REKLAMA

"Polska wykona wyrok TSUE - Sąd Najwyższy już podejmuje kroki"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-19 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut w itam ponown ie państwa my go ścimy Patryk Wachowiec centrum anal iz dl a rozwoju anal ityk prawn y foru m obywatelskiego rozwoj u dzień dobry dzie ń dobr y dzi ś komentujem y wyro k Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w spraw ie polsk ich s ądów m ówiąc najog ólniej, ale najp ierw pos łuchajmy jak te n wyro k skomentowa ł prezydent Andrzej Duda t o orzeczenie znamienne nie nie m a na raz ie do n iego w ielu komentarza, je żeli spojrzym y na te n fragmen Rozwiń » t, w kt órym Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej m ówi o ty m, że Sąd Najwyższy sa m pow inien rozstrzygnąć t e kwestie, w których zada ł pytan ia prejudycjaln e to mo im zdan iem jasno można si ę w ty m dopatrzy ć tak iego w jak im sens ie ukryteg o stanow iska Sądu Najwyższego, że po prostu t e spraw y, kt óre Sąd Najwyższy zada ł pytan ia czy niekt órzy s ędziowie Sądu Najwyższego tak naprawd ę są kwestie, kt óre s ą kwest iami politycznymi, kt óre został pow inny zosta ć rozstrzygnięte w naszy m kraju, że w kwest ii polskiej wewn ętrznej pol ityki, zwłaszcza je żeli chodz i o kwestie funkcjonowan ia wym iaru sprawiedliwo ści Trybunał Europejski do tych spr aw wtrąca się n ie będzie nie będzie ich za Polaków przesądza, bo t o s ą kwestie skomplikowane związane z pewn ą natur ą także proces ów, które przebiegaj ą w naszym kraju 30 lat ma swoje uwarunkowan ia dz isiaj są w Polsce s ędziowie, zw łaszcza w Sądzie Najwyższym s ędziowie z poprzedn iej epoki, kt órzy uwa żają, że lepiej było być sędzią nom inowanym prze z władze komun istyczne niż by ć nom inowanym przez władze wolne j Polski, więc to jes t bardz o specyf icznej podważają te nom inacje, które zosta ły dokonan e przez w ładze wolne j Polski oczywi ście gloryfikujące tym samym te, kt óre za, kt óre sam i kiedyś otrzymal i, więc t o jest te ż pokazuje naszą dzisiejsz ą specyf iki specyfik ę, zw łaszcza je żeli chodz i o tyc h państwa sędziów, którzy sam i siebie swego czasu nazwal i tuta j boda j najwyższą ka s mam jedna k wrażenie, że prezydent Andrzej Duda myl i się serdecznie je śli chodz i o spraw ę zasadniczą t o znaczy o t o cz y Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej będzie czy n ie b ędzie rozstrzyga ł tego cz y sen s s ędziowie w Polsce s ą dobrze czy te ż źle wybrani je śli chodz i o zasad ę praworządności no szcz ęśliwie w głowie państwa n ie przysługuje dogmat nieomylno ści tak iego dogmatu chyb a chyb a nie ma s łowa pan a prezydenta z 1 strony by ły cz ęsto wewn ętrznie sprzeczne w kolejnyc h zdaniach nast ępujących po sobie z 1 strony, mówi że Trybunał sprawiedliwo ści mógłby szcz ęśliwie n ie wyda ł pol itycznego wyroku z drugiej chwilę później, m ówi że s ądy powinny si ę trzyma ć Stala o d polityki, a w międzyczasie, m ówi że do te j sfery politycznej zal icza te ż organizacj ę wym iaru sprawiedliwości no trudn o t o trudn o komentowa ć, a jeszcze jeszcz e wtr ącenie o tyc h komun istycznych sędziach o te j chaszcze zreszt ą nieprawdziwe, bo sędziowie sam i si ę tak nazwali t o jes t fragment artyku łu pan i Doroty Kani z gazet y polskiej, która pierwszy ra z zdarzyła, ale to i tak pow ielane i naprawdę n iczemu n ie służy dz isiejszy wyrok no w łaśnie cz ęść dz isiejszego wyrok u i spróbujmy odpowiedzieć na pytan ie c o tak naprawd ę oznacza co oznacz a dl a Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego t o po pierwsze, c o b ędzie dalej z t ą Izbą, a po drugie, c o w konsekwencj i oznacz a dl a ustawy o krajowej radzie sądownictwa i dl a te j na KRS, która w te j chw ili dzia ła pamiętajmy, że si ę Trybunał sprawiedliwości orzek a w ramach 2 procedur pierwsza t o s ą skarg i komisji Europejskiej pami ętamy mieli śmy n iedawno kolejny wyro k zespołu z e skargi kom isji n a na Polski rząd tera z szykuje się kolejn a spraw a dotycz ąca system u dyscypl inarnego wobec sędziów, więc t o jest 1 ścieżka druga ścieżka są pytan ia prejudycjalne t o jest w łaśnie odpowied ź na pytan ie prejudycjalne zresztą, kt óre pad ło Sąd Najwyższy t o prawd a i z w ramac h tych odpow iedzi na pytan ia prejudycjaln e Trybunał sprawiedliwości przedstaw ia sądowi pytaj ącemu wyk ładnie prawa Unii, a nie odpow iada napytan ia cz y Polska ustawa okaże si ę niezgodna z prawem Unii, bo t o już by łaby weryf ikacja polskiego prawa o n odpow iada jak należy rozumie ć prawo pr aw prawo un ijne z natur y rzecz y z natur y procedur y prejudycjalne j Trybunał sprawiedliwości n ie m ógł stwierdzi ć wszystkich rzecz y, o których m y byśmy sobie marzyli, że powinien był ju ż stwierdzić cz y nie m ógł powiedzie ć wpros t, że KRS w takim kszta łcie nie innym izba dyscypl inarna w takim kształcie ani n ie są tolerowan e z punktu w idzenia prawa Unii Europejskiej i postąpił mo żna byłoby powiedzie ć wedl e zasa d sztuk i, czyl i da ł wskaz ówki i to i t o bardzo mo żna powiedzie ć bardz o konkretn e wskaz ówki jak post ąpić Sąd Najwyższy, bo t o ostatecznie przecie ż do sądu pytającego w ty m przypadk u Sądu Najwyższego będzie nale żało t o ostateczn e rozstrzygnięcie Rango lekarz zapyta ciekawe to jes t g łos przewodnicz ącego krajowej rad y rad y krajowej rady s ądownictwa s ędziego Leszka Mazura, kt óry odczyta ł tak ten wyro k Otóż jego zdan iem orzeczen ie colę jes t zakwest ionowane tryb wybor u cz łonków KRS te n wyro k to recenzj a prac y polskiego parlamentu i t o do Sejmu b ędzie w pierwszej kolejno ści nale żała ocen a teg o wyroku n o, jakb y przewodnicz ący KRS przyznaj e, że co ś jes t jednak nie nie tak t o znaczy, że s ól kwestionuje przed e wszystkim ma wątpliwości c o do niezawis łości niezale żności na KRS t o prawd a i ja może n ie może n ie by łbym tak i kategoryczn y i nie zgodził si ę może 100 % z ty m, o czy m, o czy m m ówił pan pa n s ędzia, ale rzeczywiście w ty m orzeczen iu Trybunału sprawiedliwo ści wskazuj e konkretn e kryter ia, wg kt órych trzeb a ob iektywizm chować te o tę ocen ę czy cz y KRS może by ć tolerowan y w ramac h prawa Unii Europejskiej lub n ie mo że, a w konsekwencj i izba dyscypl inarna i tuta j wym ienia zreszt ą też troch ę w odpow iedzi na sugestie naszeg o sądu pytaj ącego Sądu Najwyższego np. po pierwsze t o jest punk t dl a ch ętnych, którzy może być mo że czytaj ą ten wyro k tera z pkt 143 n p . cz y trzeba uwzgl ędnić t o, że kadencja poprzedn ich cz łonków KRS została zosta ła skr ócona, m imo że była zagwarantowan a i nada l jest zagwarantowan a w konstytucj i, że osob y te sygnowane są prze z orga n w ładzy ustawodawczej, czyli m ówię o tyc h o tych 15 członkach KRS o n m ówi Trybunał, że z konsekwencj i 2325 członków b ędzie z nadania pol itycznego cz y obecnie zas iada nadan ia pol itycznego, a także tutaj zacytuj ę nale ży uwzgl ędnić wyst ępowanie ewentualnyc h nieprawidłowości jakich m ógł zostać dotkni ęty proce s powoływania niekt órych członków KRS w nowy m składzie t o jes t nawiązanie tuta j Trybunał Puszcza ok o do spraw y s ędziego Nowackiego, kt óry w g wg informacji przekazanyc h prze z innych s ędziów nie zebra ł wystarczaj ącej l iczby l iczby podpisów n o tak naprawdę jego statu s jes t chyb a najbardziej kwestionowany, a że on bierze udzia ł w pracac h teg o organu t o t o to problem jes t też te n szczyt z w ogóle wyniki te rezultaty tyc h prac KRS są c o ważne no i jeszcze 1 kwestia zwraca te ż uwag ę w kontek ście teg o sposobu wybor u tyc h piętach pi ętnastki do KRS - u noc ie wszystk ie okoliczności faktyczne te ż nie podważają jako ść tej tej ocen y, że żaden organ miałby być ob iektywny i pami ętajmy n p . kwest ie jawności poparc ia do KRS - u, ale właśnie w te j spraw ie prawomocny wyro k, kt órego n ie wykonuj e z kole i Kancelaria Sejmu n o n ie wykonuj e i tutaj na podstaw ie tego wyrok u, bo to pami ętajmy, że t o Sąd Najwyższy będzie musia ł w oparc iu o kryter ia oceni ć cz y cz y KRS jes t gwarantuje niezale żny niezale żność sądów, wi ęc ja tuta j widz ę pe łne pełne uprawnienia pe łną kompetencj ę Sądu Najwyższego, żeby o n tyc h l ist po prostu żąda o d kancelar ii Sejmu zweryfikował, a tera z na powa żnie w studiu Patryk Wachowiec centrum anal iz dla rozwoj u anal ityk prawn y foru m obywatelsk iego rozwoj u prem ier Mateusz Morawiecki w swoim expos é zako ńczonym przed chwilą n ie odni ósł si ę do wyrok u z dz isiejszego wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej te n wyro k przypomn ijmy dotyczy te ż odpowiedź na pytan ie prejudycjalne zadan e prze z Sąd Najwyższy w Polsce pytan ie dotyczy ło Izby dyscypl inarnej w ty m w łaśnie sądzie powołanej prze z sn y o KRS, czyl i krajową radę s ądownictwa wybran o ju ż na moc y nowe j ustawy uchwalonej prze z prawo i sprawiedliwość chcia łbym zapyta ć cz y te n wyro k w jakąś bezpo średnio w BOŚ bezpo średnio b ądź po średnio kwest ionuje prawomocno ść wybor u KRS przynajmniej je śli chodz i o tę pi ętnastkę którą, kt órą wszyscy kwest ionujemy jak najbardz iej moj e mojej ocenie jest tuta j taki pkt 42 tego wyroku nie jest d ługi pozwala sob ie zacytować w całości myślę, że t o będzie znakom ita odpowied ź n a na pan a pytanie wcze śniej tak i wcze śniej tak i tak i tylk o tak a tylk o uwag a, że k ilka akapit ów wcze śniej Trybunał sprawiedliwo ści m ówi, o czy m rozmawiać w pierwszej części t o sąd ma oceni ć w świetle tyc h różnych kryteriów czy te n KRS jes t niezależne trzecie n ie jes t niezale żny o d polityków przedstaw ia kryter ia i i t u jes t taki fragmen t w ty m wzgl ędzie, o ile pojedyncz o ka żdy z wyróżnionych w ten spos ób czynnik ów może sam w sobie nie podlega ć krytyce wchodzi ć w ty m wypadku zakre s kompetencji pa ństw cz łonkowskich oraz dokonywanych prze z ni ą wyborów o tyle ich zbiegł, czyl i łączne rozpatrywan ie w połączeniu z okoliczno ściami, w jakich wybor ów tyc h dokonan o może jedna k prowadzi ć do powzi ęcia wątpliwości c o do niezale żności organ u biorącego udzia ł w procedurz e powo ływania sędziów nawe t jeśli tak i wn iosek nie nasuwa ł si ę, gdyby t e czynn iki by ły rozpatrywan e oddz ielnie, czyli kwest ia teg o, że KRS dzia ła tak n ie inaczej kwestia teg o jak zosta ła powołana KRS jak i tuta j tutaj te ż tak i fragmen t do cel ów całościowej ocen y całościowej rzetelne j oceny sąd mo że wzi ąć mo że tak że uwzględnić spos ób w jaki wspomniany orga n wype łnia swoj e konstytucyjne zadanie strach stan ie na straży niezależności s ądów i niezale żności s ędziów, czyl i np. jak zareagowa ł na afer ę harcersk ą Ministerstwo Sprawiedliwości przysta ł na straży cz y nie jak odnos i si ę do dzia łań rzecznik ów dyscyplinarnych, kt órzy wszczynają postępowania interesuj ą si ę sędziami tylk o z tego powod u, że wydaje orzeczen ie, które si ę n ie podoba nie podoba w ładzy czy przy ty m rzecznikom jeszcze mn óstwo kryteri ów d o do do zbadania i ta k jak Trybunał prawdziwo ści powiedzia ł, o ile pojedynczo t o jes t tak troch ę ja k jak t e argument y z tej s łynnej białej księgi alb o to c o powtarz a cz ęsto premier Morawiecki, że wiemy przecież wzorujemy się tutaj Hiszpanii t o bierzemy jakie ś przep isy z Niemiec to b ierzemy coś z Włoch i t d . tak dalej, ale to jes t ten efek t ten te n komu lat y n e efekt te n łączny efek t kt óre, które tuta j rob i różnicę i zresztą t e zadania efek t jest taki, że t o rz ądząca wi ększość wyb iera s ędziów i w łaściwie syste m sądownictwa jes t to wolny obecne j w ładzy wyb iera t o jedno drugie, że te n, że m imo tego wybor u inaczej albo alb o z powod u teg o wybor u KRS zachowuje si ę jak orga n pol ityczny, bo można by łoby twierdzi ć że, b o w KRS mogłaby się prze z te 1 , 5 roku swojeg o dzia łania zaświadczyć, że jes t organe m niezależnym m imo wybor u prze z polityków nas, ale Żagania zupełnie odwrotnego teg o nie robiła, a ja r ównież zapyta ć pan a konsekwencj e teg o wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej to czy to jes t tak, że t o jest po prost u jaki ś rodza j recenzj i op inii bardz o wa żnej instytucji un ijnej na takiej pow iedz jak komisja wenecka, kt óra oceni ła zm iany w Polsce już dawn o dawn o tem u bardz o krytyczn ie nic z teg o specjalnie n ie wyn ik nie wynika, a w ka żdym raz ie niebezpo średnio, bo przypomn ę zeszłotygodniowe s łowa premiera Mateusza Morawieckiego, kt óry powiedzia ł, że Polska wykon a ka żdy wyrok, kt óry b ędzie zgodny z traktatam i i konstytucj ą RP tak zapowiedział no te n w łaśnie dz isiejszy wyro k Trybunału sprawiedliwo ści c o znacz y wykona ć te n konkretn y wyrok t o znaczy jedna k przyjrze ć si ę sposobow i sposobowi jak i w jakim wyb iera się KRS je śli tylko, nawi ązując do tyc h słów premiera John, m ówi że Mach, że wykon a wyrok, je żeli b ędzie zgodn e z prawem Unii z polską konstytucj ą zapomnia ł tylko doda ć, że zapewn e chodzi ło m u o konstytucję interpretowan ą przez obecn y Trybunał Konstytucyjny myślę, że to mia ł na końcu języka tylko n ie chcia ł teg o powiedzie ć, a dzisiaj b ędziemy m ieli namiastk ę powo łanie wyb ór wyb ór pan a Piotrowicza pan i Pawłowicz d o do teg o zaszczytneg o gron a c o do sposobu wykonan ia tego orzeczen ia pamiętajmy, że wyrok prejudycjalny i to zapewn e te ż b ędzie część polityków twierdziła, że to przecie ż działa tylko t e w tych sprawach, gdzie te, gdz ie zosta ły zadan e pytan ia więc, o czym t u rozmaw iamy, jak a zm iana ustawy i tak nadal chc ieli tak bezpo średnio Sąd Najwyższy pytał trybunac h rado ści odpowiedział n o, więc spraw y Izby dyscyplinarnej t o Sąd Najwyższy ma orze c cz y jes t t o s ąd w rozum ieniu po prost u praworządności cz y n ie pami ętajmy, że obowi ązek przestrzegan ia prawa Unii ci ąży na wszystk ich organach pa ństwa na ustawodawc y na władzy wykonawcze j na s ądownictwie na samorządzie terytor ialnym na wszystkich organac h kt óre, kt óre t o prawo stosuj ą i tak te ż trzeb a wykonać te n wyrok przecie ż w ty m w ty m wyrok u Trybunał m ówi jak należy interpretowa ć poszczególne przep isy art. 40 siódmy kart y praw podstawowych nale ży interpretować taki tak i spos ób, czyli t o jes t tzw . wyk ładnia legaln a traktat ów, czyl i ca łej Unii Europejskiej tak i spos ób trzeba te n art. 37 stosować tak jak ta k jak Trybunał sprawiedliwości t o powiedzia ł n iestosowanie się do tego t o mam y mnóstwo przyk ładów w nawet francusk iego s ądu Konstytucyjnego, który si ę n ie stosowa ł, bo jako ostatn iej instancji nie raczy ł zadawa ć pyta ń prejudycjalnych, dlaczego by ł zobowiązany no wi ąże si ę z reakcj ą komisji Europejskiej wtedy post ępowanie, które może si ę skończyć kar ą dzienn ą dosy ć dotkliw ą, wi ęc tuta j wszystk ich organac h państwa jes t obowiązek c o do szczegółów trzeba na pewno t o si ę rol a ustawodawc y tego s ądy sam e nie za łatwią trzeb a pozbyć si ę m ówiąc na j delikatniej chyb a pozby ć te j pi ętnastki z KRS-u zm ieni zasady wyboru co ciekawe to m ówi s ędzia Mazur właściwie, że to, czego n ie podaje si ę do dymisji w takim raz ie przez pow inien już podpisywa ć dym isja i og łaszać światu s ędzia Mazur sze f obecne j KRS powiedzia ł dzisiaj, tyl e że te n wyro k jes t recenzją sposob u wybor u cia ła zasiada, wi ęc t o parlamen t powinien odnie ść si ę do teg o wyroku n o tak, al e tuta j te ż inicjatywa myślę, że jest po stronie sameg o KRS, gdyby cz łonkowie tego organ u jak wida ć nie tolerowan e z punktu w idzenia prawa Unii sam i ustąpili my ślę, że by łoby łatwiej ni ż czyni ć jakąś jakieś zab iegi tak interpretacyjne no jak to przecie ż on i maj ą czteroletni ą kadencj ę wynikającą z konstytucj i t o c o t o co z ty m zrobić prawd a czy oni mają w ogóle n ie orzekać tylk o si ę spotyka ć na pogadance mają związek uwa ża komisja mają spotyka ć prawd a wątpię cz y to pi ętnastka z KRS b ędzie skoro ta k w poczuc iu odpowiedzialności skor o odnosi się s ędzia Mazur tuta j podawa ć zapowiedzi poczynił no nie nie on n ie zrealizuje sob ie jak zapowiedzia ł swoje j dym isji z powiedzia ł tylk o tyle, że t o jes t recenzja prac parlament u w kwest ii ustawy o KRS n o to parlament si ę odnie ść do teg o wyroku, ale te ż c iekawe, bo t o znaczy, że ten wyrok to n ie jes t tylk o op inia recenzja, al e on swoj e prawn e konsekwencje t o znacz y wymag a legislacyjnej zmiany dobrz e rozum ie tak legislacyjnej t o z pewno ścią pozostaj e jeszcz e kwest ia tego to jes t nierozstrzygnięte, al e szcz ęśliwie Sojusz zadan e takie pytan ia prejudycjalne no c o orzek ł co z orzeczen iami wydanymi prze z tak ą izbę dyscyplinarn ą alb o wszystk ich wszystk ie s ądy, które by ły w podobnej sytuacji, bo przecie ż KRS tak sam o wybierała s ędziów do Sądu Okręgowego w Siedlcach ja k do NSA i do Izby dyscypl inarnej przed procedura wygl ądała wygl ądała tak samo i c i sami s ędziowie podnos ili r ęce za za tym i nom inacjami, więc wi ęc, je żeli Sąd Najwyższy orzek ł, że nowa izba dyscypl ina nadal n ie jes t s ądem w rozum ieniu prawa t o oczywiście ma dalekosi ężne konsekwencj e, a ja się jeszcz e pan a zapytać jako ś w kontekście s łów premiera Morawieckiego, a c o je śli Polska n ie wykona wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej c o Fed no ja my ślę, że zwro t Polska n ie wykon a jest bardz o myl ące, bo Polska to n ie tylko pa n Morawiecki pa n prezydent Duda cz y og ólnie wi ększość rządząca, ale t o jak wspomina łem wszystkie organ y pa ństwa Polska na pewn o tyko wykon a albo ju ż czyn i zabiegi, żeby wykona ć te n wyro k dzisiaj m ówię tuta j w ładzy sądowniczej my ślę, że od wyrok u byłbym mocno oczekiwane przecie ż chyba trzeb a być konferencj a nawet p ierwszy prezes Sądu Najwyższego w tej sprawie, więc tuta j Sąd Najwyższy już ju ż jakieś zab iegi podjął n o t o kwestia teg o ta k jak mówię nie wszystk o d a si ę zrobić wyda ł przez poprze z wydan ie wyroku jak ąś interpretacj ę i t d . t o musi cz ęść rzeczy mus i przej ąć ustawodawca statu s cz łonków KRS-u by ć mo że weryfikacja tyc h tych orzecze ń tuta j te ż mocno skłania no bo jedna k, je żeli izba dyscyplinarna nie będzie nie jes t sądem niezależnym n o to no t o no n o jak mo że istnieć orzeczen ie wydan e prze z sąd prze z upol itycznione są prawda dobro prawne konsekwencj e taka, że nie są on e niezale żne to w og óle nie sądy nie t o tuta j trzeba rozróżnić, jeżeli n ie by łby sądem ustanow ionym na mocy ustawy jednak jest ustanow ione na moc y ustawy, al e ustawy, która jest w ątpliwa z punkt u w idzenia prawa un ijnego ale, ale nie jest sądem cz y t e osob y, kt óre tam zasiadaj ą s ą sędziami, al e s ą sędziami no takim grzeche m p ierworodnym kwestionowany sposób wybor u tak, ale no no i te osob y z natur y rzeczy zawsze od początku p ierwszego dnia, k iedy się pojawi ły izb Izby dyscypl inarnej n ie spe łniały standard ów niezawisłości i t u jest proble m, więc na pewn o do ustawodawc y b ędzie należało ta kwest ia KRS-u by ć może, jeżeli si ę okaże, że te wyrok i na wszystkich s ądów cz y są wadl iwe w mojej ocenie s ą wadliwe być może pow inno się stworzy ć jakiś taki oddz ielny środek prawn y do do weryf ikacji mam y oczywi ście jak w post ępowaniu wznow ienie na skarg ę gminy wn iosek o wznowienie postępowania o jakie ś nadzwyczajn e środki apelacja za żalenie tak dale j, al e tutaj widz ę widz ę taką mo żliwość, je żeli pa ństwo członkowskie no zawinił tuta j Polska zawini ła przecież zn a dok ładnie wi ększe rządząca t o dlaczego ta nadwy żka, dlaczego ktoś, kt o chc e wznowić post ępowanie uważa, że jego wyro k na czele z przekonan ia jego wyro k wyda ł s ędzia powo łany wadliwe, dlaczego ma p łacić za to post ępy, ale n p . pojazd ów widzę, że powinniśmy zwolni ć np. osoby z koszt ów s ądowych bardz o dzi ękuję Patryk Wachowiec centrum anal iz dl a rozwoju anal ityk prawn y forum obywatelskie rozwoju pa ństwa mojeg Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA