REKLAMA

Co dla KRS oznacza wyrok TSUE?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-19 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:30 min.
Udostępnij:

Gościem Agnieszki Lichnerowicz był prof. Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz z wielk ą przyjemnością te ż ulgą przedstaw iam pa ństwu go ścia prof . Robert Grzeszczak dzień dobry będzie naby ć nowe państwo z ulgą, dlateg o że pan profesor pomo że na m zrozumie ć orzeczen ie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, a te ż potencjaln e konsekwencje profesorze takie zwi ązane z katedrą prawa Europejskiego na wydziale prawa adm inistracji na Uniwersytecie warszawskim n o mamy d ługo wyczek iwane orze c Rozwiń » orzeczen ie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i niestety n ie jest o n tak nawet prost e w zrozum ieniu jak wcze śniejsza op inia rzecznika tego ż su a w zasadz ie tak z f irmy zdaniu c o orzekł cóż t o jes t tak wcześniej Sąd Najwyższy zada ł pytania dotycz ące statusu z Sędziował de fact o napr aw zapytał innymi s łowy bardzo skompl ikowanie, ale pyta ł o t o jaki status Neo KRS, jakie s ą skutk i KRS wypow iada się na tema t statusu s ędziów jak jes t sytuacja sędzia, kt órzy m ieli przej ść szybciej na emerytur ę, mimo że t o, że zosta ło rozstrzygnięte innym wyrok iem komisja przec iwko Polsce i t e przepisy ju ż są niewiążące m imo t o Sąd Najwyższy zapyta ł Luksemburg odpowiedział odpowiedział w formie wyrok u, bo pytan ie prejudycjalne to n ic innego sąd krajow y np. rejonow y w Kaliszu lu b Sąd Najwyższy w Warszawie może jeśli uzn a t o za stosown e czasam i musi już zostawm y t o zada ć pytan ie prejudycjalne, czyli tak ie wst ępne zaw iesza postępowanie pyta Luksemburg jak ma m rozumie ć prawo Unii nie prawo krajowe jak ma m rozumie ć prawo Unii w zwi ązku z tym stane m faktyczny m jak zapyta ł Sąd Najwyższy i Luksemburg wted y podejmuj e tak ie pytanie wypowiada si ę wp ierw tzw . rzecznik generalny nie mieli z nimi n ie m ieli żadnych rzecznikiem jest prezenterem NIK nikt tak i t o po prostu specyficzną instytucj ą prawa polskiego nie mamy chodz i o t o, że t e s ą osob y prawn icy, którzy najp ierw stawiają mo żliwe drogi tak iego reżyseruję trochę nawet n ie oni m ówią co m ógłby co powinien ich zdan iem Trybunału orzec, poniewa ż op inia niewiążące to n ie s ą du żo wolniejsze mogą naprawd ę ich poszybowa ć sob ie jak były te ż rzecznik ten tac ie, kt óry wyda ł opini ę do te j spraw y przed wyrokiem jeszcze by m tak taka kolejno ść, gdz ie on a bardzo daleko idąca, że nie mo że w KRS nie jes t niezale żna, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego USA natom iast na s Luksemburg następnie sk ład orzekaj ący wielka izba czy 15 sędziów to znacz y, że sprawa wa żna, a wydał wyro k, w którym zachowa ł si ę du żo bardziej umiarkowanie c o zrozumia łe, bo ten wyro k z wiążącej to pytan ie dl a kog o formaln ie ten wyro k jest dzisiaj jest wi ąże w zakres ie dokonania wyk ładni prawa un ijnego co tam, gdz ie wyk ładał on wy łożył znaczen ie art. 19 traktatu Unii Europejskiej jest mowa o ty m, że pa ństwa zapewniaj ą środki, które to cz y tak si ę tu swoje nowe, kt óre zapewn i post ępowania rzeteln e w sprawach chron ionych prawem Unii naszym artykul e jest si ódmy dost ęp do s ądu, a do środków procesowyc h, a wi ęc art. 407 karty praw podstawowyc h i pewn ą dyrektyw ę dotycz ącą zakaz u dyskrym inacji w pracy i teraz dokona ć wyk ładni tyc h przepisów z reguły stworzyć jak trudn o zresztą uniwersalizmu m ówi jak należy rozumie ć znaczen ie art. 407 karty praw podstawowych jak nale ży rozumie ć art. 19 uznano, że niezależne są narode m jes t w łaśnie i t o osadz a w realiach z tektury dosta ł o d sądu pytaj ącego, czyli tuta j w łaśnie w real iach polskich dotycz ące sądownictwa te n wyrok wiąże c o do dokonane j wyk ładni Sąd Najwyższy ci co najwy żej raz, wydaj ąc wyro k mus i zastosować t o wyk ładniczo otrzyma ł od Luksemburga, a orze c, że izba dyscyplinarna jes t nim n ie jest niezależna, gdyż wydawało, ale t o n ie takie łatwe Irak tak nie ta m nap isane, bo tylko pow iem t o, że i w przysz łości wszystk ie s ądy polskie n iemieckie cz y dosz ło czesk ie muszą są zawod y związane to, dok ąd dokonan ą wykładnią tez tłumaczone wszystkie j ęzyki urz ędowe w ty m wypadk u i publikowane i w przysz łości podobnyc h Stanach faktycznych, gdz ie są powstan ą podobne problem y c o do oceny organu, kt óry m ieni si ę s ądowym, a n ie spełnia przesłanek, czyli d e facto sądem n ie jest, bo je żeli co ś organ u zależny n ie jes t niezale żny innymi słowy to, żeby on e s ą związane tak że inne s ą na przyszły efek t uboczn y n iejako działalności obecneg o rz ądu polskiego, że w, jak im sensie wymusi tworzenie pewnyc h regu ł wspólnych un ijnych tak Otóż diet ora z dz ieje dzi ęki dzięki aktywno ści naszeg o rządu wspieranego oczywi ście te ż dzia łaniami w Rumunii wymaga si ę na Węgrzech budujem y now ą tak ą lini ę orzeczniczą dotycz ącą ochron y praworz ądności i status u sądu, które orzekaj ą w sprawach un ijnych, czyli tam, gdz ie chroni ą jednostki, kt óre wywodz ą swoje spraw y roszczenia mówiąc w j ęzyku prawn iczym prawa Unii Europejskiej i tras t o najwyższy wyda ł wyrok czy złe prze z n ie wydał orzeczenie nie ocen ie tej sytuacj i będzie tak ie oto są regu ły tak i c o zrobić z UE c o zazwycza j, gdy będą s ądy pytają to n ie odpow iada za ich merytorycznie za n ie wydaj e wyroków zam iast sądu t o m ówi z rol ą sądu krajowego jest i układa tak i tes t mówi s ądy krajow e mają wzi ąć te odnoszące się dorast a do wyrok u z dzisiaj sądy krajow e w ty m wypadku Sąd Najwyższy, ale wszystkie inne, kt óre stosuj ą prawo i podobnyc h przypadkac h mają sobie przeprowadz i taki też, kt óry b ędzie uwzgl ędniał stan faktyczn y i fakt y, kt óre zaistniały cz y ca łą histori ę tej dan y agen t daneg o przypadku oraz relewantn e, czyli tak ie, kt óre ma zwi ązek z dany m przypadk iem prawo krajowe n o i unijne i tam jak ma jego we źmy t o ca łość regulacji n ie tylk o t ą 1 jakoś w izolowanym instytucj ę, bo tam sw ój podp is podkreśla w tym wyroku, że uwzględnić należy ca łokształt zmian, bo co rob i Polski rząd o d dawna m ówi, ale zara z Szyszka Rezy z porz ądku prze z Niemcy maj ą podobn ie jak należy to co one wchodzi ć w tym, kt órzy s ą przeciwni jeszcz e skar żą na pewno Otóż t o albo wnuczk a są najwy ższe na przód podobny w iek jest tam cz y ówdzie n o tak tylko, że jak popatrzym y na niemiecką KRS on a dzia ła i ta m, gdzie w tak ich realiach, gdz ie w te sądy s ą chron ione są autonomiczne s ą efekcie niezależne wra z z system u ani Ts to wie w ie o tym co mo że co rob i Polski rz ąd jak to wybi órczo sob ie ocen iani m ówi oceni ć należy ca łość, a nie punk t pan i rzecz y w takie uproszczenie nie będzie porz ądku, że Sąd Najwyższy dosta ł wsparc ie merytoryczne o d złe, ale t o o n musi wyda ć Otóż t o absur d tak jest ma ates t, czyl i powiedział powiedział Alex Brooks prosz ę zbada ć ca łość spraw y wszystkie przepisy i pami ętać, że mam y zasad ę pierwszeństwa no i teraz pytanie co to oznacz a dla sądu oznacza t o, że tras ą najwyższy ma porównać t e przep isy krajowe z e standardam i unijnymi, czyl i ustawy o kar y si ę ustawy o Sądzie Najwyższym i zobaczyć n ie mam y czasami nier ówności standardów mam y za oczywist ą wtedy spr óbować zasada p ieszym mówi w przypadku niedaj ące się usn ąć kolizji, k iedy przez proeuropejsk ą tak ą wyk ładnię prawa krajoweg o dane j ustawy x o ochronie środowiska o Sądzie Najwyższym alb o inn ą, jeżeli ta ustawa w jak im zakres ie dan y przep is jest n iezgodne z prawem un ijnym to wp ierw sąd pow inien sprowadzić wyłoży te n przep is prawa krajoweg o proun ijna, czyli podciągnąć, b y to standard, al e nie nie zawsze interwencja doprowadzi i co wa żne, bo mo żna i to nieraz to n ic tak naprawdę to jes t tak powiedzia ł zakamuflowany zasad ę państwa pozwal a tob ie Sądowi Najwyższemu n ie zastosowa ć ustawy o okres ie o Sądzie Najwyższym pomija ć izbę dyscyplinarną pomija ć inną izb ę w domy śle spr aw publicznych kontrol i, a wtedy bo, ponieważ nie jest ona sądem, poniewa ż n ie spełnia kryteriów ani te ż, czyli tera z jak wyd a Sąd Najwyższy orzeczen ie zgodn ie z tymi nazw ijmy to wytycznymi s ól i o n uzna to jest m u ju ż scenar iusz rzeczywiście kraj RS izba dyscypl inarna są nie s ą niezawis łe niezależne, czyli d e facto nie s ą sądami t o może dzia łać tak jakb y n ie uznawał no i zaczynam si ę straszny chao s tak st ąd rozum iem wypowied ź p ierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, kt óra m ówi rząd Sejm Senat pow inny podj ąć dzia łania ustawodawcz e w cel u uczy usuni ęcia tyc h wadliwości prawnyc h, jeżeli n ie będzie tej reakcj i to groz i na m chao s, bo s łusznie, poniewa ż s ądy remontom funkcja i tras o d odwagi i w iedzy sądu b ędzie w iele zależało przypomina m ieli jak spraw y alb o o Leszka notyfikacji przepisów techn icznych, gdz ie chodzi o gr y hazardowe j zakaza ł zakazywan o przenoszenia automat ów staw iania nowych potem okazało, że t e przepisy pow inny by ć zakomun ikowane komisję, a sankcj ą za bra k tak iej informacji komisji t o, że mo że stosowa ć cz ęść apelacj i stosowałam gotow e ustawy część n ie stosowa ła by ł był ba łagan i tak ie fragmentacj i prawa to n ie fa ir, ponieważ pa ństwo prawa wszyscy mam y mie ć tą samą te n sa m standar d prawny z frankowiczami niedawny wyro k w sprawie pasa żu baków to nie jest t o też pytań pozycj a ta m te ż pow iedziano sąd krajowy ma zbada ć n ie stosowa ć tylk o reguł tak ich takich, ale t o do sądu krajowego należy osi ągnięcie daje wskaz ówki i tak są tutaj czek a scenar iusz rozwoju jes t ich sporo na pewn o wszyscy pracuj ą lekarze, al e tak o d tak iego delikatnego w sieci realny m, a nie mam go, ale w iecie pa ństwo prawa mam y to n ie s łuchał ani sob ie powiedzą natomiast w tak im świecie pa ństwa prawa to powinno by ć tak że tras y egzekutywa b ierze t e ustawy przerabia, jednak że przed kolokwialnie popraw ia i daj e do parlamentu parlament szybk o uchwal a now e ustawy, żeby by ły zgodne z byśmy mieli KRS kraj spełnia kryter ia i izbę, która jednak druga Sony prze z okres wyb ierana zgodnie z tym i kryter iami, al e tak si ę raczej n ie będzie na t o teraz może być także s ą, że rz ąd będzie modyfikować ich ruchy, żeby n ie co ś zmienia ć tak zrob iony przed ustawą zrob i si ę ta k jak Trybunał kasacyjny Paweł w pewnym momencie ich nie będzie pamiętał od, o c o chodzi ło, że to było w pokoju z kole i bardziej Trybunałowi jeste śmy natomiast bardz o mo żliwe standarde m jest z scenariusze tak i, że pan i prof. Gersdorf n ie pom inie izbę dyscyplinarną inna izba np. bezp ieczne oczywiście wypowied ź do odwo łań s ędziów i b ędą t o Izby pomijane tylko ta nie załamać an i pani redakto r słuchaczy sprawdz i dzielono un ijne krajow e w tych sprawach, gdz ie mam y zastosowanie prawa unijnego dzi ś w sos ie 2 do rozporządzenia un ijnego do innej t o jakie ś prawa un ijnego to mo żna stosowa ć mo żna zrobić także się będzie pomija ł te organ y pytan ie czy spraw a, gdz ie nie ma zastosowan ia prawa un ijnego także będzie mo żna pominąć t e organ y ja k n p . izba dyscyplinarna to s ą w ątpliwości prawn e tak, czyl i pytan ie jak zareaguj e ob óz rządzący to jest te n pozytywny scenar iusz negatywny mam y jeszcz e bardziej skomplikowaną hoteli motel i opieramy się z nadzieją, że s ądy polskie b ędą stosowały t ę licytacj ę prof. Robert Grzeszczak z katedr y prawa Europejskiego na Uniwersytecie warszawskim pa ństwo coś bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA