REKLAMA

Premier: Na zdrowie wydajemy coraz więcej. "To prawda. Ale w stosunku do PKB to nadal jedynie 4,5 proc!"

Analizy
Data emisji:
2019-11-19 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie, a w stud iu fragment expos é prem iera Mateusza Morawieckiego b ędziemy si ę przyglądać wsp ólnie z naszy m gościem pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotk a dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochron ie zdrow ia uczeln i Łazarskiego i r ównież cz łonkini rad y Narodowego Funduszu Zdrowia dzień dobry dzie ń dobry w itam witam pa ństwa, wi ęc są te fragment y fragment expos é i musi o d raz u powiedzie ć, że pomyli łam się Rozwiń » przygotowa ć do audycji czy zacz ęłam czytać miesi ąc czyta m tekst expos é z tego roku zaczął czyta ć teks t exposé 2017, ale dlatego, że pa n premier zapowiedzia ł budow ę Narodowego centrum Onkologii, al e zrobił t o ponownie tera z po 2 latach i st ąd moja pomyłka pytanie brzm i cz y całe ca ły te n fragmen t zdrowotn y exposé by ł tak wt órny i rozczarowujący RPO za sobą zastanowił si ę też, czego w n im w ogóle n ie było, więc je śli pan i pozwol i t o na początek p ierwszy z fragment ów tak iej wyl iczanki prem iera Morawieckiego, które postanowił po raz kolejny przekonać, że służba zdrow ia ochrona zdrow ia t o 1 z priorytet ów jeg o rz ądu jeszcz e służby zdrowia 2 lata temu, k iedy tworzy ł się rz ąd powiedziałem, że pr iorytetem b ędzie onkolog ia kard iologia to ra k choroby serc a s ą ogromnym zagro żeniem na na s wszystkich 1 z najwi ększych polsk ich problem ów zdrowotnych dziś ju ż si ę dz ieje Narodowy progra m zdrow ia kard iologicznego przynos i dobre efekty np. w postac i obniżonej śmiertelności n ie mn iejszej powik łań w śród pacjent ów pozwal a stworzyli śmy strategiczne podej ście do Onkologii ruszy ła narodow a strategia onkolog iczna, której cele m jes t poprawa prof ilaktyki wczesneg o wykrywan ia d iagnostyki leczen ia nowotwor ów prowadzili śmy krajową sie ć onkologiczną ka żdy pacjent be z wzgl ędu na miejsce zamieszkania zosta ł obj ęty skuteczny m programe m leczen ia objęliśmy refundacj ą setk i nowoczesnych lek ów, na kt óre wcześniej prze z lat a oczek iwali pacjenc i o d 1 październik a 2019 roku tak że Brzeska Joniec nowy model organ izacyjny op ieki nad kob ietami z nowotworem piersi tak m ówił prem ier Mateusz Morawiecki na stud ia do Małgorzata Gałązka-Sobotka n o co z mo imi p ierwszymi wra żeniami wtórne by ć może nie t o, że wtórne, bo ow e problem y w system ie ochron y zdrowia szczeg ólnie te wynikaj ące zjazd y diagnoz ę Epidemiologicznej niestety n ie są łatwe do rozwi ązania w kr ótkim okres ie, a Góra największym wyzwan iem zdrowotny m jes t rzeczywi ście zgodnie z e statystykami kard iologia chorob y układu sercowo-naczynioweg o i nowotwor y dochodzą do teg o chorob y mózgu, kt órych nie m ówi się, cho ć ju ż świat dawn o temu zaczął si ę n imi interesować, zwracaj ąc uwagę przede wszystk im ogromn e koszt y społeczne związane z ty m, że osob y dotkni ęte tymi chorobam i wymagają cz ęsto wsparcia osób trzec ich, a w państwach, w kt órych mam y do czynienia z e zmniejszaniem si ę l iczby spo łeczeństwa i aktywnyc h zawodowo w iadomo, że każdy, kt o musi zajmowa ć osob ą chorą zmn iejsza tych, kt órzy pracuj ą na ca ły syste m chocia żby RM emerytalne tak że kardiologię onkologi ę w spos ób naturalny b ędą wyzwan iem zdrowotnym pr iorytetem w pol ityce zdrowotne j państwa naszego i innych r ównież systemów prze z najbliższe lata z tym się na pewn o mus imy oswoić n ie możemy prz y ty m jedna k, koncentrując si ę na tych 2 obszarach zapomnieć o innych wyzwan iach w systemie ochron y zdrowia chociażby w łaśnie tyc h przywo łanych chorobach choryc h na chorob y psychiczne cz y neurolog iczne, bo jeżeli skoncentrujem y się tylk o on a na tych 2 obszarach t o mo żemy n ie zauwa żyć pacjent ów i zezwal a, kt óre uderz ą na s jak tsunam i nowe rzeczy n ie by ło słowa o problemac h z ochron ą zdrowia psych icznego w Polsce natom iast jeszcz e wracając do tego c o pa n prem ier powiedział domów między n imi narodowe j strategii onkologicznej i krajowej s ieci onkolog icznej, kt óre ruszyły, ale przede mną jes t anal iza wykonana prze z konkret 24 portal, który sprawdza si ę ich newsy no to jes t efekt News tym ruszanie do tego, że jak donos i porta l narodowa strateg ia onkologiczna dop iero zosta ła przyjęta jes t są t o ram y prawn e umożliwiające wdro żenie wobe c takiego program u, a krajowa sie ć onkologiczna rusz y zwa żyć tysiące 2001 . roku no tak pa n prezes u żył tryb u dokonaneg o względem proces ów, kt óre w łaśnie trwają, poniewa ż zespół powo łany prze z m inistra zdrowia pracuj e na d dokumentem f inalnym, jak im jes t narodowa strateg ia onkolog iczna wszysc y na te n dokumen t czekamy bardzo liczymy na to, że t e ram y strategiczne rzeczywi ście uporz ądkują i proces i prawa i organ izacje n a rzecz popraw y d iagnostyki przeciwdziałania prof ilaktyki d iagnostyki leczen ia chor ób nowotworowych je śli chodz i o krajową siecią onkologiczn ą t o on a jes t w trakc ie pilota żu, czyli sprawdzam y pewn e modelow e rozwiązania, które maj ą poprze z wzmocn ienie koordynacj i pomóc po prostu pacjentowi porusza ć pozwala na t o, że z ty m pilotażem też jes t tak że o n z trudno ściami jes t wprowadzany powoli tylk o niektóre województwa, więc teg o ju ż pan premier n ie powiedział właśnie nie wiadomo dlaczego bo t o dobrze, że w Polsce w Polskiej ochronie zdrowia wreszc ie zacz ęto stosowa ć metod y pilota żu zam iast ogłaszać wielkie programy, które następnie w og óle nie wypal a absolutnie tak my ślę, że n ie powinni śmy mie ć tak iego kompleksu tego, że czegoś jeszcz e nie skończyliśmy tylk o, że rozpocz ęliśmy to bardz o ważne t o jes t sukces, że zacz ęliśmy prac ę rozpocz ęliśmy pilota ż zbieramy do świadczenia na obszarz e bardzo trudnym onkolog ia jest trudn a on a wymag a zaangażowania wszystk ich uczestnik ów rynk u od PZU, kt óry powinien charakteryzować si ę bardz o du żą czujno ścią onkologiczn ą po dobrz e zorganizowany syste m d iagnostyki, kt óry doprowadz i pacjent a do teg o o środka wyspecjal izowanego, kt óry zagwarantuje najszersz y zakre s leczen ia najbardz iej dopasowan e plan plan leczen ia także myślę, że n ie powinni śmy w łaśnie może t o jest tak że zdrow ie jest poddan e tej ci ągłej walc e politycznej ma m nadziej ę tego mi troch ę zabrakło w ty m expos é wskazan ia, że właśnie zdrow ie obok demograf ii cz y system u emerytalneg o wymaga o d na s dz isiaj konsensus u pol itycznego ja przypomn ę, że przed i nadal ma m z tym związane ogromn e nadz ieje, że przed wyboram i wszystk ie ugrupowania pol ityczne podpisa ły pak t dla zdrow ia, czyli zadeklarowa ły gotowość do teg o, aby zara z po wyborac h usi ądź przy 1 stole i porozmawia ć o planie refor m zdecydowanym plan ie dzia łań, kt óre wszystk ie part ie poprą i b ędzie t o ju ż dyskusja nakierowana absolutnie żaden z bardzo ładne zachowanie pa n prem ier po prost u przypomniał o tym, o te j umowie zaprosi ł wszystk ich rozmowac h, a w ty m plan ie zwraca uwagę pojawiło si ę bardz o w iele szczegółowych rozwiązań, na kt óre polsc y pacjenc i Polski persone l medyczny czek a, kt óre mog łyby usprawnić funkcjonowanie n o, na d którym nie możemy si ę mówić, że jest bl iskie i przyjazn y pacjentow i wczoraj s łuchałam audycj i po święconej wzrostow i sk ładki zdrowotnej pa ństwa na antenie i ta wypowied ź z krajami słuchacza, jak i te wypow iedzi s łuchaczy pokazuj ą jak w iele jes t krytycznie krytycznyc h jeszcz e obszar ów w system ie ochrony zdrow ia i sami sugeruj ą pewn e rozwi ązania, kt óre mog łyby mamy dobre zawod y mamy świetnych słuchaczy, wi ęc zara z po informacjach, na kt óre zaproszon o świetne s łuchaczy świetne s łuchaczki wr ócimy z rozmow ą kolejne fragment y expos é pan a premiera i reakcj i na nie z e strony opozycj i, a dr Małgorzata Gałązka-Sobotka cały cza s stud ia analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z e mn ą studiu cały cza s pan i dr Małgorzata Gałązka-Sobotk a dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochron ie zdrow ia uczeln i Łazarskiego r ównież cz łonkini rad y Narodowego Funduszu Zdrowia oczywiście rozmaw iamy o wątkach zdrowotnyc h w ątkach ochron y zdrow ia w expos é prem iera Mateusza Morawieckiego pos łuchajmy zate m te j drugiej części potem, gd y pan prem ier po raz drugi ju ż obiecał co ś c o ju ż raz obiecywał c o wciąż nie zosta ło wdrożone tera z pos łuchajmy co m ówił w na s nast ępnie w swojej, a w licz ące podnieśliśmy radykaln ie nak łady na zdrow ie wzros ły z 70 miliardów do 106 miliardów z łotych na 50 % prowadz imy tak że zapow iedziany pak iet badań dl a każdego Polaka po czterdziestym rok u życia i przeznaczym y n iemal m iliard z łotych na supernowoczesn e centrum Onkologii dzi ęki naszy m działaniom ju ż w te j kadencji kierunki medyczn e skończył nawe t 50 % więcej student ów ni ż jeszcze 45 lat tem u w Polskiej służbie zdrowia jes t ju ż w iele nowoczesnyc h placówek wyposa żonych w światowej klasy urz ądzenia niestety n ie wsz ędzie tak jes t, b y podnosić standard y w dużych m iastach ma łych pow iatach otworzym y fundus z modern izacji szpitala t e popraw a komfortu dla choryc h, kt órych komfort psych iczny f izyczny powinny powinien być dl a nas podw ójnie le ży odnaw iane zmodernizowane szp itale t e b ędzie r ównież symboliczne po żegnanie z peerelowską szarzyzn ę drapaniem w tak wa żnej dz iedzinie jak zdrow y tak m ówił prem ier Mateusz Morawiecki zaczniemy mo żna tyc h finans ów 70 miliardów z 70 na 106 miliardów chwali ł si ę Mateusz Morawiecki prawd a tak prawda absolutn ie prawda, ale to jes t tak i punk t, w którym wszysc y Polacy mogą czu ć si ę absolutn ie beneficjentami uczestnikami teg o sukces u pan prem ier u żywa formy t o jes t dosłownie nazwan ie teg o faktu po imieniu, poniewa ż wszysc y, kt órzy zwiększyli t e nakłady t o są wszysc y obywatel e p łacący sk ładkę zdrowotną t e środki, które wp łynęły do system u ochrony zdrow ia rzeczywi ście bardzo du żą strumieniu przez t e ostatn ie lata t o jes t rosn ąca warto ść sk ładki zdrowotnej przyczyny ogl ądać się cesarstwo zostal i podwyżkę znasz w Poznaniu 2 latach rzeczeni Rostów zaczęli p łacić wyższe składki w efekc ie w znacznie wi ęcej do system u całe szczęście wzros t gospodarczy przekładał si ę na wynagrodzen ia zarabiamy wi ęcej, bo w idzimy, że stop a wzrost u wynagrodze ń stanow i około 7 % roczn ie w sektorz e przedsiębiorstw pojawiła si ę trzynasta emerytur a Jona te ż spowodowa ła przepływów NFZ-u wysoko ści oko ło 1 miliarda z łotych, czyl i wszystkie sk ładniki wszystk ie element y podnosz ące wynagrodzenie wp ływały na to, że jak o p łatnicy składki zdrowotnej stali śmy si ę twórcami tego sukcesami oczywiście i t u znów n ie wiadomo dlaczego n ie mógł powiedzie ć to zas ługa całego spo łeczeństwa nie zamiast tego tw ierdzi, że to jest zas ługa rz ądu tak jakb y rząd płacił też dodatkow e pieni ądze jak t o wygl ąda na poziomie bud żetu czy te n bud żet w wi ększej m ierze przez 2 lata rz ądzenia pan a prem iera Morawieckiego większej mierze przeznaczon e na służbę zdrowia jes t w środki z bud żetu te środki, kt óre sp ływają wprost bud żetu on e rzeczywiście rosn ą z roku na rok nie mo żemy teg o nie zauwa żać, bo ten przyros t te ż jes t n iemniej jednak najwi ększą pul ę pieniędzy zamieniaj ą procentow o tak procentowo różne rol e kochanego procentow o absolutn ie tak 72017 roku wzgl ędem 2016 wzrosły nakłady z bud żetu oko ło 16 % n ie pami ętam teraz tyc h danych, gdz ie 18 do s iedemnastego, ale tata na te t e środki na pewn o rosn ą, n iemniej jedna k pamiętajmy, że on e stanowi ą tylko u łamek og ólnej pul i środków na świadczenia zdrowotne bow iem Narodowy Fundusz Zdrowia wydaj e dzi ś oko ło 80 miliardów budżet pa ństwa t o niecałe 10 miliardów eur o upraszczaj ąc, czyli w ciągu prze z największą mi ędzy 18 składka zdrowotna strzela gol e, czyli rozum iem, czyl i jeśli mówimy o tym, doj ść do 6 % wi ęcej na służbę zdrow ia, w kt órym jesteśmy no je śli chodzi o udzia ł wydatk ów na zdrow ie t o jesteśmy w ty m samym m iejscu co prze z ostatnie lata, czyl i zgodnie z najnowszym i danym i OECD, a one s ą podstaw ą do porównywania efektywności nak ładów syste m ochrony zdrow ia na poziomie mi ędzynarodowym wydajem y nada l 4 ,5 % to jes t możliwe skor o osi ągnęliśmy zap isy ustawy o 6 % tzw . ustawy o 6 % wskazującej na to, że w 2018 roku powinniśmy mie ć oko ło 478 jak dobrz e pamiętam procent a PKB, al e pamiętajmy, że w te j ustawie zapisaliśmy inny spos ób mierzenia, czyl i porównujemy si ę do PKB sprzed 2 latach, a na poz iomie oceny system ów zdrowotnyc h na świecie WHO OECD komisji Europejskiej stosuj e się jednorodn ą metodolog ii, czyl i odnosz ącą bieżące wydatk i do bieżącego PKB za 2 mijające znamy, ale wydajem y najedzen ie wzgl ędem obecnej pensj a na cenę pensj i sprzed 2 latach n o n iestety m imo tego ogromneg o te j ogromne j dynam iki mus imy liczyć, że prz y tak du żej dynam ice PKB ro śnie r ównież baz a por ównywalny by ł wzrost nak ładów na ochron ę zdrow ia wzgl ędem wzrost u PKB c o w konsekwencji sprawiło, że nadal nas z udzia ł wydatk ów publ icznych na zdrow ie utrzymuje si ę na niezachwian ą poz iomie 4 ,5 % przypom inam, że średnia OECD to jes t część p ół procent, a nas i po łudniowi sąsiedzi, czyl i Czechy wydaj ą 6 i 2 % na 0 już powodu n ie mo żemy jeszcze 1 tutaj wątek te j wypow iedzi prem iera dzi ęki na m mam y więcej student ów na stud iach medycznyc h dzięki naszym staran iom prawda to prawda, ale jak m ówi Maria l imit zwi ększono l imity m iejsc na stud iach medycznych pami ętajmy, że stud ia medyczne s ą finansowane przede wszystkim z e środków publicznych przeznaczon o na to na ten ce l wi ększe pieniądze dzi ęki tem u zdecydowan ie więcej studentów w ostatnich latac h przyj ęto na k ierunki medyczn e umożliwiono równolegle nale ży r ównież o innych zawodach m ężnie m ówimy o przyszłych przed e wszystkim przysz łych lekarzac h m ówimy również zwiększeniu f inansowaniu na k ierunkach piel ęgniarskich tutaj rzeczywiście pieni ądze na edukacj ę w obszarz e zawodów medycznyc h zwi ększają się z roku na ro k, n iemniej jedna k pami ętajmy, że samo zwi ększenie l imitu n ie rozwi ązuje problem u problem ów kadrowyc h, kt óre mamy obserwujem y dz isiaj tak że na pewno t o, o czy m powinni śmy bardz o intensywnie rozmawia ć t o o zwiększeniu dost ępności w sektorz e ochrony zdrow ia innych pro profesjonalist ów specjalistów, kt órzy b y odciąża -li t e kadry kluczow e, czyli pielęgniarki lekarze od tyc h najprostszych czynno ści tak, żeby ta w iedza z tych medyczn e mog ła si ę koncentrowa ć efektywniej rozbija ć akcje którymi by ło łatwiej jes t prost y z a w sumie mechan izm, a n ie nie te n, kt óry związany z ocalen ia rzecz docenia, dlatego że pami ętajmy, że ta sytuacja, kt órą mam y dzisiaj w system ie ochron y zdrow ia jest nast ępstwem zaniechanie inwestycji w te n obsza r, czyl i rozwój kadr y zwi ększanie limit ów przyj ęć i tworzen ie przyjaznych warunk ów pracy, bo pami ętajmy, że sam o wykszta łcenie kadr y medycznej n ie będzie oznaczało żona b ędzie chciała pracowa ć w Polskim system ie ochrony zdrow ia i te n temat też powinien być prze z Skandynawię, czego pan i doktor, a n ie padło an i s łowo o sieci szp itali, dlaczego premier t o n ie chwali ł rzeczywiście t o jes t w pewny m stopn iu zaskakujące dlateg o, że to 1 z najbardz iej sztandarowyc h projekt ów poprzedn iej kadencji, którym mia ł by ć lek iem na pewn ą niestabilno ść bra k tak iej perspektywy f inansowej dl a szp itali mia ł da ć bezpiecze ństwo funkcjonowan ia szp itali w Polsce w rzeczywistości okaza ło si ę, że mechan izmy, a jednocze śnie w pewny m stopn iu ograniczy ć nadmiern ą produktywno ść us ług zdrowotnych, bo te nadwykonan ia stawały si ę w pewny m momenc ie nie mo żliwe do pokryc ia prze z bud żet Narodowego Funduszu Zdrowia jeste śmy po ponad 2 lata funkcjonowan ia s ieci szp itali zabrakło podsumowania teg o c o ta sie ć i to doświadczenie nam dało, jak ie s ą k ierunki dalszego rozwoju 10 Najwyższa Izba Kontroli m ówi pan premier m ógł łatwo wyprze przykleić parę cytat ów i myślę, że tak waleczn ie koleg ę osobiście zabrakło mi rozwini ęcie teg o fundusz u modernizacji ma modernizm modern izacyjne ego Boya zak ładam, że te środki te 2 miliardy z łotych są mn iejszym stopn iu dzisiaj potrzebn e do teg o, ab y poprawi ć standar d wyposażenia szpitali, bo prawdę m ówiąc jest mn óstwo świetnie wyposa żonych szpitali, kt óry po prostu brakuj e kad r do leczen ia pacjentów, a w mo im odczuc iu dz isiaj najwi ększym wyzwan iem, które by ł w ielokulturowy jes t w ielokrotnie powtarzan e i przywo ływane jak o zadan ie, któremu musimy, które musimy si ę zaj ąć ju ż dzisiaj to jes t Rus restrukturyzacj a łóżek szp italnych, czyli zam iana tych łóżek ostryc h kr ótkoterminowych na łóżka d ługoterminowe i tego, czeg o dz isiaj polskie szp itale zadłużone zad łużający si ę rzeczywi ście bardz o potrzebują to wsparcie ze stron y rz ądu w restrukturyzacj i ich profilu dzia łalności w bardz o w ielu pow iatach nie ma zapotrzebowan ie na to, ab y utrzymywa ć kard iologii, w której będzie si ę prowadzi ło mało procedu r, bo ma ło jes t pacjent ów nie ma mo żliwości utrzymywan ia oddzia łów położniczych, dlatego że rodzi si ę ta m ma ło dz ieci natom iast zasoby infrastrukturalne trzeb a przekształcić przeznaczy ć na inne cel e cel e wa żne jeszcz e niezagospodarowane w Polskim systemie, a tym cele m jes t op ieka d ługoterminowa stworzen ie zintegrowanego model u opieki zdrowotnej spo łecznej nad osobam i n iesamodzielnymi tego zabrak ło te ż rzeczywi ście w kontek ście starzej ącego si ę społeczeństwa jedn o z najważniejszych wyzwań od orzeczeń zawiera średnio zajmuje dziewi ąte jednocześnie, próbując przekona ć dz ieci w Polsce rodzi si ę cora z więcej b ędziemy za chwilę m łodnieje w ty m spo łeczeństwem, a nie starzejącym się, więc rozejrze ć, b y nie pasował do narracj i nie zd ążymy ju ż powiedzie ć o zapow iedziach lewicy, poniewa ż to akurat Adrian Zandberg z lew icy na m ównicy sejmowe j prezes konkretne projekty w kontrze do tego c o m ówił pan premier, ale t o nic na szcz ęście progra m analizy odbywa si ę niemal codz iennie, więc jeszcz e zdążymy o tyc h projektach lewica, zw łaszcza jeśli zasn ą on e być k ierowane do Sejmu mus imy ko ńczyć dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrekto r Instytutu zarz ądzania w ochron ie zdrow ia na uczeln i Łazarskiego również cz łonkini rad y Narodowego Funduszu Zdrowia była pa ństwa i mo im go ściem bardz o dzi ękuję dziękuję zacznę recenzj e exposé prem iera Morawieckiego po informacjach drug a odsłona ty m raze m w ątki środowiskowe ekolog iczne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA