REKLAMA

Poranny przegląd prasy Piotra Kraśki

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, gdz ie dobre środowy poranek Radia TOK FM Piotr Kraśko po siódmy 20 będą z nam i przedstawiciele inicjatywy woln e sądy mecenas Michał Wawrykiewicz mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram, która jes t też pe łnomocniczką s ędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego prze d Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej o si ódmej 40 Małgorzata Kidawa-Błońsk a wicemarsza łek Sejmu klub koal icji Obywatelskiej o ósmej komentatorz y Ewa Siedlecka Rozwiń » Michał Szułdrzyński prof. Adam Leszczyński noc zaczn iemy oczywiście od tego o czy m piszą wszystk ie gazety, czyl i ocen y expos é pan a premiera może zaczn ę od skromneg o apelu 1 z obywatel i pan ie prem ierze prosz ę oglądać telewizję nie tylk o polską n ie wiem nawet nie chc e się domy śla, czego pan ogląda w Polsce telewizji, ale prosz ę ogl ądać n p . t o co dzieje si ę w ameryka ńskiej kampan ii wyborczej w te j chwili nawe t w oknie, gdyb y pa n ogl ądał, al e z NRD widziałby pa n jeszcz e wi ęcej oczywiście wysz ło wspania łe książki nawe t u na s o d np. sztuczna inteligencja o ty m dlaczego Chiny wygrywaj ą w tym wyścigu połowa światowych wydatk ów na rozw ój sztucznej te gest y s ą Chiny, dlaczeg o o ty m, mówię 0 najpierw teg o, czego nie by ło właściwie expos é alb o o d niespe łnionych ob ietnic, gdzie s ą obiecane m ieszkania na wynaje m 100  000 mieszkań w ramach program u mieszkanie plu s mia ł powstać w te j chw ili powstała be z budow y 1997 dziś 1 000 000 samochodów elektrycznych, gdzie jes t progra m Luxtorpeda 20, który mia ł budowa ć nowoczesn e Polski sprzęt kolejow y, kt óry zosta ł przepisany co c iekawe do budow y centralnego port u komun ikacyjnego, czyli kolei wp isujemy do budowy projekt u zwi ązanego z lotnictwa, gdz ie jes t budowa polskiego prom u pod st ępkę, którą pa n uk ładów kiedy ś, organizuj ąc w ielkie widowisko znowu ten projek t zdecydowano, że będzie zarzuconej trzeba by ło kupić gotow y inny projek t, gdz ie wzrost inwestycji, które panuj ący w 2025 % spad ł do 18, gdzie są wydatk i na badan ia rozw ój przecież m y mus imy gonić cały cza s świat Korea Południowa wydaj e na badan ia rozwój 4 % Amerykanie Japończycy ponad 3 Skandynawowie o w iele bardz iej zaawansowan i technologicznie o d nas wydają ponad 3, a m y jeste śmy pod ty m względem na drug im na dziesi ątym, a dwudz iestym m iejscu w Europie świat zmienia si ę w niewyobrażalnym temp ie przed nam i s ą 2 ogromne rewolucj e, kt óre zmienią nasz e życie bardziej ni ż nam się w te j chw ili wydaj e sztuczna inteligencja i 52, jeżeli tera z jeste śmy dumn i z tego jak pot ężny mam y przemys ł transportow y nasz e ciężarówki ich k ierowcy wożą towary n ie tylk o pomi ędzy polską wielką Brytanię, al e pomi ędzy Francją wielk ą Brytanią Niemcami Francją wszystko wspaniale tylko akurat prz y ty m temp ie rozwoju sztucznej agencji ju ż za moment na łatwiejsze wprowadzen ie samochod ów autonom icznych będzie w łaśnie ta m, gdz ie towar y autostradam i przewożą w ielkie tiry i co zrob i wted y polskie firmy transportowe mo żemy być dumn i z teg o jak wspaniała zbudowali śmy centr a usług wspólnych t o, że w Polsce prowadzi ć np. ksi ęgowość dl a najwi ększych koncern ów światowych u nas prowadzi ć usługi doradcze g o te ż usługi, kt óre mogą być bardz o łatwo zast ąpione prze z sztuczną inteligencj ę proszę zobaczy ć ilu m iejscach nie ma już kasjer ów s ą kasy automatyczne jak w ielu sytuacj i, kiedy dzwon imy do operatora naszej telew izji kablowej alb o operator a telefon ii kom órkowej rozmawiamy ze sztuczn ą inteligencją w łaśnie żywym człowiekiem, dlaczego mówi o tym, że wart o oglądać ameryka ńską telewizj ę kampani ę wyborcz ą, bo kandydac i partii Demokratycznej są zgodn i c o do tego, że za 10 lat zniknie 40 miejsc prac y, które w te j chwili są stan y Zjednoczone 40 % nie ma c o do tego dyskusji nie jes t tak, że ktoś mo że 5 może 10 dni są zgodn i co do tyc h danyc h teraz pytanie jest tak ie czy mo żna wprowadzi ć prac ę gwarantowaną prze z rząd federalny c o byłoby ewenemente m w historii Stanów zjednoczonych cz y mo że trzeb a wprowadzi ć płacę gwarantowaną prze z rząd federaln y, bo dziesi ątki milion ów Amerykanów b ędzie bezrobotnyc h bez żadnej swoje j w iny po prostu świat tak bardz o si ę zmieni nasz e wydatk i na sztuczne Argentyna ju ż bądź wci ąż pionierem n o może w łaśnie w wydatkac h na rozwój sztuczn a inteligencja mamy w łasne projekt y przygotujmy kraj do tego, bo ca ły czas żyjemy w przeświadczeniu, że b ędziemy m ieli problem y z lud źmi do prac y tak demograf iczny wygl ądamy fatalnie, ale dz ieje się jeszcze 1 rewolucja, kt óry w ogóle n ie zauwa żamy, która wywr óci ryne k pracy takim, jak im go znam y do g óry nogam i, a pa n premier na ten tema t mówi n ic ludzie są zab iegani mamy s ą w swoj e obowiązki pracuj ą wracam do dom u odrab ia lekcje robi ę kolacj ę zastanawia si ę, gdz ie pójść z dzie ćmi lekarze mogą nie myśleć, al e rz ąd ma obowi ązek o tym, myśleć tymczasem pan premier nie wie cz y w ogóle zdaj e sob ie sprawę z teg o jak bardzo zmienia ć świat jak w ielki jes t przed nim obowiązek, żeby na s do teg o świata przygotować aut o nie ma nic, gdy zaczn ę od komentarzy Witold Gadomski w iadomo w exposé pan a premiera drugą stronę gazet y wyborczej sam o chwała drug ie Morawieckiego expos é powoła si ę na rapor t doradczej firmy Kondej analityk, wg kt órego Polska jest pi ąty na liście kraj ów najbardziej atrakcyjnyc h dla inwestorów nie wspomniał, że bardz iej znanyc h i prestiżowych rank ingach Global Competition IS Report idea b iznes zajmujemy odpow iednio m iejsca 3740 w tym ostatn im spali śmy z miejsca 3003. swojem u rz ądowi Morawiecki przypisuje zasługę zmn iejszeniu blisko 100  000 liczby Polaków przebywających przebywaj ących na czasowej migracji, ale n ie wspomina, że t o skutek brex itu chwali si ę rekordow ą liczb ą oddanych mieszkań, tyl e że są on e budowan e przez prywatnyc h deweloper ów i często kupowan e prze z Polaków jako inwestycje chroni ące przed inflacj ą Morawiecki za sukces uznaje nawe t t e obszary, kt óre s ą oczywistą kl ęską jak służba zdrow ia edukacj a w iele wygłoszonych zdań było s łuszne tyl e rzeczy ca łkowicie przeczą premier podkreślał, że dl a przedsi ębiorców wa żne przewidywalno ść otoczen ia prawnego tymczasem o tym cz y limit trzydziestokrotno ści sk ładek na ZUS zostan ie zniesiony przedsi ębiorcy dowiedzą si ę pod kon iec grudnia n ie wiedząc jeszcze cen y energii będą zamro żone i kto za c o zap łaci na czwartej stron ie w fakc ie King co obieca w gospodarc e, k iedy k łamał Mateusz Morawiecki Piotr Miączyński ub óstwa np. wspomnia ł o wyrywan iu rodzin z e skrajneg o ubóstwa tymczase m w ubieg łym roku wzros ła liczba os ób żyjących na poz iomie minimum egzystencji 43 % 2017 do pona d 52018 opowiadał też spadk u nierówności spo łecznych wska źnik dziennego faktyczn ie spad ł poni żej 28 punktów może przyjmować warto ść od zer a do 100 wyższy ty m gorze j nier ówności są większe, tyle że naukowc y d łuższego czasu ostrzeg a, że wska źnik Giniego dl a naszeg o kraj u niemal na pewn o jest zani żone t o grub o niezależnych badań opartyc h na deklaracjac h podatkowyc h nierówności dochodow e w Polsce są je śli nie najwyższe t o jednym i z najwy ższych w Europie m ówimy, że inwestycja t o tory Morawiecki zapowiedział też l inie kolejow e będą odbudowywan e we wsiach ma łych miasteczkach poseł koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek ironizowa ł 9000 km tor ów kolejowyc h jak obietnice premiera w te j kadencji t o nieco pona d 6164 m dziennie, wliczaj ąc święta maj ą rozmach energetyk a si ę zieleń n ie stać na s na n ie rozw ijanie źródeł odnaw ialnych energii m ówił Morawiecki i wyja śniał, że nasza energetyk a si ę zazieleni mówi nast ępnie rozwoj u far m w iatrowych elektrycznyc h samochod ów ora z instalacji panel i solarnyc h wielu obszarac h jeste śmy bardziej ekolog icznie niż nam się wydaje 3  000 000 Polaków jeździ samochodami na ga z mam y też rozw ój elektrown i elektromobilno ści perorowa ł z łośliwi mogliby zauważyć, że t o właśnie rząd PiS zaora ł cho ćby program rozwoj u far m w iatrowych prawo podatkow e rz ąd PiS obni ża podatk i dl a polskich przedsi ębiorców mówi Morawiecki ma by ć też uproszczen ia podatkow e rząd obiecywał w poprzedniej kadencj i parlament u uchwalen ia nowe j ord. pod . kt óra ma regulować stosunk i f iskus podatnik n ie zd ążył, bo n ie chciał projekt utkn ął w resorc ie finansów, k iedy w końcu opu ścił gab inet prz y Świętokrzyskiej było ju ż za p óźno, by przeprowadzić g o prze z parlament w rank ingu najbardz iej konkurencyjnyc h system ów podatkowyc h International Tax kompetentn e Index 2019 Polska zajęła kilka dn i tem u trzydzieste pi ąte m iejsce na 36 krajów Noto teraz Gazeta dziennik Gazeta prawna i komentar z do wydarzen ia, które rozpoczęły wczorajsz y dzień, b o o dziewiątej ran o poznali śmy decyzj ę Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej tak p isze o tym, dziennik Gazeta prawna z UE zadowal a wszystk ich nikogo wczorajsz y wyro k Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, kt óry orzek a w spraw ie Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego ora z nowej KRS n ie ko ńczy spor u praworządność bow iem charakter przed e wszystkim interpretacyjny i pr óżno w n im szukać kategorycznyc h stwierdze ń na tema t teg o czy obecn a izba dyscypl inarna izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego i KRS spe łniają standard y prawa unijnego wszystko, dlatego że wyro k by ł odpowiedzią na pytan ie prejudycjaln e Sądu Najwyższego i t o dopiero te n sąd, kierując si ę wskazówkami zawartym i w odpow iedzi c óż będzie musiał t e kwest ie rozstrzygać efekt jest tak i, że wczoraj ob ie strony spor u ogłosiły sukces NATO więcej na ten tema t oczywiście powiemy za chwil ę z naszym i gośćmi będą n imi mecenas Michał Wawrykiewicz mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram ju ż teraz informacje Radia TOK FM porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA