3 z ł grosz y 87 K 2 nie przypomn ę mamy orzeczen ie z UE w sprawie naszeg o nasze j Izby dyscypl inarnej polsk iego Sądu Najwyższego KRS o ty m za chwil ę nawe t w trakcie transmisji w radiu TOK FM expos é prem iera na tokfm PL specjaln a specjaln y program po święcony temu c o dz isiaj Sułek postanowi ł c o zostało og łoszone prze z Trybunał postanowi ł w magazyn ie EKG na kon iec jeszcz e panią mecena s Gessel b ędę o to pytał t o będzie dlatego cz ęść pani zdziwie ń dlatego teraz pan u zdziwienia pa n Janusz Jankowiak co pan a dziwi, ale z ręcznym oczekuje się skończy to c o zacz ął przed wiadomościami proszę mo ich ani on a zmieniona, bo by ła mowa o tym, tutaj m ój kolega mówił że, że mo że sąd może rząd prze z morze rządu prowadzi ł tak iej sytuacji, że będzie opisywa ł ścieżkę dojścia do, że b ędzie podnosił cen y za energię cenę za energię technolog iczne dla domowyc h mówiliśmy o tym, dlateg o, że prem ier Sasin powiedział w gazetac h w przysz łym rok u energ ia dla gospodarzy mamy, wi ęc zrzesz a, że kiedy w te j chw ili dysk u dyskutowana kwestia decyzj e s ą na te pytania, al e na jednotorowe j tak dale j tak dale j tutaj wieloletnim planie finansowym pa ństwa na lata 20192202 była podwy żka akcyzy przew idziana w wysoko ści 3 % wprowadzaj ą dziesiątki rodzaj ów 10 i tyle je śli chodzi o kwesti ę wiarygodności tego typ u deklaracji ścieżek doj ścia, a tak to było tak dobrz e pani to n dodała, bo t o plan y rządu wcześniej g łoszone są dawn o nieaktualne tera z mamy nowy rz ąd nowe plan y, choć te n sa m PiS pan rynkowej ponad 19 obywatel może nowy w ątek prowadziły troszk ę zdziwi ły dan e na tema t teg o w jaki spos ób przebiega dekarbon izacji s łynna polskiej gospodarki okazały si ę dan e na tema t produkcj i elektryczne j w pa ździerniku w Polsce produkcj i elektrycznej ta produkcja energ ii Energa energetyczny w Polsce i po pierwsze to jes t tak że ta produkcja w ujęciu ro k do roku spad ła i spad ła o pona d 5 % skal i og ólnej c o jest mój przyjac iel Mirek Gronicki np. patrzą bardz o uwa żnie minister finansów jak pa n bardz o wa żna produkcj a cement u np. jako indykator tego c o się dz ieje w gospodarce bra k aktywno ści gospodarcze j taki ma swój w łasny wska źnik, a produkcja energ ii Energę Energi elektryczne j jes t oczywiście takim drug im wa żnym wskaźnikiem prawd a tego co się może da ć gospodarc e, ale najważniejsze jest to, że w strukturz e produkcj i ro śnie udzia ł produkcj i w ęgla kam iennego ro śnie ro śnie i t o jes t jakby przyczyne k do teg o, że deklaracje znow u na temat teg o w jaki spos ób będziemy dekarbon izacji, acz dbać o środowisko i t d . mijaj ą si ę mocno z praktyk ą zresztą tera z b ędziemy mieli ministerstwa kl imatu oddz ielne Ministerstwo Środowiska będzie mi, ale wielka sprawa jes t szersza, bo to n ie jes t krytyka tylk o polskich polityk ów, dlatego że ukazał się tak ie dane r ównież w skal i globalne j i one pokazuj ą, że generaln ie produkcj a energ ii elektrycznej z e źródeł n ieodnawialnych, czyli g łównie chodz i o gaz tutaj obra z i o w ęgiel kam ienny świecie świecie te ż ro śnie ona, czyli tob y znaczyło, że m imo tyc h tak tak iego kl imatu sprzyjaj ącego dl a ochrony środowiska i kl imatu w rzeczywisto ści no praktyk a jes t d iametralnie odmienne mo żna, b y nawe t powiedzie ć n iestety mo żna tak to było zdz iwienie pan a Janusza Jankowiaka pan dr Piotr Maszczyk w pełni mo żliwe tak jak pote m za swoj e zdz iwienie al e zan im podam też czytają dziwi ę się, że si ę dz iwimy, że w praktyc e pol itycznej efekt y odczy t perspektywa kr ótkookresowa zwycięża d ługookresową tak zawsz e było jest miejmy nadzieję, że tak n ie b ędzie byłoby bardzo dobry, żeby tak n ie by ło, al e przyk łady teg o węgla kam iennego podn iesienia akcyz y na alkoho l wyrob y tytoniowe znaczn ie wi ększego niż długookresowym średnio okresowy m plan ie zamro żenie ce n energ ii elektryczne j dl a odbiorców indywidualnych tylk o pokazuj e, że kr ótkookresowe perspektywa ma ju ż wygryw a po prostu n iestety, bo t o się maw ia na zaj ęciach z zarz ądzania w tak i efekt krótkowzroczności to ładny angielską nazwę sz ło 3 na efekt i t d. muszę też wiedzą, ale nic się ty m n ie przejmuje moj e zdz iwienie dotycz y dotyczy troch ę w kontekście rozmow y w pierwszej cz ęści programu opodatkowan ia ludz i i kt órzy zarabiają bardz o du żo tak ich dyskusji trzydziestokrotno ści mo że podatek dla najbogatszyc h tak dale j c iekawe pomysły ma lewica, która znajduj e si ę w Polskim parlamenc ie na razie nie chc ą ujawni ć jak się zachowa sprawować ciekawa jes t, al e ustawił przedstaw icieli partii razem lew ica ujawni ła, że tak ie pomysły ja k np. nie płaca minimalna prz y dobrz e zrozum ieli tylk o p łaca maksymalna n ie p łacą emerytu r jest on wpłaca maksymalny opłat maksymalnych p łac o zgin ęło tak p łaca maksymalna, a co n a ja myślę sobie, że jes t taki momen t dl a lewicy, kt óra teraz tak ie pomys ły b ędzie zgłaszać ciekaw jeste m z teg o wyniknie szczeg ółów sprawa m ienie wbrew pozoro m oczywiście n ie podejrzewam, że wp łaca maksymaln a zostanie w Polsce wprowadzone co ton ie co z tego wyn iknie dla lewicy jeste m c iekaw ile lewicowych generalnie pomys ł, bo też s ą zupe łnie powa żnie tak bez ironii t o pow iem, że na świecie dyskusj ę na temat narastaj ących nier ówności dochodowych majątkowych si ę tocz y i ta dyskusja, które jes t bardz o poważna mo im zdaniem tema t jest istotne i cora z więcej na ten temat pisze n ie tylk o publ icystycznie, al e naukowo i myślę sob ie, że teg o typu pomys ły rzucane w og óle be z przygotowania teg o typu dyskusj i jedyn ie o śmieszają i robi ą PEM frazeolog icznych kreci ą robotę je śli przedstaw iciele lew icy polskiej naprawd ę chcą by ć w nurc ie dyskusji światowych t o pow inni przemy śleć jak teg o typ u pomys ły sprzedaj ą polskiej op inii publicznej i cz y przypadk iem n ie ośmieszają teg o typ u pomysłów prawd a, b o n p . mo żna sobie wyobrazi ć jeśli powa żnie podejdz iemy dyskusj e na tema t teg o jak si ę ma p łaca cz łonków zarz ądu dużych przedsiębiorstw w Polsce średni cz y wynagradzan ia pracowników tak nie m ówię Boże, żeby cokolw iek wprowadzać m ówi dyskusj i natom iast mówienie o p łacy maksymalnej ta k w og óle be z przygotowania tak ich pomys łów mierz no tak to t o z 1 strony z drugiej by ć mo że dobrze, że ta lew ica Sejm jes t będzie gospodarowa ło telewizyjny poza tak imi pomysłami można zada ć tylk o pytan ie jak dług ok a mo że tam jednak dla n iego mieliśmy rzeczywi ście te dyskusje w skal i świata s ą na temat nier ówności s ą bardz o interesuj ące ktokolw iek przeczytał co ose t przeczytan ia np. program u ekonom icznego części ekonom icznej programu Elizabeth UAM najpowa żniejszej kandydatk i Demokratów do urzędu prezydenck iego w wyborach 2020 roku te n oczywiście musiał zwr ócić uwag ę na kwest ie akcentowan o kwesti ę podatku majątkowego prawda, kt óra tam jest wyb ita jak o główny proble m i został dokonan y obliczenia, które wskazują, że prz y tym czy skal i opodatkowania, kt órą proponuj e pani senato r łączy Bill Gates zap łaciłby roczn ie oko ło 6 miliardów dolar ów z tytu łu podatku majątkowego nie był t o prz y jeg o majątku n ie jest n ic jakieś nadzwyczajneg o poza 1 uwagę prawd a Otóż proble m poleg a na tym że, gdyby taki rozwi ązanie zosta ło wprowadzone to znacz y, gdyby Gates mia ł zap łacić 6 miliardów dolarów t o oczywiście si ę wycofa ze swoje j działalności charytatywnej, czyl i zam iast prowadzi ć sam dystrybucj ę środków wg w łasnych program ów dobrego uznan ia t e pieni ądze przekaże rządowi, bo rz ąd wie lep iej nie oznacz a, że nie jes t c iekawy temat dyskusj i, ale nie wyka żą, jakie na stan poprawi ć, bo nie wskazuj e, jak ie następstwa t o nawiązuje do tego, o czym mówił pa n doktor granat t o pokazuje, że ka żdy pomys ł ma jakie ś następstwa 1 następstwa trzeba po prost u brać pod uwag ę ten pr ąd, ale dzi ękuję bardz o dziękuję odmownie rynkowe liczne reaguj ą na bod źce Intela bardz o te ż dzi ękuję za t o prze z nawoływanie pana dr. Woszczyka do te j dyskusj i takiej w łaśnie w ieku ważne powa żne na ty m ten w ątek sko ńczymy EKG jest orzeczenie z łe w sprawie niezale żności nowe j Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego w stud iu pan i mecena s Beata Gessel pani mecena s co pan i czytała bowiem, że pan i teraz przegląda to c o ju ż jes t dostępna przegl ądam krótki komun ikat i oczywiście n ie mam nie ma m dost ępu do całości i jes t to dl a mnie bardz o c iekawa rzecz zwrac a tylko z e studia natychm iast się przypomnia ła w tym załatanie ods łania cz y t a izba dyscyplinarna powo łana prze z PiS na pewn o jes t n ie zawis ła tak dobrze stać n a tak wzór dl a tak z tego komun ikatu wyn ika, żeby cudz e wypowiedział się jest zap is w łaśnie natomiast podzia łu po p ierwsze, że praw o d o praw o d o apelacj i do odwo łania środek odwoławczy nie mo że być rozpatrywany w spos ób formalny tylk o w sposób materialny w sensie, że mus i sob ie zawiera ć to t o tę niezale żność sądu, kt óry b ędzie rozpatrywał wniosek kończyła ata k może nie tylko na czas nie znaczy t o znacz y, że że, jeżeli zapisane w ustawie, że izba dyscypl inarna jest niezależna t o n ie na tym ko ńczy si ę badan ie teg o ona niezale żna trzeb a badać t o jest drugi element t o jes t powiedziane ca łość okoliczności prawnyc h i faktycznie to ma bada ć Sąd Najwyższy izba dyscypl inarna jest niezależność zbada ć cz y te n akurat konkretny, bo ta sprawa się do konkretne j rzeczy dotyczące wieku emerytalneg o cz y z izba dyscypl inarek wystarczająco niezale żna do teg o, żeby zbadać odwołanie o d decyzj i dotyczącej w rok u w ieku emerytalnego sędziów cz y t o staw ia sa m pisze bank u na mam y zbada ć ca łość wszystkich czynników to znacz y Sąd Najwyższy mus i badać wszystko c o się wydarzy ło prz y powoływaniu KRS - u i prz y powo ływaniu nast ępnie cz łonków Izby dyscypl inarnej, czyl i pewn e korzyści faktyczne pewn e okoliczności prawnych cz y to oznacz a, że słowa potwierdzi ł, że s ą wątpliwości c o do sposobu i w konsekwencj i wprowadzen ia tyc h zm ian w system ie prawny m w Polsce, kt óre wprowadzi ło prawo sprawiedliwo ść jes t kr ótko sta ć, a dusza i c o znacz y dusz a odpow ie możemy te ż tak, że wprowadzen ie w sens ie formalny m mo żliwości wyznaczan ia cz łonków KRS - u prze z parlament mog ą być mog łoby by ć traktowan e jak o pew ien elemen t demokratyczny to znacz y, że to jes t reprezentacj a narod u reprezentacja narod u wyb iera cz łonków Sądu Najwyższego, al e jeżeli teraz przychodz imy na t o w jak i spos ób skonstruowany parlament w iemy, że powyżej 50 % ma 1 partia oznacz a t o, że ca ła krajowa rada s ądownicza spos ób kryteria wyboru są podporz ądkowane tylko 1 siły pol itycznej, jeżeli na t o na łożymy n p . w ideo, które mieli śmy okazję oglądać wybor u cz łonków s ędziów Sądu Najwyższego, kiedy nast ępują wybor y, k iedy pan i 111 członki krajowej rady sądowniczej podchodz i do m inistra Ziobry i konsultuj e z nim te n wybór t o bym się to wydaj e się potwierdzać to jedna k t ę tez ę, że ten wyb ór nie nast ąpi w sposób demokratyczny, że nie naruszy, że sposób wybor u KRS - u by ł naruszen iem podstawowyc h wartości Unii Europejskiej, czyl i praw a do niezale żnego sądu, czyl i jes t w ątpliwość potw ierdzenia wątpliwości o niezale żności KRS i Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego takie pa ństwo nasi słuchacze informacja również us łyszą zara z informacje na tema t orzeczen ia Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, a po godzinie dziesi ątej, m imo że na antenie t o sam b ędzie mo żna s łuchać expos é prem iera Mateusza Morawieckiego t o na tokfm PL uruchom imy specjaln ą audycję, w kt órej komentowa ć b ędziemy w wyroku złe szersz y sposób ni ż to c o tutaj zdo łaliśmy powiedzie ć w magazyn ie EKG bardzo pa ństwu dzi ękuję za dz isiejsze spotkanie pan i dr Beata Gessel-Kalinowska ve l Kalisz Kancelaria Gessel dzi ękuję bardzo pan Janusz Jankowiak Polska rada b iznesu bardz o dzi ękuję pa n Piotr Maszczyk szkoła g łówna handlowa w Warszawie r ównież bardz o dzi ękuję bardz o dziękuję informacje w rad iu TOK FM o dziesi ątej po dziesi ątej specjalne progra m w radiu TOK FM b ędziemy ws łuchiwać si ę transmitowa ć exposé prem iera Mateusza Morawieckiego ma on o rozpocz ąć o godz inie dziesiątej 10 będziemy dla pa ństwa transmitowa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA