REKLAMA

"Mimo że ruch jest po stronie SN, wynik jest przesądzony - KRS nie jest niezależna"

Analizy
Data emisji:
2019-11-19 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska przy mikrofonie dzie ń dobr y państwu dz isiaj oczywiście du ża część anal iz b ędzie po święcona wyrokow i Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej co o n oznacz a wg prawników c o o n oznacz a wg Sądu Najwyższego jeste śmy po konferencj i pan i prof. Jerzy preze s Sądu Najwyższego pani prof. Małgorzaty Gersdorf c o powiedzia ł prezydent na ten tema t c o m ówią pol itycy o ty m wszystk im dz isiaj w analizach, ale zajm iemy si ę też Rozwiń » expos é premiera i debat ą sejmow ą, która nastąpiła po ty m, expos é 2 konkretnych tematac h zdrowie i ekolog ia cz y ochron a środowiska kl imat szerok o rozumiany przytoczyłem fragment y wypow iedzi pan a premiera Janusza drodzy pa ństwo przyznać, że pomyli łem się na początku zacz ąłem czyta ć expos é sprzed 2 lat, dlateg o że część wypowiedzi pan a prem iera brzmia ła ja k z jak skopiowana jak t o jes t możliwe o ty m wszystk im po os iemnastej po nas 40 w analizach b ędziemy się przyglądać tym konkretnym fragmentem te ż zobaczym y jak zareagowa ła opozycja, jakie n ie tylk o krytyczne s łowa padły z m ównicy sejmowej, al e r ównież w łasne propozycj e o ty m wszystkim po os iemnasty i po 1840 w anal izach je śli państwo maj ą napisa ć c o s ądzą o expos é alb o, kt óra konkretn ie tematyka podj ęta prze z prem iera Morawieckiego wyjątkowo pa ństwo wydaje istotna prosz ę pisa ć analizy małpa to kropkę FM prze z najbliższe k ilka dni przyglądać się będziemy jeszcz e temu expos é w tym zapow iedziom ora z reakcj ą opozycj i, która alb o ju ż zapowiedzia ła w pewneg o rodzaju propozycje ustawodawcze albo wręcz zacz ęła do Sejmu kierowa ć, więc jes t, o czy m rozmawia ć Sejm ma m wrażenie ruszy ł wreszc ie do robot y po wyborach analizy ma łpa to krok FM, które tematy wydaj ą si ę pa ństwo wyjątkowo istotne z te j debat y sejmowej prosz ę pisać z e mną studz i pan prof . Piotr Bogdanowicz radc a prawn y i wyk ładowca w katedrz e prawa Europejskiego na wydz iale prawa adm inistracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry, kiedy pan i redakto r nowe państwa n o dobrze t o będziemy się rozmawia ć o ty m jak zareagowa ła polskie organ a wyro k Trybunału prawdziwość Unii Europejskiej, al e najpierw musi jedna k pana zapyta ć wyrok us łyszeliśmy ran o co pan rządzi cz y jes t pan zawiedziony ty m, że n ie jes t t o tak ostr a propozycja z e stron y c óż tak ostro orzeczenie jak ta op inia rzeczn ika generalnego, którą omawiali śmy w czerwcu nie jes t powiedziane, dlateg o że ten wyro k po dok ładnej anal izie pokazuje 1 z najmn iej niezwykle wa żną rzec z, a więc też, że krajowa rada sądownictwa jes t również obj ęta prawem Unii Europejskiej nale ży do kompetencj i Trybunału sprawiedliwo ści do kompetencj i prawa Unii Europejskiej ocena czy jes t ona niezale żna o d w ładzy wykonawczej od w ładzy ustawodawcze j, a w konsekwencj i cz y s ądy powo łane z udzia łem te j krajowej rady s ądownictwa s ą bezstronny niezawis ły w rozum ieniu prawa Unii Europejskiej w nocy czekała ju ż panować t o jest istotna politycy w Polsce pol icja sprawę prawdziwo ści twierdz ą potem poranny m wyroku, że wręcz odwrotnie to znacz y, że Trybunał swoj e włości wskaza ł, iż to nie jes t jego kompetencj e, by zajmowa ć tymi kwestiami i oddał z powrote m pi łkę do krajoweg o sądu, żeby t o o n kwestię rozważyć c o pa n na to z nam i pan i redaktor i w ie pani ja stara m si ę być powściągliwe je śli ja te n moment to nie jes t te wypow iedzi s ą kuriozalne te wybor y s ą kuriozalne dlateg o się po p ierwsze, Trybunał sprawiedliwości po ra z kt óryś już podkreślił że, o ile organ izacja wymiaru sprawiedliwo ści tak mantra mo żna powtarzać może w ko ńcu rzeczywi ście dojdzie, o ile organ izacja wym iaru sprawiedliwości nale ży do kompetencj i państw cz łonkowskich to przy wykonywan iu tyc h kompetencj i kon ieczne jes t przestrzegan ie prawa Unii Europejskiej w związku z ty m prawo Unii Europejskiej musi by ć przestrzegan e przy ocen ie cz y sądy, kt óre s ą potencjaln ie s ądami europejskimi s ą niezawis łe i bezstronn e t o po p ierwsze po drugie w ty m wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści sformułował c o najmniej 5 kryteriów w świetle, kt órych należy ocenia ć cz y krajowa rada s ądownictwa jes t organe m ciałem niezale żnym od władzy wykonawcze j i i władzy ustawodawcze j w ładzy wykonawcze j i po trzecie pamiętajmy wet o była pytan ie zadan e prze z Sąd Najwyższy w procedurz e prejudycjaln e Trybunał sprawiedliwo ści w ielokrotnie cz ęsto w odpow iedzi na pytanie zadawan e prze z sąd krajow y orzek a dokładnie w te n spos ób wskazuj e pewn e ram y, w których pow inien si ę sąd krajow y ju ż porusza ć natom iast ostateczn a ocena nale ży rzeczywi ście do teg o sądu krajowego, dlaczeg o ta ta j ostatnio ostatn ia rzecz dlateg o we n ie zapom inajmy trw a kilka tygodn ie tem u komisja Europejska wniosła skarg ę do Trybunału sprawdzi ł się w spraw ie system u dyscypl inarnego sędziów, al e w ramac h te j skarg i jes t także wskazane, że zdan iem komisji Europejskiej izba dyscyplinarna n ie jes t niezależna dlateg o we n ie została powołana z udzia łem krajowej rady sądownictwa to ja t o wszystk o rozumiem zaraz się ju ż bli żej przyjrzym y wypow iedziom po polskich polityk ów natom iast, dlaczego zatem op inia rzecznika generalneg o w czerwcu by ła tak przes ądzająca ja ju ż w tej dz isiaj na anten ie por ównywała tytu ły nawet op inii rzecznika i dz isiejszej dz isiejszego orzeczenia i te n tytu ł z czerwca by ł prost y izba dyscypl inarna n ie spe łnia warunk ów niezawisłości niezale żności jak o sąd, a teraz t o t e słowa nie padają z tej stron y c óż n ie przes ądza po pierwsze t o jes t domen a rzeczn ika generalnego on m a prawo wskazać Trybunałowi sprawdzi ć czy m obowiązek jeg o zdan iem, jak ie stanow isko pow inien zaj ąć Trybunał prosi Trybunał n ie mus i teg o stanow iska stoiska podz ieli oczywiście trybun a gości m ógł p ójść dale j mógł podzieli ć t ę opinię pom imo, że t o jest badanie propozycja prezen t czasam i się zdarz a, że rzeczywiście one id ą dale j n ie pozostawiaj ą s ądom tak iej tak iej ocen y, n iemniej tutaj wydaje się tutaj by ć może te ż tym należy tłumaczyć, że rzeczywiście ten wyro k musieliśmy troch ę poczeka ć o d od wakacj i o d o d op inii rzecznika nawe t pomimo wakacj i Trybunału oczywiście być mo że wziął pod uwag ę, że te n wyro k m ógł oddzia ływać na systemy sądownictwa w innych państwach cz łonkowskich, a wi ęc że, gdyb y Trybunał okre ślił ogólne ram y i warunki wzrast a og ólne ram y i warunk i byłyby odnoszon e wpros t do ra d s ądownictwa funkcjonują są cz y wybor u sędziów innych pa ństwach zam iast z łożyć z nami też szafy to nam pogod a tylk o instrukcje obs ługi i sk ładania szafy n o po prostu tak należy t ę szafę z łożymy dodaje będzie m ilczenia strefą no właśnie t o jes t dobre pytanie cz y ją z łożymy jak cz y t e kryteria ta ścieżka badan ia Izby dyscyplinarnej i badan ia krajowej rady s ądownictwa badaniem przeprowadzi ć Sąd Najwyższy to cz y ta ścieżka jasn o wskazuj e, że wyn ik jes t przesądzone mo im zdan iem tak zupełnie szczerz e by łbym zaskoczon y, gdyby ocena dokonan a prze z Sąd Najwyższy była inna popatrzm y bow iem na te kryter ia tych 5 kryteriów p ierwsze kryterium, kt óre należy wzi ąć pod uwag ę, które trybun a część, m ówi że sąd odsyłający pow inien wziąć pod uwag ę w śród czynnik ów jak krawat sądownictwa jes t nie zarz ąd w ładzy wykonawcze j i ustawodawczej okoliczność, że KRS w nowy m składzie zosta ła utworzon a w drodz e skr ócenia trwaj ącej 4 lata kadencj i dzisiejszy t o jest fak t zosta ła tak powo łany, a więc mo żna powiedzie ć o d Halamy jest tak i tes t tes t jednokrotnego wybor u, gdz ie odpow iedzi są przes ądzone do dokładnie na drug i cz y 22325 członków KRS - u jes t powo ływanych prze z tak ładnie Trybunał określi z nadan ia sił politycznych cz y nawe t n ieprawda prze z władze Poznania si ł pow ietrznych tak znow u ten tes t jednokrotnego wybor u jest n ie spełnia trzec ie kryter ium n ieco bardz iej o cenne natom iast w świetle w świetle okoliczno ści faktycznych m y wiemy myślę, o c o chodz i wyst ępowanie ewentualnych nieprawidłowości, jakie m ógł zosta ć dotkni ęte proces powo ływania niekt órych członków KRS w nowym sk ładzie i t e s łynne l isty do KRS l isty poparc ia i pr óba schowan ia ich pod pod nie mn ie pod dywa n dale j mam y kryterium czwart e bardz o my ślę c iekawe, kt óre wart o warto podkre ślić, a więc kwest ia w jaki sposób KRS wypełnia swoj e konstytucyjne zadan ie stan ia na straży niezale żności s ądów i niezawis łości sędziów oraz w jak i sposób wykonuj e poszczeg ólne kompetencje już n ie nawe t kwestia powołania te j rady ale w jak i spos ób w jak i spos ób działa zn ów w okoliczno ściach faktycznych my ślę, że dl a trybu dla dl a Sądu Najwyższego t o powiedzie ć łatwy tes t łatwy kryter ium d o do spe łnienia kryterium pi ąte dotyczące tego trw a od decyzj i prawie rady s ądownictwa mus i istnie ć skuteczn a ochron a zysk u taka zgod a ta kontrol a s ądowa nie iluzoryczne, b o w ty m przypadk u n ie wstrzymujące przecie ż ca łej procedury odwo łanie tylk o tylk o rzeczywista ochrona życia kochała podobn o dobrz e mamy 5 kryteriów Sąd Najwyższy w łaściwie je śli zacznie bada ć krajową radę poz a pod wzgl ędem t o to wyn ik jest ustalony t o dz isiaj, pr óbując t łumaczyć wyobra żam sob ie, że ot o ktoś przechodz i na czerwony m świetle s ąd ma zbada ć czy dosz ło do przej ścia przez przez właśnie prze z jezdn ie na czerwony m świetle, a sąd wierzy świeciło si ę czerwone, że osoba na pewno by ła na jezdni, wi ęc odpowied ź jes t oczyw ista nawe t jeśli jeszcze na początku musi wzi ąć pod uwag ę kryteria tera z w takim raz ie na chwilę zost aw mieście, bo spodziewaj ą się zmiany plan u na chwilę zostawmy przenie śmy si ę do Sądu Najwyższego, gdzie dz isiaj pan i prezes Gersdorf zorganizowa ł konferencj ę i m ówiła o ty m, m. in . że że sąd się zajmie tymi kwest iami, ale n ie w iadomo kiedy, bo t o są be z zb ędnej zw łoki powiedziała, ale n ie z dn ia na dzie ń cz y rzeczywiście jes t tak, że to s ą na tyle trudn a tera z wyzwania przed Sądem Najwyższym, że nie możemy się spodziewa ć w najbli ższym czas ie rozstrzygnięcia cz y ja myślę nawet nie tyle tym ty m wyzwaniem jest nawet nie tyl e anal iza teg o orzeczen ia i przen iesienia na grun t konkretne j sprawy ze skutków, kt óre po t o, orzeczenie może mie ć pami ętajmy, że to orzeczen ie b ędzie mia ło skute k w postaci w postac i te j konkretnej sprawy pras ie toczyła przeds ądem jest, ale może tak że wp ływać na inne sprawy, zw łaszcza w sytuacj i, w kt órej sk ład tr ójkowy skład 3 sędziów, który wys łał pytanie proszę salę zdecyduj e si ę przekazać spraw ę do sk ładu rozszerzonego 7 sędziów, a sk ład 7 sędziów n p . nad a uchwal e mo c zasady prawne j, a wi ęc b ędzie ona wi ązała wszystk ie sądy w Polsce tak że to t o orzeczenie mo że mieć będzie mia ł na pewn o bardzo du ży ci ężar gatunkowy st ąd tak nale ży odczytywa ć wypowiedź p ierwszy prezes no to jes t niepokojąca dowolność mo im zdaniem ciekawe s ą najlep iej zawa żą czynn iki pol ityczne jakiegoś takiego szacowania stra t cz y np. Ross drgan ia ca łego systemu, a najlepsz y ta analiza prawn a zara z po informacjach wracamy ze stud ia proporcj a Bogdanowicz z University Warszawskiego i zajm iemy się dużo si ę cz ęścią teg o wyroku z UE i tym co powiedzia ł między n imi prezydent Andrzej Duda od analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną, choć cały czas przy sob ie Piotr Bogdanowicz radc a prawny wykładowca w katedrz e prawa Europejskiego na wydz iale prawa i adm inistracji UW rozmaw iamy na tema t dz isiejszego wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej przed informacjami pa n profesor wskazywa ł jak t o Trybunał bardzo p óźno w klarown y spos ób jak zwykl e wyl icza taką taką tak ie kryteria 5 takich czynnik ów, kt óre Sąd Najwyższy b ędzie musia ł wzi ąć pod uwag ę, badając cz y krajowa rada s ądownictwa jest niezale żna cz y chron i wymiar sprawiedliwo ści chron i s ądy jak spełnia swoj ą funkcj ę te ż i znaj ą si ę cz y Sąd Najwyższy b ędzie musiał, rozwa żając te 3 sprawy, na podstawie kt órych zada ł pytan ie prejudycjaln e b ędzie musiał te n tes t przeprowadzi ć b ędzie musia ł odnie ść si ę do tyc h kryteri ów Trybunał wskazuje tak że do ewentualn ie innych czy to nie jes t tak, że t o jes t wiążąca l ista dl a dl a Sądu Najwyższego, a jednocze śnie Trybunał podkre śla, że niezale żnie od przeprowadzenia badan ia tyc h okoliczno ści dotycz ących KRS w kontek ście Izby dyscypl inarnej Trybunał wskazuj e sąd odsyłający może zostać nak łoniony do wzi ęcia pod uwagę tak że innych czynnik ów charakteryzuj ących izbę dyscyplinarn ą, czyli mam y z 1 strony badan ie KRS - u, która t o b ędzie zadanie trybuna dotować zadan ia s ą Najwyższego pow inna by ć niezale żna od powinien te są tak że sprawdzić cz y ona niezale żna o d w ładzy wykonawcze j ustawodawcze j, a ponadt o mówi trybuna w łaśnie w przypadk u Izby dyscyplinarnej by ć może za istnieje podstaw a konieczno ść przeprasza m ocen y Izby dyscyplinarnej, ale cz y trzeba wyj ść tuta j Sąd Najwyższy sędziowie n ie b ędą mogli uciec t o znaczy bior ąc pod uwagę odpowied ź na swoje pytan ie prejudycjalne podj ąć jakąś decyzj ę nie przeprowadza ć tego test u krajowej rady, żeby uc iec o d konieczności po prost u tak naprawd ę przesądzenia los u krajowej rady mo im zdaniem t o b ędzie ma ło do te j por y ma ło prawdopodobne bior ąc pod uwag ę, jak ie pytanie wyszło Sądu Najwyższego prosz ę pamiętać, że to pytan ie, jaki wyszed ł, bo pytanie o izbę dyscyplinarn ą i nie było pla y i n ieba wplec iona krajowa rada s ądownictwa także myślę, że t o jednak jes t pew ien syste m naczy ń system naczy ń powiązanych oczywiście mo że by ć także Trybunał orzekł Sąd Najwyższy skup i si ę wy łącznie np. izbie dyscypl inarnej ten KRS gdzie ś tam nie tylk o będzie w tl e, ale tak jes t tak jak powinni śmy przed przerw ą te n test, kt óre pokazuje Trybunał cz ęści Sądowi Najwyższemu przynajmniej się do 2 czy 3 kryteria jest bardz o prost y do spe łnienia na pewn o prawnicz ą tak ja m ówię o konsekwencjac h emocjonaln ą pol itycznych pap ierowych to rzeczy ruchomyc h oraz prezydenta Andrzeja Dudy boja si ę przyzna m, że nie zrozumiałam c o głowa państwa miał namy śli dz isiaj pa n prezydent został zapytan y prze z dziennikarzy po ty m wyrok u o opinię no w łaśnie padła odpowiedź dl a mn ie niezrozumia ła, jeżeli spojrzym y na ten fragmen t, w kt órym Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej m ówi o ty m, że Sąd Najwyższy sa m powinien rozstrzygnąć te kwestie, w kt órych zada ł pytan ia prejudycjalne moim zdan iem jasno mo żna się w ty m dopatrzy ć w jak im sens ie ukryteg o stanow iska Sądu Najwyższego, że po prostu t e sprawy, kt óre Sąd Najwyższy zada ł pytan ia czy niektórzy s ędziowie Sądu Najwyższego tak naprawdę s ą kwestie, kt óre s ą kwest iami politycznymi, które zosta ł pow inny zosta ć rozstrzygni ęte w naszym kraj u, że kwest ie polskiej wewn ętrznej polityki, zwłaszcza je żeli chodzi o kwest ie funkcjonowan ia wym iaru sprawiedliwo ści Trybunał Europejski do tych spr aw wtr ąca się n ie b ędzie tak m ówi prezydent Andrzej Duda przyznał szczerze nic n ie rozumiem, że mam wra żenie, że prezes i przejęzyczył, czyl i m ówi o ukryty m stanow isku nie chciała dziś nie okr ętem stanow isku Sądu Najwyższego tylk o Trybunał sprawiedliwo ści t o po p ierwsze a p o drug ie myślę ja nawe t ani trawę powiedział, że n ie rozumiem c o po prostu si ę nie zgadza z tym tak że stwórzmy podział poz a chodz i o to, że wg pan a prezydenta Andrzeja Dudy dz isiejszy wyro k Trybunału nie wpros t, al e między w ierszami, czyl i ukrytym ukryte stanowisko jes t tak ie, że spraw a, o kt órą pyta ł Sąd Najwyższy jes t sprawą polityczną n ie dotycz y Trybunał sprawiedliwo ści oni odsy ła do kraju i my sami tu w kraj u si ę tym zajm iemy tak mia łoby t o tak a mia łaby stanowisko prezydent a tak my ślę, że takie stanow isko przeznaczyć t o wszystk o co powiedzieliśmy przed chwil ą, bo tyc h kryteriach, kt óre wyznaczy ł Trybunał sprawiedliwo ści Sądowi Najwyższemu w świetle jakich nale ży oceniać niezale żność kraje rady sądownictwa cz y te ż niezawis łość i be z bezstronno ść Izby dyscyplinarnej n ie maj ą w świetle s łów pan a prezydenta żadnego znaczenia n o tak tutaj to jes t w łaśnie bardz o interesuj ąca my śl, że oto po pierwsze t o są kwest ie pol ityczne pan prezydent wskazuj e, i ż zostan ą rozstrzygni ęte na baz ie wewn ętrznej polskiej pol ityki i troch ę ma rację w ty m sens ie, że rzeczywiście n ie tylk o Sąd Najwyższy będzie się ty m tera z zajmowa ł, b o w sens ie prawny m sądy, al e w sens ie pol itycznym r ównież rozum iem Sejm rz ąd Senat takiego proszę prosz ę zwr ócić uwag ę t o n ie chodz i o dzia łanie Sejmu jak o organ u pol itycznego tylk o rzeczywi ście konsekwencj ą teg o orzeczen ia konsekwencj ą stanow iska Sądu Najwyższego mo że by ć konieczno ść zmiany sk ładu krajowej rady s ądownictwa sposobu wybor u krajowej rady sądownictwa prze z Sejm jeszcz e ra z n iejako organ u pol itycznego tylko jak o prawo dawcy nie może te ż podleg a Trybunałowi sprawności Europy jes t oczywiście tak ich jeszcze ra z wrócę do p ierwszych słów p ierwszego zdan ia wypowiedzianego dz isiaj ten wyrok jes t istotne, bo pokazuje, że krajowa rada s ądownictwa jes t obj ęta zakrese m zastosowan ia prawa Unii Europejskiej t o tuta j nie emitować tego fragmentu pancerze m, kt óra była jeszcz e powiedzie ć Trybunał Europejski wtr ąca się nie będzie n ie b ędzie za Polaków przesądzał, bo t o są kwest ie skompl ikowane zwi ązane z pewną natur ą tak że i proces ów, kt óre przebiegają w naszy m kraj u od 30 lat pani redakto r wróćmy do te j wypow iedzi w wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści w sprawie systemu dyscypl inarnego za k ilka miesięcy także to nie no tak n o dobrz e nie, owsze m, pan ie prezydenc ie Trybunał b ędzie przesądzał jak chce by ć za Polaków raczej w naszy m imieniu, żeby naprawi ć sytuacj ę, którą pa n prezydent swo imi podp isami r ównież popsuł n o dobrze, al e my te ż wypowied ź s ędziego Leszka Mazura przewodnicz ącego krajowej rady sądownictwa cz y te ż tzw . rad y krajowej rady, który powiedzia ł, że te n wyrok t o recenzj a prac y polskiego parlamentu i t o do Sejmu będzie w pierwszej kolejności nale żała ocen a teg o wyrok u tak a częściowa prawd a, ale proszę zwr ócić uwagę jak że inne stanow isko ju ż w stosunk u do wypowiedzi pan a pana prezydenta z e strony pan a s ędziego Mazura, dlateg o że rzeczywi ście ustawodawc a jest 1 czy b ędzie 1 z adresat ów tego orzeczenia, dlateg o że ten orga n, że wszystkie te ten to orzeczenie wiąże wszystk ie organy państwa dziwi ą, że ustawodawc a wi ąże w ładze Sądu Najwyższego prezes ów s ądów przewodnicz ących wydzia łów, kt órzy mogą być zobowi ązani do podejmowan ia si ę dlatego orzeczenia i p óźniejszego orzeczen ia Sądu Najwyższego konkretnyc h rozstrzygnięć, ale ten rok c o n ie mówi Sejm ma zmienić ustaw ę o Sądzie Najwyższym Sejm zmienić ustaw ę krajowej radzie sądownictwa, więc jakimś sensie sędzia Mazur ma częściowo racj ę, kiedy m ówisz do Sejmu będzie p ierwszy kon ieczna ocen a teg o wyroku dlatego jeszcze ra z i 5 jasno wskazanyc h kryteriów pokazuj ących, że krajowa rada sądownictwa sam i są wątpliwości, że krajowa rada sądownictwa mo że n ie by ć organem niezale żnym o d w ładzy wykonawcze j i ustawodawczej sytuacj i wi ęc, kt órej Sąd Najwyższy uzna, że krajowa rada stanowisk n ie jes t tak im organe m na to ustawodawc a b ędzie musia ł podjąć dzia łania prawne zmierzaj ące do zm iany sposob u wybor u cz łonków do kary, chyb a że źle zrozumieliśmy wypowied ź pan a s ędziego Mazura chodziło o zupe łnie innego rodzaju ocen y wyroku wykonaną prze z Sejm b ędzie t o jak sugeruj e z kole i między n imi Paweł Mucha z kancelarii prezydent a skierowanie wn iosku do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zbada ł te n wyro k na tl e polskiej konstytucj i pan m inister Mucha powiedzia ł, że Trybunał Konstytucyjny ma recenzować wyro k w na sprawiedliwości wraca powiedzia ł, że Michał Dworczyk nawaliła panów bardzo bardzo serdecznie prze z Michał Dworczyk pa n m inister Michał Dworczyk n ie n ie pan prezes pa n m inister Paweł Mucha przeprasz a Michał Dworczyk, al e teza po podtrzyman a, czyl i to jes t kwest ia do przen iesienia do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdził jak to się a ż do polskiej konstytucj i nie ma takiej mo żliwości Trybunał Konstytucyjny n ie jest w ładny do orzekania o prawid łowości wyrok u Trybunału sprawiedliwości podobn ie s ędzia Maciej Nawacki z KRS uwa ża że pow inien wyst ąpić Sąd Najwyższy do Trybunału Konstytucyjnego, żeby badać umocowan ie Izby dyscypl inarnej Sąd Najwyższy wyst ąpił do Trybunału sprawiedliwo ści w tryb ie prejudycjalny m zada ł pytan ie Trybunał sprawiedliwo ści wskaza ł kryter ia spraw a wr óciła do Sądu Najwyższego jest najwyższy w świetle tyc h kryteri ów będzie ocenia si ę wzorc ów europejsk ich art. 19 artykuł traktat u Unii ora z art. 47 do kart y praw podstawowyc h dyrektyw y 2078 będzie ocenia ł co ma zrobi ć żaden z tych żadne z kryteriów n ie jest znan e wzorce przepraszam jes t wzorce m konstytucyjnym Sąd Najwyższy w żadnym wypadk u zobowi ązany do sk ierowania pytan ia do Trybunału Konstytucyjnego no dobrz e teraz zasnął w żaden co zrob i Sąd Najwyższy, dlateg o że dzisiaj mogli śmy wys łać konferencji jes t prezesem lepszeg o Małgorzaty Gersdorf p óźniej wypowiada ł si ę r ównież rzecznik Sądu Najwyższego s ędzia Michał Laskowski i tutaj pad ły tak ie s łowa, że wszystk o zale ży o d s ędziów i i to sędziowie decyduj e trudno przewidzie ć, k iedy Sąd Najwyższy wypow ie się w spraw ie i cz y powstan ie w ogóle uchwała powszechn ie obowi ązująca uchwa ła Sądu Najwyższego w te j spraw ie, poniewa ż to s ędziowie w ty m momenc ie Izby pracy b ędą decydowal i co dale j czy np. skieruj ą spraw ę do powi ększonego sk ładu siedmioosobowego i tak i t d. tego nie d a si ę zrobi ć w ci ągu tygodnia 23 rzeczywiście się n ie da myślę, że n ie nawe t biorąc pod uwagę akt a s ą teraz Luksemburgu wi ązane po pierwsze, s ą wr ócić do Warszawy po drug ie, po drugie jeszcze ra z te n wyrok rzeczywi ście niesie z e sob ą duży ci ężar gatunkow y i mus i być dobrz e przemyślanym rozszerz a nie oczekiwa łbym, że t o zajmie kilka miesi ęcy natomiast na pewn o nie 23 tygodnie, a do teg o czas u na czwartek ma być rozprawa cz y ju ż nawe t wyro k Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego po prostu pow inien normaln ie odby ć w ty m zakres ie zgadzam si ę z pane m s ędzią Laskowskim rzecznikiem Sądu Najwyższego uchwa ła s ędziowie Izby dyscypl inarnej powinni powstrzymać si ę o d podejmowan ia rozstrzygnięć, dlateg o że ka żde tak ie rozstrzygnięcie mo że zosta ć uznan e za wadl iwe w iemy, jak ie s ą kryteria okre ślone prze z Trybunał sprawiedliwości w iemy, że Sąd Najwyższy będzie si ę n ie w ty m zakres ie wypowiadał wydaj e si ę do tego czas u n ie powinniśmy pog łębiać chaos u prawneg o, a cz y zgodn ie z tym wyrok iem dz isiejszym Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej skor o obowi ązuje on n ie tylk o pytających, ale r ównież wszystk ie s ądy w ty m izbę dyscyplinarn ą izba dyscypl inarna w czwartek powinna zrobić taki tes t na same j sob ie izba dyscypl inarna sk ład, kt óry wyrokuje w wyrok u w czwarte k jak dokładnie w łaśnie o tym, mówię, że bior ąc pod bior ąc pod uwag ę, bo wie pan, o co chodz i nie jedna k to powstrzyma ć o d orzekania czekaj ąc np. rozsuni ęcie z sądu n p . w izbie pracy natom iast druga rzecz zrobić te n też o d raz u na sob ie wyci ągnąć wn ioski teoretyczn ie tak natom iast dobrze pani redaktor wie, że jes t t o ma ło prawdopodobn e, b y powiedzie ć niemo żliwe n o dobrze tera z w tak im razie czeg o si ę pa n spodziewał, jaka pow inna być, jakie pow inny by ć podjęte prze z Sąd Najwyższy najrozsądniejsze dzia łania i w jak im okres ie tak jak pan sam pa n mówi n o krajowa rada sądownictwa racze j n ie zam ierza zawiesić swej działalności be z nar t te ż n ie oczekiwa łbym mo żliwie szybk iego rozstrzygni ęcia Sądu Najwyższego w form ie uchwa ły najlep iej rzeczywi ście w form ie w formie uchwa ły maj ącej mo c zasad y prawnej przekazan ia do, a do składu siedmioosobowego t o wcal e n ie pow inna szczeg ólnie wyd łużyć czas u post ępowania i to my ślę, że w du żej m ierze by łby te ż sygnał nie tylk o wted y w łaśnie dla ustawodawc y, al e dl a sądów jak nale ży t o orzeczen ie stosowa ć tak czy w takim razie n ie czekaj ąc na Sąd Najwyższy posłowie w sejmie mog łyby zacz ąć ju ż przygotowywać popraw ę poprawia ć przepisy dotycz ące krajowej rady i Izby dyscyplinarnej oczywiście, że tak, poniewa ż jak pani redakto r powiedziała na czerwony m świetle przechodzić niemożna i my t o ju ż w ty m momencie w iemy n ie potrzebujem y z perspektyw y ustawodawcy teg o potw ierdzenia prze z Sąd Najwyższy t o zobaczym y co posłowie wakacje z jes t tak a pi ękna jesień tego roku mo żna pracować pan prof. Piotr Bogdanowicz radc a prawny wyk ładowca w katedrz e prawa Europejskiego na wydz iale prawa i adm inistracji Uniwersytetu Warszawskiego pa ństwo mo im go ściem bardzo dzi ękuję za spotkania rozmow ę dzi ękuję bardzo i czekam y na ruc h po stronie czy to Sejmu czy to rządu cz y t o Sądu Najwyższego będziemy si ę tego komentowa ć cza s na informację Japonii zajm iemy si ę w ątkami zdrowotnym i w exposé prem iera Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA