REKLAMA

Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na prezydenta? "W piątek będziemy wiedzieli wszystko i ruszymy z kampanią"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

Czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? - W piątek będziemy wiedzieli wszystko i wtedy zaczniemy kampanię – mówiła w TOK FM Kidawa-Błońska. I podkreślała: - Musimy się skupić na wyborach prezydenckich, bo to są bardzo ważne wybory. Prezydent powinien zasypywać podziały, powinien być prezydentem wszystkich Polaków. Przede wszystkim prezydent powinien być strażnikiem konstytucji. To jest najważniejsze zadanie!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM w porank u Radia TOK FM Małgorzata Kidawa-Błońska wicemarsza łek Sejmu klu b koalicji Obywatelskiej już właściwie mog ę ju ż dz isiaj doda ć kandydatk a Platformy Obywatelskiej koal icji Obywatelskiej wyborach prezydenck ich tak naprawd ę będziemy mogl i odpowiedzieć w pi ątek w piątek odbywał si ę zarz ąd naszej par y, kt óre zatwierdzi kandydat a z teg o c o w iem n ikt nie zgłosił się, ale może je wczora j w ieczorem byliśmy w sejmie mo że Rozwiń » jeszcz e jakiś kandydat zgłosił, al e z tego c o wiem wasza mia ł się kandydaci m ieli się zg łaszać do wczoraj t o dzi ś wczoraj dla ojczyzny, al e już dz isiaj, że może jakaś profesjonalist ą je śli ta si ódma 44, a wczora j do p óźnych godz in nocnyc h g łosowaliśmy w sejm ie w piątek b ędziemy wiedzieli wszystkim będziemy mogl i zacz ąć kampani ę a gdyb y n ie zgłosił si ę żaden kandydat pan i, by pomyślała sob ie n óżką, aby śmy debatowali byłoby w ty m jakaś energia wykrystalizować by śmy nasz e pogl ądy nasz e pogl ądy krystal izuje im naprawd ę koalicji Platformy dyskutujem y jesteśmy w łaściwie w czas ie kampanii wyborcze j mus imy się bardzo na niej skupi ć, bo t o są bardzo wa żne wybor y w piątek zarz ąd powie jak t o robi ł ja jak, k iedy ruszamy z kampanią i uważam, że nie ma czas u trzeba robi ć jak najszybc iej napływają też takie g łosy, że mo że wcześniej pow inno doj ść do decyzji o przyw ództwie klas Platformy Obywatelskiej an i w styczniu dopiero może zrobić grudn ia kandydac i si ę w łaściwie wszystko znacz y na pewno wybor y w partii są bardz o wa żne, bo Platforma wchodzi w te n tryb wyborcz y i wybory powinno si ę odby ć w styczn iu odb ędą, ale w te j chw ili tak mieliśmy jedn e wybory drug ie wybory teraz oczywiście przygotowanie dobre przygotowan ie si ę do kampan ii prezydenckiej ma ogromn e znaczenie, k iedy kampan ia rusz y na pocz ątku stycznia wyborczych Apart czy pan i za tym, żeby tego terminu nie zm ienia cel osi ągnąć już czas u nie ma czas u, bo przecież wybor y w partii Platformie także wymagaj ą kampan ii wyborcze j ka żdy z kandydat ów mus i objecha ć struktury mam y spor y struktury nie może by ć tak że w og łoszeniu nazw iska kandydatów przeprowadzamy bar przynajmn iej miesi ąc na kampan ie te steki m inimum teg o co powinniśmy da ć naszym kandydatem c óż będą t ę funkcj ę ubiegać, gdy pani miała wskaza ć co dl a pani będzie najwa żniejszy w kampan ii w takim raz ie, o czym pani mówiła wczoraj s łuchaliśmy wizji prem iera Morawieckiego na kolejne 4 lata, jak a w izja Małgorzaty Kidawy Błońskiego Polski na 5 lat t o na pewn o to, o czym m ówię i mówiąc cały cza s kampan ii wyborcze j zadan iem prezydenta jes t pr óba zasypan ia podzia łów i prezydent mus i by ć prezydentem ka żdego Polaka prezydent mus i być otwart y na spotkan ia z lud źmi na debat y na rozmow y na wypracowywan iu w kwest iach trudnyc h wspólnego stanowiska pro, chociaż próba zach ęcenia do teg o, żeby strony usiadły prz y stol e i rozmawia ły o sprawy ważne to te, kt óre dotycz ą wszystkich Polaków w iemy, że w te j chwili proble m bezpiecze ństwa naszego kraj u pod każdym wzgl ędem jes t najważniejszym to jes t i ekologia t o jes t zdrow ie Polaków, ale to tak że jes t m iejsce Polski w Europie m iejsce Polski na świecie t o, jakimi sojuszam i w jak i sposób jeste śmy wzmacn ianie chronieni czy tak ie temat y oczyw iste bardz o prost e, ale oczywistego ryzyka tak ie, że wszyscy, by jadać gorzej, ale wszyscy życzyli, ale wa żne służba zdrow ia w iemy jak wygl ądały t e ważne kwest ie w tej kadencj i w iem jak wyglądała współpraca wobe c i wygl ąda wsp ółpraca obecneg o prezydenta, który korzyst a nawe t tyc h mo żliwości, który ma wiele n ie by ło rady Gabinetowej zdaje si ę w tej kadencj i an i raz u rada bezpieczeństwa zbiera ła się przecież t o s ą tak ie rzeczy, kt órym prezydent może pokaza ć, że możliwe jest wsp ółpraca ważnych sprawach, że prezydent mo że zach ęcać do te j współpracy oczywi ście prezes ma także mo żliwość tworzen ia w łasnej leg islacji, a c o najwa żniejsze prezydent pow inien by ć stra żnikiem konstytucji i to pow inno być najwa żniejsze dla zadanie dl a prezydenta no lewicę ju ż zgłasza swoj e projekt y ustaw pani m ówi leg islacji, a pierwsze projekt y ustaw Platformy Obywatelskiej koalicji Obywatelskiej w tej kadencj i po święcone będą już w te j chw ili są składane z teg o co wiem w 2 ustawy s ą składane, kt óre zresztą przygotowali śmy zeszłej kadencj i, bo tutaj tyl e mówi ob y pan premier w swoim expos é tyl e po święcił bezpiecze ństwu pieszych nasze ustawy z zesz łej kadencji leżały w zamra żarce n ie mog ły trafi ć pod obrad y Sejmu, więc t e ustawy gotow y zostały z łożone ustaw y do tycz ące czysteg o pow ietrza zosta ły z łożone dopiero pierwsze pos iedzenie Sejmu także t e ustawy b ędą si ę pojawia ły sukcesy my ślę, że świat zmienia si ę w tak im temp ie bardz o szybk o zauważymy, jeżeli jedz iemy pewne temat y, o których jeszcz e nie rozmawiali śmy 2 lata tem u tematy, o których 2 lata temu n ikt nie rozmawia ł w kampanii jeszcz e w poprzedn ich wyborac h n ikt n ie rozmawiał ekologii n ikt nie rozmawia ł czystym powietrzu n ikt n ie mówi o zagrożeniach naszeg o świata także n ikt n ie m ówił o problemach jak zmienia si ę świat jak zmieniaj ą si ę poszczególne wp ływ poszczególnych krajów, al e na nasze zgoda pewne d iagnozy nawe t, które odk ładał na bo k ekologię, bo w tej sprawie ma wra żenie, że PiS zawali ł straci ł 4 lata, ale pewn e d iagnozy dotycz ące konieczno ści rozwoj u polskiego przemys łu stoczniowego kole j na projek t Luxtorpeda 20 Polska budow a polskiego promu budow a polsk ich dronów wszystk o to le ży budowa 1 000 000 samochodów elektrycznych t e projekt y w ogóle n ie istnieją, ale jej udziały, ale one n igdy n ie istniały tak jak nie ma, ale zdaniem jest tak ie PiS mia ł pomysł na t o jak wydawa ć pieni ądze z budżetu i teraz, jak i jest pomys ł Platformy, jak i pani ma pomys ł, żeby powiedzie ć Polakom chcecie mamy pomysł na nas z kraj na kolejne 10 lat na to, żebyśmy m y jako kra j zarabiali wi ęcej, żeby ludz ie zarabiali więcej t o jaki ś pomysł Platformy na to co ma by ć ko łem zamachowym dla Polski na kolejne lat a na pewn o praca ludzi t o co m ówiliśmy w kampan ii Sejm parlamentarnej prac a Polaka mus i się op łacać Polacy muszą jedna k, że kiedy ś kszta łcą pracują ich pracę dobrz e wynagradzana, bo wted y mają motywacj ę do tej pracy wiedz ą, że k iedy pracuj ą mogą realizować n ie tylk o swoje marzenia, ale mogą być ty m ko łem zamachowy m dl a naszego kraj u i wszędzie tam, gdz ie daje si ę palet ą szansę rozwoju i f irmy mają wsparc ie na działalność innowacyjną prac ę k im si ę pomagan ie przeszkadza to się w zgodzie, je żeli chodz i o badan ia rozwój t o wydajemy jeste śmy na dwudziestym jest z Unii Europejskiej, al e wydawanie pieniędzy wydamy konkurujem y n iskimi kosztami pracy co z teg o n ie powinniśmy być dumni t o ja też inne dlatego o ty m, m ówię, że nie może by ć tak, że ludz ie pracują n ie mają to jes t ta zm iana mentalności niekt órzy do to jest wszystk o t o przecież bardzo maj ą wysokie koszty prac y, al e oferuj ą produkt y bardz o zaawansowane technolog ie i świetnie sprzedaj ą to pomys ł, jakim ma, ale rosn ą koszty pracy, analizując liczbę głosów przez Rosję mo że jak o państwo w całości n ie możemy si ę szczyci ć w ielkimi osi ągnięciami, ale polskie firmy m łodych ludz i s ą bardz o konkurencyjna tworzą nowe technolog ie i dzia ła na rynk u światowym Polacy, kiedy mogą maj ą warunki do teg o dzia łają coraz wi ęcej tyc h f irm funkcjonuje nie możemy tuta j odpuka ć mam y sukce s natom iast pieni ądze wsparc ie państwa pow inno by ć bardziej racjonalny to znaczy n ie można pomaga ć ta k w og óle tylko trzeba wiedzieć kom u i na co, żeby t e pieni ądze by ły pewn e, żeby osob y, które decyduj ą si ę na taką działalność wiedział, że m y zabezp ieczone funkcjonowanie n ie musz ą potem by ć pod specjalną lub może coś n ie tak si ę dzieje innowacja wymaga tak że ryzyka ze stron y pa ństwa wspierania osób są wa żne w tworzeniu tak ich rzeczy diagnoza PiS - u prz y poprzedn ich wyborac h parlamentarnych prezydenckich była tak a, że du ża cz ęść Polaków czuj e się pozostawiona poz a nawiasem sukces u polskiej transformacji osiemdziesiątym dziewiątym dla n ich to n ie by ł sukces mieli utrat ę poczuc ia własnej godno ści, bo własnego sukces u życiowego tak a była diagnoza chyba na ty m PiS i Andrzej Duda wygral i tu na czym Małgorzata Kidawa-Błońsk a chc e wygra ć na zgodz ie narodowe j zgadza żadnego z tyc h dzia łań narodowa jes t rzecz ą niezb ędną do tego, żeby dzia łały dzia ło się wszystkie inne rzecz y ja będę chcia ła, żeby Polacy poczul i, że mog ą zmieniać świat i Polskę sam i, al e dzięki swoje j prac y, żeby prac e opłacała się, żeby mie ć warunk i do prac y do odważnego inwestowania do odwa żnego krowa, że to prosz ę poseł PiS daj e ludziom pieni ądze z budżetu 500 plus, al e podnos i poda, ale wasz pomysł jest taki, żeby nie dawa ć tyle z bud żetu zmniejsza ć podatk i, jeżeli firmuje si ę rozwija, bo jak ludz ie maj ą wi ęcej zarabiać na pewno n ie mo żemy podnosić podatk ów, dlatego że podnoszenie podatk ów hamuj e rozwój f irm zniech ęca ludz i do inwestowania cz ęść osób aktywnyc h ambitnych zach ęca nawe t do przen iesienia swojej dzia łalności do innych kraj ów, wi ęc na pewn o podnoszen ie podatków nie jest rozwiązaniem ja wiem, że ci ągle m ówimy o tym, 500 plus musimy powiedzie ć, że tylk o 500 plus nie mo żna ludziom odebrać tak wyszło t o ich poczuc ie bezpiecze ństwa świadomości, że z n ie mogl iby sob ie da ć rady, gdyby tego odebra ć, al e mamy promowa ć ludzi, kt órzy s ą aktywn i chcą pracowa ć Polacy chcą pracowa ć tylko czasam i rzeczywiście nie m ieli motywacji do te j pracy, kiedy ich zarobk i by ły mn iejsze niż, gdyb y korzystal i tylk o z pomoc y społecznej cz y jakiś ludz ie muszą wiedzieć, że ich aktywno ść jest sprawowana i wtedy będzie zdecyduje nie by ło teg o mechanizmu prze z ostatn ie lata rzeczywi ście na początku transformacj i wierzyliśmy, że kiedy ka żdy we źmie los naszeg o kraj u swoje ręce wszystko się uda były osob y, kt óre n ie potrafi ły teg o zrobić te ż tak jes t alb o bez winy jak by ła, al e upadł na wi ększe cuda, ale ci pracownicy w iedzieli, gdz ie też pracę w ka żdy potrafi to zrobić osoby, kt óre potrzebuj ą wsparc ia zach ęty i tutaj rzeczywiście w iele z łego się wydarzy ło na szczęście z tym szukali śmy nie m a w Polsce bezrobocia, ale te ż trzeb a zachęcić ludz i do tego, żeby w idzieli perspektywy swego rozwoju swoje j kariery, żeby wiedzie ć, że dop iero pocz ątek drogi na 3 myślę, że zach ęcić ludz i do optymistycznego myślenia my ślę, że optymistycznie myśli o przysz łości w idzi ścieżkę rozwoju swoje j kariery 1 człowiek, kt óry przemawiał wczoraj w sejmie Adrian Zandberg jak si ę pani podoba ło jeg o wyst ąpienia t o rzeczywiście p ierwsze wystąpienie w sejm ie ja k na debiut sejmowym przecie ż bardz o dobre wystąpienie lewicę, że wesz ła do Sejmu du żo młodych osób t o będzie na pewn o bardzo ciekawy p ierwsze miesiące są na pewn o trudne dl a ka żdego pos ła i leaders po ty m, debiucie lewica jest warte cz y n ic niewarte jak n igdy tak n ie powiedziałem to powiedzia łam tylk o, że w sytuacj i rozmawiali zagłosowała zarabia pozycją PiS n ie bior ąc pod uwag ę, bo jednak Polacy wybral i różnorodną opozycj ę do Sejmu, al e oczekują niezależnie o d tego cz y jeste m pos łem koalicji Obywatelskiej PSL - u cz y cz y lewicy oczekuje o d na s będziemy pewn e sprawy bron ili wsp ólnie jedna k system emerytalny w naszy m kraj u niezależnie, jaki ma mankamenty mus i by ć systemem bezpiecznym i muszę musz ą mie ć poczucie, że to n ie jest, że nasze dzia łania n ie zakłócą funkcjonowan ia teg o system u lew ica zrobiła analizy z zrobi ła t o c o pow inna może w tym s łabym mocn e, al e naprawdę opozycj a bierze odpowiedzialno ść i musimy pami ętać, że nasz e działania to nie tylko c o będzie tera z za miesiąc, al e w skal i nawe t 3040 lat czyl i gdyb y lewica g łosowała za ustawami PiS - u t o nie za różne spraw y przez c ustawy PiS - u za którymi sam a głosowała, bo to n ie jes t tak że prze z ca łą kadencj ę poprzedni ą ka żda ustawa PiS - u włazu ustawą było w iele ustaw, które by ły zbie żne z naszym i propozycjam i wtedy w te j rozmowie m ówią o tej 1 rozwiązaniu otrzymujemy trzydziestokrotność pan ie, bo jakąś rozmow ę z Donaldem Tuskiem bowiem, że pan i się wyb iera tera z ta m, gdzie b ędzie zapad ła decyzja o wyborze Jana l ider Europejskiej dzisiaj dan e o rozbudow ie wybierany na szef a BP w ostatnich dn iach nie rozmaw iam, ale ma m nadziej ę, że dzisiaj Pa to g łosowanie będzie szansa, ale to n ie jest tak że, k iedy podejmował decyzję o wycofaniu si ę z wyścigu prezydenckiego zadzwoni ł do pani powiedziała Małgorzata w ierzy w s iebie rozmawiali śmy, ale n ie czego ś takiego nie powiedział, al e też nie ma szan s na tak ą rozmow ę do NATO bardzo si ę przyglądać tem u c o dz ieje w Polsce bardz o o jes t za interesowany bardz o ta dokładnie obserwuj e, al e takie roz łożenie przeprowadzi ć cz y myśli pan, że decyzja o ty m, że nie b ędzie wsp ólnego kandydata prze z pierwszą turą wybor ów jes t absolutnie przesadzone, bo ka żda partia po prost u będzie chcia ł promować s iebie swego kandydat a jes t program na początku nie lubię rozwi ązał się trochę si ę kariery pol itycznej wierzyłam, że co ś tak iego możliwe, al e te ż h istorii obserwowan ia każdą ugrupowanie, które w na p ierwszym etap ie kampan ii prezydenck iej nie wystaw ia swego kandydat a chodz i Wit z takiej niewdzi ęczności ludzie przestaj ą si ę Enia interesować ka żda partia chc e si ę promowa ć wybor y prezydenckie tak że są bardzo dobry m czasem, żeby pokazywać n ie tylk o kandydat a na prezydenta, al e ca łe swoje ugrupowan ie, ale mam y drugą turę cz y te n czas, kiedy już wted y wszyscy mogą się zjednoczy ć przy 1 czy przy drug im kandydacie bardzo dziękuję za rozmow ę naszym go ściem by ła Małgorzata Kidawa-Błońsk a za chwilę informacja o nich komentatorz y dzi ękuję bardz o porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA