REKLAMA

Najnowsza rola Jamesa Deana

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2019-11-19 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:00 min.
Udostępnij:

Już za rok premiera filmu, w którym główną rolę zagra... James Dean. A raczej doskonała, komputerowo wygenerowana kopia Jamesa Deana. Czy już wkrótce żywi ludzie staną się w Hollywood niepotrzebni?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kwadran s f ilozofa Tomasz Stawiszyński dzie ń dobry producenc i z firmy Matrix IT firm prze z wiele miesi ęcy poszukiwali odtw órcy głównej rol i w dramacie fajnych, gdz ie jak zorgan izowali kilkadziesi ąt przes łuchań przejrzel i setki katalog ów agencji aktorskich i dosłownie n ikt nie przypadł im do gust u wprawdz ie w stanach Zjednoczonych m ieszka c o n iemiara młodych aktor ów, ale ponoć czasam i ta k po prostu bywa n ie bardzo dobr ą spraw ę wiadomo dlaczeg o tuta j Rozwiń » tak w łaśnie si ę sta ło n ikt n ie pasowa ł ju ż na morze z wyj ątkiem Jamesa Dina legendarneg o buntown ika be z powodu wielkiej ikony hollywoodzk iego k ina niezapomnianego archety p noweg o amant a Antonowi Ernestowi tat y Golik właściciela Marek syty f ilm, a zarazem re żyserom obraz u t o w łaśnie Dino od początku wydawał si ę do te j rol i wpros t stworzon y był tylko 1 szkopuł James jak w iadomo zgin ął w wypadku samochodowy m w 1955 roku i co tu du żo mówić o d tamte j por y konsekwentn ie n ie istnieje, a w ka żdym razie n ie istnieje cia ło będące ongi ś Jamesem w inem cz y jednak t o ciało jes t, ab y na pewn o niezbędne zadal i sob ie w pewny m momencie pytan ie twórcy fajnych Jack czy te ż mo że w zupe łności wystarczyłby sa m jeg o w izerunek doskona ła komputerowo wygenerowan a kop ia ostateczn ie, k iedy oglądamy film w kinie alb o na ekran ie telew izora cz y laptop a obcujem y wy łącznie z ruchomym i obrazami, owsze m, kiedy ś do pozyskan ia tak iego ruchomeg o obrazu niezbędny był rzeczyw isty surow iec c ielesny mater ialny desygna t czas y jedna k zmieniają dz isiaj dzi ęki g igantycznym post ępowi techniki mogliby śmy si ę już spokojn ie be z n iego obej ść jak pomy śleli tak zrob ili po wielu miesi ącach oznajm ili n iedawno wyw iadzie zdecydowali śmy się na dzie ń Sabina premiera fajnyc h Jack przewidziana jes t na rok 2020 specjaliści od najnowocze śniejszych efekt ów specjalnyc h pracuj ą pe łną par ą z wszelkich dost ępnych fotograf ii filmów przedstawiaj ących Jamesa Dina tworz ą jeg o idealną w irtualna rekonstrukcj a komputerow a o żywiony Avatar wyposa żony w niezliczone przewag i na d swoim n iegdysiejszym odleg łym c ielesnym pierwowzorem cyfrow e dzie ło wsp ółczesnego hollywoodzkiego dr. Frankensteina, które n ie będzie narzeka ć opuszcza ć dni zdjęciowych upijać si ę alb o nie domaga ć i kt óre spe łni dowoln e życzenie swo ich mocodawc ów i zagra każdą scen ę dok ładnie taki spos ób w jaki b ędą sob ie tego życzyć, a w dalsze j przysz łości n iewykluczone b ędzie mogło gra ć w k ilkunastu alb o kilkudziesi ęciu alb o k ilkuset f ilmach naraz, bo jeg o kalendarz n igdy nie b ędzie zape łniony spadkobiercy pr aw do wizerunku zechc ą pewn ie pobierać tak ie występy jakie ś opłaty, ale i tak będzie t o z pewnością w ielokrotnie bardz iej opłacalne ni ż zatrudn ianie żywego cz łowieka, a t o przecież dopiero p ierwszy akord nadchodz ącej rewolucji spokojn ie mo żna sobie wyobrazi ć sytuację, w kt órej za jakiś cza s ludz ie ju ż praktyczn ie w ogóle przestan ą by ć chwali ł potrzebni no może przydadz ą si ę ewentualnie jak o uczestn icy cast ingu na najlepsz y prototyp w irtualnego aktor a aktork i, a wcale niewykluczone, że już niebawem d a si ę ich swobodn ie zaprojektowa ć bez konieczno ści obcowania z realnym i cia łami nowy film z Jamesem w inem t o zaraze m swo iste uwie ńczenie procesu, który rozpocz ął si ę równo 25 lat tem u w 1994 roku na plan ie f ilmu Kruk zgin ął w nieszcz ęśliwym wypadk u odtw órca tytu łowej roli dwudz iesto o śmioletnim Brenda Lee stoj ący u progu sławy aktor k ina akcj i eksper t w zakres ie wschodn ich sztuk sztu k walk i oraz las t bagno l ist syna sameg o Brusa w momenc ie śmierci Brandona do ukończenia produkcj i pozosta ło zaledwie k ilka dn i zdj ęciowych po trwających d ługo naradach i rozważeniu wszelk ich etycznyc h za przeciw ek ipa zdecydowała, że film zostanie zmontowan y brakujące uj ęcia uzupe łnione prz y pomocy komputerowo generowaneg o obraz u głównego bohatera w burzl iwej dyskusj i, jak ą wywołała ta spraw a n iejednokrotnie przywoływano wizj ę k ina przyszłości, w którym n ie będzie ju ż żywych aktor ów tylk o same awatar y do z łudzenia przypominaj ące ludzi prze z w iele lat teg o rodzaj u spekulacj e pozostawały prawie wy łącznie w sferz e fantazji n ie, licząc k ilku podobnyc h przypadk ów, k iedy t o wirtualnie wykreowan y wizerunek aktora aktorki pojawia ł si ę na ekran ie n iedawno np. w filmie blad e runne r 2049 albo k iedy wykorzystywano najnowszą technologi ę do f izycznego odmładzania aktorów ostatn io w ser ialu Westworld czy najnowsze j produkcj i Martina Scorsese, gdy Iron ma n dzi ś jak si ę okazuje jest t o ju ż regularn a rzeczywisto ść tak zapewne wygląda przysz łość k ina po prost u nie tyle jedna k czyst o filmowo praktyczn y aspek t teg o zjawiska wydaje si ę tuta j istotne ile racze j jego kulturow e symbol iczny wyd źwięk cyfrow a rewolucj a dokonała zasadniczej konstrukcj i zar ówno naszego rozum ienia, jak i bezpośredniego do świadczenia teg o co rzeczyw iste i nie rzeczyw iste faktyczn e f ikcyjny realn e i wyobrażone dokonała teg o w spos ób znaczn ie bardziej gruntown e i precyzyjn e ani żeli wszystkie raze m wzięte postmodern istyczne traktat y, kt órych autorz y, stosuj ąc najwymy ślniejsze środki retoryczne podwa żali wypracowan e na grunc ie f ilozofii nauk i sposob y op isywania świata podważali, dlateg o że sam o pojęcie prawdy wydawało im si ę narz ędziem w ładzy dom inacji roszczen ie Zachodniego rozum u, który uznawali przed e wszystk im za instrument pol itycznej opresji paradoksaln ie po latach okazało się, że te lekcj e najlepiej odrobi ła skrajn a praw ica popularno ść tej newsów i mn iej lu b bardz iej wyszukanych man ipulacji w dużym stopn iu opartyc h na konsekwentny m reprodukowan ia k łamstw alb o półprawd byw a ochoczo wykorzystywan a w łaśnie prze z środowiska wsp ółczesnych praw icowych populistów w przestrzen i opustosza łej po faktac h fikcja realno ści wyobraźni prawdz ie i k łamstwach zaczęły ze sob ą na r ównych prawac h konkurowa ć najróżniejsze mn iej lu b bardziej fantazyjn e narrację bra k zaś jak ichkolwiek zewn ętrznych ob iektywnych kryteriów ich weryf ikacji sprawi ł, że ostatecznie wygrywan ie ta, za kt órą staj ą lepsze argument y, ale ta, kt órą sto i bardziej brutaln a si ła t o w łaśnie w tak im krajobrazie pojaw ia się nowy f ilm z Jamesem Dinamem film b ędący sk ądinąd jeszcze 1 z cykl u tyc h osobl iwych substytucj i, gdz ie na miejscu realneg o człowieka albo zwierzęcia pojawia si ę jeg o syntetyczna kop ia ana miejscu relacj i z innym obdarzony m osobnym umys łem wrażliwością emocjonaln ą o ścią indywidualnością relacja n ie o żywiony bytem imitującym pos iadanie umys łu wra żliwości emocjonalno ści indywidualności niezależnie o d teg o czy b ędą t o hiper real istyczne seks lalk i kt órymi mo żna realizowa ć nawe t najbardz iej przemocowych fantazj e czy f irmy oferujące profesjonalny wynaje m aktorów odgrywaj ących za odpowiedni ą op łatą poszczeg ólnych cz łonków rodz iny tak s ą tak ie f irmy w Japonii na razie cz y te ż inteligentne bot y udaj ące zmar łych przyjaci ół schema t jest te n sam na m iejscu żywej istoty pojawia si ę Avatar na m iejscu wi ęzi z innym, wi ęc z n iej o żywioną kopi ą innego oczywiście teg o rodzaju technolog ie maj ą tak że w iele zale t w epoc e powszechne j samotności wywo łanej nawiasem m ówiąc po cz ęści właśnie prze z rozw ój technolog ii informacyjnych nam iastka tak iej cz y innej interakcji albo bliskości mo że przynie ść cho ćby odrobin ę ukojenia wydaj e się jedna k, że redukowan ie realne j obecności innej istoty do je j wy łącznie zewn ętrznych przejawów prowadzi w najlepszym raz ie do jakiej ś nowe j wsp ółczesnej form y soli psy zm ów przekonan ia, że istnieje tylko moj e j a, a rzeczywisto ść, kt órej doświadczam jak odmienne jes t tak naprawd ę wyłącznie emanacj ą mojego w łasnego umysłu zanurzen i w wirtualnej projekcj i, w kt órej n ie sposób odróżnić człowieka o d jeg o komputerow o wygenerowaneg o Avatara sk ądinąd w Kaliforni wprowadzon o n iedawno prawo nakazuj ące, bo to ujawn ianie swoje j to żsamości zatracamy cora z bardziej n ie tylko elementarn e poczuc ie rzeczywistości, al e tak że świadomość, że otaczaj ą nas autonom iczne zdolne do do świadczania b ólu i rado ści istoty, kt órych istnienie w odr óżnieniu o d ich wirtualnych reprezentacj i jes t skończone kruche podatn e na zran ienie starzenie si ę i śmierć poza wszystk im za ś cz y faktycznie chcieliby śmy ogl ądać na ekranie cyfrow o generowanyc h aktor ów aktork i cz y zasadniczym czynn ikiem sprawiaj ącym, że widz ą występuje zjaw isko zwane dobrowolny m z zaw ieszeniem n iewiary z ang ielskiego ulica spędza sen, gdy byl i w, czyl i zdolno ści do przeżywania f ikcji z pe łnym emocjonalny m zaangażowaniem czynn ikiem sprawiającym, że coś tak iego występuje n ie jest przypadkiem świadomość że, cho ć akto r tylko odgrywa dan ą posta ć to zarazem w jak im sensie naprawd ę się n ie ustaj e, graj ąc cho ćby poprze z intencjonalne wzbudzenie w sob ie okre ślonych uczuć uruchom ienia empatii i wyobra źni, owszem, być mo że za jakiś czas n ie będziemy w stan ie odr óżnić be z uprzedniej wiedzy, kto jest obraze m generowany m komputerowo aktorz y z aktorem podobnie jak dzisiaj n ie zawsz e jesteśmy w stan ie zorientowa ć cz y przemi ły asysten t sprzedaży, który rozmaw ia z nam i na czacie pos iada ciało fizyczne czy te ż wy łącznie w irtualne, tyl e że Avatar cho ćby najdoskonalsz y cho ćby najw ierniej odwzorowuj ących rzeczywistość nie ma g łębi to w łaśnie g łębia jes t warunk iem kon iecznym ka żdej sztuk i b a ka żdej w og óle relacji pielęgnujmy j ą, więc zamiast si ę zrzeka ć n a rzecz nowyc h filmów z Jamesem winem, a mo że nawe t z Ritą Hayworth w ustaw ie Anna Piekutowska wydaj e te n program jak si ę nazywa m Tomasz Stawiszyński bardzo dzi ękuję i przypom inam, że p isane wersj ę kwadran s f ilozofa mog ą państwo przeczyta ć na stronie internetowej Radia TOK FM do us łyszenia kwadran s f ilozofa ca łej audycji wys łuchać w arch iwum na stronie tokfm PL ora z apl ikacji mobilnej TOK FM tokfm PL uko śnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA