REKLAMA

"Wyrok TSUE idzie w kierunku odbudowy praworządności w Polsce"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

Wczoraj TSUE wydał wyrok dotyczący Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sprawę w TOK FM komentowali przedstawiciele Inicjatywy Wolne Sądy. - Wyrok TSUE to wyrok idący w kierunku odbudowy praworządności w Polsce. Wbrew temu co mówi rząd, TSUE powiedział – nie może być sądem niezależnym sąd powoływany przez upolityczniony organ. W Polsce takim organem jest neoKRS – mówił mec. Michał Wawrykiewicz. - Nie jestem w stanie wskazać żadnego punktu w tym wyroku, który potwierdza narrację o sukcesie rządu. Oczekujemy od rządzących i od KRS-u, że powstrzyma się od podjęcia jakichkolwiek działań dla bezpieczeństwa systemu prawnego i obywateli – dodała mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM pierwsi goście mecena s Sylwia Gregorczyk-Abra m pełnomocniczka s ędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego prze d Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej inicjatywa wolne s ądy, al e dwóje przedstawienie dzień dobr y dzie ń dobry mecena s Michał Wawrykiewicz inicjatywa wolne sądy dzi ękuję bardz o również pe łnomocnik ta m pan ie mecenas ie, k iedy Trybunał sprawiedliwo ści og łosi swój wyrok pan Rozwiń » napisa ł na Twitterze jes t wyro k Trybunał sprawiedliwości spos ób powo ływania s ędziów prze z upolitycznion ą KRS n iezgodny z prawem un ijnym, ale prosz ę teraz pom óc laikowi, który czytał te n wyro k stara się zrozumie ć jeg o uzasadnienie, kt óre n ie znalaz ł tak ostrego ta m sformułowania kt óre, kt órych Twitter ma oczywi ście swoj ą form ę przekaz u krótką, wi ęc w tyc h kilku słowach stara łem się zawrze ć kwintesencja teg o wyrok u, ponieważ wyro k wbr ew tem u c o rządzący w g łosie o d wczora j r ównież pa n prezydent ma bardz o bardz o szerokie i bardzo poważne znaczen ie dl a polskiego system u wym iaru sprawiedliwości jest t o wyrok, w kt órym Trybunał sprawiedliwo ści nakre ślił nowy standar d rozum ienie niezależności s ądownictwa we wszystkich krajac h un ijnych w ty m w Polsce Trybunał prawdziwo ści w du żym skrócie powiedział nie mo że by ć sądem niezale żnym w rozumieniu standard ów europejsk ich sąd, kt óry jes t powo ływany przez upol ityczniony orga n prze z orga n, który ma kluczow y wp ływ władza wykonawcz a w ładza ustawodawcza w Polsce tak im organe m, na kt óry kluczow y wpływ ma władza ustawodawcza wykonawcz a jest KRS KRS dlatego w te n spos ób sformułowałem myślę, że na Twitterze Trybunał sprawiedliwości n ie doprowadzi tego rozumowan ia do punkt u, w kt órym stwierdził by ły w takim raz ie zgodnie z e standardami cz y z prawem unijnym istnienie tak iej Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego niemożliwe o scedował decyzj ę na Sąd Najwyższy i tak nie, b o tak naprawdę to c o zrobi ł Trybunał toczyli śmy bardzo ktoś racj ę w te j konkretnej spraw ie co dowod y na Sąd Najwyższy n ie jest nadzwyczajn e postępowanie tak t o w łaśnie wygląda w przypadk u zadawan ia prze z sąd krajowe odes łanie prejudycjalne, że pote m ta odpowied ź wrac a do sądu krajowego w te j konkretnej spraw ie należy decyzja o Trybunał dał tak i na taki podręcznik Step, by Step tego c o te n Sąd Najwyższy pow inien wzi ąć pod uwag ę, jak ie kryteria bardzo szczeg ółowo wymienił ta k w zakres ie krajoweg o sądownictwa m ówiąc i skr óceniu kadencj i o sposobie funkcjonowania kraju rad sądownictwa i o tym, że jes t t o w ty m momencie większość si ę do krajowej rady s ądownictwa jes t wyb ierana przez si łę polityczną, wi ęc tak naprawd ę dał z podręcznika z tych państw tyc h wszystk ich kryteriów, kt óre są najwyższe pow inien się, by wziąć pod uwag ę w ogóle tak ą mia ł wczoraj refleksj a jak s łucham stanowiska rz ądu pana prezydenta t o tak a trochę podobn a sytuacja 271 to znacz y tam też był sukce s jak s łucham ich wypowiedzi o ty m, wczorajszym rozstrzygnięciu, że t o jes t sukces rządu z e świetnym wyrok t o naprawdę nie jeste m w stan ie wskaza ć żadnego zdan ia żadnego punktu w ty m wyroku, który mógłby tu otwiera myślę, że rz ądzące cz y minister sprawiedliwości może się obawia ć teg o, że Trybunał sprawiedliwości twierdzi w łaśnie wpros t izba dyscypl inarna mus i przesta ć istnieć nie będziemy bral i pod uwag ę żadnych decyzj i podjętej prze z KRS, a tymczasem proces wydłuża by ć może rządzący maj ą nadzieję na t o, że je żeli coś zdecyduj e Sąd Najwyższy to nie t o po prostu będą tak ich norm t o jes t ca łkowite n iezrozumienie zar ówno naszego funkcjonowan ia naszego bytowan ia we wspólnej przestrzen i prawnej Unii Europejskiej cz y jak to funkcjonuj e jak r ównież tego jak w jaki spos ób wypow iada si ę Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej t o jes t bardz o trudny j ęzyk t o trzeb a umie ć rozumie ć czyta ć wyrok i Trybunału sprawiedliwo ści, bo trzeba wyjaśnić, że trybuna, kt órej gości przed e wszystk im dokonuj e interpretacji wyk ładni prawa Europejskiego to wczora j zrobi ł zrobił t o w sposób bardz o precyzyjn e jasn e niepozostawiaj ący żadnej w ątpliwości odpowiedział nie mo że tak być, żeby w pa ństwie członkowskim sądy by ły polityczne to najdroższa gal a zwykły śmiertelnik pom óc zrozumieć tera z c o wynika z te j precyzyjn ie dl a prawnika wykładni cz y tera z Sąd Najwyższy wyda ł wyro k tak ch ętne są wyszedł oczyszcz a w tych sprawach by ły one zakończą się do tego w ątpliwości mówi t o nie zdecyduj e Sąd Najwyższy tera z ile czasu ma najwy ższy na podj ęcie tak iej decyzj i, jak ą może brzmieć, a do teg o nie ma nigdzie nap isane ile czas u Sąd Najwyższy na podj ęcie decyzji oczywi ście mam y tak iego jak i miesi ącach Sąd Najwyższy na pewno zajm ie si ę ty m szybko przypuszcza m ta sprawa mo że traf i teraz do sk ładu trójkowego 3 osoby w Sądzie Najwyższym t e, kt óre rozpoznawa ły te sprawy, z kt órych zosta ły wysłane pytan ia prejudycjalne będą się ty m zajmować być mo że te n s ąd w sk ładzie tr ójkowym przekaże spraw ę zad a pytan ie do składu powiększonego siedmio osoboweg o i wówczas tak a uchwa ła 7 sędziów Sądu Najwyższego b ędzie mia ła mo c zasady wra z z doświadczenia to jest p ół rok u rok n ie ja myślę, że to potrw a najdalej kilka miesięcy, ale n ie rozstrzyga si ę z Najwyższego jak m ógłby brzmie ć tak i wyro k Sądu Najwyższego wyro k sąd mia ł bardzo prost o mógłby sprawi ć mi dyscyplinark ę wczora j nakre ślił t o Trybunał sprawiedliwo ści jak te n wyro k może mo że brzmieć Trybunał swe j mi łości powiedział, że po p ierwsze mus i ocenić niezale żność i Izby dyscyplinarnej czy on a jest s ądem w rozum ieniu prawa Europejskiego i odpowied ź Sądu Najwyższego będzie tak lub n ie jest łącznie jes t sądem nie jes t sądem t o Sąd Najwyższy dosta ł prerogatyw y Trybunału sprawiedliwo ści, żeby przekaza ć do niezale żnego sądu, czyli do innej Izby Sądu Najwyższego, kt óra korzysta z tyc h atrybut ów autonomiczności niezależność t o, żeby dobrz e zrozumia ł, bo je żeli Sąd Najwyższy stwierdzi ł tak izba dyscyplinarna jes t sądem naczeln icy nie zm ienia, ale je żeli stw ierdzi, że n ie jest sądem to znacz y, że wszystkie sprawy k ierowane do Izby dyscypl inarnej b ędą przeniesione w Enei na Sąd Najwyższy na medialną dla punkt u widzenia prezes a tak z punktów nas wszystk ich znaczy, że jes t ona, że tak stwierdzić t o jest tak jak do tej Izby n ie było po prostu bo, bo tak jak pa n mecena s powiedzia ł s ąd Trybunał wprost powiedzia ł, że nale ży pomin ąć t e przep isy i tą sprawą prostą gr ę w przypadku będzie trafiała d o do Izby prac y, al e m ówiąc wprost żadna inna sprawa n ie powinna ju ż trafia ć do Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego i Leszcze i ja przepraszam jedn o pytan ie ważne w te j sprawie t o kolejn e sprawy n ie trafi ą do Izby dyscyplinarnej, a co ze sprawami, które do te j por y już rozpatrzy ła izba dyscypl inarna one znow u sprawy nagle no bo tutaj mas z rodzinę następstwa dzia łania systemow e rozumienie wczorajszeg o orzeczen ia Trybunału sprawiedliwo ści on o b ędzie nakreślono nakreśla pew ien spos ób rozumowan ia, jakie mog ą się pos ługiwać tera z wszystkie s ądy w Polsce n ie tylk o Sąd Najwyższy n ie tylk o Izby Sądu Najwyższego, al e także s ądy powszechn e s ądy administracyjne ta k jak powiedziałem t o jest wykładni traktat ów wyk ładnia art. 19 traktatu Unii Europejskiej wyk ładnia art. 47 karty praw podstawy, czyl i te j podstawowej zasad y wynikaj ącej z prawa Unii Europejskiej kładą się pa n decyzj ę, a wraz z ministerstwa w gospodarce to normaln e, że tera z ta spraw a bardzo prosz ę bardz o prost y sposób można to powiedzie ć, że wszystk ie s ądy w Polsce mogą w te j chw ili badać cz y s ędziowie powołani prze z na s o KRS są s ędziami w rozum ieniu prawa Unii Europejskiej nie tylko już najlepsi mog ą one już teraz, bo zaraz wyszedł ju ż teraz mog ą badać, dlateg o że w łaśnie t e wczorajsz e orzeczenie Trybunał sprawiedliwo ści nakre ślił pew ien spos ób rozumowan ia określiło jak nale ży oceniać s ędziów pod k ątem prawa Unii Europejskiej, ale tera z ka żdy Sąd Rejonowy przyznajmy też na poziomie Level har d, bo nawet przeszli śmy o d decyzji tylk o podjętych prze z izbę dyscyplinarną do decyzji podejmowanych prze z KRS, które powo łał alb o awansowa ła 320 sędziów, kt órzy rozpatrzyl i 70  000 spraw to jes t spraw a ka żdego z na s ka żdego obywatela, kt óry spotka si ę sędzia, który nom inowany przyzna ł KRS niestety chao s w naszy m systemie prawny m zabra ł tak daleko, że dochodz imy do moment u, w którym je śli to nie zostan ie zatrzymany t o by ł wczora j w ielki mocn y sygna ł Terrain efek t zatrzymajcie się jako ja bym uzyska od pa ństwa rady, gdyb y przyszed ł do pa ństwa i powiedzia ł pan i mecenas mam tuta j tak ą spraw ę w sądzie przegrałem, ale sk ład orzekaj ący by ł sędzia powołany prze z KRS i c o pan i tera z radzi pani recenzje s ą prawomocne rozbior ą przegraliśmy go absolutnie to składam wn iosek o wznow ienie postępowania jes t to bardz o dobrz e znan a procedur a w każdym rodzaj u rodzaj e postępowań i rzeczywi ście możemy pr óbować wznowi ć takie post ępowanie w oparc iu w łaśnie rozstrzygni ęcie Trybunału prawdziwości Unii Europejskiej n o to teraz mode l sądu teoretycznie 70  000 osób, kt óre przegra ły swoje sprawy, bo tyl e zapad a wyroków może podj ąć takie dzie ła takie tak jest t o się rozprzestrzen ia na ca łą Unię Europejską, dlatego że adwokac i w ca łej Unii Europejskiej, kt órzy w jakikolwiek sposób zetkn ął się z wyrokam i s ądów polsk ich, w kt órych uczestn iczyli s ędziowie nominowani przez na s o KRS mog ą kwestionować wyro k na podstaw ie tego wczorajszeg o orzeczenia Trybunał swoje aut o samo KRS, je żeli Sąd Najwyższy stwierdzi ł, że została powo łana w spos ób wadl iwy czy przede wszystkim mia łem bardzo chcia ła, żeby t o naprawdę wybrzmia ło w każdym mo żliwym dużo tera z oczekujemy o d rządzących, że od teraz, że powstrzym a się jak ichkolwiek dzia łań dl a bezpiecze ństwa systemu prawneg o dl a bezpieczeństwa wszystk ich obywateli poniewiera obrazow e p iersi powstrzyma to jes t łatwa spraw a czy już ju ż mówią czy chodzi o t o, że każdy obywatel zas ługuje na to, żeby stawa ć przed niezależnym bezstronnym sady ju ż mie ć pewn e system u wymiaru prawdziwo ści, kt órą funkcjonuj e w tym momenc ie już, zw łaszcza po potw ierdzeniu przez Trybunał, poniewa ż Europejskiej tak iej pewności n ie mamy zas ługujemy na t o, aby uporz ądkować jak najszybciej t ę sytuacj ę krajowa rada sądownictwa nie powinien podejmowa ć żadnych decyzj i nie m ówię, że decyzji dotycz ących nom inacji sędziów pow inna zostać zmieniona rozwi ązana i powo łana w spos ób jak wskazuj ą t o tak te ż w wyroku Trybunału w spraw ie Europejskiej i wrze śnia obowiązujący oblicza ówcześnie obowi ązująca konstytucja upr aw lu b nie zaskakuje ten tak i u śmiech na twarzac h bardzo przydatn e jest, żebyśmy wczora j punk t dalej n o Sąd Najwyższy stwierdzenie tak teraz n ie mog ą by ć powołana rząd w tej sprawie n ie robi nic, bo rozumiem też pan i prezes Gersdorf wczoraj m ówiła, że rz ąd powinien podj ąć przecież przed akurat te n, kto ma wi ększość w parlamencie cz y mo że przeprowadzić przez Sejm ustawy pow inien podj ęcia działań teg o dzia łania n ie podejmuje rozum iem mnożymy l iczby spraw, kt óre mog ą być podwa żone dok ładnie ta k tak wchodzimy coraz bardz iej w sferę chaos u se r niebezpiecze ństwa i zagrożenia dl a dla pewno ści obrotu prawneg o w Polsce, dlateg o że je śli nowa KRS b ędzie do pompowa ć do system u kolejnyc h sędziów to on i b ędą wydawać kolejne wadl iwe wyroki i to b ędzie dotyka ć cora z wi ększej l iczby obywateli i t o b ędzie na raz ie pa ństwo na ogromn e odszkodowania w przysz łości, a tak że obywateli n o n a na wadliwe wyrok i w sprawach i teraz Trybunał sprawiedliwo ści mówi to Sąd Najwyższy pow inien podjąć decyzje w tyc h sprawac h sąd podejmuje decyzje załóżmy, że mówi, że KRS powo łana wadliwie izba dyscypl inarna n ie spe łnia warunk ów niezale żności i nic n ie dzieje dale j to tera z cz y Trybunał sprawiedliwości mo że po pół rok u po roku podjąć jak ąś decyzję w tej sprawie n o trzeba pami ętać, że prze d Trybunałem sprawiedliwości toczy si ę kolejn e kilkana ście spraw zar ówno zadanych pyta ń prejudycjalnyc h jak i w zakres ie w zakres ie skarg i komisji Europejskiej, więc t e kwest ie b ędą cora z bardziej poszerzane przychodzi orzecznictwo Trybunału wiele do sieci, kt óra ju ż s ą przed Trybunał są jeszcze Europejski, bo t o jest jedn o odes łanie produkcja w tej konkretne j spraw ie dotycz ące właśnie oraz dyscypl inarne, ale są też pytan ia dotyczące sameg o funkcjonowania kar y s ą pytan ia dotycz ące Izby kontrol i nadzwyczajnej jest cała cały pakiet skarg ostatn io złożonych te ż w sprawach dyscypliny prze z przez komisj ę Europejską czy co n ie jest tak że spraw a Polska trybun a z mo żliwości została zako ńczona i to wszystk o to konkretn e o d tak konkretn a spraw a ta n óżka dotyczące bezprawnych ty m konkretem zesłaniu prezesa prze z Sąd Najwyższy została zako ńczył natomiast Trybunał się b ędzie zajmowa ł jeszcze sprawą polsk ą na pewn o niejednokrotnie wypowie si ę na tema t funkcjonowan ia wymiaru sprawiedliwości to nie jes t ta k jak m ówią rz ądzące, że Trybunał podzieli b ędziemy się z prawem polskie, że t o jes t taki właśnie przeka z jes t w łaśnie wręcz odwrotnie Trybunał uzna ł, że ma kompetencje do tego, żeby ocenia ć tak sposób powo łania i funkcjonowan ia krajowej rady s ądownictwa i t o w jak i sposób powinno by ć zrobione jes t w tym schemac ie w podr ęczniku bardzo szczegółowo punk t po punkc ie wym ienione w uzasadn ieniu wyrok u bardz o dzi ękuję za rozmowę mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram mecenas Michał Wawrykiewicz byli naszym i gośćmi dzi ękuję bardz o się jedn o s łowo dodane dz isiaj o godzinie dwunaste j pod Sądem Najwyższym akcj a demokracj a też prz y współpracy z wolnym i s ądami robi tak ą pikietę, wi ęc zapraszam y wszystk ich będziemy tak by ć w wyroku, al e b ędziemy też domaga ć się tak odda ć Polsce m ówi Polsce domag a si ę od Senatu, bo to wcale n ie jes t tak a prosta sprawa je śli chodzi o te n wyro k, ale zaraze m, że te n wyro k wcale nie jest s ędzią Żurawiem niedobre dla Polski wym iar sprawiedliwości to jest wyro k id ący w k ierunku odbudowywania praworządności zakupią b ędzie si ę bardzo duży udzia ł bardzo dzi ękuję za rozmowy zakres informacji pan i Małgorzata Kidawa-Błońsk a porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA