REKLAMA

Morawiecki obiecuje państwo dobrobytu [komentarze]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-19 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Piast podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz w światopoglądzie wracam y do expos é prem iera Morawieckiego, al e te ż towarzysz ących m u cz y będących skutk iem jeg o wyst ąpienia wyst ąpień innych przedstawicieli innych partii, je żeli chodzi o Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej jeg o orzeczenie to te ż przypomnę pa ństwu, że mo żecie znale źć wi ęcej komentarz y cz y anal izy na stronie tokfm PL Agata rozmawia ła Kowalska z prof. Marcina ma tak ie te ż dr . Rozwiń » Pawłem Marcisz 8, a tera z do exposé wracamy pa ństwa go śćmi są publ icysta Grzegorz Cydejko si ę i Dominik Owczarek z Instytutu spraw publicznych dobrych wszystk iego nie m ówimy wątków jest w iele, al e chcia łbym zapyta ć wa s o tak ie og ólne wrażenie co si ę wydaje ciekawe jes t t o, że ta wizja, bo t o jes t pewn a w izja jak trzeba doceni ć, że Morawiecki wskaza ł cel e warto ści idee pewn e ramy tego co b y chciał osi ągnąć i praktyczn ie i ideowo, ale rozwi ązań, które proponuj ą tak ą mieszank ą z 1 strony rozwi ązań socjaldemokratycznyc h z 1 strony tak ich l iberalnych na gran icy neoliberalnych, al e te ż konserwatywnych cz y konstrukcj a pa ństwa socjalnego jes t taka konserwatywna k ierowana na rodzin ę na tak iej wersj i konserwatywnej, a to c o dl a wa s było ciekawe, wi ęc także reg ionu potwierdził, że tak takie tak że w podobn ie odebra łem t o wystąpienia ono mia ło expos é n iewiele wsp ólnego, a poniewa ż n ie zapowiada ło konkretnyc h rozwiązań bardzo ma ło w każdym raz ie konkretnych rozwi ązań ale, al e w sferz e tyc h opow iadania o intencjach warto ściach, kt óre przyświecają myśleniu o rz ądzeniu czy pra c rz ądu czy prac y centrum pol itycznego było bardzo du żo pewna i te n ten zest aw warto ścią opisuje w te n spos ób świat wg PiS-u prawd a świat, który wywodz i si ę w warto ści mo żliwych do czytan ia w badaniach op inii publicznej, bo na czym nam zale ży nam ludz iom Polakom c o wychodz i z badań naszyc h opinii t o jes t bezpieczeństwo t o jes t dobroby t zamo żność rodzina rodzina prawd a jaka ś nienaruszalno ść norm moralnyc h et Cetera znal i te n ca ły zest aw został wzi ęty przez przep isy i on op isuje świat, do kt órego teoretyczn ie centrum pol ityczne chce zmierza ć, a zate m odzwierciedla to w te n spos ób r ównież cz y odzwierciedla przede wszystk im sta n świadomości Polaków przecież otwiera drogę rezerwaty mam t o samorząd mogliby śmy dyskutowa ć dlaczeg o, ale w idzisz dlaczeg o, dlaczeg o to odzw ierciedla w pewny m stopniu proble m, dlatego że jes t t o jednak język intencji, ponieważ n ie mam y bezpośredniego prze łożenia, a instrumentarium czy zamiar ów cz y zapow iedzi nie ob ie Narodowy progra m dale j m iliarda na usprawnienie tak jest osob istych z a z teg o c o mo żna by łoby wysnu ć z przemówienia prem iera jak o zapowiedzi, bo tam n iewiele teg o akura t te n cel no n ie zostanie osiągnięty to w iemy ju ż na pewn o prawda za ma ło te ż tyc h konkretnyc h zapow iedzi mam y ma ło tego niektóre z nich są dosy ć się karykatur a do tego, że będziemy zwiększać Dominik wczora j jeszcz e słowo ja musz ę przyzna ć, że to exposé by ło rzeczywi ście troch ę rozczarowujące trochę nudn e, bo PiS przyzwyczai ł nas do teg o, że praw e za ka żdym razem z życia programami nowy m mieście n ie 500 plus mieszkanie plus t o płaca m inimalna na poziomie 4000 z ł tutaj w ty m exposé nie by ło żadnej takiej propozycji cz y tak t o zostało powiedziane prze d przed momentem nie by ło zbyt w ielu konkretnyc h propozycji n o n p . n iem kwest ia walki o bezpiecze ństwo na na drogach, ale wa żne spo łecznie problem oczywi ście tak natomiast n ie jest t o kwestia o, al e jest te ż był konkret, a tak długo, że n a po buspasach będą mogły je ździć samochod y, je żeli s ą 4 osoby z okre ślenia spowalniaj ące bardzo sprawdzają te ż jak trener n ie pow inien zajmować takimi p ierwszy rzut ucha cz ęsto wyniesienia spowalniaj ące ruc h na przejściach dl a p ieszych zabrały prem ierowi jakie ś 46 × wi ęcej ni ż roln ictwo w Polsce tak tak tak jes t, wi ęc rzeczywiście jes t t o przemówienie expos é, kt óre dotyczy przed e wszystk im warto ści pewne j w izji sukces ów przesz łych sukces ów przeszłych oczywiście, które n ie zawsz e by ły rzeczyw istymi sukcesami, ale mo że ra z dobrze kraju ra z jeszcz e szczeg óły mieszkanie plus natomiast namierzy ć, bo bardz o bardz o ma ło konkretów to c o n ie zaniepokoi ło t o kategor ia normalności coś jes t za normalne t o znacz y, że b ędziemy żyć wreszcie w normalny m kraju jak jak ta ja k ta norma jest rozumiana prawda, bo t o jes t ogromny obsza r do interpretacji on ona g łównie ona się odnosi ć do bardz o w ielu obszarów nie tylk o do rodziny to by ł te n główny zasadn iczy prawda, al e też odnosi ła si ę do kwest ia do kwest ii zabezp ieczenia bezpiecze ństwa socjalnego natom iast ja mam proble m z t ą kategori ą normalno ści, bo t o prem ier będzie decydowa ł jak wygląda normaln y mode l rodziny tak jakb y to t o już zaczyna wchodzi ć je śli dodam y do tego jeszcze 1 krok tak jeszcze 1 interpretację tego pojęcia t o mo że mo żemy przekroczy ć cienk ą granic ę konserwatyzm u i p ójść w kierunku no w łaśnie skrajne j prawicy wi ęc, jakb y tutaj t o n ie zaniepokoiło są pewność mn ie rozbawiło sam, że praw ica odrzuca te kategorie tutaj t o państwo nie jes t normaln e, a premier wr ócił dobrz e buduj e ob óz rz ądzący polskie pa ństwo dobrobyt u Polska ma być najlepsz y miejscem do życia w Europie, al e ta kategor ia polskiego państwa dobrobytu przedwyboram i się pojawiła rzecznik, bo nazw a program u prawa i sprawiedliwo ści na c o szczeg ólnie zwr ócili uwag ę tak konkretn ie w ty m przem ówieniu prem iera Morawieckiego t o ciekawy jest dba łość, bo musia ła pa ść lekka korekt a nawi ązanie do problem u p łacy minimalnej dop iero w drugiej cz ęści exposé wygłoszonym prze z pan a prezesa Kaczyńskiego, a i to dopiero, czyl i te tak że zapowiedział prezes od nawi ązał do teg o do dochod ów Polaków prawda, bo t u akura t premier Morawiecki w ogóle si ę o ty m n ie zająknął, a t o by ł 1 ze sztandarowyc h projekt ów pan a Kaczyńskiego na kampani ę wyborcz ą prawd a zreszt ą projekt ów, kt óre przestraszy ły m iliony Polaków doskonale czuj ą się osiągnąć symbioza zn iewolenia miliony Polaków jest zara z chwileczkę lat o jes t kontrowersyjne dla drzew, al e popierają niekt órzy n ie spraw ę z urzędów w Białymstoku akcja nie stanowi, że dla wielu jest t o ta k ta k w teoretyczne zmn iejszenie etat u do 34 podobnie podnieść pensj i to 2 do poz iomu zadłużenia kary na sam b ędę miała l iczbowo dobre, k iedy powiedział, że rzeczy wraca m z PiS państwo sta ło si ę najgorszy m pracodawcą 1 z najgorszyc h oczywi ście mało teg o prze z prem ier obiecał, że b ędzie weryfikował wydatk i koszt y zwi ązane z biurokracją prawd a, ale co to oznacz a w ustac h cz łowieka, który trzykrotn ie zwiększył bud żet na swoj ą kancelarię zatrudn ia ta m rekordow ą maksymalną liczbę inwestorzy nie uważa za realizacj ę zadań cz ęść pracownik ów s ądów pracowników szp itali centra b ędzie mn iej c i, kt órzy zostaną b ędą musieli wykonywa ć t ę sam ą prac ę i nie wiadomo cz y im starcz y cz y starczy pieni ędzy na t o, żeby cho ćby t ę minimaln ą pensję zap łacić tak trzeba odczytywać ten, kto t o przem ówienie prawd a, więc nie nawiązanie do kwest ii te j p łacy minimalnej jes t bardz o wymown e bardz o wymown e do teg o do tego te ż zauwa żcie kwestii inwestycji sprawdza ć cz y takiego powodzenia, zwłaszcza t o znacz y polskie pa ństwo dobrobytu no to jes t tak ie państwo, kt óre prawda ma si ę odcisnąć nie tylk o w portfelac h Polaków, ale tak że w tak ich, jakb y pewnych n o wyznaczn ikami jego rozwoj u tak imi wyznacznikami maj ą by ć m. in . inwestycja t o, jak ie inwestycje zagro żenia Cydejko jes t jeszcz e Dominik Owczarek z nam i, ale n ikt wczora j zabierze g łos k ilka nowych, bo zara z informacja o informacj ę wrac a świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz w stud iu s ą Grzegorz Cydejko i Dominik Owczarek jeszcze bardz o serdeczn ie państwa pozdraw iamy wracam y do komentarz a do expos é premiera Morawieckiego w te j części spo łeczną ekonomicznej tak nazwa ła ich cia ła ora z Dominika owczarka Dominik uciek ł z Instytutu spr aw publicznych zapyta ć, bo dl a co pan zwr ócił uwagę jeśli rząd zaspał ot o państwo dobrobytu dobro byw a tak m ówił przed przerw a powiedział to jes t taka chuda wersj a pa ństwo do dobrobyt u tak a Polska chuda wersj ę z domoweg o rzecz si ę domyka powiedział kto ś inny n o al e my on a jest ogran iczona w zasadzie tylk o d o w miar ę naturalneg o wzrostu płac, kt óry jes t po prost u pochodn ą wzrostu gospodarczeg o do 500 plus i zabezpieczeń emerytalnyc h jeszcze niż realnej m y tak m inimalne i oczywiście m ówiliśmy w przerw ie o stawc e godz inowej, która została wprowadzon a przez PiS rzeczywiście tereny to jes t duży sukce s, ale wszystk ich innych rozwi ązań pa ństwo dobrobyt u, kt óre znamy z Europy za nadrz ędne nie m a np. ogromną luką jes t jest kwest ia zasi łków społecznych, które s ą bardz o niskim poz iomie i PiS w 2018 roku nie podni ósł znacznie bez progów ta k w dalszym ci ągu jes t ogromn a dysproporcj a między świadczeniem 500 Plusa świadczeniami z tytułu pomoc y społecznej t o jes t ogrom ogromn a dysproporcj a, więc jest jes t wiele tak ich obszarów rent w dalszy m ciągu są dziś l ista życzeń powiedzia łby ktoś jes t d ługa, ale pytanie cz y w PiS zrobi ł najwięcej jak si ę dało no t o jes t t o w tym cz y alarmow a pani redaktor z UW zwrac a uwagę, że PiS rozdaje pieni ądze ludz iom bogaty m zar ówno w postaci zasiłku zwi ązaną z własnych zasi łkach są argument y za przeć n o ale jednak rozdaj e pieniądze bogaty m czy, więc dla swojego rozwoju spo łecznego węgla średnio n ie obejmowała swoim CERT Polska wersj a państwa dobrobytu ma polega ć na ty m, że pieniądze są zab ierane ludz iom po to, b y rozdawa ć bogatym n o to to jest ten oto, żeby wspiera ć rodziny to u na s wciąż r óżnie na parze z ta inna, ale przed e wszystkim rzeczywi ście PiS nie poradzi ł sob ie agresywny m systeme m podatkowym prawda inwestora, kto to jest trzo n przecież pa ństwo do dobrobyt u ta funkcj a dystrybucyjna państwa w zakresie zada ń ora z za reform ę PIT-u Najda w ty m wzgl ędzie proszę bardzo dziwnie to co PiS to c o PiS zam ierza dopiero tera z po wyborac h oczywi ście to si ę okaza ło b ędzie głosowane pierw w p ierwszym czytan iu ju ż dz isiaj w ieczorem, czyl i zabran ie u tak iego tak iej granicy op łacania składek ZUS-owskich te j tzw. trzydziestokrotności t o jes t rzecz, kt óra właśnie no mia ła zapob iec wzrostow i takim kom in emerytalny m tymczase m on a zlikwidowana n a na o łtarzu bieżących potrze b bud żetu jeszcze zastanawiam się lecz y po 2 państwo dobrobyt u Polska mo że powiedzieć o sob ie po 7 latach n ieustannej koniunktury na świecie, że nie ma pieni ędzy, że wciąż szuk a jakich ś nowych pieni ędzy mam cz y nowe państwo dobroby t mia ła ambitne pa ństwo w ramach państwa dobrobyt u, gdzie t o projek t bardzo proszę ich kraju to jest ja właśnie, ale wolały robić, ale wyłaniała si ę bardz o wci ąż bardzo wa żnej rzecz y w pa ństwie dobrobyt u głównym aspekte m pa ństwa dobrobytu jes t to, że redystrybucj a jes t, owsze m, dosy ć znaczn a, ale jednak ludz ie wiedz ą na c o płacą t o znaczy s ą konkretn e pieni ądze są konkretny projekt noweli wyrażonej w myc iu sale to jes t oczywiście wiele, ale na chwil ę zatrzyma m Grzegorz Cydejko przywo łał dyskusj ę o zn iesieniu limitu 30 krotności trudno opisać w każdym razie ludz ie te 300 ponad tysi ęcy ludz i, kt órzy zarabiaj ą powy żej tam ile t o zachodz i a ż z nie pamiętam ile t o jes t dok ładnie oko ło 100130  000 rocznie dają przystają w pewnym momenc ie ju ż odprowadza ć sk ładki do ZUS-u wytłumaczenie było tak ie, że w związku z ty m, że mamy mnożnik w og óle żyją ludz ie bogac i statystyczn ie dłużej t o oni potem trzeba by ło wyp łacić bardz o wysokie emerytur y PiS proponuj e znie ść te n l imit zdaniem krytyków po t o, żeby łatać dz isiaj budżet n ie myśli jest n ieodpowiedzialny nie my śli o przysz łości, kto ma wyp łacić potem emerytury i lew ica dziś przedstawi ła sw ój projekt, kt óry przew iduje zn iesienie roczneg o ograniczenia podstaw y wymiaru sk ładek w postaci trzydziestokrotno ści prognoz y przeci ętnego wynagrodzen ia, al e wprowadz a też najwyższa emerytura, czyl i wprowadz a maksymaln ą emerytur ę w wysoko ści r ównej przez 6 krotności wynagrodzen ia m inimalnego w roku poprzedzaj ącym rok przej ścia na emerytur ę, czyli lew ica proponuje znos imy, czyl i r ównież najbogatszy maj ą wprost proporcjonalnie wp łacać do ZUS-u tyl e c o proporcjonaln ie wprowadzają c i zarabiaj ący mniej, al e wprowadz a jednocześnie maksymaln ą emerytur ę, czyli nawet, żeby płacić więcej to i tak n ie może liczy ć n a n o jes t maksymalna emerytur a tam jes t jeszcz e co ś więcej ten ca ły w ty m projekcie udało si ę przeczyta ć uzasadn ienie do, a do tego projektu świeża rzecz, bo t o wp łynęło dop iero dz isiaj opr ócz tych 2 rzeczy cz y zn iesienie trzydziestokrotno ści wprowadzen ie maksymalne j emerytury mechan izmu opartego sześcio krotność p łacy minimalnej jes t te ż bardz o wyraźne podn iesienie wysoko ści m inimalnej emerytur y minimalnej rent y m inimalnej emerytur y do 61600 zł minimalnej rent y do 1200 z ł brutto najwięcej tuta j cały pak iet niejako prawa n ie tylko t o c o proponuje PiS cz y zn iesienie czy trzydziestokrotności kropk ę tak jak ca ły pak iet rozwiązań c o wi ęcej w i n ie, że bior ąc te rozwi ązania, bo chodz i o rachunek ekonomiczny t o by ła g łówna motywacj a PiS - u, żeby prezydent zlikwidować jes t taka w łaśnie, że t o zwi ększy przychod y państwa to jeszcz e w łaśnie po pozwol i podnieść m inimalne emerytur y m inimalne emerytur y i i rent, więc wydaj e się, że jes t to rozwi ązanie jedna k dużo dojrzalsz e pe łniejsze tak ie, kt óre stara się n ie tylk o wychodzi ć naprzec iw bieżącym bieżące łatanie finans ów publicznych, al e te ż wychodz i naprzeciw budowan iu pewneg o sp ójnego system u emerytalnego ogran iczenie w składy pob ieranych do systemu repartycyjneg o jes t dosyć powszechn e i w żadnym kraj u tak powszechne w innych krajach interes zwróćmy uwag ę, że to c o proponuje lewica to jes t tak naprawd ę podwyżka zar ówno m inimalnych emerytur wprawo raz gral i jedna k, że ma zapac h wosku, ale także tyc h maksymalnyc h emeryturach, poniewa ż jednak maj ą on e wynosi ć sześciokrotność m inimalnej pensj i tak cz y, czyl i z obecnego systemu, w kt órym zdaj e si ę rozpiętość emerytaln a jest mniej wi ęcej jak 1 do 27 będziemy m ieli jak 1 doszedł aż b ędziemy sprawdzali czy b ędą zdawać rzeczywi ście samą ta r óżnica m ówi chodź tutaj bratk ów co prawd a nie zabierzemy c i picie prawd a n ie podniesiemy podatk ów do 46 %, bo tak i by łby tak a byłaby taki by łby, jakb y wym iar podatku PIT, gdyb y chcieć zabrać ludziom t e pieniądze, kt óre mają w te j chw ili tzw . przyw ileju tej trzydz iesto krotno ści ograniczenia składowania tylk o do trzydziestokrotno ści maj ątek wprowadzać 46 % o wy PIT mogą działać ogradz a w łasne picie, al e widzicie, al e rz ąd mówi, poruszając tę spraw ę, wnosz ąc j ą chcących dyskutować rz ąd mówi tak t o jest el ita tak zabierzemy t o jes t nią n ieuzasadniony przywilej, wi ęc z 1 strony real izuje swoj ą tak ą propagand ę ant y elitarną i z drugiej strony mówi n o przecie ż t e pieniądze, al e druga, żebyśmy wygrali starcie czek a już ko ńczy, gdybyśmy pobral i podatku zwyk ły podatku dochodowy m, czyl i p icie to musieliby śmy si ę podzieli ć z samorz ądami lokalnymi, bo on e maj ą sw ój udzia ł w p icie, a zate m w wzmocnili by śmy swojeg o wrog a ideowego samorz ądność lokalną n o na to nie mo żemy pozwoli ć prawda dlatego buc h n iemy, czyli zl ikwiduje czy rozwiązania jak znale źć chwilę składkową wobe c nich zaw ieziemy tzw . sk ładce ni ż mieliśmy pokaza ć życie wspólnoty s ą dosłownie parę m inut p óźniej pan prem ier powiedział, że b ędzie chciał wzmocni ć praw a do prywatnej w łasności konso l lokaty obywate l l ikwidacja tego chce s ądzić z konstytucją w ty m w ty m względzie czyl i jak ie mamy prawo do swoich pieni ędzy, je żeli pan prem ier uważa, że ich, że go n ie mamy oczywiście druga stron a taka koszt, żeby zamknąć mam y degresywnej systemu na c o zwracaj ą te ż uwagę autorz y lew icowego projektu sk ładkową podatkowy, czyl i w Polsce i jest wi ęcej zarabiać w tym p łacić mn iejszy odsete k sk ładek i podatków n o po prost u tak jes t syste m wypaczone, a co trzeba k ibicuje c ie z orędzia prem iera, który projek t uważacie, że ważne im jes t szans a, żeby wprowadzi ć, żeby coś pozytywnego n ic tak ja uwa żam za jedn o has ło akcjonar iat pracowniczy miesi ęczny odpis, ale t o naprawd ę na poz iomie te ż takiego hasła dosłownie akcjonar iat pracowniczy jeste m bardzo ciekaw c o pa n premier ma ma namyśli nie wiem n ie wiem c o to oznacza, bo t o oczywi ście dobre rozwi ązanie, które po p ierwsze, t e przywi ązuje pracownika d o do miejsca prac y zwiększa jego wp ływ na na na s zarz ądzaniem firm ą pytanie te ż w jak im stopn iu on mia łby zaawansowan y w jak im stopniu pracown icy mieliby by ć dopuszczan i do zarz ądzania tak iego przedsiębiorcy, więc to jes t bardz o ciekawa inicjatywa kana łu podchwytl iwe pytanie po kr ótkim scanii dochodz ę do wn iosku, że jes t w pierwszej części ekspozycj i wyg łoszonej prze z pan a Morawieckiego t o jest to był te n rozdzia ł dotycz ący Unii Europejskiej to był zupe łnie nowy j ęzyk, jakby op isu te j Unii mieli śmy tam w iele zada ń m. in. wprowadzen ie tak iego rozsądnego kontakt u cz y kontrakt u f inansowego z mi ędzynarodowymi korporacjami, bo to ma by ć zadan ie dla Unii prawda nie m y si ę już wycofaliśmy jak o rz ąd Narodowy opodatkowania amerykański koncern kolejn y raz Rafaela Unia, al e Unia ma to dla nas zrobi ć ta k m. in . ale t e marzenia zrozumiałam, że pan premier, m ówi że Unia się o d nas tego ucz y o d pana prem iera rząd p ierwszy mówił o walc e z rajami podatkowymi z, a to raje m t o coś zupełnie innego kraju OKS rajam i b ędzie natomiast później w drugiej części expos é te ju ż wyg łoszonej prze z pana Kaczyńskiego dowiedziała się, że jedna k Unia też siedlisko z ła i rozpa d najmem mus imy tak naprawdę najp ierw t ę Unię zreformowa ć od części z tyc h patologii takie mn iej wi ęcej tam pada ły sformułowania, że trudno to przecie ż my wszyscy bez na s Unia jednak potrafiła opodatkowa ć Sarze Connor raz, ale t o oznacz a, że Polska n ie b ędzie skuteczn a, je żeli b ędzie chcia ła z jak będą najpierw tak po oczyszcza ć z patologii tej t o n ie dop iero pote m raze m z Unią z PiS partneram i z Europy wprowadz a si ę same rozwiązania ostatn ie s łowo Dominik w czasac h na ja d trzymam kc iuki za za zamac h roczne za normalność właśnie tak, al e wola łbym, żeby ta normalno ść by ła jakoś lep iej zdefiniowana za inwestowany państwo dobrobyt u jak najbardz iej, al e oczywiście nie w wersji tak iej konserwatywnej okr ąg o krajowej wychudzon e i tylk o takiej, kt óra życzyli, kt órą znam y z Europy zachodn iej to zatem strony do pa ństwa dobrobyt u bez przym iotnika polskiego dobrobytu dobrze niech t o będzie realn e narratora dobroby t tak i, jaki jest udzia łem w ielu innych narodów t o będzie ju ż dobrz e Grzegorz Cydejko i że wyn ik Owczarek z Instytutu spr aw publicznych byli państwa Goś m ija bardzo dziękuję tyl e c o z Martyną ośrodku dl a pa ństwa dzi ś przygotowaliśmy progra m realizowa ł Kamil Wróblewski informacja o nich jeszcze wi ęcej sport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA