REKLAMA

Gdyńskie Halo Kultura: "Potrzeba jest miejsc, gdzie nikt nie zagraża wypowiedzi artystycznej"

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-19 19:00
Audycja:
Czas trwania:
25:13 min.
Udostępnij:

Dziś w Kulturze Osobistej o działalności Stowarzyszenia Halo Kultura z Gdyni. Rozwiń »

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Marta Ożóg- Orzegowska animatorka i promotorka kultury, współtwórczyni inicjatywy „Ogród Zimowy”, rada programowa Stowarzyszenia Halo Kultura;

Jan Rogało, fotograf, artysta wizualny, wykładowca ASP w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Halo Kultura i kurator organizowanych wydarzeń;

Michał Miegoń, muzyk, producent, znawca Gdyni, pracownik Muzeum Miasta Gdyni, członek Stowarzyszenia Halo Kultura;


Marta Orzóg- Orzegowska : "Znajdujemy się w podziemiach hali płaskiej, zważywszy jak wygląda w tej chwili kultura w Polsce, potrzeba jest takich miejsc, gdzie nikt nie zagraża wypowiedzi artystycznej. Chcemy, aby nasza sztuka była trochę krnąbrna, żeby pokazać ludziom dzisiejszy głos kultury." Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobr y wiecz ór przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska dz isiaj w kulturze osob istej hal o kultura, ale kultura, bo jesteśmy dz isiaj w Trójmieście jesteśmy w Gdyni i gdy ńskiej ważnej inicjatywie kulturalnej b ędziemy rozmawiać ro k tem u proszę pa ństwa, gdy arty ści i dzia łaczy kultury zrzeszen i w stowarzyszen iu hal o kultur a podp isali l ist intencyjny z przedstaw icielami miasta o oddan ie w użytkowanie stowarzyszen ia ponad 20 pracowni na teren ie podziemi hal i Rozwiń » płaskiej w zespol e gdy ńskich hal targowyc h i od luteg o proszę państwa uda ło si ę przeprowadzi ć oko ło 300 wydarzeń kulturalnyc h bardzo t o jes t imponujące jak t o się uda ło, dlaczego t o si ę uda ło, dlaczeg o to si ę udaje dz isiaj b ędę pyta ła mo ich go ści Witajcie serdecznie są z e mn ą Marta Ożóg Orzechowska an imatorka promotork a kultur y wsp ółtwórczyni inicjatywy ogr ód z imowy cz łonkini rady programowej stowarzyszen ia kultur a wszystk o się zgadz a dzie ń dobry jest również ze mn ą Jan Czogała fotogra f artyst a w izualny wykładowca ASP w Gdańsku cz łonek stowarzyszen ia i kurato r wielu organ izowanych wydarzeń w itam dzie ń dobr y jes t z nam i również Michał i jeg o muzy k producen t znawca Gdyni pracown ik muzeu m miasta Gdyni cz łonek stowarzyszenia Witajcie ra z jeszcz e bardz o serdecznie i na początek dl a tyc h wszystk ich, którzy może w Gdyni jeszcze nigdy n ie byl i albo nigdy hal o kultur a n ie s łyszeli o wyjaśnienie c o to tak iego ha l kultura ha l kultur y stowarzyszen iem z inicjatywy, kt óra powsta ła oddoln ie i składa si ę z w ielu niezale żnych artyst ów gdy ńskich kilkudziesi ęciu i organ izacji pozarz ądowych fundacj i związanych z e sztuk ą cz y działalnością spo łeczną pro dzieci ęcą nasze pierwsze spotkanie by ło bardz o małym gron ie istnieli śmy nie ma m iejsca, w kt órym mo żemy popracować mo żemy si ę po spotykać, gdz ie możemy też oszacowa ć nasz e środowiska tak porz ądkował nas z tw ór w pewny m momenc ie przyłączyła si ę do na s radne j pe łnomocnik ds. kultur y w Gdyni maj a Wagner w tej chwili naczeln iczka wydzia łu kultury i tak razem koncertowali śmy, że w łaściwie na hal i stoj ą totalnie pust e boksy, poniewa ż hala prze żywała pewnymi dopow iada chwil ę sw ój renesan s tak naprawd ę swoje świetlne lat a w latac h osiemdziesi ątych teraz ze wzgl ędu na t o, że hande l si ę zupe łnie zmieni ł to boksy w podziemiach są puste i stwierdzi ć, że troch ę szkoda, że sta ły pust e i mo że c iekawie by łoby w łaśnie ta m podzia łać jak wcześniej w łaśnie wygl ądała ta hal a hal ę gdyńskie zespół ha l targowyc h t o bez w ątpienia 1 z k ilku najwa żniejszych budynków w Gdyni z perspektyw y h istorycznej architektonicznej niedawno zreszt ą by ła rocznica otwarc ia ha l targowyc h 11 listopad a 10003007 . rok u dzi ęki oddan o do u żytku okres mi ędzywojenny w Gdyni to przede wszystk im arch itektura modern istyczna i projektanc i spółka targowych, czyli Jerzy Miller i Stefan graliśmy r ównież autoram i w ielu innych nowatorsk ich budynków w Gdyni ja k np. 1 z najnowocze śniejszych w ca łej Europie rze źni miejskiej, kt óra właśnie w Gdyni mieściła, al e takowy mia ł być odpowiedzi ą na dz ikie n ie n ie do ko ńca rozplanowan e sto iska spo żywcze gastronomiczne handlow e na terenie Gdyni i za pomoc ą specyf icznej konstrukcji z 8 takich Łukowa tyc h po łączonych element ów najpierw powsta ła hala Łukowa, czyli tak iej symbo l Gdyni mo żna wypowiedzieć p óźniej powstała również hal a p łaska p óźniejszych latach hala rybn a i może powiedzie ć byłaby to by ła to najnowocze śniejsza nie bardz o zaawansowan a technolog icznie hala targow a w hal i w Katowicach późniejszych latac h pom imo zniszczeń wojennyc h hala targowa dosy ć szybko wr óciła do porządku dziennego, je żeli chodz i o liczb ę stoisk najp ierw uruchomi ła si ę część sprzedaj ąca kw iaty później nast ępnych latac h przybywal i kolejn i kupc y również zagran iczni, którzy tuta j sprzedawal i towary mo że być niekt óre murowan e albo n iekoniecznie dost ępne na og ólnym rynku poprzedn iego ustroju hal a targowa sta ła si ę te ż atrakcj ą turystyczn ą poniek ąd te ż z g łębi kraju przyje żdżały rozmaite osob y, żeby zdobyć tuta j parę d żinsów p łyty zachodni ą muzyk ą albo i rarytas y spo żywcze nadal zreszt ą artykuły może powiedzie ć kolon ialne są dostępne hal i targowej różne aut a z zagran icy spożywcze s ą nabywan e prze z mieszka ńców Gdyni tak jak wspomnia ła Marta Ożóg Orzechowska lat a świetności ju ż były może być za hal ą targow ą natom iast dzi ęki inicjatywom tak im jak, ale kultur a jak i r ównież rozw ój handl u związanego z popularn ą żywnością ekologiczn ą, gdyż hal i targowe j można dosta ć si ę te ż warzywa świeże produkt y o d reg ionalnych dostawc ów sprawiły, i ż w ostatn ich k ilku latach t o m iejsce z powrote m po okresie można wypowiedzieć si ę n im pewneg o zapomnienia stało si ę tak im gdy ńskim symbole m czy przyświecały wa m jakie ś przykłady z e świata, k iedy stwierdzi liście, że w łaśnie takie stowarzyszen ia hall u kultur a pow inno istnie ć pow inno dzia łać jako Stowarzyszenie jak o takie n ie mia ł specjalnyc h benchmark ów natomiast kwestia teg o, że w łaśnie hal a targowa jes t miejscem by ło jak było dl a nas byłaby dl a na s bardz o inspiruj ąca patrzyliśmy w łaśnie na Barcelonę, która r ównież ma tak ą hal ę udost ępniono artyst ów dl a artystów no i Janek te ż przyzna m troch ę inspiracji z okol ic dalekich, czyl i z Azji mo że Janek Opowiedz chwil ę w Chinach w Chinach rzecz odbywa ła się oczywi ście zawsze bardz o du żą skal ę i przyk ładem przyk ładem tak iego m iejsca w Pekinie jest ca ły dystryk t ca ła dzielnica Chiba, czyl i Seven Eight przet łumaczył na angielski ta m w łaśnie miejsce jes t miejsce ma w iele pracowni artystycznych w iele galerii sztuk i te ż w iele du żych instytucji, a wszystk o t o na obszarz e pow iedzmy sobie k ilometra kwadratoweg o hala jest n ieco skromn iejsza natom iast zajmujemy w ty m momenc ie ponad 20 pracowni i też wychodz imy z tak ą ide ę łączenia wielu innych porz ądków w podziemiach hal i Polski i te ż pewnie łączyć się te ż w iele dz iedzin sztuki w ty m co rob icie w tyc h waszyc h działaniach, al e jak to w og óle jes t możliwe wszystk o wydarzeń, które uda ło wa m si ę zorganizowa ć w ci ągu nieca łych 10 miesięcy t o brzm i troch ę tak jak myśl impasu, bo wam si ę uda ło jak hale, kt óre troch ę dobr e polskie wesele to znacz y po prostu zawsze si ę za chwilę przy rozgran iczeniu tak tak zawsz e si ę rozkręci, ale jes t te ż specyf iczne perpetuu m Mobile, bo mam wra żenie, że przez to, że jes t na s tak du żo i tak naprawdę reprezentujem y tyl e dz iedzin sztuk i jeste śmy w stan ie po prost u przeprowadzić du żo wydarze ń na pewno jest t o te n elemen t kultur y, kt óre wype łniamy szczególnie właśnie patrz ąc na wydarzenia warsztatow e cz y wystaw y sztuki niezale żnej, którego w Gdyni do tej pory n ie było je śli chodz i o artystów powiedział, że jes t tak du żo was to jes t w ile 30 parę dn i ponad 30 na pewno artyst ów, kt órzy stale dzia łają ta k tak nagle no też ma m artyst ów, kt órzy na stałe są n p . w Düsseldorfie, jaka dzieli sw ój, kt óra po prost u przyje żdża do na s czasem i czase m rob imy warsztat y dotyczące performanc e, gdyż ty m się zajmuje wydaje si ę, że też si ła jest w ty m, że n iemal na 1 fotografa tylko 5 fotografów n iemal na 1 jubilera tylko jest 3 jubilerów t o sam o dotyczy ludz i, kt órzy pracuj ą n p . z dzieciakami i w kontekście w łaśnie arteterapia cz y w kontek ście zaznajom ienia ich z fotografi ą analogową cz y w kontekście rze źby jak rzeczy si ę dzieje bardzo dużo, dlatego że po prostu jes t tak w iele os ób tak w iele osób stowarzyszen iu dla jak w ielu os ób działać myślę, że t o idzie też tysiące macie nie te ż tylk o idzie to tysi ące natom iast w idzimy, że im im d łużej dzia łamy, ty m bardziej nasz e wydarzen ia są popularn e, bo wida ć chocia żby po koncertac h muzycznych, czyl i zaznaczam y swoje miejsce w mieście i tutaj u nas s ą różne rzeczy muzyczn e natomiast na pewn o ka żdy znajdz ie coś dl a s iebie i z ostatn iego wydarzenia muzyczneg o gdzie, gdz ie gra ł gdy ńskie kapel e w idzimy że, że to jest to cieszy się cora z większą popularnością proszę pa ństwa za chwilę wr ócimy do nasze j rozmow y rozmaw iamy o hallu kultur a mo imi gośćmi są Marta Ożóg żydowska Jan Czogała i Michał mn ie goni tera z w radiu TOK FM cza s na informacje dobry wieczór raz jeszcz e przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a kultura osob ista go ści dzisiaj w Gdyni mo imi go śćmi s ą cz łonkowie stowarzyszen ia hal o kultur a stowarzyszen ia, kt óre bardz o pr ężnie dzia ła dl a kultur y w Gdyni dl a gdynian i organ izuje mnóstwo wydarzeń ma na swo im konc ie tak naprawdę o d k ilku miesięcy już zorgan izowanych takich wydarze ń oko ło 300 po tyc h k ilku miesi ącach doświadczeń wiecie ju ż jakie ś sztuki przed e wszystk im Gdynia potrzebuj e w dni realizowanych z bardz o r óżnych projektów kulturalnyc h oczywiście z dnia t o jes t arch itektura Gdynia to jes t film fotograf ia fotograf ia natom iast hall u kultura poniek ąd wype łnia pewn ą luk ę, którą zauwa żyliśmy, czyl i bra k przestrzeni zajmuj ącej si ę str icte sztuk ą współczesną oczywi ście, al e kultura n ie real izuje jedyn ie wyst aw robimy rob imy warsztaty działań edukacyjnyc h dzia łań muzyczn ie performatywn e teatraln ie natom iast też staram y się stworzy ć przestrze ń, w kt órej funkcjonowa ć b ędzie mogła sztuk a współczesna nie, bo t o bardz o ciekawe, jak a działalność artystyczn a waszy m zdan iem najlepiej w łaśnie zn ika t u gdy ńską tkank ę miejsk ą, bo każde m iejsce specyf iczne także z e wzgl ędu na odbiorc ów jak rodził się pomys ł halą kultur y zrodzi ł się te ż z tak ich przyczy n, że wszysc y arty ści, z kt órymi rozmawiali śmy cz y pop isy, którzy biorą brali udzia ł w inicjatywie dalej biorą w n iej udział m ieli ju ż dosy ć wystawianie si ę po knajpac h, czyl i potrzebne by ło te ż miejsce na t o, żeby lokaln i artyści mogl i się pokaza ć w rzeczywiście p ierwszy rok nas z bazowa ł na artystac h wchodz ących w sk ład stowarzyszen ia, ale w tej chw ili widzimy, że fajnie by łoby pokazywa ć te ż innych artyst ów jest troch ę sztuk a undergroundu właściwie express is verb is, ponieważ znajduj ą si ę w podz iemiach hal i p łaskiej i rzeczywiście, zwa żywszy na t o jak wygląda w te j chw ili kultura w Polsce to wydaje si ę, że potrzeb a tak ich m iejsc, gdz ie po prost u n ikt n ie zagra ża wypow iedzi artystycznej, a z drugiej strony t e wypowiedzi artystyczne b ędą coraz mocn iejsze i cora z bardz iej pewni zaangażowana ideologicznie i m y chcem y, żeby nasz a, żeby nasz a sztuk a była troch ę klom b na pod jak im względem przed e wszystk im może pod wzgl ędem teg o, że chocia żby tego, żeby u świadamiać ludz iom, że sztuka, a to nie jest tylk o t o co w idzimy w muzeu m Narodowym, żeby też pokaza ć k u dz isiejszy g łos kultur y co duża sztuka to jest dzia łanie tak tak to porozmaw iajmy w takim razie waszych planach wasz pomys ł na przysz łoroczne rok kuratorsk i to projek t brzmi ące bardz o tajemn iczo widmo widmo op iera się na 3 filarach p ierwszy z nich to jes t w idmo pewneg o rodzaju katastrof y w idmo katastrof y ekolog icznej jes t widmo tego, że ziemia zostanie zalan a, a wraz z nią wraz z ni ą też obszar, w którym znajdujem y się, szczeg ólnie że s ą podz iemia to widmo oczywi ście prowadzi nas w stron ę tak ich dzia łań proekolog icznych, wi ęc 1 filarem jest wpisanie si ę w kontekst Giro jes t, więc strachem chcemy stworzy ć tak i tak i rezerwua r fizyczne pom ieszczenie, w kt órym zbierać b ędziemy materia ły, na podstaw ie których arty ści Stowarzyszenie b ędą konstruować swoj e prace, al e te n rezerwuar te ż funkcjonuj e na zasadzie rezerwuar u myśli pewnego rodzaj u idei koncepcji, kt óre też mo żna wykorzysta ć ponown ie, który można co ś n iezwykle c iekawe można wziąć o d kogoś, kt o n ie zrealizowa ł i uzna ć za swoje zrobi ć z nimi drug i flar t o jest Kaszub kość w ierzenia tradycj e kaszubskie, które wraz z ty m w idmem katastrof y mogą znikn ąć, które te ż znikają w zwi ązku z tym, że miasto Gdynia, chociaż jes t m łody m iasto tak naprawdę ju ż nie sk łada si ę z Gdynią Kaszubów tylko z e ludności nap ływowej zasadzie w zasadzie w iemy dość ma ło na tema t tyc h tradycj i wierze ń obrzędów natomiast są on e dość frapujące chcemy dowiedzie ć o nich wi ęcej, zanim temat te n zniknie nie b ędzie mia ł, kto ju ż o nich opowiedzie ć, poniewa ż Gdynia, zanim sta ła się m iastem by ła tak naprawd ę k ilkoma wnioskami kaszubskimi i t o, żeby w łaśnie tak i spos ób przybli żyć te zwyczaj e w ierzenia gusła kaszubsk ie my mus imy wyjść poz a jedynie zrobić badan ia w m iejscach, gdzie tak naprawdę te gusła wciąż s ą żywe i m ówimy to tuta j o terenie całych Kaszub, które te ż s ą bardzo różnorodne, b o jak się zacznie na te n tema t zagłębiać to naprawd ę pucki Kartuzy to miał z e sob ą tyle wsp ólnego, że spotka prze z tam 1 dzień sz ły rano żony rybak ów, żeby sprzedawa ć w Kartuzach w łaśnie swoje swoje ryb y natomiast o Kaszubach to my ślę, że najwi ęcej w ie Michał i op łaca Kaszuba z Gdyni tera z się pewnie 2 może troszk ę wi ęcej sam a Gdynia, która b łędnie jes t nazywan a cz ęsto ryback ą wiosk ą by ła 1 z kilku os ób, które by ły po łożone n ieopodal wsp ółczesnej zatok i gdańskiej współczesne dz ielnice Gdyni tak ie jak Oksywie Chylonia cz y w ielki Kac by ły znaczn ie wi ększymi skup iskami ludz i Boga bogatszym i za łożeniami m ieszkalnymi Gdynia natomiast posiada ła ledw ie kilkana ście domos tw i niewielk ą rybacką przysta ń w zasadzie można powiedzie ć m iejsc, gdzie debat y zostaw iali swoj e łodzie k ilka kaszubskich rod ów przew ija się prze z histori ę Gdyni tak ie nazw iska ja k z w ielu dobitk ę Dettlaff Wieśka rozmaite tak ie rod y, które by ły też wspomn iany w popkulturz e mo że powiedzieć prz y okazji też mu w iatr o d morz a troszeczk ę w szerszy m kontekście pow iatu opolsk iego f ilmie kamerdyne r ostatn io rodz iny kaszubsk ie mia ły swoj e korzen ie w zasadzie na d ca łym terenie tej krainy, jak ą Łukaszowi, czyl i n ie o d okol ic Bytowa a ż po okol ice wolneg o miasta Gdańsk, kt óre od jakiego ś czas u jes t nazywane stolic ą Kaszub, chocia ż s ą bardzo powa żne spory h istoryczne czy faktyczn ie Gdańsk powinien się nazywa ć stolic ą Kaszub, je żeli chodz i o ściśle stol ica Kaszub t o ci ężko ją określić, gdy ż by ło bardzo du żo r óżnych gru p w łaśnie etn icznych, kt órzy posługiwali si ę innymi d ialektami może przecie ż in inn ą wymow ą aktorz y wszysc y są nazywan i w łaśnie Kaszubami cz y w łaśnie Słoweńcy czy Kaszubi bytowscy, gdy nie można też, że bli żej jest tyc h Kaszubów helsk ich Kaszubów właśnie z okol ic Pucka charakterystyczn a właśnie ryback a tak gwar a, kt óra jeszcze mo żna, b y powiedzieć k ilku miejscach odleg łych n a tzw. dawnyc h pustk a Gdynia zach ód n p . w dzielnicy Wiczlino pośród tyc h staryc h domostw mo że by ć s łyszalna Gdynia pos iada w ścisłym Śródmieściu nieopodal zreszt ą s iedzimy oryginalną stodo łę z 1800 pięćdziesiątego pierwszego roku rodziny gru p Lwów, kt óra leży ukryt a za 1 z kamienic prz y dworc u Gdynia g łówna, więc tych tak ich perełek może być kaszubsk ich jes t ca łkiem du żo i chcem y t o tożsamość odzyska ć odzyska ć dl a wsp ółczesnego odb iorcy dl a współczesnego gdyn ianie dl a współczesnej gdynianki dl a dzieci dl a ich rodzic ów dla odbiorcy, kt óry oczekuj e wyższej sztuki, ale i teg o, kt óry oczekuje poszerzen ia swoje j w iedzy o najbliższym s ąsiedztwie o najbli ższym regionie poprzez nas z program artystyczny, kt óry będzie realizowa ł w 2020 roku będziemy starali si ę w łaśnie zada ć pytan ia związane w łaśnie z tera źniejszością, al e również przybli żyć t o co gdzie ś się umyk a nam po śród chaosu codzienno ści, czyl i nasz ą tradycj ę, czyli rozumiem, że zaprosić r ównież do wsp ółpracy artystów kaszubsk ich jak najbardziej ci ężko teg o uniknąć tematu, gdy ż tak naprawd ę każdy gdynianin skryc ie w sercu również uwa ża si ę za Kaszubę, czyl i od polemizował by m polemizowa ł twoja historia Marta, gdy n ie jes t też jako ś bardzo ciekawa bardz o, że tak pow iem o d początków twoje j rodz iny tuta j w Gdyni byli ście tak moj a moja praw a prawa chc e przyjecha ć tuta j jako wdow a z Prus wschodn ich, poniewa ż straci ła m ęża w czas ie pierwszej wojn y światowej oczywiście walczy ł w wojsk u niemieckim dla jasności, choć by ł Polakiem i przeniosła si ę z FUS z sze ściorgiem swo ich dz ieci do Gdyni zreszt ą zam ieszkali w ty m staryc h domkac h rybackich ta m oko ło ucha uwa żaj na targach ta k w kolonii rybackiej to pierwsze miejsce wted y jeszcze w og óle c iekawe było to, że w te j chwili jest jeszcz e parę par ęset metrów, żeby dostać się do port u, a w tamty m czasie, bo mieszkali na d wod ą po prostu bezpośrednio w w iosce ryback iej i tak naprawd ę by ło t o pokolen ie dz ieci bardziej by ł to pokolen ie, które albo budowa ło port albo zaj ęło si ę ju ż p ływaniem cz y mo i wujkowie mo i wujkowie w łaśnie p ływali i budowal i por t i czytam coś w dz iada liczni wujkow ie część natom iast pote m jak Bytom post ępowało si ę troch ę rozrasta ło, czyl i kolejna, jakb y ich dzieci p ływały tak, gd y jeste ś bardz o morsk im miastem i rzeczywiście sta ła tym b iznesem prze z d ługi cza s z ty m związane po prost u szereg anegdot moglibyśmy po święcić temu kolejną audycj ę ta k mi si ę wydaj e rozu m, wi ęc o przedm iotach chociażby tych, o kt órych opow iada tato natomiast t o prowadz i tak naprawd ę do tak iej tezy, kt órą ja mam, dlaczego gdyn ianie tak bardzo kochaj ą swoje miasto 5 we wszelk ich rank ingach można zobaczy ć, że gdyn ianie s ą Super zadowolen i jakiś tam rzeczy p ierwsze drugie trzec ie m iejsca, że s ą zakochan i wr ęcz m ówić o gdy ńskiej megalomanii, ale wydaje się, że on a wynika z tego, że ludz ie Gdyni s ą fajn i w łaśnie w du żej mierze, dlatego że kiedy ś t o miasto budowal i ludzie otwarc i na świat odwa żni tamtych czasac h, bo m igracja migracja zarobkow a wtedy nie by ła czym ś tak im Super oczywistym, żeby przejecha ć 300 km i zacz ąć życie w nowy m mieście i wydaje si ę, że to też poczuc ie takie, że mam y t e nasz e ma łe h istorie i też jeste śmy tak naprawdę tak im przyk ładem miasta ojczyzny w tak im w ąskim ujęciu ma łej ojczyzny zreszt ą wida ć t o po prost u potem po znajomyc h, z kt órymi się spotykam y po moim prezente m pod naszym pokoleniu Gdynia, że o żaden z mo im dz iadkiem pływa np. to jest t o jest tak ie tworz y atmosfer ę mega kameralneg o m iejsca dlatego te ż dobrze mi otwart a wioska ryback a w takim cudzys łowie w łaśnie, że wszyscy się znaj ą Gdynia t o taka wioska nikt n ie wstydzi teg o stwierdzenia z teg o co mówicie też mam tak ie poczucie, że gdynianie trzymaj ą si ę mocno raze m c o prawda jeste ście tac y troch ę podzieleni tuta j w Trójmieście je śli chodzi o żadnym raz ie kulturalną to je śli chodz i o przep ływ działań kulturalnyc h to t o wydaj e mi się, że raczej racze j jeste śmy energ iczni natom iast współpracuje mi co ś powiedzieć na te n temat jest taki stereoty p, że gdańszczanie nazywaj ą gdyn ian śledziami gdynianie teoretyczn ie na gdańszczan te ż patrzą n ieufnie chodzi o zale żności historyczne oczywi ście i podobn a niemoc ja k np. klub y piłkarskie nie m ówią alb o n p . Bydgoszcz z Toruniem natom iast, je żeli chodzi o kultur ę to dzia łania s ą tuta j silnie skorelowan e połączone s ą r óżne przyk łady chocia żby w kwest ii Metropole sokach, które przez kilka la t Stalą kluby muzyczne 100 miast tajn y artystyczn e przybytk i wsp ólne dzia łanie zespo łów muzycznyc h artyst ów wsp ólne tworzenie instalacji w różnych m iejscach, więc mo że będzie pom iarze to 3 różne miasta Gdańska Gdynia i Sopot t o tak naprawd ę wszyscy czujem y się tuta j tak imi obywatelam i mo że z ludźmi p ółnocy s łuchać jeszcz e wracaj ąc na kon iec d o do temat u głównego nasze j rozmowy, czyli t o waszego dzia łania w Helu kultura jak wa m si ę wsp ółpracuje z w ładzami Gdyni wsp ółpracują z wam i przeszkadzaj ą pomagają wydaje mi się żem jes t du żo zrozumienia dla ob u stro n dowie źliśmy ten projekt raze m te ż tak naprawd ę, chociaż troch ę potrwało, żebyśmy dostal i, ale natom iast też dając m iastu dając na m w u żytkowanie halę miał świadomość tego, że kultura n igdy si ę sam a f inansuje też otrzymali śmy Grant na t o, żeby m óc, żeby móc po prostu realizowa ć r óżne działania kulturaln e sytuacja te ż tak a, że właśnie jedyn ie rybacką wiosk ą także ta władza to n ie jes t coś co jes t jakim ś w ielkim wierzchołków tylko te s ą ludzie, którzy tych, gdz ie byli z nam i w liceum, gdz ie poznaliśmy si ę na innych ścieżkach to znow u l ista ta mo c Gdyni także n ie możemy narzeka ć, ale kultur a planuje tak że wdro żyć powszechn y pilota żowy program edukacja do kultury jes t to, że do na s przychodz i wiele dzieci da ł jeszcze trochę wypiłem jako matk a, która ma dz iecko w szkole właściwie i w iem jak wygląda w tej chwili edukacj a, a szczególnie edukacj a do kultur y prawie nie ma podstaw y programowej chocia żby natomiast okazuj e się, że się przedrzeć przez t e przez t ę podstawę programową t o naprawdę można stworzy ć coś fajneg o przed wszystkim wyci ągnąć 40 ze szkół pokaza ć im jak wygl ądają lokaln i artyści, jak i tworzą wystawy i chcemy, żeby przychodzili do na s na cykl warsztatów te warsztat y zostały w łaśnie dopasowane mocn o teg o jak wygląda wygl ądają lekcje plastyk i i techniki tak a grup a uczni ów przejdz ie poprze z warsztat y fotografii warsztat y z metal u czy warszta t kaletn ik czy zb ierze t ę wiedzę celuj e cz y w piątą okre śli 100 tak, ponieważ podstawa programowa jes t wsp ólna dla czwarte j pi ątej sz óstej klas y, a Gdynia z kolei chciałaby dl a ka żdego z tych roczników zaprezentowa ć co ś c o zrobi ł na zewnątrz cz y warsztaty w łaśnie filmowe w naszej f ilmowca cz y w łaśnie te zaj ęcia w hallu kulturz e szkoły maj ą do zgłoszenia my ślę, że wyb ierzemy szko łę pilotażowo szcz ęścia, że nie jes t też tak łatwo wcale n ie także dyrektorz y są otwarci wszysc y na teg o typ u dzia łania natom iast chcemy, żeby t o by ło szkoły ze wszystk ich dz ielnic Gdyni, czyl i chcemy, żeby ten program dojecha ł na Polski pisowskie i do Chyloni i r ównież do Śródmieścia dlatego właśnie mówiono przed powszechną o ści teg o programu dl a tych wszystkich, kt órzy s ą za interesowani wasz ą działalnością chociażby b ędą te ż r ównież za interesowani po wys łuchaniu naszej audycji nasze j rozmow y, gdz ie mo żemy odes łać zapraszam y na pewn o na nasz pa n być na Facebooku ta m, gdz ie się najwi ęcej rzeczy cz y dn i Leś hal ą kultur a zapraszam y na nasz ą stronę natom iast tak za 2 tygodnie i pojechali kultur a halą kultur a kropkę com w po łowie grudnia bardz o dzi ękuję za to spotkan ie Hello kultur a mówili dz isiaj w kulturz e osobistej Marta Ożóg Orzechowska Jan rega łu i Michał jeg o bardz o bardzo dzi ękuję za t o spotkan ie dziękuję tera z w radiu TOK FM cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA