REKLAMA

Test: Mitsubishi ASX

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-19 19:40
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wiecz ór państwu ten codz ienny magazy n motoryzacyjny Radia TOK FM Sławek Paruszewski Jacek Balkan wita ły pi ękne mamy dz isiaj bowiem państwo takim samochodzie, kt óry gra się szczerz e mówiąc n ie mogą doczeka ć, bo tak i stary dobry znajomy, kt óry wcale nie jes t tak i stary, al e na pewno dobrz e znają to proszę państwa najnowsza generacj a Mitsubishi ASX, kt óra t o jes t aute m, kt óre po raz pierwszy mieliśmy okazj i Rozwiń » chyba 2010 roku 2010 ten mode l się pojawił pod t ą nazw ą tworzą na Platformie ogląda rob i na Platformie wi ększego Outlandera i to jes t auto, które od samego pocz ątku bardzo przypad ła do gustu ze wzgl ędu na niewyg órowaną cen ę również z e wzgl ędu na t o, że t o był samoch ód i to si ę bardzo cz ęsto ma m potwierdzało, że je żeli, a na baz ie dużego samochod u powstaj e ma ły samoch ód to on jes t Super jak powstaj e na baz ie małego samochodu duży samochód t o jest t o jes t czase m troch ę inaczej natom iast tutaj naprawd ę tuta j naprawd ę do tego aut a do jeg o właściwości jezdn e specjalnyc h zastrze żeń mieliśmy mieli śmy ten samoch ód w iele razy tyle Service leas ingu mo że zrozum ie konf iguracja i facel iftingu z ostatnich 10 lat mieli śmy samochód na testac h w nasze j redakcj i przynajmniej 10 dni 1214 × ra z mieli śmy na te ście d ługodystansowym wypadł świetnie z s ilnikiem 16 bazy na tym 117 znów b ędę myślał zapewne najtańsza wersj a zwyk ła najta ńsza wersj a i naprawd ę bardzo przyjemnie si ę ten samochodem muzyczn ą Mitsubishi przede wszystkim jes t dużo model i sprzedaży wystarcz y, że ma same nowa Zobacz ma s ASX, kt óry dziś wi ęcej ma Eclipse cros s nowy model, który dzi ęki, kt óremu sprzeda ż wzrosła 14 w Polsce ma wgląd w ratach prze z trzecia generacja modelu o d wielu la t produkowany malutkiego Space stara to prawie n ikt tego nie kupuje t o samoch ód, ab y tak n o i ma Mitsubishi 200 nowych, którym b ędziemy d łużej je ździć te ż w grudniu wi ęcej o nim no i z tym sekse m jes t także n o jaka ś zm iana była potrzebna ta zm iana do ść spora wieś nie da si ę pod mask ą na zewnątrz t o jeszcze w środku zaczn iemy o d zewnątrz c o uważność tak t o znacz y z zewnątrz samoch ód jest narysowan e w tak i spos ób, żeby jedna k odróżnić g o trochę zrob iono tyle mo żna nadano tem u t u bardzo na m na bardz o charakterystyczną twar z troch ę podobną do teg o w jak i sposób zosta ła rann a narysowan e Mitsubishi Eclipse jes t tutaj spójności nie ma tutaj bałaganu jest t o bardz o awangardowe to znacz y ten samochód jest śmieszna spraw a do tego, że to si ę uda ło tak ie zab iegi upi ększające sylwetk i, do kt órej Crew wszyscy znamy Roma 10 lat nie zawsz e się udaj ą tera z tuta j n ie wygląda t o wszystk o jak to lep i one dokonywane s ą chaotyczn e by ły nieudane facelifting pamiętasz tak i się zmienia ł tak iego pan a by łego Czytelniczka prz ód był niezbyt ładne by ły sex y, ale te n akurat ma charakte r t o niemożna odm ówić tego n ie ta p ierwsza wersja bardzo pierwsza by ła bardzo ładna, ale potem co ś co działo n a po drodze takiego w iesz c o nie nie to akurat nie przeszkadza ło natomiast sobie popatrzym y na pierwszą wersj ę na trzeci ą wersj ę to trudn o uwierzy ć uwierzy ć, że to są t e sam e samochody na pierwszą było ściśle patrzy klucz t o prawie 10 lat ta droga była mocn o narzekali śmy na to wielkich Romę, że już kręgielnia, ale i tak not a, a w idzisz teraz to wygl ąda c o prawda no to się wszystko t o się wszystk o pozmienia ł proszę państwa, a to co si ę to co ś w tym samochodz ie zmieni ło na zewnątrz t o s ą w łaśnie inne światło inne gr y inne zderzak i drzwi są mniej więcej to sam o sylwetk a samochodu więcej ta sam a z ty łu inne światła z ty łu inny zderzak na t o wszystk o narysowan e odnow a w środku, a w środku te ż rewolucji nie ma, ale ekra n konsola środkowa się z n imi zobaczyć wi ększy ekran łatwiejsza w obs łudze dotykowy to jes t jedna k zmiana tak a na lepsz e tak t o jest 1 zmiana dotyczyła on a stop y samochód to jes t za galeri ą tzw . star e dobre znajome tutaj wszystk o jest ta k jak trzeb a wszystk o jes t bardzo intuicyjne to n ie jest skompl ikowany samochód wolno stanowi po prost u u życzanie wyjątkowo prost y i czasam i już zaczn ą zastanawiać cz y nie za prost y, bo jedna k na początku to by ła urocza jak te n samochód był taki prosty, al e tera z co często się wydaj e, że mo że jednak pow inny być lepiej jako ś n ie inaczej wyposa żone wersje, ale t o tak sobie w te j chw ili my ślę o pomyśle są kim ś możliwa w łaśnie, czego potrzebuj e, dlateg o że pan szan s Ameryka, kt órą je ździliśmy miała zwykłą tapicerkę n ie mia ł sk órzanej tap icerki mia ła 1 strefą klimatyzację reklam a miała n ie miał n ie miał narazi także tutaj chyb a nawigacja jes t wtedy, k iedy miasto jakoś przez martw ą na poci ąg potrzebuje nowego tutaj teg o nie tuta j teg o n ie testowa łem przyznam się ścian uwa żam, że może pomys łem Eko Mitsubishi słaby, że mus i, al e domu jesteśmy nie jeste śmy ja n ie jestem pew ien, że to, że t o faktyczne, al e że Eclipse cros s tak jest wy żywał mądra wra żliwa komisyjny system każdy dobrz e, ale wygląda du żo lep iej ni ż poprzez bezpo średni na pewn o jes t zresztą wersj a nie dl a s iebie na, al e poziom, że dobra wygląd w środku to faktyczn ie jest jest prost y, ale schludn e by m tak powiedziałby t o atmosfery suknię narzeczonej ma dziś może mie ć wbudowaną nawigacj ą tu bardzo wrzuciła orzek ła multimedialną i tak dowie t o syste m uspokojon y i ta stacja mult imedialna jes t porusz a c iebie dobrze też si ę wydaj e, że natychmiast, bo je żdżę w czerwcu t o by ła nawigacja budowana ulica Bienia nale żała do samochodu, które do nas trafi ą on e bardz o cz ęsto s ą samochodam i, a przedprodukcyjnym i one czasem ostatn i miał jedno aut o be z kl imatyzacji zadzwoni ł koleg a nas z zajmujący się park iem prasowymi p ijarem mówi słuchaj tego się je ździ ta m nie ma klimatyzacji w ty m samochodzie nie, dlateg o że niema czy co ś jak te ż przed produkcja tak ie wysz ło i tyl e Android aut o spółka, a stacja multimedialna z ekrane m dotykowym i wbudowaną nawigacj ę Ashton grat is w najbogatszej wersj i wyposażenia, czyl i te j Instal na pewno my je ździliśmy bezstopniow ą skrzynią bieg ów n ie polecam ręcznej o d rozm ów, al e 5000, ale uzasadnienie, dlaczeg o nie przynosi je śli oni po prostu bądź stopniowe, k iedy nią je ździły w czerwcu nowym model u jeździła i bezstopniow ą i tym w żadnym n ie polecam pięciostopniowej ta k jak w c itroena nie polecam mo że fakt jest tak i, że 5 stopniu tatuś trochę archa iczne Harris, ale swoje t o tak dobre w stopn iu Kate 5000 przy 751000 to n ie jes t du ży pieniądz, ale ale, ale rz ądzić najtańszą wersję możesz kupi ć za 75  000 Olszy wdro żenia szarżę najta ńszą wersję z automatem mo żesz kupi ć za 68 HOKEJ ja by m si ę tutaj pamiętać, że do kog o ten samoch ód sk ierowane samochód sk ierowane do kogo ś, a i najważniejsza zm iana prosz ę pa ństwa, jeżeli chodz i o Mitsubishi ASX jes t tak a, że do tej por y by ły Super d iesla silnik benzynow y by ł tylk o 116117, który wydawa ł się troch ę za s łaby zresztą pancern a jednostka nie ma już tego s ilnika nie ma też d iesli tra s tylk o dwulitrowa benzyn a o mocy 150 koni znana z Outlandera to bardzo dobry s ilnik bardzo fajne s ilni jak dobr y można g o roczny m można g o wytresowa ć poprosić o niskie zu życie pal iwa jak manualną wersja n ie je ździłem natomiast znaleziono u żytą w stopniu kontaktów koncentruję się na interesy be z ozna k pędem naprz ód z nap ędem na przód takie auto kosztuj e minimum 89  000 z ł i interes stary dobry znajomy n ie dlaczego, ale trzeb a do tego samochodu wszystko jes t pod r ęką sterowanie radiem znaczka gen ialne Tomasz na k ierownicy z lewej stron y wyj ątkowo intuicyjne naprawdę fajne be z żadnych problem ów jes t wszystko jest samochode m je ździ si ę bardz o przyjemn ie, a skrzynia biegów jest pani dobrana ma ta m zreszt ą też ten udawany try b zmiany bieg ów i bardzo dobrze dzia ła tak, bo to jest Zobacz jak patrz ę przysp ieszenie trochę poni żej powy żej po 11 ,5, ale jest elastyczn y silnik mi raczej moc y n ie brakowa ło skoro ten s ilnik rajdową radował banda że przecie ż pamiętasz natom iast, odnosząc si ę tak większym cięższym patrzę tuta j jeszcz e przez 19 cm t o całkiem niez ły wyn ik d ługość 436 i wie ś bagażnik 400 l d ługość 436 to znaczy, że n ie b ędzie łatwo, dlaczego n o tak ie rozmiary chociażby n ie s ą kaszk ę prawno, który jes t, ale wiesz, jak ą otrzym a Hyundai tu s ą trochę wi ększy Toyota C -H R troch ę mniejsza, al e ob a 2 , 51000 prawie si ę sprzedała seksu t o jest w ubiegłym rok u jest najlepiej sprzedających si ę wted y by ł mode l, al e Zobacz konkurenc i nada l tuta j będzie ogromne słowa ręce za chwil ę Zachar po faceliftingu dobrz e tylk o Mitsubishi uderzy ło w komun ikacji z klientami, czyli w reklamac h bardzo czu ły punkt m ów, bo nie ogl ąda też ogl ądała zacząć rad io zreszt ą u na s jak w dz isiejszych czasac h ludzie bardz o często boj ą się samochod ów z silnikami wysokopr ężnymi z 2 powodów po pierwsze, boj ą się tego, że b ędą z 3 powodów po pierwsze, dlateg o, że uwa żają, że to nie jes t do ko ńca dobr y pomysł w sensie, że to truje drugi pow ód jes t taki, że boję si ę, że niedługo b ędzie z tym i samochodam i problem du ża utrat a warto ści zaka z wjazdu i trwałych ora z dużych miast trzeci problem jes t taki, że t o samochody s ą najcz ęściej do ść skomplikowane z e wzgl ędu na turb o ko ło dwumasow e zaw ór recyrkulacj i spal in filtry cz ąstek Starok i z teg o powod u kierują wzro k Bem Ben zale t szybk o, al e momen t w benzyn ie prosz ę pa ństwa, kt óre wymieni łeś Toyota C-HR s ilnikiem robot 2 ma turbo mas z bardzo cz ęsto w tyc h samochodach bezpośredni wtrys k benzyn y mas z recyrkulacj i spalin masz pl ik cząstek sta łych, czyli te ż ma tuta j tak naprawdę kupuj e benzynę, kt óra jest r ównie skompl ikowana jak samochód wysokopr ężne tylko, że n ikt n ie potraf i się, że tylk o, że nikt jeszcz e nie zd ążył na ty m pozna ć, a i w przypadku Sfinksa te n komunikat, kt óry wysy łane do klient ów brzmi w ten spos ób patrzę na na s mamy samoch ód, kt óry wygl ąda jak co 2001 . w ieku, ale zbudowany jes t tradycyjny spos ób mam y zwykły wolnoss ący dwulitrowy 150 konny s ilnik bez turbin w Polsce bardzo ważny jes t w iesz c o i jes t jak zreszt ą spotyka m bardz o często jes t spor a grup a klient ów, którzy ceni ą sob ie t o, że auto prze z kolejnych 10 lat n ie powinno sprawiać żadnych kłopotów tak, dlateg o że po prost u będzie, dlateg o że po prostu b ędzie bezawaryjne bezproblemow e i tyle mo że sobie dokupić nap ęd na obie os ie za 7000 kolejne, czyl i bez stopn i w 5000 napęd na obie os ie dodatkow e 7000 akurat tutaj i wym iar i pami ętam 23 lata tem u jeżdżę też z nap ędem na jedn o 816 też mia ł już wtedy te ż spory prześwit cz y tu akurat jes t napęd na osi ągnięcie pami ętasz potrzebn y kiedy ś patrzyli śmy jak się sprzedaj ą x 80 % wyb ierali klienci w Polsce nap ęd tylko naprzód no być może t o pozostan ie, bo t o akurat chyb a w ty m modelu to n ie jest klas a premium większość kupuje nap ęd na obie osie albo n ie mo że innego najdro ższa wasz a kosztuje 115  000 zł t o jest napad na 4 koła wersj a wyposa żenia in staj e z nawigacją z automatem napęd ma 4 koła dop łaty wymagają lak ier metal izowany 2300 z ł biały per łowy 2600 diamentowe czerwie ń 3300 jest teraz ma korzyść dla kl ienta w wysokości 10  000 zł to jes t prosz ę pa ństwa pak iet LED lakiery metal izowane i komple t opo n z imowych grat is i dodatkow y raba t w przypadk u zakup u pak ietu ubezpiecze ń, a ich łącznie wszystk o i przednie reflektory bilet dla świateł drogowyc h NIK omijania i tak i t d . i t o wszystk o jest wart e wg nich sobie około 10  000 z ł HS zdro żał w porównaniu z poprzednikiem, ale ma silnik dwulitrowy podstawowe j wersji ma więcej tyc h systemów elektron icznych to w iadomo to nic dziwnego, że jes t trochę inny jes t nowsza konkurencja i tak raczej jest droższa w łaśnie to za ś suzuk i vitara jest ta ńszy jes t trochę mn iejszy al e jakb y spojrzał na cenn iki konkurent ów tutaj nada l Mitsubishi jes t jes t bardzo dobra oferta ta k w te j najdroższej wersj i Instal masz panoram iczny szklan y dac h z oświetleniem wewn ętrznym lodowym maszto m stację multimedialną z wbudowaną nawigacj ą mas z syste m ostrzegan ia o niezamierzonym opuszczen iu pasa ruchu mon itorowanie martwego pol a w lusterkach zewnętrznych jest asystent zm iany pasa ruch u mon itorowanie ruch u poprzeczneg o podczas jazd y dotyczy to też jest bardz o wygodn e bardz o bardzo potrzebne patrze ć jes t skórzana tap icerka w tym samochodzie gotowanie, który kto ś jes t wa żna komfor t wygod a kl imatyzacja automatyczna co ciekawe nie ma tuta j nie ma tutaj kl imatyzacji dwustrefowa, je żeli dobrz e pami ętam bezkluczykow y dostęp jes t podgrzewan e przedn ie fotele mog ą by ć w skórzanej tap icerki szczerz e mówiąc kontrola na pewn o nasze n ie by ło tak t o jes t pewn e n o mo że wie, że niema tu panie n ie jeste m w stan ie w stan ie znale źć sk órzane tapicerki może t o dobrz e może taki zna k czasów mam n ic ta m sk órzana tapicerka gorąca lecia ła z imna tak t o bywa k łaniamy się piękny Sławek Olszewski z bankam i bohaterem dzisiejszego odc inka by ło Mitsubishi ASX bardz o fajn y samoch ód tradycyjny samoch ód jak 10 lat tem u dla trochę szybszy trochę lepsz a trochę bardziej oszczędny b a wojn ę, a wkr ótce konkurent Toyota C -H R po faceliftingu pewn ie jeszcz e jakoś myślę, że w grudniu o nadziei skłaniamy si ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA