REKLAMA

Czy demokracja w Europie Wschodniej jest taka jak o niej pisze Guardian?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-19 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdeczn ie zapraszam pa ństwa na światopogląd, w którym oczywi ście z 1 strony z analizuj ę i skomentujem y dok ładnie prof . Robert Grzeszczak dla pa ństwa orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej w spraw ie Izby dyscyplinarnej n ie jes t prost e, al e konsekwencj e i zrozum ienie te ż logiki wydaj e si ę wa żne i c iekawe, a drugą część programu cz y du żą cz ęść większą cz ęść program u po Rozwiń » święcimy dz isiejszym expos é prem iera Morawieckiego i te ż towarzysz ący m u wyst ąpienia polem icznym i tym, które prz y laski wa ły tem u c o premier Morawiecki m ówił po szesnastej b ędą tuta j Dominik Owczarek Grzegorz Cydejko, więc skup imy się bardz iej na tyc h kwest iach powiedzia łbym społeczno-ekonomicznyc h i w wersj i tak iej ideowej te j tej koncepcji takiej powiedzia ł troch ę post ideologicznej, którą przedstawi ł prem ier Morawiecki, a zaczniemy o d kwest ii kulturowyc h, ponieważ pa ństwa go ściem jest dr Elżbieta Korolczuk socjolo żka dzie ń dobr y zwi ązana z un iwersytetem sobie tor w Sztokholmie te ż z un iwersytetem warszawsk im po ostatecznie w nasze j rozmowie ma m nadziej ę dojdz iemy do bardz o c iekawej polemiki, którą dr Korolczuk podjęła zwany m pasterze m takim uznanym publ ic Europie nawe t europejsk im publ ic Intellectual, kt óre opublikował wsp ół opublikował teks t w Guardianie o tym dlaczego tutaj to się dzieje co si ę dz ieje, dlaczego Orban, dlaczeg o PiS i t e odpow iedzi s ą ich z 1 strony intuicyjnie przyjmujemy, al e bardzo ciekawe jes t to na c o zwrac a uwag ę dr kolo r Korolczuk czyli kt o kupił j e c o PiS Orban mówią, że ta zachodnia l iberalna demokracj a zosta ła już skserowan e, a dr Korolczuk zwraca uwag ę na t o, że opozycj a wobec demokracj i liberalnej też jest w pewny m sensie uproszcz ą tera z sterowana o ty m za chwilę zaczn iemy o d teg o, że jak m ówił prem ier Morawiecki rodz ina zaczynamy normalności tak n ienormalnej normalno ści jes t rodz ina rozrzucona rodz inie rodz iny rodzina nas baw i on a jes t naszym cel e i Polska rodz ina jest zaś b ędzie badan a s łuchawkę, bo Huang zwi ązane z re żyserem, którzy przyklaskuj ą te j w izji premiera polskiego powiedz ą znowu si ę nabijaj ą z rodz iny nie troszk ę nabijał, dlateg o że tak ie nadu żywanie retoryczn e pewnych zwrotów budz i jedna k op ór szczeg ólnie, je żeli praktyka jest zupe łnie inna, bo bardzo jasno te ż mówi premier im było później pose ł Kaczyński i o tym, m ówią te ż pos łowie pos łanki formacj i rządzącej tylk o pew ien okre ślony mode l rodziny jes t tak akceptowane j uwa żane za najwspanialsze nasz e dobro narodow e, bo wszelk ie rodz iny chociażby monumentaln y cz y gdz ie tylk o np. mama zajmuj e się dz ieckiem lub dzie ćmi wnioskowanie autor a seksualn e rodziny, które wychodzą poz a te n mode l mam a tat a dwójka tam tr ójka dz ieci on e wszystk ie gdzieś z systemu spad a na margines jeg o przerwania są ni ższe jazzowym i eksperymentam i JK t o tuta j akura t pokazuje tak okazuje si ę, że premier niestety często k łamie albo n ie w ie ja nie chcę, żeby nie wiedzia ł, b o tak dan e są w internecie po prostu wystarcz y pokaza ć cz y wrzuci ć w tang o pytanie ja k z jak rzeczywiście rodz ina wygl ąda po raz mniej i akurat tak si ę sk łada, że tylko mniejszo ść polskich rodzin, czyl i tam 40 kilka procent s ą te rodziny, o których mowa, wi ęc m iejsca pozwol i mi znane jedna k ma j e zdecydowana wi ększość jedyny model tak dalej małżeństwo z dzie ćmi ma m takie dan e m u 49 , 7 % natom iast 14 polskich rodzin to s ą ma łżeństwa be z dz ieci 20 proc, czyl i 15 polskich rodzin t o są matk i z dziećmi 3 % s ą ojcow ie z dzie ćmi, a troch ę powy żej 1 % to s ą związki kohabitacji inne dz ieci, czyl i premier, jakby t łumaczyła rodzinie zauwa ża jeszcz e zwi ązki heteroseksualne nie hetero normatywne, kt óre w okresie powstania w tyc h statystykac h, więc jednak uwagę dzieci po br ązie poleg a na ty m, że prem ier stwarz a tak ą za pomocą tej że rady jak w izje w ramac h, której jes t pewn a norma i są jakie ś si ły straszliwe zachód n ie w iem będę tre ści feministki, kt óre czyhają na t o rodzina straszn ie chc ą j ą zniszczyć po t o, żeby zniszczyć naród zniszczyć chrze ścijaństwo w ogóle zniszczy ć świat, a podcza s tak naprawd ę t o w łaśnie rz ądzący tworzą podzia łu pomiędzy tym i właściwymi rodzinami tym i niewłaściwymi, wspierając 1 rodzaj rodzin an i, spalając innych na fundusz alimentacyjny to świetny przyk ład na to w jaki sposób prowadz i się kosztown ą, a jednocze śnie zupełnie nieefektywn ą polityk ę wobe c tylk o niekt órych rodz in za pomocą 500 plus, a inne zostaw ia na lodz ie od 2007 roku n ie zmieni ł si ę próg dochodowy t o jestem w te j chwili 8 lat zmienił się tam odważnie w z łotych, tak więc można t o po prostu pomin ąć też 800 zł w te j chw ili próg dochodow y na osob ę w rodzinie, kt óre u, których ma uprawnia ć to fundusz u alimentacyjnego co oznacz a, że mama 1 dzieckiem, kt óra pracuje już za dużo zarab ia si ę za bogata, żeby z teg o skorzystać co rok u cora z mniej os ób korzyst a z fundusz u al imentacyjnego m y wsp ólnie z zestawem naszyc h dzieci cały cza s o ty m, m ówimy p iszemy petycje pr óbujemy tutaj jako ś sk łonić rządzących do teg o, żeby zauwa żyli, że jedna k inne rodziny tata mam a dzieci istnieje te ż potrzebuj ą wsparc ia pa ństwa niestety opcja tak a si ę te n fundusz po prost u wygaszan ie, zmieniając progu dost ępu spraw ia si ę, że osob y, które mog łyby korzysta ć, czyli dzieci to n ie dostaj ą alimentów zas ądzonych nie korzystają z tego rok u i tyl e, jakby tuta j 15 rodzina naprawdę działa i to i to naprawd ę pokazuj e, jak a jes t realn ie ta polityka i ten śmiech trochę wtedy zamiera na ustac h bo, bo okazuj e si ę, że n iestety za w ielkimi s łowami idą bardzo powiedzia łabym jednak n ie n iewielkie dzia łania oczywiście 500 plus jest istotnym wsparciem dl a rodz in i n ie nale ży lekceważyć, al e popatrzymy na to z drugiej strony t o czy rzeczywiście uznajem y, że 500 plus jes t równowartością prac y, jaką si ę wkłada wychowan ie dz ieci, gdyby śmy chcieli op iekunka za to chocia żby czy op iekuna dl a dziecka zatrudni ć to musielibyśmy dop łacić przynajmniej 1500 zł, czyli to jes t troszeczk ę tak a sytuacj a, w której auto r czujem y pracę opiekuńczą, o kt órej pan prem ier tyl e dzisiaj mówi te ż niewidomą prace na jesieni m iejsce tak że i n iekoniecznie niekoniecznie płacimy za nią tyl e ile powinniśmy te ob ietnice dotycz ące żłobków przedszkol i ju ż w ubiegłej kadencji by ć spełnione niewiele się tuta j n iestety dz ieje i obaw iam się też dalej będzie si ę wiele dzia ło, bo to są n iestety takiej pol ityki, które rzeczywi ście wymaga łoby systemowego zajęcia si ę t e i wspierania rzeczywi ście realnego rodziców z dzie ćmi, a nie tylk o tak ich powiedział dobrz e sprzedaj ących si ę hase ł, więc n o zobaczymy oby m się pomyliła nie liczyłabym tuta j na wiele tak naprawdę t o oczywi ście z łośliwość ale kiedy premier, mówi że n iema zgod y na eksperyment y spo łeczne na rewolucję ideologiczne na mniejszościowe eksperymenty na to pytan ie, kto chc e zrobi ć rewolucję ideologiczn ą, je żeli po łowa polsk ich rodzin, a nawe t pona d po łowa polskich rodzin nie mie ści si ę w tym model u, kt óry premier uważa za norm ę i próbuje rozumiem pol ityk społeczny to jes t log ika prawicowych populist ów, których rz ądy zazwyczaj opierają si ę na takim emocjonalnym wzmożeniem dotycz y musimy mieć wrog a mus imy mieć jasn o okre ślone są kim jeste śmy k im s ą oni musimy mieć poczuc ie takiego zagro żenia i poczucie, że t o właśnie praw icy prawicowi populiści z bronią prz y tak im straszl iwym zagrożeniem co 2000 była ta dla Francji na pi ętnastym roku t o byli g łównie uchod źcy dz isiaj już wiadomo, że ci uchod źcy do Polski n ie dotarl i nie ma takiego wrog a zewn ętrznego, na którym można by ło si ę zawiesić oraz c n ie, że tak pow iem t o tutaj, lecz aktorsk o w łaściwie t o tuta j nagle okazuje najlep iej g o stworzyć najlep iej stworzy ć tak iego wroga w postac i ideologii gende r w posta ć nog i ideologii LGBT i pokazać prosz ę bardzo t o s ą ludzie, którzy czyhają na polskie dz ieci na polską rodzin ę na polską normalność, która rzekomo ma być ty m naszy m narodow ą nad tą nasz ą narodową cech ą, k iedy premier, mówi że Pol po rodzina jes t Arce polską wartością to chcia łabym powiedzieć, że na nie jes t obc y polską wartością chociażby w Iranie w ty m roku na s jeszcz e tak konserwatywnyc h prawicowych organizacji, gdz ie by ł te ż Salvini par u innych przedstawicieli chociażby prezes l iczy Węgier też dok ładnie m ówiono o ty m, że rodzina dz ieci to najwa żniejsza warto ść, więc n ie jes t on 1 wrócimy do rozmow y z kijkami dr Elżbieta Korolczuk jest pa ństwa go ściem ja też przypomn ę, że debata w sejm ie po expos é prem iera Morawieckiego trwaj ą możecie państwo też ogl ądać na żywo na Facebooku Radia TOK FM, bo na anten ie za chwilę informacja po informacjach wrócimy do te ż Polska powiedzia ł prezydent akurat jes t w awangardz ie Europejskiej, choć r ównouprawnienie kobiet, a pote m do polemiki pa n Krystek, a świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz pa ństwa gościem ca ły cza s jest dr Elżbieta Korolczuk socjolo żka zwi ązana z uniwersytetem Solidarni Toruń w Sztokholmie te ż z uniwersytetem warszawskim ca ły cza s jeszcz e komentujem y wyst ąpienie expos é premiera Morawieckiego w te j cz ęści kulturowe j czy to żsamościowo i w pierwszej części m ówi o ty m jak w rzeczywisto ści wygl ąda wyglądają jak ie, w czy m s ą polskie rodz iny w przeciwie ństwie do te j definicji normalności, kt óry mówił prem ier Morawiecki, która n ie obejmuj e nawe t połowy polskich rodz in, czyli można, b y już ta k w zupełnie złośliwie powiedzie ć, że w oczach premiera nie mieszczą si ę w te j normie, al e powiedzmy 2 cytaty by łyby prem iera Morawieckiego, kt óry pewn ie jako ś przejd ą do historii 1 premier mówi rząd nie dopu ści do wojn y kulturowe j w Polsce nie dopu ści, al e je śli znajdą si ę tac y, kt órzy wywołają to już na rynkac h w Europie oni wygraj ą, al e r ęce właśnie drugi o tym, że dz ieci są n ietykalne i kt o podnos i podniesie r ękę na dz ieci ideologiczn ą doda ł prem ier w domn iemaniu ja s łyszę, że fizyczna mo że zostać podniesiona, wi ęc do powiedzenia w ko ściele ok a ważnych os ób tak że ostro ale kt o podniesie trochę niezrozumia ła, kt o podniesie ideologiczną rękę na dzieci te n podnosi r ękę na ca łą wspólnotę życia mówił o ty m, że n ie będzie eksperyment ów spo łecznych jak kont o nazywał rewolucj i ideologicznych mniejszościowych eksperymentów te ż na oddzielną rozmow ę, k iedy by ła tradycyjn a rodz ina, do której ktoś chc e wrócić, b o ja rozum iem, że chodzi o to również na stres lekarza znajduję jest taka ma ła na skal ę to utopia t o znacz y o d tw ierdzimy, że możemy wej ść w przyszłość, kt óra b ędzie lepsz ą wersj ą przyszłości no tak ta k tak n ie działa t o pow iedzmy jeszcz e z tym i wojnam i kulturowymi Polska w awangardzie Europejskiej je śli chodzi o równouprawnieniu jest inny tema t, bo może by ć zadan iem jest prawdziwa mo żna też pójść nie do ko ńca pewn ie zależy, gdz ie si ę przyjrzeć, ale t e wojn y kulturowe przewiduje że, że one będą temate m na najbli ższe miesiące, że ja n iestety jak zobaczyłam wyniki wybor ów to miałam poczuc ie, że ta wojn a kulturow a wok ół kwest ii LGBT Grzęda r ówności płci tak, al e on e nasili t o wynika z k ilku kwest ii, które związane są stanow ą konfigurację w sejmie t o znacz y to sytuacja, w kt órej PiS nie ma takiej wi ększości, na jak ą liczy ł Konfederacja b ędzie atakowała z prawe j, bo ju ż twierdzą, że maj ą ustawy anten GB t e, że będą żądali ca łkowitego zakazu aborcj i tak dale j, a jednocześnie lewica jak zresztą t o było widać dz isiaj są bardz o wyra źnie odb iera p ism monopo l na reprezentowanie kwest ii socjalnych reprezentowal i r ównież okrzyk pokrzywdzonyc h tą informacją na trochę prem iera może, więc on i rzeczywi ście musz ą znale źć spos ób n a tak powiedziałam utrzyman ie teg o moralneg o emocjonalneg o wzmo żenia be z żadnego realnego zagro żenia z zewn ątrz i w kontek ście, które jednak im si ę odbiera monopo l w niektórych kwest iach po drugie, widać już, że transfery socjaln e n ie dzia łają tak skuteczn ie tak d ługo jak sądzę, że part ie rządzą si ę spodziewa ła po trzec ie jest kon iunktura globalna na taki ultr a konserwatywn y j ęzyk wartości rodz innych powiedzia łam przed przerw ą w Weronie, wi ęc patrzymy na to patrz ąc z perspektyw y globalnej mam y tuta j i Włochy Niemcy i a i nawe t w Szwecji pojawiaj ą bardz o tak ie wyraźne elementy niekoniecznie ta m się mówi o tradycyjne j rodzinie, ale mus i na szkodę wolno ści sum ienia, która musi być odzyskana i o ty m, że urzędy statystyczn e czy studia na d p łcią kulturow ą spo łeczną s ą wyidealizowane trzeb a po prostu uzyska ć odzyska ć uniwersytety no i wreszcie trzeb a zwr ócić uwag ę na to, że jestem czwart y elemen t nast ąpiła w ciągu 4 lat instytucjonalizacja tego ruch u konserwatywneg o chocia żby tak ich organ izacjach ord o iuris w strukturac h władzy to znaczy mamy w te j chw ili Sądzie Najwyższym 2 przedstawicieli, że 1 współzałożyciela to już drugi prawnik, kt óry bardz o d ługo z n imi wsp ółpracował osoby sytych środowisk s ą już w r óżnych radach konsultacyjnyc h w jak o przes łanka eksperci m inisterstw tak dale j tak dale j, więc tuta j będą na pewn o sk ładać r óżne propozycje jak wci ągnąć w to stron y nas ilenia nasilenia konfliktu to jes t t o bardzo charakterystyczne co powiedzia ł premier m ówiąc o ty m, że my n ie chcemy wojny, al e ta wojn a przychodz i do nas już wymienia ć można b ędą nie dopu ścimy do alergii, jeżeli ktoś przyjdz ie i zagroz i naszy m dzieciom co odejdziemy od ksi ęża, al e licz ą t o od odetnie im r ękę i wygram y wojnę t o jes t klasyczne klasyczn e zdarzen ie z repertuaru prawicowego populizmu, w ramach kt órego po p ierwsze, dokonuje si ę odwr ócenia relacj i ofiara sprawc a oznaczony m prawicowi populiści cały czas o ty m, ofiara of iarami mówią sp isy globalne Bruksela nas atakuj e libera łowie na n ie pozwalają wprowadzić tych refor m, kt óre by śmy chcieli marksi ści Kuźma kultur a marksi ści są pot ężni fem inistki, które wzrost u rządzą światem i t d. tak dalej to on i są zawsz e ofiarą, jeżeli ktoś t o bardzo wyraźnie wida ć tak i f ilm inwazja dotycz ące w łaśnie środowisk LGBT, który zosta ł pokazan y tuż przed wyborami ostatn imi na TVP Info, gdzie zosta ł ta m powiedziane to znacz y, że my n ie chcem y żadnej prowokacji, al e czujemy si ę prowokowani ty m, że ktoś tak to mag a si ę swoich praw i wtedy przemo c nawe t taka przemoc, kt óra mia ła m iejsce bezpośrednia przemo c zast ąpić ludzi ta k ja k na marsz r ówności w Białymstoku staj e się realną staje si ę obroną konieczną cz y m y mus imy się broni ć przed atakam i, wi ęc musimy zaatakowa ć, a druga kwestia t o tutaj bardz o wyraźnie t o bardzo wyra źnie widać t o jes t przyjmowan ie poj ęć z teg o repertuar u powiedziałbym progresywneg o czy nawe t fem inistycznego premier cz ęsto m ówił o nieodp łatnej prac y kobiet te ż bardzo c iekawe, a pose ł Kaczyński p óźniej jeszcze doda ł, że jak tej szyb y nie nie sk łamać powiedzia ł, że proble m praw kob iet istnieje to jes t kwestia dl a nas fundamentaln a tak jak przec iwstawianie się przemoc y w rodz inie trzeb a by ć twardy m bezwzgl ędnym tylko tak może się t o zagrożenie przeciwstawi ć się nagl e okazuj e, że naprawienie raze m dla organ izacji, które walcz ą z przemoc ą w rodzinie inny aktualn y zaufania dl a dzieci chyba, że t o b ędą organizacje, kt óre s ą związane z obecn ą w ładzą tak to mn iej więcej w te j chw ili wygląda, że potrzebn a na t o jak kształtuje wagę wsparcia społeczeństw obywatelskiego t o się po prostu buduj e alternatywn e spo łeczeństwa baterie al e, podsumowuj ąc odwr ócenie przyjmowan ie poj ęć tak w ładz, ale ważne, al e bardzo reformuj ąc, chocia ż tak zasygnalizuje, bo t o jes t naprawd ę wa żna c iekawa polem ika, kt órą podjęła dr Elżbieta Korolczuk pa ństwa go ść z Ivanem krajowym jes t Wola House, którzy opubl ikowali taki d ługi ese j w Guardianie o ty m dlaczeg o l iberalizm w dużej m ierze uprowadza Jezus został ogród sok iem, kt óry umar ł odrzucon y prze z Europę wschodni ą i on i w du żej mierze mówią o ty m, że w ty m regionie populiści podnoszą t o, że świat by ł bez alternatywne prze z ostatnie 30 lat, że że, że wekse l kopiowali m y tak jak m ówią tutaj Polska praw ica tylko t e zachodnie rozwi ązania finalne się nie okaza ł by ć tak satysfakcjonuj ące tak pi ękne jak ob iecano st ąd odrzucenie w du żej mierze mo żna si ę było z t ą diagnozą rzeczywistości zgodzić, dop óki n ie spojrzym y na dan e wart o, dopóki nie patrzymy na dane na badania możemy się z tym zgodzi ć czy tras ę jechałem m ówią po pierwsze, Polacy i inne kraj e mieszkańcy kraj ów postkomun istycznych odrzuc ili liberalizm po drugie, odrzucili, dlateg o że zosta ł on t łoczony do gard ła jak o be z alternatywn a opcj a przez zach ód i po trzecie w te j chw ili wzrost czy praw ica cz y populi ści praw icowi rosną ja k na dro żdżach na tak i tak im dyskurs ie oto my się o d gr y zimy nie b ędzie nam Brukseli czy plu s w twar z m y jeste śmy tutaj sam i sob ie sterem okrętem żeglarzem ja m ówię po p ierwsze, niestety kasta jechałem zmy ślą o odrzucenie liberalizmu odrzucenie neoliberalizmu, je żeli patrzym y na dane, które pokazuj ą zadowolen ie wybran y demokracj i to ono wyższe w Polsce ni ż średnia Unii Europejskiej i zdecydowanie wy ższe w tyc h krajach Włochy cz y Hiszpanii po drugie, że patrzymy na t o jaka jes t, jak i stosunek Polaków do Unii Europejskiej NATO w tym rok u badan ia pokazuj ą w og óle absolutny Top Top je śli chodz i o poparc ie dl a uczestn ictwa Polski Unii Europejskiej 90 kilka procent t o jes t w og óle zdecydowan y ewenement Europa g o zacytuję fragment tekst u Elżbiety Korolczuk znajdz iecie pa ństwo na blog u na stronie London School Ekonomik, że euro wschodn i Europejczycy chc ieli liberalnej demokracj i dostal i neoliberalne zarządzania dok ładnie, jakby my ślę, że tutaj Krasne i Homs troch ę za bardz o wierz ą w ten w ten popul istom, którzy właśnie w ten spos ób pr óbują to sprzeda ć czy powiedzie ć liberalizm jes t d e facto neoliberalizmem znacz y l iberalizm jako system wartości opartyc h na wolności osob istej plural izmie otwartości jes t de fact o to żsame z bank iem pan i z zarządzeniem z rządami rynk u cz y monopoli monopole m rynk u i indywidualizację ta tak naprawdę oznacz a bra k więzi społeczności pa t szef pa ństwa to państwo wracac ie nadal są ju ż wysokość zwrac a uwag ę męża to jes t też to, że tak 1 zwraca uwag ę, że t o pa ństwo postkomun istyczne odrzucaj ą na pi ętnuje wschodnią Europę podcza s gd y jest tak i globalny tren d i w łaśnie zdanie to jes t ten trzec i argumen t bardz o mamy w łaśnie, kt o kog o kop iuje jak patrzym y na dysk u dyskurs chocia żby to c o m u dz isiaj prem ier Mazowiecki Mazowiecki Morawiecki t o o n kopiuje dokładnie t o c o m ówili Amerykanie sprzeciwiaj ący si ę r ówności mniejszo ści heteroseksualne j w latac h siedemdziesiątych obron a rodz iny obron a dz ieci d e facto to jes t dyskusj a zostan ą sprzedan e w du żej mierze przez zach ód szczeg ólnie stan y Zjednoczone, które w te j chwili jes t wsp ierany zar ówno prze z zachód jak te ż wsch ód, bo rosyjskie pieni ądze się tutaj jak grasz walk a między też rozwa żać tak i zamykaj ąc, o ile mo że ruc h feministyczny jest trochę globalnym to jes t si ę te ż organizacji, które są lep iej gorze j współpracują czasem się wspieraj ą rywalizuj ą l ist otwarty wszysc y wiedz ą, że t o jes t globaln y trend natomiast tutaj mało możemy o ty m, że ten praw icowy populistyczny sprzeciw jes t też pewien zlokal izowane jes t świetnie powi ązany można przeczytać raport agend a euro tak iej tajnej dosy ć organ izacji, które napisa ł w n im dat a wspomina o tym w swo ich tekstach tak że Klementyna Suchanow inne osoby tak że tuta j mamy mi ędzynarodówkę ultr a praw icowa, kt óra sprzedaj e do kraj ów postkomunistycznych pewne idee i pewne pewne żaden spos ób języka, a med ia drodz e j ęzyka, które u żywane w tej debacie i konfliktach i doczytać te ż państwo naprawd ę bardzo c iekawych tekstach Elżbiety kolo r Korolczuk krótkiej polem ice w Guardianie i d łuższe dusz y tak znajdz iesz na stronie blog a do skóry wykonanyc h z dr Elżbieta Korolczuk państwo ko ścielne spieszymy się opart a na znak sytuacj i alb o informacji f irmy prof. Grzeszczak o orzeczen ie z ła Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA