REKLAMA

"W expose wiele było haseł o wielkich projektach. W przypadku energetyki tej wizji i strategii zabrakło"

Analizy
Data emisji:
2019-11-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie wracam y do expos é prem iera Mateusza Morawieckiego kolejn y w ątek t o kl imat ochron a środowiska szeroko rozumiana, b o tak te ż szeroko rozumia ł j ą Mateusz Morawiecki z e mn ą studiu pan i Izabela Zygmunt z polsk iej Zielonej s ieci dzień dobr y dzień dobr y pa ństwu zara z zate m b ędziemy dokumentowa ć posłuchajmy p ierwszego fragmentu, w kt órym pan premier Morawiecki mówi o ty m jak zam ierza dba ć o o kl imat ca łej Rozwiń » planet y po raz pierwszy h isterii jeste śmy w stanie powiedzieć 3 najważniejsze zasad y nasze j pol ityki energetyczne j bezpiecze ństwo energetyczn e konkurencyjno ść cenowa i dba łość o środowisko tradycyjna energetyka jeszcz e d ługo będzie wa żne w naszy m system ie elektroenergetyczny m, ale real ia si ę zmieniaj ą kiedyś nie było nas sta ć na rozw ijanie źródeł odnaw ialnych, a teraz nie sta ć na s na to, żeby ich n ie rozwijać energetyk ę prosumenck ich fotowoltaika progra m budow y farmerz y elektromobilno ść, a tak że elektrown ie jądrowe to nie tylk o progra m energetyczny t o tak że program gospodarcz y do pełnego wykorzystan ia teg o ogromnego potencja łu, kt óry mo żna por ównać z największymi przedwojennym i programam i rozwojowymi pewne ram y w rz ądzie funkcj ę pe łnomocnika ds. odnawialnych źródeł energ ii ju ż dziś wytwarzane j energii s łonecznej kilkadziesiąt raz y wi ęcej prądu niż k ilka la t tem u łączna moc te 1 , 5 giga lat a za tymi danymi sto i 100  000 prosumentów, dzi ęki kt órym nasza energetyk a si ę za żalenia kolektor y słoneczne cora z cz ęściej zasilają zarówno lek i z w ielkiej płyty jak i w iejskie dom y tak m ówił premier Morawiecki przypomnę pan i Izabela Zygmunt studio co pan i na to dla mn ie najbardz iej uderzający by ł tuta j taki rozdźwięk między ty m c o pa n premier m ówił wcze śniej o Polsce w ielkich projekt ów o skok u cywilizacyjnym, kt órego mam y dokona ć odzyskane zdolno ści do d ługoterminowego planowania i też tutaj ten kontaktuje się pojaw ia tyc h modern izacyjnych projekt ów dwudz iestolecia międzywojennego, a ty m co faktyczn ie powiedział na tema t naszyc h planów energetyczn a i uważam kl imatycznych, bo to nie sk łada si ę na żaden w ielki projek t by ły w wi ększości rzeczy, kt óre ju ż dzieją i też wiele z nich zostało w łaściwie wymuszonych okolicznościami to, że w Polsce zacz ęła szybc iej rozwija ć fotowoltaika i wyniku st ąd, że okaza ło się, że grozi nam spe łnienie unijnego cel u bardz o skromnego 15 % odnaw ialnych źródeł energii i wted y rz ąd rzeczywi ście otworzył warunk i do rozwoj u fotowolta iki także to raczej by ła taka tak i zbi ór dosy ć fragmentaryczn a działań zabrakło w ty m naprawdę strategicznej oddaje si ę pa n prem ier powiedział elektrowni jądrowej w liczbie mnog iej już nawe t rzucam y elektrown ie jądrowe, ale ich nie nie ma pani pami ęta 2 lata temu te n sa m prem ier Morawiecki mówił od w ęgla n ie odejdz iemy, bo mamy tera z takie są jednak nie padły, wi ęc jest jakaś zm iana nie n ie pol ityce, al e przejaw expos é t e słowa znaczy o w ęglu n ie pad ły tutaj s łowa, al e pad ły s łowa o konwencjonalne j energetyce prze z stron y między w ierszami należy rozumie ć w ęgiel i premier powiedział jasno, że jeszcze przez w iele lat będzie cz ęścią naszeg o system u energetyczneg o r ównież pana prawda to akurat spal a przecież to jest także z odetn ie my ten w ęgiel w ci ągu 5 lat oczywiście, że w ciągu 5 lat natom iast, żeby te n proces odchodzenia o d węgla, kt óry jest n ieunikniony, żeby dobrz e zaplanować unikn ąć negatywnyc h skutk ów powinniśmy mie ć jakiś horyzont czasow y do k iedy chcemy to zrobić, jakimi środkami tak dalej to jes t kluczowy kluczow a strateg iczna decyzja t o jest dat a odej ścia od w ęgla data, k iedy wyłączymy ostatni ą elektrowni ę węglową w Polsce i to by łby rzeczywi ście du ży 2 duże odwa żna deklaracj a strategiczna 2030 roku w łączono ostatnio elektrown ie do tego czasu robimy to i to żeby, żeby te n proces przeprowadzi ć tego zabrakło zabrak ło te j odwag i myślenia, a t o jes t prawda co m ówił pa n prem ier tera z farm y w iatrowe b ędą rozwijane, że rząd zrobił wszystko c o trzeb a, żeby rzeczywi ście ta energetyka w iatrowa rozwijała nada l zablokowan a energetyka w iatrowa na lądzie, kt óre najtańszym źródłem energ ii, wi ęc tuta j i ich wzn iesienie te j zasad y dziesi ęciokrotności wysoko ści turb in wiatrowych, kt óra blokuje rozwój energetyki w iatrowej będzie to jesteście prac a domow a do odrob ienia dl a rządu nasłuchać, jak i si ę słyszeć, bo realizacja ekolog icznego sygnały, że to ma m się zmieni im się, żeby był tak i momen t ale, al e później t o ucich ło i w tej chwili dalej jest ta k jak jest na wiązanie si ę podoba ł ten ta wypowied ź o ty m, że o kilkadziesi ąt procen t wzros ła produkcja energ ii OZE jest wobe c tyc h wobec, jakiego poz iomu pa n prem ier porównuje na poz iom był bardz o n iski w Polsce, lecz orzekł o n mówił o dok ładnie energ ii fotowoltaiki, czyl i s łonecznej tak im teraz rzeczywiście te n te n sekto r energetyki rozwija się bardzo szybk o s ą rządowe program y wsparc ia, ale wcze śniej nas stosujem y bardz o n iskiego pułapu, wi ęc te 1 , 5 Gatta mocy za instalowanej w fotowoltaice to n ie jest naprawd ę jeszcze z co rzuc a na kolana brzmia ło tak jak t o by ło bardzo du ża dodał, że to tuta j jeszcze 1 fragmentu wypow iedzi pana premiera ty m raze m o kosztac h transformacj i energetycznej uwa żamy za błędy, k iedy z polskiej Unii na skute k regulacj i kl imatycznych m iejsc prac y uciekaj ą do o ściennych pa ństw w ślad w ęglowy regulacje podatkow e i zapob ieganie Carbon lepi ć nosz ą wspiera ć polską energetyk ę i Perską transformacji nie godzimy się te ż na dyskryminacj ę i nieuwzgl ędnianie naszego punkt u wyj ścia mus imy mie ć pewn e dostaw y planu najdroższy jes t pr ąd nie dostarczone t o wielki proble m dl a naszyc h fabryk b ędą szpitala nasz a transformacj a problematyczna mus i być bezp ieczna i korzystne dl a Polski Janusz powiedzia ła nie rozumiem co pan prem ier powiedział ślad węglowy ma wspiera ć polską gospodark ę chodziło zapewn e o uwzgl ędnienie śladu węglowego n p . w relacjac h handlowych z państwami poz a unijnymi cz y ten tera z postulowan y pomys ł podatku węglowego, który byłby nak ładany na granicach Unii Europejskiej po t o, żeby wyr ównać szanse towar ów produkowanych tuta j i towarów importowanych z Realem Carbon pliki w karnyc h jes t po prostu uc iekanie m iejsc prac y uciekanie przedsi ębiorstw do kraj u, gdz ie obowi ązują mn iej restrykcyjn e przep isy kl imatyczne, czyl i co pan i rozumiała po tym, fragmenc ie przem ówienia premiera, że o n jes t za tym i przepisami, ale Polska ma uzyska ć jakiś wsparc ie związku z tym na regu ły, o c o chodziło premierowi prz y projektac h może bowiem bez rozwijania wiedzy t o zostaj e pani no t o znacz y t e pomys ły one te nie s ą jakieś pomysły jeg o zupełnie absurdalne m ówi o tym w te j chwili nawe t w ramac h Europejskiego z ielonego dealu, kt óry b ędzie tera z wielkim projekte m Unii Europejskiej, żeby rzeczywi ście ten ten proce s c o zrobi ć, je żeli chodz i o tzw. import emisji co znacz y t o, że kupujemy towar y wyprodukowan e w krajac h, gdzie jego, kt óre mają n ie zasadną przewag ę konkurencyjną, bo n p . n ie mają system u handl u emisjami, ale t o jest w obecny m kontekście, toteż jes t takie my ślenie trochę 1 , 5 roku do tyłu, dlatego że w Europie w te j chw ili m ówi się o dekarbon izacji sektor ów tych energochłonnych wysok o em isyjnych, czyl i sekto r wytwarzania Stali cement u ta m ówimy o przychodzenie ju ż na technologie zeroem isyjne wodorowe wychwytywan ie dwutlenk u w ęgla w przypadku produkcj i cementu, wi ęc te n problem poniekąd rozwiąże si ę sa m wtedy, kiedy my przejdz iemy ju ż na bardz iej zaawansowan e technologie w Europie my mam namyśli prze z Europę, b o Polska niestety nic nie rob ili mo że właśnie jeśli m ówimy o tyc h modernizacyjnych projektach w tym skok u w przyszłość to b y było co ś czym nale żałoby się za dany ra z mówi pan i, że to to coś rozwiązała się n ie rozwi ązałoby problem u kupowan ia tańszych produktów z państw, które nie dbaj ą tak klimat n ie dbaj ą o środowisko to rozum ie pa n prem ier chciałby, żeby Polska stoi jakiś rekompensat y za t o, że nasz e nasz a gospodark a mus i znosi ć tak ie obci ążenia ekologiczne rekompensat a jest mow a w kontek ście przyszłego bud żetu Unii te ż troch ę osobne osobn a domen a rzeczywi ście Polska w iele raz y mówiła, że jes t gotowa poprze ć ce l neutralności klimatycznej, al e na zapłacie, al e tak, al e potem będzie potrzebowa ła więcej pieni ędzy na swoją transformacj ę energetyczną natom iast tuta j mówimy po prostu o na łożeniu na gran icach Unii podatku dl a ca łej Unii n ie tylko dl a polskich, kt óry sprawiłby, że tylko towary, jakb y n ie by łyby tak atrakcyjn a tak atrakcyjne cenow o, bo byłyby obłożone dodatkowy m pod polską za niem te dyskusje s ą bardz o wczesnym etap ie, więc z teg o rozumiem c o powiedzia ł pan prem ier tak, ale chciał wiedzieć co pan prem ier powiedział t o by ło du żo przecink ów mało konkretnyc h zda ń co jeszcz e tego fragmentu pow inna na c o jeszcze powinni śmy zwrócić uwag i można coś co w og óle n ie padło not chciałaby pani wspomnia ła mówił premier 2 lata temu ja dobrze pami ętam co mówił ro k tem u o tej porze, k iedy zbli żał się katow icki kok m ianowicie wted y naszy m flagowym projekte m i wk ładem transformację energetyczn ą, ab y sprawiedliwa transformacj a regionów g órniczych wtedy przelewac h s ą też pada 2 padł 2 lata tem u tak to mia ł być nas z nasz projekt dl a mnie t o jes t ogromn e w ielki nieobecny teg o expos é dlateg o, że t o mia ło by ć takim naszy m powiedzmy has łem przewodnim w ty m co m ówimy tak transformacj a, al e sprawiedliwa spo łecznie z poszanowan iem praw pracownik ów sektor ów wysok o em isyjnych, a tuta j nagl e znik ła t o zupe łnie z radaru, a przez 2 lata, bo ja pami ętam t o expos é 2011 roku Śląsk ma si ę rozwijać jak o zupe łnie nowa przestrze ń tracąca przez odej ście od węgla, ale zyskuj ące na nowych technolog ii tak, by cokolwiek wydarzyło w ty m obszarz e na Śląsku dzieje się bardzo w iele rzeczy, ale on e, al e dzięki pol ityce rządu nie no w łaśnie to, więc dzieli na s na dzi ęki jeg o energii ludzi ta m przydarza jest niezb ędna jest absolutn ie pewna dobrz e t o pos łuchajmy jeszcz e zd ążymy szybc iutko c o powiedział uwag a Władysław Kosiniak-Kamys z, który jak o lider PSL chcia ł przedstawić w łasne propozycje dz isiaj w sejmie bardz o ważny temat t o jes t energia to jest dost ępność do taniego prądu bez tego, żeby te npr ąd wytwarzany jak najczystsz y sposób, żeby ochron a środowiska stanowi ła fundamen t zabezpieczający przysz łość kolejnyc h pokoleń trzeba postawi ć na energi ę odnawialną, ale n ie taki spos ób jak t o zrobili ście zablokowal i ustawę wiatrakow ą i ustawy prosumenck iej niestety t o były pierwsze decyzj e w roku 2015 jest i w roku 2016 wrócimy do tego przedstaw iany pakt n a rzecz Klima s ą zarówno dzia łania związane z postaw ieniem na odnaw ialne źródła energ ii na przej ście na zieloną stronę moc y na powr ót mo żliwości staw iania wiatrak ów w Polsce na energię s łoneczną na energi ę wodną na t ę energię, kt óra jest dostępna to jes t prawdz iwe bezpiecze ństwo energetyczn e tak m ówił Władysław Kosiniak-Kamys z co pani my śli o tych pomys łach o te j krytyce n o jak du żej części system u mus i zgodzić, dlateg o że prem ier Morawiecki m ówił w swoim exposé o ty m, że ta tania dost ępna cenowo energia t o będzie ta przynajmn iej w sporej cz ęści bazująca nada nad a na konwencjonalnyc h źródłach z kolei pa n Kosiniak Kamysz mówi o ty m, że to odnawialne źródła energii s ą tymi mn iejszymi i tutaj, by w świetle fakt ów niestety to ma rację, dlateg o że cały cza s rosną za ś jak liczyć je śli odl iczymy koszt y, jak ie ponosz ą kopaln ie, a po będziemy tylk o liczyć t o jak ile kosztuj e prąd no to stan ie si ę z w ęgla ni ż z e z dn iem z paneli fotowolta icznych na n ie oni tańsze z e wzgl ędu na to, jakie ukszta łtowane te n ryne k weszła amerykańska filia mam y tak dla odb iorcy ostatecznego dla biznesu, al e t o nas kosztuje du że publiczne pieniądze, kt óre s ą wypłacane jak o rekompensaty f irmom sprzedającym ten prąd temu odb iorcy, więc oni zdan i tylk o pozornie rzeczywiście wiele zależy jak liczy ć, al e dla przeci ętnego odb iorcy energii z rachunku zgadza się, że ten w ęglowy jes t tańsze dla bud żetu pa ństwa nie tak dl a budżetu państwa dl a mnie dla na s wszystk ich d łuższej perspektywie t o się nie zgadz a, dlatego że t e pieniądze z, które w te j chwili p łacimy po to, żeby sztucznie zani ża cen ę energii elektryczne j one pow inny być inwestowane w nowe bezemisyjne źródła, dlatego że proble m rosnących koszt ów uprawnie ń do emisji o nas dopadn ie wcześniej cz y p óźniej i wydaj ąc pieniądze w tej chw ili na remis inne źródła byliby śmy do przod u, je żeli m y po prostu marnujem y, obracając nimi w te n sposób to za rock cz y za 2 po prostu znajdz iemy si ę jeszcze głębszym kryzys ie, jeżeli chodzi o cen ę prądu dla również dl a ko ńcowych odbiorc ów mówiła pan i Izabela Zygmunt z polskiej Zielonej s ieci bardz o serdeczn ie dzi ękuję za spotkan ia dzi ękuję również b ędziemy wracać do teg o expos é prem iera Morawieckiego z kolejnymi ekspertam i w kolejnych obszarac h kończymy analizy przygotowa ł dla państwa t o strzeleck i realizuj ą Kamil Wróblewski Jan ma m Agata Kowalska spotka m się państwa jutr o po 1720 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA