REKLAMA

Wycofanie projektu ws. 30-krotności to dziś jedyna dobra wiadomość - Izabela Leszczyna

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-19 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu Karmelicka państwa i m ój go ść Izabela Leszczyna pos łanka Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dzie ń dobr y pani pose ł dzie ń dobr y państwu niespodzianka alb o zm iany zm iany zmiany PiS wycofuje si ę z projekt u o l ikwidacji l imitu trzydziestokrotno ści Anita Czerwińska rzeczn iczka prawa prawdziwości, m ówi że ugrupowan ie postanowi ło przygotowa ć bardzo śmiała si ę troszk ę, bo nie w iem k im mają zamiar konsultowa ć chyb a z Rozwiń » Solidarnością, która zdecydowan ie przec iw takiemu rozwiązaniu tej pan i redaktor t o jes t jedyn a dobr a wiadomo ść dzisiejszego dnia, bo tak naprawd ę w exposé premiera tyc h dobrych wiadomo ści w grunc ie rzeczy n ie by ło w ieczorem mamy 2 ustawy, kt óre nak ładają i now y podatek 12 zabiera pieniądze fundusz u rezerw y demograficznej, wi ęc w grunc ie rzeczy t o jest jedyna dobra wiadomość, ale te ż n ie oszukujm y si ę ta wiadomo ść jes t efekte m tylko arytmetyk i sejmowej i teg o, że godziny n o bo wiedzia ł nie powiedzia ł na pewn o n ie zabrak ło większości sejmowe j zdecydowan ie tak cz y oczywi ście chcia łabym, żeby premier Morawiecki był tak rozsądnym człowiekiem, że s łuchał mojeg o wystąpienia k ilku innych os ób, kt óre mówiły m u niebezpiecze ństwa, jakie ta ustawa z e sob ą niesie przed e wszystk im dl a rozwoj u Polski dlatego, o czym premier ca ły cza s dz isiaj m ówił o innowacyjno ści kreatywno ści o długoterminowym rozwoj u, kt óry mus imy oprzeć w łaśnie na wysok ich kompetencjach i na kap itale ludzkim n o, wi ęc jak z 1 strony m ówimy o tak ich ważnych rzeczach, a z drugiej stron y chcemy w ieczorem zrobi ć coś kompletn ie odwrotneg o czysto burz y całą t ę narrację no t o premier staje si ę poważnym człowiekiem ciesz ę si ę, że rzesz e PiS tego po prost u wycofa tak, ale ju ż RAŚ raz si ę wycofywa ł przed wyboram i w kampan ii wyborczej, więc te n projekt jes t jak bumerang pojawia si ę znika pojaw ia się znika czy pani redaktor ja n ie ma m żadnych wątpliwości, że PiS do tego doprowadzi, ty m bardz iej że lewica wycofa ła się dz isiaj z teg o projektu prawdopodobn ie tylko, dlateg o że, że ma w łasny projekt czy po p ierwsze, że ma własny projekt, al e po drugie, lew ica zrozumia ła s łowa pan i marszałek Kidawy-Błońskie j, kt óra powiedzia ła wyra źnie, że ugrupowania, kt óre s ą w sejmie musz ą szanowa ć konstytucj ę proce s leg islacyjny rady d ialogu dialog społeczny n ie pan i poseł nie o to chodz i o 10 minut rozpocz ęła si ę konferencja lewicy, której t o klub parlamentarn y lew icy prezentuje sw ój projek t, kt óry zakłada tak że zn iesienie trzydziestokrotności emerytur ę minimalną na poziomie c o najmn iej 1600 z ł ora z maksymalną emerytur ę w wysoko ści 6 oraz wynagrodzenie m inimalne w roku poprzedzającym przejście na emerytur ę, czyli raz si ę zabrać więcej pieni ędzy tym, którzy zarabiaj ą tera z więcej, a potem nie dać im teg o bonus a w postaci wy ższej emerytur y tylko okre ślić je j maksymaln ą wysokość czy te n projekt trafi ł już jest Wola marszałkowskie, lec z tak skończy t ą pierwsz ą my śl mia łam nadziej ę, że lew ica n ie popar ła teg o projektu, dlateg o że jedna k chc e by ć stra żnikiem konstytucj i i wszystk ich ustaw, kt óre generaln ie m ówią o ty m, że ustrojow e zm iany systemow e zmiany n ie mog ą by ć projekte m poselskim musz ą przej ść ca ły proces leg islacyjny łącznie z konsultacjami spo łecznymi z radą dialogu i t d . pal i się wydawa ło APA jak oni mieli jak jes t pan i poseł t o jes t kolejna smutn a wiadomo ść dz isiejszego dnia, bo okazuj e si ę, że lew ica chce oszuka ć Polaków i okra ść tyc h, kt órzy dobrze zarabiaj ą jak rozum iem dobrz e zarabiaj ą nie, dlateg o że wyzyskują innych tylk o, dlateg o że pracuj ą na etac ie, a ich kompetencj e w iedza umiej ętności s ą tak wysok o ocen iany prze z pracodawcę, że jes t w stanie zap łacić im 12  000 z ł brutt o miesięczny to jest smutn o, że ma mu smutn e, że mamy taką lewic ę, b o jak chciała lewic ę uczciw ą, która przychodz i do Sejmu i m ówi tak bogac i musz ą p łacić wysokie podatk i dlateg o b ędą p łacić 50 % 75 % ile tam lewicy si ę w g łowie wymarz y natom iast wk ładanie do system u emerytalneg o funkcj i redystrybucyjnej, której on nie posiada, bo tak ą pos iada syste m podatkow y t o system podatkow y zbiera podatki od wszystk ich Polaków i przekazuje j e grupom najs łabszym i tam można robi ć naprawdę r óżne rzeczy jeśli jes t zgoda spo łeczna lewica miała wi ększość w sejmie natomiast t o c o chc e zrobi ć lewica t o jes t za łamanie się system u emerytalneg o w Polsce, ponieważ n ikt tyc h ludzi n ie będzie chciał p łacić płacić wysok iej sk ładki, której nigdy w życiu n ie odzyska wszyscy przejd ą na samozatrudn ienie, al e uwaga ju ż ostatn ie zdanie c o PiS zrob i z łapie ich ta m testem przedsiębiorcy l ikwidacja limitu trzydziestokrotno ści miała dać w bud żecie na 2020 rok oko ło 7 miliardów złotych zap isane by ło 5 , 1 miliarda w uzasadnieniu VAT to 7 miliard wy ższa kwot a mogło by ć osi ągane prawo sprawiedliwo ść byśmy teraz t e pieni ądze cz y jednak b ędziemy mus ieli si ę pożegnać z e zr ównoważonym bud żetem, a pani redaktor t o w ogóle nie chodzi o zr ównoważony budżet, al e na pap ierze się zgadza n o bo 12 stronie chodziło na 0 tak n o tak moi cz y tylk o zgoda pieni ądze wynosi s łuchacze te ż dobrze rozum ieli nas i słuchacze doskonal e zdaj ą sobie spraw ę, że to by ły kwestie kreatywn y ksi ęgowo oczywi ście, że tak tylk o, że ja chcę powiedzie ć chyba co ś jeszcz e ostrzej to n ie tylko kreatywność jest kreatywn a ksi ęgowość w grunc ie rzeczy jeste śmy w stanie zrównoważyć ka żdy bud żet nawe t z deficytem 50 miliardowym no przecież jes t tylk o kwest ia wysoko ści podatk ów cz y równoważy bud żet albo prze z t o, że podn iesiemy podatki i mam y wy ższe dochod y albo prze z to, że czy obłożenie kolejn e grup y, jak imi nowymi podatkam i albo przez t o, że obecn ie wydatk i nie ma innego wyj ścia, jakby PiS w grunc ie rzeczy oszukuje na s wszystk ich m ówiąc o tym, zr ównoważonym bud żecie, bo proble m dz isiaj p isma zupe łnie inny PiS w maju i l ipcu przekroczy ł z łamał regu łę wydatkową wydal i pieni ądze na trzynast ą emeryturę i 500 z ł na p ierwsze dz iecko, których nie by ło w bud żecie i n ie by ło przestrzen i wydatkowe j regule t o jes t z łamanie ustawy o f inansach publicznych jest Trybunał stan u dl a ministra finansów t o dlateg o uciek ła minister Czerwińska t o dlateg o z łapanki szukaj ą dz isiaj m inistra finansów już znale źli na razie szukają też raportuj e, że znaleźli tak iego, kt óry kompletn ie n ie nie zna si ę na f inansach publicznych zapow iada reform y system u podatkoweg o udoskonalanie dok ładnie, bo Polacy za za k ieszenie natomiast, żeby sko ńczyć te n w ątek t o dz isiaj wieczorem nie b ędzie ustawy o limicie trzydziestokrotno ści zniesienie teg o limitu, al e b ędzie ustawa o fundusz u solidarno ściowym i t o w te j ustaw ie ta pożyczka z fundusz u rezerwy demograficznej, która wp łynie do fundusz u solidarno ściowego, z kt órego okradnie m y znaczy PiS okradn ie osob y z niepe łnosprawnościami ma s łużyć tem u, żeby FRD, które jes t poz a regu łą wydatkow ą mog ło finansowa ć obietnice PiS-u, a przypomn ijmy fundus z rezerwy demograficznej fundus z, z kt órego mają korzysta ć przyszłe pokolenia na emerytur y jak pani czyt a tę ofert ę współpracy, która padła z e strony i premiera Mateusza Morawieckiego prezesa Jarosława Kaczyńskiego w stronę opozycji prem ier mówił nawe t, że kolejn e pokolenia b ędą wdzięczne, je żeli tera z pona d podzia łami partyjnymi pa ństwo zajm ą si ę kluczowym i zagadn ieniami bezpiecze ństwo system emerytaln y energetyczn y demograf ia pan i redakto r czy expos é pan a premiera by ło w gruncie rzeczy, jakie Italia n ie pytał całe expos é do końca pani my śli o te j oferc ie wsp ółpracy mamy czy m mam y sp łacać uważa, że w tym syste m emerytaln y energetyczn e bezpieczeństwo demograf ia czy no je śli w system ie emerytalnym Kaczyński my śli, że b ędziemy z nim wsp ółpracować w taki spos ób ot o, że ob u team y Polaków i ka że im płacić wyższe składki, a p óźniej nie dam y idei wy ższej nale żnej emerytury albo, że b ędą tac y, którzy b ędą przechodzi ć na emerytur ę w wieku 60 lat i nie wymy ślimy żadnego sposob u, żeby zach ęcić tyc h ludz i do dobrowolneg o pozostania na rynk u pracy tylk o b ędzie tak jak teraz przez 4 lata, że ludzie przychodz ą maj ą głodowe emerytury n ie bardz o wiem i w czy m jak dl a jak ich kwestiach n p . w kwestii zm iany konstytucj i, żeby zagwarantować prywatno ści ochron y środków emerytalnych to jes t w og óle jakie ś kur iozum pani redaktor PiS chc e chroni ć Polaków przed PiS-em naprawd ę wystarczy, że nie zabior ą na m, że n ie Kaczyński Morawiecki zadeklarują mnie ograbić m y wa s 15 % waszyc h emerytalnyc h oszczędności n ie b ędzie trzeba nad platform ą te ż rozmontowa ła on e może grać bez znaczen ia przeciwko prasie z kim kolejn y rz ąd n ie pani redakto r PiS jest pierwszym rz ądem, kt óry zabiera Polakom oszcz ędności emerytaln e Platforma Obywatelska zamieniła jedn o zobowiązanie pa ństwa wobec emeryt ów na drug ie zobowi ązanie państwa wobe c emerytów mamy dl a mięsa lub zrob i wezwan ie groźna kartach papieru n ie na kartce pap ieru w systemie emerytalny m w ZUS -i e i prosz ę n ie wierzy ć i t e pieniądze bardz o ładnie id ą na f inansowanie wszystk ich obecnych emerytur raz, bo taki mam y zachowywali czarn ą dziurę pand ą b ędzie za 30 lat dobrz e dale j Stępnik tak p łacz, k iedy potrzebujesz PS go poleg a zawsz e na ty m, że płacą ci c o pracują na tyc h, kt órzy nie pracują jes t tak czy systemy powszechn e w grunc ie rzeczy na ca łym świecie tak wyglądają chodz i o to, żeby ludz ie chcieli pracowa ć dłużej, żeby opłacało im się dobrowoln ie zostawać na rynk u prac y i o t o, żeby była odpowiednia liczba ludzi, kt órzy będą pracować przysz ła tak oczywiście i to jest te ż odpowiednia pol ityka migracyjna i wreszc ie ludzie musz ą wiedzie ć, że t o wszystko co wp ływa do ZUS-u będzie im wyp łacone jak przejdą na emeryturę, a po c o PiS -ow i wojn a kulturowa s łowa prem iera Mateusza Morawieckiego eksperymentach spo łecznych i rewolucja ideologicznych, którym b ędą pol itycy PiS-u stawia ć tam y s łowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że marg inalne zjawiska n ie mog ą stanowić norm a chodz i o inne model e rodziny ni ż ta rodzina mam a tat a dz ieci pan i redaktor można t o skomentowa ć tylk o tak nie ma ju ż chleba trzeba ludz iom da ć igrzyska to jes t smutn a, al e prawdz iwa smutne, al e prawdziwe zdan ie pisze n ie maj ą pieni ędzy na rozdawan ie jest spowoln ienie w gospodarc e musz ą łapać prawą r ęką za lew e uch o, wi ęc b ędą prowadzi ć wojn ę ideologiczn ą b ędą ta k jak straszyl i na s uchodźcami ta k jak straszyl i nas n ie wiem polsk ą w ru inie i szalejącym maf iami VAT-owskim i, które okazało si ę pod ok iem Banasia Morawieckiego szala ły, ale m inister finansów p isowskim tak będą nastraszy ć LGBT edukacją seksualn ą i wszystkimi rzeczam i, które w łaśnie straszy ć nie da normalnych ludz i tak, bo t o jes t normaln e zr óżnicowany świat, w którym żyjemy, w kt órym mus imy si ę wzajemn ie szanowa ć ja nie widz ę w tym żadnej wojn y kulturowej t o tylko PiS wszędzie widzi wrog a, bo w tym w tym po prost u lubi to to jeszcz e orzeczen ie Trybunału prawdziwo ści Unii Europejskiej luksembursk i Trybunał uzna ł, że jest kompetentny do ocen iania niezależności s ądownictwa w krajach Unii Europejskiej i że tera z Sąd Najwyższy pow inien zbadać niezale żność nowe j Izby dyscypl inarnej, która ustawą z proponowan ą prze z pana prezydenta zosta ła w Sądzie Najwyższym powołana to dotycz y tak że krajowej rady s ądownictwa prawo sprawiedliwość odtrąbiło sukce s Piotr Müller rzecznik rządu m ówi, że to jes t pora żka pyta ń prejudycjalnych zwycięstwo rządu PiS - u tak że Zbigniew Ziobro bardz o dobre rozstrzygni ęcia czy jes t tak sam o dobre jak zwyci ęstwo Beaty Szydło 27 do 1 no tak by m t o chyb a tylk o skomentowa ła je śli Sąd Najwyższy jak rozumiem ma rozstrzygnąć o legalno ści i konstytucyjności tej Neo KRS t o ja jestem o tak i i wyro k orzeczen ie Sądu Najwyższego chyba spokojna, a o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, b o Michał Dworczyk zapow iada, że być może do teg o organu trzeba si ę b ędzie odwołać się w ocen ie ten wyrok c o pani redaktor w Polsce nie m a Trybunału Konstytucyjnego jes t ta k jak powiedzia ł prezes Rzepliński jakaś pan i blondynka przeprasza m tę blondynk ę wycofuj e t o jes t jakaś pani, która m ieni się by ć prezese m Trybunału Konstytucyjnego koniec Krupka nie m a Trybunału Konstytucyjnego w Polsce PiS - u Izabela Leszczyna pos łanka Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej dzi ękuję panie marszałku mi łego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA