REKLAMA

Czy lekarze muszą być heroiczni, czyli o etyce w służbie zdrowia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:29 min.
Udostępnij:

Doniesienia o lekarzach, którzy mieli obniżane pensje za wypisywanie skierowań na badania, skłoniło nas do zadania pytania o rolę etyki w zarządzaniu służbą zdrowia

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wiecz ór Radia TOK FM dobry wiecz ór Tomasz Stawiszyński prz y m ikrofonie zaczynam y wiecz ór Radia TOK FM, kt óry wydaje Małgorzata Łuczyńska real izuje Daniel Kowalewski n o, a w łaśnie jeszcz e Paweł Kierzniewski jes t w stud iu Paweł Kierzniewski, kt óry byw a tutaj byw a tuta j dobry m duszk iem teg o ca łego przedsi ęwzięcia wtorkoweg o i zazwycza j zostaje i służy na m swo im towarzystwe m ju ż za nied ługo prof . Paweł Łuków b ędzie pa ństwa go ściem b Rozwiń » ędziemy rozmaw iali o do ść ekscentryczny m pomy śle niektórych specjalistów o d służby zdrow ia, kt óry który, kt órzy to specjaliści nie w iem czy pa ństwo o tym, s łyszeli do ść głośna jes t to sprawa wpadl i na tak i pomys ł żeby, zatrudniając lekarz y wpisywa ć do umow y tak ie tak ie zobowiązanie, żeby m ianowicie z ich pensj i op łacano badan ia, kt óre b ędą zlecal i swo im pacjentom jes t to przyzna m jaka ś absurdaln a zupe łnie sytuacja no i o ty m, aspekc ie etycznym zwi ązanym szerzej w og óle z funkcjonowan iem polsk iej służby zdrowia z prof . Pawłem Łukowem b ędziemy ju ż nied ługo rozmaw iali o godz inie dwudz iestej drugiej prof . Małgorzata Jacyna b ędzie pa ństwa go ściem 2 tygodnie tem u z prof . Wojciechem Draganem tuta j rozmawiali śmy o tak im tek ście, który pokaza ł Gazecie wyborczej oparty m z kole i o inne jeszcz e tekst, kt óry wskazywa ł na szczeg ólne zjaw isko zwi ązane z koncentrowan ie si ę ludz i o pewnyc h predyspozycjac h genetycznyc h wokół okre ślonych ośrodków geograficznych t o jest związane z e specyfik ą funkcjonowan ia wsp ółczesnej współczesnego kap italizmu n p . do Doliny Krzemowej zje żdżają masow o ludz ie o pewnyc h szczeg ólnych dyspozycj a intelektualnych np. predyspozycjac h do nauk ścisłych, kt óre t o predyspozycj e oczywi ście wi ążą si ę z genetyk ą i dlatego i dlateg o jeśli tak ie koncentracje rzeczywiście w spos ób tak i bardz o intensywne b ędą wyst ępować t o naukowc y przewidują, że mo że doj ść do specyf icznego wytwarzan ia takich zag łębić ni ż genetycznych, kt óre w łaśnie b ędą zam ieszkiwali ludz ie o szczeg ólnych dyspozycj a ach t o po godz inie dwudz iestej drugiej my prof . Małgorzata Jacyna oczywiście przyjrzymy si ę spo łecznym konsekwencj ą potencjalny m społecznym konsekwencj ą teg o zjawiska, a po godz inie dwudz iestej trzeciej prof. Lech Nijakowski b ędzie państwa go ściem socjolo g z uniwersytetu Warszawskiego po mówimy o ludob ójstwie kl imatycznym profesor akowski zajmuj e si ę ludobójstwa mil mobilizacj ę ludob ójczy m. in. opublikował bardz o c iekawy teks t w p ół roczników zdan ie, które si ę właśnie n iedawno ukazał n o i w ty m tekście snuj e taką na po ły Futura logiczn ą analizę teg o w jak i spos ób zm iany klimatyczne katastrof a klimatyczna mog ą wp łynąć na zjaw iska zb iorowej przemoc y na teren ie globalnej p ółnocy i na teren ie globalneg o południa t o po godz inie dwudz iestej trzec iej na dobrz e t o tera z chwila muzyk i, a po muzyce prof. Paweł Łuków si ę pojaw i wieczór Radia TOK FM, a studia prof . Paweł Łuków dobry wieczór projekt u Instytut f ilozofii Uniwersytetu Warszawskiego ety k i b ioetyk filozof porozmaw iamy dzisiaj o polsk iej służbie zdrowia c o dl a każdego cz łowieka zajmującego si ę etyk ą jes t zapewn e ogromnym interesuj ącym obszarem, al e pe łnią także wyzwa ń i po m ówimy o spraw ie, kt óra jest n ie tylko w mo im poczuciu, al e tak że w ielu os ób, które dot ąd ani napisały n o w łaściwie tak absurdalna, że wydaj e się by ć dzie łem jakiej ś f ikcja jest jak si ę okazuj e jak najbardziej oczyw ista Otóż lekarze zacz ęli ujawnia ć całkiem n iedawno na portalac h spo łecznościowych najpierw 1 lekarz p óźniej kolejn i swoj e umow y z pewnym i podmiotami okazuje si ę, że t o są podm ioty prywatn e i państwowe i tak ie, które oczywiście maj ą umow y z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramac h tyc h um ów uwaga mo że kto ś jeszcz e się nie zetkn ął z t ą spraw ą lekarz ma za ma obowi ązek op łacania cz ęści zlecanyc h prze z s iebie bada ń lekarz zlec a badan ia pacjentom czasam i tych bada ń n ica całkiem spor o zlecić jeśli lec i za wiele na to musi za t o sam zap łacić z w łasnej k ieszeni jak się okazuje to n ie jes t sprawa nowa tylk o w łaściwie od kilku 1020 paru lat co najmn iej w Polskim system ie zdrow ia obecna zetkn ął się pa n z tym pierwszy raz już pan kiedyś o tym, s łyszał, że taka praktyk a w Polskiej służbie zdrowia ma miejsca mo że powiedzie ć, że to dla mnie nowość je śli chodzi o polską służbę zdrow ia co znaczy w iadomo, że s ą stosowan e rozma ite metod y m inimalizowania koszt ów, al e to, żeby to zosta ło udokumentowan e w polsk ich warunkach mo że powiedzieć, że jestem pogłoski pojawia ły, ale udokumentowan e to nowych takich jak pa n na to patrz y okiem etyka ok iem wojenne chciał zrobi ć tysi ącami uwagę, dlaczego medyc y dosyć często interesuje medycyna medycyna jes t pewneg o rodzaj u praktyk ą, kt óra odzwierciedla bardz o wiele element ów teg o c o normalnie rozumiem pot jak o zjaw isko moralność to nie jes t przypadek, że n p . Arystoteles tak cz ęsto, k iedy podawa ł przyk łady rzeczy wa żnych sprawności etycznyc h cnót t o podawał przyk łady z medycyny ze sztu k do osi ągania wa żnych rzeczy n ie jest przypadk iem, że dz isiaj chcemy zada ć studento m kontrowersyjny przypade k t o bardzo cz ęsto do rozpatrzenia każe to bardz o, że w łaśnie z medycyny, bo my ślę, że medycyna filozofia zajmuj e si ę rzeczami najwa żniejszymi ludzk im życiu Upson i stąd t o są dl a nas czyteln e tak ie przykłady to też jes t taki troch ę czyteln y na czyteln y przyk ład teg o w jaki spos ób myśli si ę o pewnych rzeczach, kt óre są bardz o wa żne, al e próbuje si ę jest prowadzi ć jak s ądzę d o rzeczy te ż wa żnych, ale inaczej m ówiąc bardz iej precyzyjnie mam wra żenie, że t o jest świadectwo pewneg o szerszeg o zjaw iska pr ób wykorzystywan ia rozma itych mechanizm ów charakterz e biurokratycznym adm inistracyjnym i ekonom icznym do teg o, ab y osi ągać pewn e istotne ce l, al e ca łą zapewn e proce s motywowania regulowan ia cz y kontrolowan ia przepływu tak jak w ty m wypadku pieni ędzy tak dale j i sposob u świadczenia usług sprowadz a si ę do zach ęt lu b zach ęt negatywnych, kt óre maj ą charakte r ekonomiczny co więcej t o jest jak i jak się zagląda t e fragment y tyc h umów to jes t taka dziwna stosowana jest napisane, że te n lekarz zrob i tak ca łkiem przyzwo ite pieni ądze, a potem szuk a rozwi ązań ta pozytywna tak t o znaczy żądam dostan ie bodaj że 10  000 punktów coś takiego poddan o wychodz i, że to s ą takie n o bardz o przyzwoite zarobk i jak dl a kogo ś z wysok im wykształceniem trudn o odpowiedzialną pracą, a ta m się dow iadujemy do teg o tak wygląda, poniewa ż z teg o mus i odprowadzi ć cz y zostan ą potr ącone koszt y bada ń, które o n zleci ć i wted y mamy ja ma m tak ie wrażenie, że to jes t tak a właśnie na nie czyst a gr a wted y interesy ekonom iczne cz y jakaś kalkulacja n ie oszukujmy się przynajmn iej mo żemy jako ś zasadnie za łożyć, że przynajmn iej część tak ich lekarzy b ędzie si ę kierowa ła bardziej w łasnym interesem ekonom icznym ni ż dobre m pacjentów i w pewnyc h przypadkach mo żna to nawe t zrozumieć n o, więc lekarz będzie się stara ł zleca ć jak najmn iej bada ń tylk o wszystk o na oko plus minus ocen ia zapewn e co sto i w sprzeczno ści jedna k z podstawowymi warto ściami, kt óre i zobowiązaniami także etycznym i, kt óre wiążą się z wykonywan iem teg o zawodu no przede wszystk im ciała może trzeb a, żeby było jasne to n ie jes t tak że więcej bada ń ty m lepiej c o do zasad t o jes t kwest ia indywidualnej ocen y konkretneg o przypadk u zasadności wykonania wa żnie oczam i tak, al e wprowadzanie mechanizm ów, które c o do zasad y zniech ęcają do wykonywan ia badań tak że wted y, gdy lekarz, skąd in na podstawie swoje j ocen y profesjonalny jes t prze świadczony, że on o by łoby potrzebn e na pewno n ie jes t wychowawczo wskazan e tak to powiedzmy del ikatnie t łumiono psuj e motywację po prostu t u jes t jaki ś niew ątpliwy interes ekonom iczny w tle t o znaczy w iadomo, że dl a tyc h przychodni dla tyc h ośrodków, które teg o rodzaj u umow y z lekarzam i podpisuj ą wygodne jest op łacalne w sensie ekonom icznym, żeby w łaśnie tak t o wygl ądało al e, jakby śmy m ieli do teg o dorobić mo że, wyobrażając sob ie jak pracuj ą niektóre umysły po tamte j stronie jaki ś rodzaj etyczne j racjonalizacji t o jakby t o pa ńskim zdan iem mog ło wyglądać to znacz y, gdyb y ktoś zg łosił do pan a i zam ówił u pan a tak ie uzasadn ienie etyczn e właśnie teg o, żeby lekarze mogli teg o rodzaj u umowy podpisywać t o jes t właśnie dobrz e je śli lekarz będzie sa m op łaca badania swo ich, al e takiego uzasadn ienia wystarcz y, ale podejrzewam, że zobacz ę jak lektura tak że osob a, która pr óbowała takie teg o rodzaj u usprawiedliwienie wyprodukowa ć to my ślę, że powołałby się na 2 typy argumentu ale zan im pa n opowie t o ja zdradz a, że informacje, na kt órą wszysc y czekaj ą niew ątpliwie z zaparty m tche m i ściskając kciuki stało si ę tak proszę pa ństwa nie wiedzieli śmy do ostatn iej chw ili jak to b ędzie, al e Sejm udzielił wotu m zaufan ia radzie ministr ów ów odetchnęliśmy z c órką, a teraz już sa m Petro wywodu bardzo przeprasza m, że przerwała, gdyby mia ł udzielić tak iego grem ium wyobraża, jakby my ślał kto ś, kto mia łby tak uzasadnienia dostarczyć to s ądzę, że my ślą dwutorow o po p ierwsze, my ślałby kat dostarczył usprawn ienia w kategor iach, a dba łości o interes podm iotu, kt óry dysponent a funduszy to znacz y, żeby nie było nie dosz ło do akt ów niegospodarno ści bądź dzia łania na szkod ę teg o tego ż podm iotu i drug ie na, że w uzasadn ieniu by łaby ochron a indywidualnych interes ów tego, kt o wyst ąpi reprezentuj e teg o p łatnika, czyl i tego, kt o mia łby uzna ł lep iej, aby m zastosowa ł środki, które minimalizuj ą koszt y dl a moje j instytucji, bo wted y przynajmn iej nie zostanę oskarżony o t o, że nie dba m o interesy moje j instytucji, wi ęc jeśli ta k na t o spojrzeć t o prawdopodobnie je śli rzeczywiście ten TOK my ślenia jest podobny do teg o c o przedstawi łem w tamte j stronie to najprawdopodobn iej to pokazuj e, że w tez ie, że mam y do czyn ienia z przyci ągnięciem tymi my ślenie w kategor iach w łaśnie m inimalizowania odpowiedzialno ści i tworzen ia jak gdyby takiego ca łego system u przel iczania wszelkich motywacj i wszelk ich zachęt na tak i, kt óry ma charakte r ekonomiczny nie jes t tajemnicą, że przecie ż bardz o często przetarg i wygrywaj ą ci, kt órzy oferuj ą najta ńszą ofertę n o naj naj le on a w r óżnych instytucjach n iekoniecznie w instytucjach ochron y zdrow ia i nie jes t tajemnicą, że dosyć cz ęsto mówi si ę, i ż powode m dl a takiego postępowania jes t to, że c i, którzy pracują prz y takich przetargac h m ówią, a jak wybior ę coś co b ędzie bardziej kosztown e to zale ży pewn e podejrzen ia a jak ie miała w ty m interes, więc proszę już uwag ę, że być mo że r ównież by ć elemen t pewneg o rodzaju kultur y życia publ icznego, w kt órej kto ś, kt o działa w sposób by ć mo że bardziej odpow iedzialne, al e n iekoniecznie na najta ńszy, al e czasam i to co jest wysok iego gatunk u wymag a większego kosztu jes t po prostu zniechęca do teg o, żeby dba ć na maksymalną jakość te j tak jak tuta j us ługi tuta j audycj i Macieja g łogowskiego w radiu TOK FM jakiś czas tem u go ścił prof . Wojciech Maksymowicz by ły m inister zdrow ia z rz ądu Jerzego Buzka w te j chwili sekretarz stan u w ministerstwie nauki szkoln ictwa wyższego lider tak że olsztyńskiej l isty PiS w ostatn ich wyborac h do Sejmu i o n powiedzia ł na dyktuj ą inna w przytoczenie fragment u tekst u gazet y wyborcze j, że mam y do czyn ienia z jakim ś fundamentalnym absurde m tak też dr Bartosz Białek, który p ierwszy ujawni ł sytuacja mn iej więcej opisywa ł Otóż profesor ma Maksymowicz odpowiedzia ł na t o, że t o tak wygląda na p ierwszy rzu t ok a trzeb a dokładnie zbadać sprawę to jes t ogląd cz łowieka, kt óry n ie zarz ądza 1 rezydentów pracowników n o, a c i co zarządzają b ędą m ieli inny ogl ąd te j sprawy i chyb a ob ie strony czy n ie powiedzia ł, że t o jest absur d, bo to n ie jest absurd w łaśnie na ty m poleg a problem t o znaczy jes t t o tak im cz y czyst a wersj a racjonalno ści ekonomicznej takiej sprowadzonej wy łącznie do kalkulacji f inansowych cz y ekonom icznych zysk, ale strach jest z bud żetu to dlatego racjonalno ść właśnie pan zabieramy si ę bardz iej do cel ów tak, ab y jak najni ższym koszte m uzyska ć jak najwi ęcej okre ślonych okre ślonego parametru na tak to jes t pytanie tera z sobie z ty m parametre m jeśli parametre m jes t zdrow ie t o c o innego, a zdrow ie pacjent ów m inimalizowanie ich szk ód na zdrow iu w przysz łości to inaczej t e rachunk i wyglądają w porównaniu z sytuacją, k iedy ty m parametre m efektywności jest t o, żebyśmy musieli zapłacić w sum ie jak najmn iej tak al e, ale zostaj e w głębokiej sprzeczno ści chyb a samą g łęboką ide ą tego czy m jes t służba zdrow ia czy m jes t ochron a zdrow ia Państwowa ochrona zdrow ia cz y Państwowa służba zdrowia, bo tuta j jedna k za łożenie chyb a podstawowe jest tak ie, że mam y t e wszystkie podatk i składki, które p łacimy i z n ich utrzymywan e s ą instytucje, które nast ępnie zajmuj ą się leczen iem na s, kiedy zapadam y na jakie ś chorob y, a n ie finansujemy z prywatnyc h pensji os ób, które izolacyjnych bawi ącej ochrona zdrowia jes t przedsięwzięciem, kt óre jes t podejmowan e, zwłaszcza wted y, kiedy ma charakte r publ icznej cz y finansowanej z e środków publicznych, który jest podejmowan e w imi ę pewnyc h idea łów o charakterze etycznym takim ideałem jes t n p . to, że ludz ie, którzy choruj ą nie pow inni zosta ć pozbaw ieni dost ępu do skuteczne j op ieki zdrowotne j takim np. jak t o, że zdolno ść płatnicza nie mo że być jedyny m kryter ium dost ępu do świadczeń zdrowotnych indywidualna zdolno ść p łatnicza, więc t o s ą bardz o głębokie tak ie idea ły sol idaryzmu spo łecznego, które które, kt óry ma służyć teg o rodzaj u przedsi ęwzięcie w momenc ie, k iedy wprowadzam y cz y regulujemy za pomoc ą narz ędzi, które traktuj ą t o b iznes jak każdy to w ty m momenc ie właściwie rezygnujem y z tych podstawowych idea łu w imi ę, których w og óle t o przedsi ęwzięcie jes t jest jes t jest podejmowan e w ogóle ja mam takie wra żenie, że czasem zapom inamy, że życie spo łeczne ma jest m. in. po to, potrzebn e czy wart o inwestowa ć, że mamy dzi ęki n iemu takie rzeczy, kt órych n ie mieliby śmy w pojedynk ę bądź mielibyśmy ich du żo dużo mn iej w pojedynk ę m ówiąc inaczej współpraca społeczna jes t bardzo kosztown a pod wieloma względami, ale za t o mam y pełny zwrot natom iast momenc ie, k iedy redukujem y do kalkulacji czyst o ekonomicznych ma m wra żenie, że wtedy si ę zastanawiamy to właściwie czemu ś s łużyć miały ta wsp ółpraca w utrzyman iu konkurencj i konkurowa ć mo żemy be z spo łeczeństw tak jak Tomasz koc opisywa ł tak i stan ra z ta k w czyste j konkuren t, więc myślę, że NATO wart o zwr ócić uwag ę, a by ć mo że tak ten komentar z, że t o jest n ie jest spojrzen ie tego lekarze n ie spojrzen iem z punkt u w idzenia zarz ądzającego jeśli jest punkt ów zesp ół widzenia zarządza chce g o sprowadz a si ę wyłącznie do teg o, ab y si ę rachunk i zgadza ły prawda wyłącznie tego nie w idzi tych wartości w imi ę, kt órych te rachunki si ę przeprowadzają to by ć mo że powinni śmy zapyta ć n p . o etyk ę zawodową os ób, które teg o rodzaju 6 decyzje podejmuj ą w końcu to nie jes t tak, że m ąż albo inaczej, dlaczeg o pod oczekujem y od lekarz y, że b ędą przestrzegal i pewnyc h standard ów etycznych, ponieważ w iemy że, gdyb y k ierowali się wy łącznie Terence własnym t o wted y n ie nie uzyskalibyśmy tyc h świadczeń tyc h dóbr, kt óre on i potrafią dostarczy ć jak op ieka medyczn a gdyby, które mog ą dzięki przestrzeganiu tyc h standard ów, czyl i sa m rachune k ekonomiczny m ógłby zby t często kierować niew łaściwą stron ę, wi ęc robimy spo łecznie co ś rodzaj u tak iego zak ładam u umawiamy si ę, że b ędą lekarze pilnowa ć samych siebie poprze z przestrzegan ie pewnych standard ów etycznyc h w momencie, k iedy n p . tak ie umow y chcem y z n imi zawiera ć t o odwracam y te n porządek bo, bo c o mówimy podsuwam y im sw ą motywacj ę ekonomiczn ą, żeby minimalizowa ć straty ze swojeg o przychod u po t o, kt óra mo że zagra żać w łaśnie te j motywacji etyczne j imię, której ten zawód jes t na regale ale, tote ż wytwarz a jeszcze rodza j takiego wrażenia, że jes t to rodzaj jakieś zakamuflowan e g o komunikatu przynajmniej t o tak czytam, że badan ia dodatkowe jes t taki rodzaj Rewers jak t o si ę kiedy ś mówiło albo luksus s łuży jak ju ż chcecie naprawdę t e badan ia robi ć to sam i za n ie płacić t o po pierwsze po drug ie to wytwarz a jaki ś rodza j dz iwnej zale żności pomi ędzy pacjentem lekarzem, bo jeszcze pacjent si ę powinien wydaj ą si ę pojawi ć w tej w tym uk ładzie, bo dot ąd zarz ądzający jest lekarza jest jeszcz e przecie ż pacjent, kt óry w zasadzie przychodz i do lekarza i n ie tylko jes t w pozycj i jakieś podległości z uwag i na specyf iczny charakte r tej dyscypl iny, jak ą jest medycyna nową lekarz t o te n kt o w jak im sens ie si ły śmierci choroby rozk ładu trzymana w odleg łości, wi ęc lekarza się idzie n o to w zasadz ie w jak im sensie oddaje się m u swoje życie w jeg o r ęce, ale z dodatkowo wchodzi si ę jakiś rodza j tak iej dziwacznej zale żności, w kt órej Niewiem akte m jakiego ś Miłosierdzia sam o wyrzeczen ia jałmużny mo że nawe t jes t wyp isanie sk ierowania na badanie no bo t o tak jakby lekarz sobie sa m o d ust obejmował pacjentow i dawał t o w pewnym sens ie uciek ł wymuszane wtedy to, że t o co pow inno by ć standardowy m zachowan iem lekarza, kt óre ludz ie lubią powtarza ć dobr o choreg o najwyższym nakaze m jest akte m heroizmu może ono właśnie b ędzie wymagało motywacj i, kt óre czasami mog ą nawe t otrze ć o heroizm, a przecież n ie chcemy, żeby lekarze byl i ca łym zawodowym bohateram i chcem y, żeby po prost u wykonywal i swoją prac ę maksymaln ie najlepiej tak jak czy t o da i mocn iej i rob i i staw ianie przeszk ód celow e b ądź brak u odpowiedniego przemy ślenia spraw y n a na drodze do teg o, aby on i na m tyc h korzy ści dobre przysparz a -li no na pewno n ie dzia ła dobrze n p . z punkt u w idzenia zaufan ia wszysc y lekarze zawsze właściwie czasem a ż do znudzen ia powtarzają jak bardz o wa żny zaufan ie między ka żdym pacjente m dl a skuteczno ści terapii dl a faktu psychoterapeutycznych w te j relacj i mnóstwo pa n wspomniał relacj a mi ędzy lekarzem pacjente m jes t asymetryczna idziemy do kogoś, kto zna się lep iej na problemach, z kt órymi sobie sam i potraf imy poradzi ć i jedyn e c o nam zostaje t o jes t mus imy zaufani musz ą mie ć podstawy do tego, żeby ufa ć tak iemu człowiekowi zazwycza j tym co co jes t podstawą teg o zaufania jes t właśnie t o, że lekarze publiczne mniej lu b bardz iej wyraźnie og łaszają, że b ędą k ierowali si ę okre ślonymi standardam i etycznymi, a t u si ę okazuj e, że istnieje mechan izm, o kt órym pacjent n ie w ie, kt óry odciąga lekarz y od tek i to jes t w umowie t o s ą konkretn e zap isy są t o są być mo że Mazur po prostu powinny by ć publ ikowane na drzwiach przychodn i, które zawieraj ą tak ie umowy z e swo imi lekarzam i, że tuta j lekarze maj ą interes w tym, żeby pa ństwa nie kierowa ć na badania t o w tek ście ok o Press Sławomira Zagórskiego tekście, który si ę ukaza ł przed k ilkoma dn iami jes t jaki ś komentar z wst ęp Narodowego Funduszu Zdrowia, który pow iada, że istnieje prawdopodobieństwo takiej umow y s ą w og óle niezgodna z prawem, że t o jes t jakaś praktyka, kt óra jest, zupe łnie jakb y szarej stref ie, b o w zasadz ie rzeczywiście trudno sob ie wyobrazić podstaw ę prawn ą czegoś takiego t o jes t jeszcze osobn y problem prawda to jest być mo że r ównież kwest ia teg o nadzoru na d wydawan iem publicznych pieni ędzy kwestia mon itorowania tego jak t e przep ływy f inansowe są przebiegają, al e to oczywiście, że jest zagadnienie dla kogoś, kt o si ę na tym po prost u znan a na kwestii wydatkowan ia tak ich fundusz y zawierania kontrakt ów i t d . t o jes t, ale nie jest wykluczone, że są to praktyk i kt óre, bo pamiętajmy, że w pewnym sensie s ą praktyk i, które na trochę wymuszaj ą tak ie trochę o ty m, monopol istyczne prawd a tak jak, w kt órym z tych doniesie ń by ło, że lekarze podobno s łyszą, iż jeśli n ie podpiszą taki moment to n ie jes t tak oczywiście t o jes t be z alternatywna umowa jest gdzie mog ą p ójść, al e dodatkowo wytwarz a jeszcze taką sytuacj ę, że m ianowicie paradoksaln ie najbardz iej chore osob y tak ie, które właśnie wymagaj ą najbardz iej rozleg łe d iagnostyki mają najmniejszą szans ę na wyleczenie zobowi ąże się to na j intensywniejszy obci ążeniem finansowym lekarza, do kt órego przychodzą to n ie jest kwestia teg o, że choroba jest pow iedzmy tak s łabo rokująca jak o tak a, że t e szanse maj ą ni ższe tylk o po prostu maj ą niższe szans e w łaśnie na torz e zostan ą prawid łowo d iagnozowani torze zasiadaj ą w rozwoju ma nawet trochę podsumowa ć najlepsz y pacjent taki, kt óry nic n ie pacjent no w łaśnie taki cel ani n ie potrzebuj e lekarza to b ędzie najlepszy m pacjente m wtedy takich s ą 2 rodzaje co g o n ie potrzebuj ą jeszcze 3 są ju ż od to jest oczywi ście absurdalna cz y jednak jest t o absurdalne, chocia ż t e ślady racjonalności mo że nawet całkiem spor o pan tuta j wytropił to jes t oczywi ście tylk o element tak iego do ść ponureg o krajobraz u polsk iej służby zdrowia n iedawno rozmawia łem z pewny m lekarzem morze morza może się zgodzić tuta j przyj ść w ogóle o ty m, opowiedzie ć bardzo wyb itnym m łodym człowiekiem który, który ma w iele ju ż w medycynie dzia łał i jes t też poza ty m, że ma znaczące dokonan ia bardz o rzetelny m lub ianym prze z pacjentów specjalist ą wyb itnym w swoje j dziedzinie, o czy m chocia żby świadczą bardz o entuzjastyczne op inie na portalu znanylekarz na jeg o tema t można można t o sprawdzić i t o jeszcz e, kt óry po prost u odszed ł z publ icznej służby zdrowia już ta m n ie pracuj e, bo cytuj ę go literalnie powiedział, że t o po prost u psychicznie zniszczyła to znaczy t e lat a, które przepracowa ł w państwowym szp italu były dla n iego po prost u niszcz ące psych icznie jest t o doświadczenie bardz o w ielu lekarzy, kt órzy t o służba zdrow ia wchodzą jak n ie są czase m wstan ie zbudowa ć takiego pancerz a po prost u, z kt órym niekiedy pacjenc i bole śnie si ę p óźniej zdarzają to na t o po prostu n iszczy ich t o, bo jes t to system tu znow u się odwo łuję do teg o c o m ówił mi mówił mi ów lekarz, kt óry w zasadzie ostatn ie co m a na uwadz e i ostatn ie co ma na cel u t o w łaśnie zdrow ie pacjentów są t o on a zapewn e jest przesadzon a opinia, że to jes t ostatn ia rzecz t o te ż pewnie rozgl ądali się tak zgadza si ę Mariusz Zając jest to jes t rodzaj tak iego wy ostrzenia retorycznego, bo to n ie chodzi o świadome intencje to znaczy n ie chodz i o t o, że świadomie ktoś n ie jes t zainteresowany ty m, żeby ludz ie wracal i do zdrowia chodz i o to, że system jes t tak skonstruowan e, że pacjen t nim realnie znika t o znacz y że, że n ie sposób wchodz ąc w tryb y teg o system u realn ie nieść pomo c w tak i spos ób, jakb y należało tak że t o można skomentowa ć tak po pierwsze, uog ólnienia typu ca ły syste m one mog ą być ryzykowne, poniewa ż zna m ośrodki, w których ana czym i ówdzie dzia ła rad u po prost u mam y do czyn ienia rzeczywi ście z taką n o prawie tak jak to pow inno by ć, bo dok ładnie tak t o w iadomo s ą realia, ale my ślę, że te ż trzeb a pami ętać o ty m, że by ć może spo łecznie za zapoznam y mie ć pewne oczek iwania o charakterz e właśnie etyczny m w stosunk u do tyc h, kt órzy zarz ądzają ochron ą zdrowia poprzez śmiech przyzwycza ili m ówić o etyc e lekarskiej piel ęgniarskiej już nawe t m ówi si ę publicznie, chocia ż zawsz e było w iadomo, że pielęgniarstwo ma swoje standard y etyczn e, ale tera z dopiero to, że mając świadomości społecznej mocno ju ż funkcjonuje natom iast pytanie o etykę w zdrow iu publicznym etyk ę w zarz ądzaniu ochron ą zdrowia jakoś n ie s łyszy si ę specjalnie, żebyśmy się dopom inali się rzeczywiście i by ć może powinniśmy na t o wi ęcej po łożyć nacisku, al e z drugiej stron y skor o tolerujem y jak o spo łeczeństwo tolerujem y zachowania n o del ikatnie m ówiąc wątpliwe etycznie w ielu os ób, które wyst ępują w życiu publicznym i np. nie s łyszymy reakcj i jak, k iedy teraz już mniej kiedy ś pojawia ły takie fraz y typu t o s ą tylk o zarzut y etyczn e, dop óki nie ma postaw ionych zarzut ów tak i ta m da r, więc je żeli dl a kogoś zarzu t etyczny jes t tylk o zarzute m etyczny m Note, a my to dla r óżnych wzgl ędów nie ma tych ka r, czyl i dostawiona zagro żenia oskar żenie jak policja jeszcze na szerzenie wykonawc y zakres zarz ądu jes t zgoła t o jeszcze możemy się spierać c o mamy jakb y przestrze ń do zaw ierania takie relatyw izowanie teg o c o intuicyjnie postrzegam y jak o etyczn ie w ątpliwe, al e w sens ie wątpliwe to znacz y podejrzany n ie n ie do ko ńca w łaściwe, ale m ówił i kto ś mówi skoro jeszcz e n ie postaw iono zarzut ów nie ma oficjalnych jak ich kroków t o mamy cały czas jest t o stref a, w kt órej mo żemy si ę wspierać cz ęsto pewnie takie, że możemy się spiera ć, ale są tak ie rzecz y, do kt órych po prostu wspiera ć si ę nawe t n ie wypad a, a m y tolerujemy teg o typ u postawy teg o typ u wypowiedzi rodza j takiego bezczelneg o mówi no i c o z teg o i by ć mo że troszeczk ę jako spo łeczeństwo te ż po prost u za ma ło wymagamy, chocia ż z drugiej stron y wiem, że łatwo się mog ę narazić na zarzu t, a c o ja mog ę ja indywidualne, a obywatel pojedyncz a co mog ę zrobić n ie w iem cz y potrafi łbym odpowiedzie ć na tak ie zapytanie, al e to oczywi ście w, zwłaszcza n ie jest nie jest sk ierowane to c o m ówimy tuta j do lekarzy poszczeg ólnych, bo często też t o są ludz ie, kt órzy heroicznie w jakim ś sens ie n iekiedy przep łacając zdrowia alb o życie staraj ą si ę w r óżnych obszarac h teg o systemu działać i przecie ż s łyszymy o tak ich przypadkac h, że n ie wiem kto ś umiera po prost u w nie w iem 50 i siódmej godzinie swojeg o dy żuru, k iedy po prostu funkcjonuje na najwy ższych obrotac h prze z prze z jaki ś czas natom iast rzeczywi ście te n rodza j tak iego pozostaw ienia służby zdrow ia gdzieś w tyl e tyc h wszystk ich rozma itych refor m pomys łów i t d . jes t dość przera żająca, bo to jest nie spektakularne uwa ża du żo w iedzy du żo prac y i skutk i nie przychodzą o d razu no tak t o dzisiaj słabo si ę sprzedaj e w nie ca ła p łyta bardzo dzi ękuję dzi ękuję prof . Paweł Łuków f ilozof ety k Instytut f ilozofii Uniwersytetu Warszawskiego po państwa go ściem tera z będą informacja o informacjach prof . Małgorzata Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA