REKLAMA

Czy PiS ma wizję Polski na rozpoczynającą się kadencję?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:54 min.
Udostępnij:

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wygłosił expose. Komentowali jest publicyści w TOK FM – prof. Adam Leszczyński z oko.press i SWPS, Ewa Siedlecka z Polityki i Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej – i zastanawiali się czy PiS ma wizję na rozpoczynającą się kadencję, a może wytracił już swoją energię rewolucyjną.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM komentatorz y Ewa Siedlecka pol ityka prof . Adam Leszczyński oko Press i Uniwersytet WBS dzie ń dobr y Michał Szułdrzyński Rzeczpospolita dzień dobr y państwu jak wam się podoba ł te n dzie ń w sejmie mamy exposé, a potem burzl iwe debat y i chyb a prze łomowe wydarzen ie wa żne w łaśnie w waszy m zdaniem wa żne wycofanie si ę PiS - u pomysł zn iesienia l imitu trzydziestokrotności sk ładki na ZUS i zam ówionych żaden z Rozwiń » rzeczy jednak musia łem si ę zmieni, ale nie zmieni ła okrągłe wczesnym i podcza s exposé pytałem się podoba w sejmie, więc mimo, że n ie podobało, poniewa ż Sejm znow u wygl ąda jak obl ężona tw ierdza tam znowu są dz iennikarze stłoczeni jak ju ż w ma łym kawa łeczku m iejsca tak im pożytku i s ą też taśmy rozk ładane i t o jakieś zachęcałbym, je żeli PiS chce już noweg o otwarcia zachęcałbym polityk ów do wi ększego do większego od większa otwartość na dziennikarzy, je żeli chce jak zauwa żyłeś, zwłaszcza że oryg inalnie Sejm w tym straszl iwym modernistycznym PRL był zaprojektowan y be z ogrodzen ia w ogóle sama cała idea tego kompleks u bran e jest jest jes t taka, żeby mnie, że nie powinien by ć grodzon e ten ogrodzen ie budowane spocznie ju ż 3 lata temu rzuca ć, tak wi ęc racjonalne, al e wracaj ąc do wczorajszego dn ia wraca na cz ęść dnia n o uważam, że by ł niesłychanie jednak podnosz ący na duchu to znacz y z 1 strony wale c p isowskiej zatrzyma ł sam o expos é Morawieckiego te ż by ło bardz iej o tym nie było wyst ąpienie w exposé n ie było rewolucyjna od dawna by ło jedna k du żo bardz iej demokratyczne powiedzia łbym w duch u wyst ąpienie ni ż poprzednie po b iegu t o, czego można, by by ło spodziewać si ę w poprzedn iej kadencji n o i wreszc ie odpowied ź na to wyst ąpienie Adriana Zandberga faktycznego l idera 1 z lider ów lew icy by ła doskona ła pokazująca r ównież, że co ś wa żnego coś noweg o w Polskiej polityce Demokratycznej pojawi ł, a tak że d o z przyjemno ścią wszystko ogl ądałem i tak jak prze z ostatnie kilka la t mam wrażenie, że polityka Polska zm ierza w bardzo ponury m kierunku mam nadzieję, że mia ł wra żenie Centeno jednak trochę wrac a do przodu emerytom moim zdan iem to drug ie konsekwencją pierwszego to jes t konsekwencją drugiego co znaczy t o, jakie by ło wyst ąpienie Mateusza Morawieckiego i konsekwencją tego, jak i mam y skład Sejmu cz y gdyby PiS mia ł przed sob ą wy łącznie Platformy tak by ło poprzedn iej kadencj i to mógłby pozwoli ć na zupe łnie inne exposé natom iast teraz teraz exposé było to buki komun izm n ie bardzo ciekawych w ątków oczywi ście to mo żna się zżymać, że wszystko kampania wyborcz a, al e świat zaproszenie i uk łony wobe c by łych premierów by ł Jan Krzysztof Bielecki n o t o jednak z punkt u widzenia PiS-u te n znienawidzony zn ienawidzony libera łowie prawd a z drugiej strony nasza gm ina, czyl i zn ienawidzone lewica konfl iktom w 2 przywitanie prze z premiera był tak i ges t wobe c podziękowania wobe c wcześniejszych rządów po osiemdziesiątym dziewi ątym roku c o jest now e w języku PiS-u, ponieważ s łyszeliśmy do n iedawna, że dopiero dopiero co si ę w 2015 roku skończył postkomun izm i prem ier Morawiecki podkre ślał wag ę 82 dziesiątego roku czemu służy ono mogło pójść niektóre lep iej tak dalej, więc tuta j tych zmian by ło po prostu prost o na wrześniowym ktoś tam wyliczą ile razy pad ło s łowo normalno ść, wi ęc widać, że sam PiS doszed ł do wn iosku, że ju ż nie otrzyma taki tam n ie otrzym a tak iego temp a awantur y pol itycznej jak ja jak w poprzedn iej kadencj i i to zreszt ą było wida ć pozw ów z łożył wn iosek o l ikwidacji trzydziestokrotno ści średniej p łacy w gospodarce jak o teg o l imitu, do którego już nie pob iera sk ładek ZUS i zamiast n o w poprzedniej kadencji by śmy mieli i jazda na rympa ł z tym zmuszanie kolanam i tak dalej natom iast oraz profesorze żartowano, że nie ma szans na ten te n te n ten projek t przej ście i w tym sensie rzeczywiście co ś tu zmieni ło t o zupełnie inne są ni ższe ni ż ten, który mieści w sobie 4 lata zgadza m si ę c o do opisu im fakt zaproszenia były prem ier w expos é obecnego prem iera jes t pewn ą normalnością, która pow inna być oczywista tylko te ż widz ę 1 różnicę poprzedn io prem ier wyg łaszał expos é po wyborach parlamentarnyc h po wyborach prezydenckich, więc n ie w iem cz y ta polityczna elegancja, która powinna by ć normalna n ie jes t podyktowana plan y na kampanię wyborcz ą Andrzeja Dudy, który mus i zrobi ć budować kampanię tak, żeby jedna k poszerza ć swój elektora t nie ograniczać swoj e baz y tylko jeszcze jedno pytan ie, bo czy mieliście tak ie wrażenie, chocia ż troch ę Adam Leszczyński m ówi, ale jest co ś czase m tak iego trudno uchwytneg o w pol ityce trudneg o do nazwan ia, al e w poprzedn iej kadencj i PiS otoczony by ł w parlamenc ie my ślę powszechnie tak im pewny m n iby niebywałej skuteczno ści i przekonanie o ty m, że jego zwyci ęstwa s ą nieuniknione ma wra żenie, że zupe łnie stracił, że jes t co ś takiego Amerykanie czase m nazywają mo że jaki ś taki talen t do wygrywan ia, bo nawe t du ży może ryzykownego cytatu zrob i to kartac h powie ści podr óż ludzi księgi ta m 1 z bohaterów jest kawale r Dalii i jem u on mia ł cudowne życie wszystk o wspaniale musz ą i energetyk a czy napisanym takie świetne zdan ie Bóg koch a Karwala kawalera Belgii m imo t o okazywał potrzeb y w poprzedniej kadencj i opatrzność kocha ła w jaki sposób PiS i t o PiS-owi okazywa ła najwa żniejsze t o si ę skończyło to n ie jes t tak rzec ko ńczyły się zwyci ęstwa PiS-u mo że wygr a wybor y prezydenckie i mo że wygra kolejn y, ale pojawia si ę co ś takiego lekami pora d do ść lekarz śmieszność lekka niepewno ść lekk i chao s coś tak iego co na początku jest drob iazgiem nawet trudny m do nazwania, a potem przekazuje, że to jes t jaki ś trend, kt óry co ś zmienia jednak poprawi ły si ę man iery w zwi ązku z tym te ż tak ale, al e właśnie te maniery poprawiaj ące si ę do podróży wobec Sojuszu Dariusz rozum wa żne, że pewn a bezczelność poprzedn ika prac y kamer y kadencji wyn ika przekonanie o n ieuchronnym paśmie zwyci ęstwa jes t przepisem po prostu teg o przekonania chyba nawe t PiS już n iema Ewa Siedlecka n o nie ma powod ów obiektywnych to znaczy postawi ł mu si ę Gowin dla Gowina to rzeczywiście jes t tak a, że informacyjna ta t e kwest ie jednak szcz ątków l iberalizmu w tym przypadk u chodz i o t o dot ąd trzydziestokrotno ść, wi ęc po prostu nie mo że te ż tyl e masz rację, że zetknął si ę, jakb y z naczynia, jakb y kwestia się ze s ław n ie własną niemoc ą Gowin powiedzia ł nie koniec na czy m zresztą wycofan ie taktyczneg o b ędzie Gowina będą rozma ite rzeczy proponowane w zam ian za zgod ę na zobaczymy c o się stan ie podejrzewam, że Zrzeszenie cofn ie kolejn a zmiana t o jes t obecno ść lew icy, czyl i kogo ś kog o ludzie w te j chwili s łuchają jeszcz e be z znu żenia bo, bo Platformy już n ie da ło słuchać przepraszam, że tak mówię no al e nie dało on o n ie byli nasi byl i s ą tak powtarzaln y tak przew idywalni, że po prost u ostrzegł, że woln o pisał wykręcała te ż numer y natom iast tuta j nic działo jes t na now y nowy gracz kt óry, kt órego przynajmniej na pocz ątku, bo oczywiście też prędzej czy p óźniej przyjdz ie jak i złożenia l icznymi na początku s łucha się z ciekawo ścią ma ło teg o ten gracz y zrobił ruc h, który tak, by się n im jeszcze w tym schemacie przeprasza m za wyra żenie duopol u m ianowicie z łożył własny projek t tej 30 krotności znacz y zniesienia trzydziestokrotno ści w zam ian za wprowadzen ie limitu emerytur y, wi ęc co ś noweg o po prost u, czyli n ie t o, że przeciw PiS an i nie zapis n ie za platform ą prawda tylko coś na m na je j kolejn a rzecz przepowiedzieć, że czułam tak ą zasad ę frajd a jak słucham pan a Winieckiego pos łach obecnie, poniewa ż to uskrzydl a mn ie z prawe j stron y na jest naprawdę koszma r senn y prezes OKS ma sens, k iedy Winiecki zarzucał PiS jes t za ma ło patriotyczne za ma ło chron i rodzinę za mało katol ickie pa ństwo narod u polskiego twar z na co prze z to trudno było nie czu ć żaden kraj idea z lewej strony Adria Sandberg, że n ie bać ludz i, a z lewe j strony w łaśnie t o ta kwestia socjaln a ja też myślą cz y si ę n ie s ądzę, żeby Konfederacja, żeby Winnicki jako ś specjaln ie na tym na te j krytyce PiS - u du żo g łosów zebral i dużo więcej niż zebral i, al e myślę, że on i podwa żają taki właśnie mit PiS trochę t o c o powiedzia łeś, że n o raptem ktoś z te j same j nazw ijmy t o banki albo z e zbliżonej m ówi, al e tego co mia ło by ć za mało i ludzie by ć mo że będą wyborc y PiS być mo że będą bardz iej sk łonny teg o słuchać n o bo n ie b ędą s łuchać Platformy i lew icy pewnie te ż n ie lubią z i ostatn ia rzecz m ianowicie t o przem ówienie premiera n o jakoś straszn ie prze przypomina ło ta takie lat a na taksie mamy szans ę strajki socjalizm tak te ten sekund y za l iczne raka pojaw ia si ę Janowski liczy na to jes t ra z, al e przeko p Mierzei Wiślanej program nie umarli po prost u nie widzieć sama budow a nowe j Huty tak, chociaż to jeszcze w obecny m sezonie miałem ten wzrost notowa ń tu brakuj e na trzynast ą emeryturę on i t e 5  000 000 na raz ie w seks ie do choler y al e, ale chodzi te ż, bo m y jeste śmy s ilni prężnie prawda idziemy do przod u jak chciał n o socja l mam doniesienie do ostatn iej chwili dzia ł informacji dokopał si ę do nasze j anten y porane k Radia TOK FM poranku Radia TOK FM komentatorz y Ewa Siedlecka Adam Leszczyński Michał Szułdrzyński nawe t wróćmy jeszcz e w expos é, bo od dymu to wa żne te ż kontek ście kampan ii prezydenck iej ja nie us łyszałem żadnego pomys łu na Polskę żadnej ciekawej opowieści o wielkich wyzwaniach, jak ie stoj ą przed polską w kontekście teg o co dz ieje się w te j chw ili na świecie nie bardzo te ż słyszę t ę opowieść oczywi ście od kandydat ów ubiegających si ę urząd prezydent a na razie to jest pocz ątek kampan ii tylko poprzednie 4 lata temu PiS mia ł jakiś pomysł, z kt órego niewiele zostało, bo wiele diagnoz by ły s łuszne uwa żam w proporcj i np. ile jes t u na s mieszka ń dostępnych dl a wielu ludz i na wynaje m, a w Niemczech, gdz ie połowa mieszkańców s ą mieszkania na wynaje m ludzi na to stać t o my mam y z ty m proble m budow ę 100  000 mieszkań na wynaje m n a za niską cen ę za niski część by ła dobrym pomysłem koniec tego nie wysz ło na tyc h m ieszkaniec 1997 i pewn ie będą wynika ły z komercyjnych dokładnie an i za n iski część już nie n ie chce demolować program u budow y polskiego prom u Lux torpedy innych w ielkich i 1 000 000 autor au t elektrycznyc h, ale nie by ł absurdaln y pomysł absurdalna by ła wiara w to, że ud a się zrobi ć rok 2019, ale wizj ę dl a rozwoj u Polski trzeb a mieć tymczase m nie bardz o widz ę, b o jak określił nawet zaryzykowa ła wszystk ie komentar z Rzeczpospolitej, że t o zawod y Morawiecki wzgl ędem kosztów poszukują trzec iej drogi, b o w ton ie by ło praw icowe wystąpienie tak by ło on o oczywi ście było ta k jak PiS, ale to było mnóstwo w ątków o d socjaldemokratycznyc h przerwą pomys ły zielonych prawda prze z pomys ły, które w Mińsku czy na pewn o bardzo podobaj ą się zr ównania p łac kobiet prze z tak ie to tradycjonal ista oczn e pod pomysłem cz y zapowiedzi, że tuta j ręka podniesiona na tradycyjn ą rodzin ę i na tradycyjny mode l wychowan ia będzie ręką podniesion ą na polskiej tak dale j jes t pod tym wzgl ędem anon imu tak ie klarowne ideologiczną t o by ło tak ie trochę jak t o tak a nowoczesn a polityka, kt óry po prostu wszystk o bierze c o nam pasuje be z względu na to cz y praw icowe lew icowe tak dalej, ale zwróć uwag ę na jedn o, bo zgadzam si ę tak t o było przemówienie no tak napisali śmy nap isze stronie Rzeczpospolitej przem ówienie na kampan ie prezydenck ą, ale mo im zdan iem za ty m pomysłem i z teg o co razem t o przełożenie t o było widać, bo pote m wyst ąpił Jarosław Kaczyński powiedzia ł atakował dochodzi ło Morawieckiemu to są zabawn e ot o k ilka expos é prawda najpierw swojego zespołu smoleńskiego Omon okazało się, że Kaczyński Jarosław Kaczyński, podsumowując t o co jego zdan iem było najwa żniejsze w wyst ąpieniu Morawieckiego powiedział rzecz, która moim zdaniem tuta j ważna t o znaczy PiS tak naprawd ę dzisiaj zaczyn a walkę o sw ój LO nowy elektora t w roku 2020 trzeci, że PiS wierzy ma 4 lata na to, żeby si ę przetransportować PiS zobaczy ł ja k przed informował Kosiniak-Kamysz to, że z partii w iejskiej zrobił m ógł popart y małomiasteczkowa miejską odnosz ące się do konserwatyst ów tak ich umiarkowanych jadłospis w ierzono jeg o elektora t b ędzie si ę stara ł jeg o elektorat już, jakb y zrobił wszystk o do teg o elektorat u co m ógł i mat y samo pos łów co 4 lata tem u, a zate m musi tera z szukać nowych kierunk ów i w ty m sensie ten, kt o tu niekt órzy często tam ciepła wod a w kran ie, ale Ala Ala Ala Mateusz Morawiecki listu w ie, że mus i pr óbować prze z właśnie zakl inanie rzeczywisto ści tak jeste śmy normalno ścią normalno ścią budowa ć normalną prawicową parti ą radykaln ą parti ę, kt óra doprowadz a kra j d o do do, kt óra zm ienia kraj za pomoc ą tak ich radykalnych przem ian gor ączka 30 miecz sprawiedliwo ści, bo t o też wart o powiedzie ć Zbigniew Ziobro obiecał, że reform a tzw. reforma sprawiła, że doprowadzi tak że wyroki b ędą szybsze i bardz iej sprawiedliwe tera z rozum ie możemy podwa żyć 70  000 wyroków wydanyc h prze z s ędziów, kt órzy Stali awansowan ia nom inowani przez obecn ą krajową radę s ądownictwa i te ż wyrok i będą sprawiedliwe ani zar ówno szybk ie osi ągniemy absolutny chao s prawn y w Polsce wprowadziła si ę, a Adam Leszczyński z minister jes t bardz o wyraźne, że PiS wytraca t ą swoją rewolucyjn ą energi ę, że expos é by ło ja ma m takie wrażenie, k iedy s łuchałem Morawieckiego p isane pod dyktando bada ń na elektoracie PiS-u to znaczy ka żda w ielka partia PiS konglomeratem różnych r óżnych gru p interes ów i trzeba by ło o tym, ka żdej z tyc h grup coś prezentowa ć st ąd taka w łaśnie pewn a poziom niesp ójna z 1 strony mamy tak ą tez ą obrony swojskości na n ie będzie na m tuta j żadna ideologia nazwan a oczywiście chodz i o jak ąś ideologię gender prawd a czynne tak ie pomysły z punkt u w idzenia PiS rewolucyjn e dotycz ące rodz iny i życia prywatnego nie będzie na m tutaj pluła w twar z pan a, a Polakom, a z drugiej stron y jednak pewn a otwartość na na s n a na spraw y, kt óre dla zwykłego czek a s ą ważne poz a rewolucją geologiczn ą, żeby np. bezp ieczniej na ulicach to jes t taki t o jest n iebezpieczne w sensie krym inalnym tylko polsc y k ierowcy nie zab ijali n a na ulicach tyl u tyl u p ieszych ca ły bardz o słuszną obserwacj ę, sk ąd to myślę odpowiedział jaki ś realn y progra m problem spo łeczny trup podejrzewa m wyszed ł PiS -ow i zbada ń Ewa Siedlecka cały czas te ż namaw ia na ce l, bo nie m a w Polsce dyskusj i leżą inwestycje os ób sam premier obiecywa ł, że 2025 % podn iesie jest 18 wydatkach na badan ie rozwój, który mog ą szarpn ąć polską przedsi ębiorczość do przodu jeste śmy w 2 oraz Unii Europejskiej nie mam y żadnego pomysłu na t o jak Polska ma się to co jes t, a pote m coś czym s ą zupe łnie przeszło niezauwa żone opinii publ icznej par ę w okol icach wybor ów Jarosław Gowin rz ąd udzieli ł tak iego wyw iadu polskiej agencji prasowej, kt óry m ówił m. in. że pieni ędzy na nauk ę więcej n ie będzie na nauk ę badan ia naukowe trzeba zreformowa ć polską naukę t o robi, al e że pieni ędzy b ędzie w te j kadencji mniej niż poprzedn iej, a w poprzedn iej tak, chocia ż były przeznaczon e na nauk ę tak naprawd ę na miasto będzie nie jest ju ż Krym n a na torz e zasadniczo zwi ększą wydatk i publiczne na badan ia rozwój nie nale ży mie ć żadnej nadziei to wiedz ą, a premier, mówi że stajemy si ę tak mniejszym i t o n ieprawda ja marzyłem, żeby tak by ło, al e tak niestety n ie jest, ale mo że przejd źmy do la Nation, czyli tyc h, którzy żyją prawem Ewa Siedlecka usłyszała wyro k Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej c o sob ie pomy ślała, a ju ż to jes t krytykowana za w y za efek t jes t na Jasnej pomyślałam, że w te j, że Trybunał jednak zwykl e nowa ca łą histori ę na Polski Sąd Najwyższy i mus i dobrze, bo wnioski są nasz e og łosił, że izba dyscyplinarna t e albo t ę stronę wtedy rz ąd Polski nie b ędzie mógł m ówić, że kto ś z zagran icy przemierza taki proce s w czas ie, ale c o nam przeszkadz a, że rz ąd Polski, m ówi że kto ś z zagranicy się jeszcz e znaczy t o skup ienie teg o argumentu, dlaczego ktoś z zagranicy ma się nie mieszać, je żeli jes t sądem unijnym, kt órego jurysdykcj ę Polska przyj ęła się w okresach narracj i dl a rządzących to by ło bardzo ważna powie ś przez 4 lata, a zagranica decyduje o tym c o się dz ieje t o n ieco średnio interesuje c o sobie rządzący z narracji robią chodzi, al e z tym dla lekarzy decyzj e na ile ta narracja ma prze łożenie na na s rzeczywistość rzeczywistość jes t tak a, że Polska uzna ła jurysdykcj ę Trybunału sprawiedliwo ści i tyle na torze, al e Sąd Najwyższy uzna ł, że izba dyscypl inarna powo łana zosta ła na podstaw ie bardz o wadliwych przepisów n ie mo że tak funkcjonowa ć t o niema wiary w t o, że rząd z e strony najwy ższych tego n ie może powiedzieć, dlateg o że orzek a w bardz o konkretne j sprawie w spraw ie odwo łań o d nie powo łania na s ędziów z powod u przekroczen ia l imitu noweg o wieku na noweg o w ieku emerytalneg o, więc jedyn e c o Sąd Najwyższy mo że powiedzieć i a tak naprawdę sprawa jes t wąska, bo te ż chodz i o izbę dyscyplinarn ą w ty m fragmencie, w kt órym ona orzek a o d w sprawac h dyscyplinarnych, bo te s ą zaskar żone prze z komisję Europejską tylk o, w których orzek a w sprawac h w łaśnie powo łań s ędziowskich odwo łania decyzji KRS tak dalej jes t w ty m wąskim zakresie się wypow iada, wi ęc oczywi ście mo że powiedzie ć, że na istnieją w ątpliwości c o do bezstronno ści i brak u wpływów politycznych w krajowej radzie s ądownictwa w zwi ązku z ty m istnieją w ątpliwości c o do bezstronności powo łał i powoływanych w te n spos ób s ędziów, bo Trybunał w swo im wyroku m ówił, że mus imy popatrze ć cz y mog ą istnie ć uzasadnione wątpliwości c o do bezstronno ści tak mn ie, że mamy stwierdzi ć, że nie ma tej bezstronności tylk o ma m si ę zastanowić cz y mogą istnieć to uzasadn ione wątpliwości cz y one s ą w odpowiednim natężeniu, żeby już powiedzieć, że one s ą poważne n o, wi ęc tak i bardz o skompl ikowana f igura do teg o jeszcz e Trybunał t o wszystk o napisa ł tak im językiem n o jedna k z opow iem ja widzia łam inne orzeczen ia w sprawac h propozycj a, bo oczywiście orzeczen ie w sprawie prejudycjalnej r óżni si ę do orzeczen ia w spraw ie skargi w spraw ie skarg i Trybunał m ówi prost o jasno to jest zgodne z prawem Unii t o jest n iezgodne z prawem Unii orzeczenia skarg a komisji Europejskiej cz y orzeczen ia prejudycjaln e natom iast, m ówi że z sąd b ędzie orzeka ł i musi wziąć toi to i t o pod uwag ę i ja widziałam orzeczen ia, gdz ie jedna k Trybunału przes ądza, że jeg o zdan iem tuta j jest naruszen ie alb o nie ma naruszen ia przyk ładem tak iej spraw y jest spraw a portugalsk ich s ędziów z luteg o 2007 na z tego er a k ół albo osiemnastego przeprasza m tera z jeste m pewna to te ż by ło pytan ie prejudycjaln e sędziowie pytali cz y tam wynagrodzen ie od zera zarobk ów tak dalej ta m jest jasn o pow iedziane, że Trybunał stw ierdza, że naruszen ia nie m a tak jes t jasno pow iedziane, chociaż orzec t o pote m musia ł odpow iedni odpow iedni s ąd w Portugali tuta j tak iej sytuacji n ie mamy n ie mam y te j sytuacj i m. in . dlateg o tak można przypuszcza ć, że tak ie przep isy o powo ływaniu s ędziów, gdz ie powo łuje orga n polityczny są w rozma itych krajac h Unii NATO się powołuje PiS t e przep isy rzeczywi ście są tylk o ta m nie ma obyczaj u, żeby to było jakieś nac iski polityczne ta m nie przychodz i m inister sprawiedliwo ści tak jak u na s przyszedł m inister Ziobro n ie powiedzia ł pan a Zaradkiewicza trzeb a wybrać kon iec tak prosz ę g łosować za nim nie ma wszystk o jest po prost u na na s by ła w związku, z czym dl a te j sytuacji n ie s ą por ównywalne, n iemniej Trybunał nabył tak iej trudnej sytuacji, bo jeżeli pow ie, że nie jes t mo żliwe, żeby organ powo łujący sędziów by ł w ca łości z łożony z reprezentant ów w ładzy politycznej wybrany m prze z w ładzę polityczną n o t o tym samy m bodaj że 56 krajach m. in . w Niemczech w neguj e spos ób wyb ierania s ędziów, wi ęc wracając do tego c o się pytać tera z Sąd Najwyższy orzekn ie na, jeżeli orzekł no to w iadomo, że to orzeczenie b ędzie si ę stosowa ł do te j konkretnej sprawy wniesienie powoduje zmusi teraz orze c troch ę jak Sąd Najwyższy informacj ę porane k Radia TOK FM, którego Radia TOK FM Adam Leszczyński Michał Szułdrzyński i Ewa Siedlecka i pro śba o tak ą zrozumiały dl a na s wszystk ich zwyk łych śmiertelników p łyty teraz są zależne s ą już zrobić Sąd Najwyższy, al e z PiS wygra ł PiS przegrał turystyk a al e kiedy ś profesor SGH Logi opowiedzia ł jak zadzwoni ła do n iego dz iennikarka radiowa powiedział panie profesorze zbli żają si ę Zaduszki by śmy chc ieli nieskończoności coś ale, cho ć nowych kontac h w telegraf icznym skrócie mając wi ęcej co ś takiego teraz do mn ie mówi Leszek Kołakowski mia ł kiedyś m ini wykłady Maxi sprawac h mo że tak mo żna w Sądzie Najwyższym no no prosz ę uprzejm ie, kt o wygra ł na ob ie strony s ą zadowolone, wi ęc wyra źnie wskazuj e na to, że kt óraś stron a jedna k jes t bardziej musi by ć bardz iej zadowolona, kt óra nadrab ia miną myślę, że bardziej zadowolony jest PiS, dlateg o że Trybunał, owsze m, da ł wskazówki z ty m, że nie s ą t o wskaz ówki jako ś meg a jednoznaczn e dane s ą jednoznaczn e powiedzia ł w sądzie należy myć zbadaj zbadać tak czy te 2 organy, czyli KRS sesj i i izba dyscypl inarna cz y one dzia łają niezawis łe 8 powiedział tak nawe t powiedzia ł, że nas bad a różne okoliczności, ale ju ż wym ienia te okoliczno ści w spos ób niesłychanie zapow ie n ie mówi np. zbadaj cz y fak t, że ukryw a się l isty poparc ia nie wpływa, ab y na zawis ło o ści s ędziów KRS prawd a nie widział ten analiza prosz ę tylko powiedział zbada ć cz y istniej ą jakie ś okoliczności, kt óre w po łączeniu z innymi okolicznościami mog łyby sprawia ć wra żenie, że i tak awansuje do nich ujawn ienia l ist poparcia kandydatów do KRS znalazło si ę dotarta, jeżeli tera z Sąd Najwyższy zbad a sprawę stwierdzi ł tak t o jest wadl iwy wybór KRS, je żeli nie znam y l ist poparcia t a o znacz ących dl a wynika n ie t o wynika to jes t pewna wskaz ówka znow u mówimy o wskazówkę, dlateg o że Sąd Najwyższy n ie daj e powszechn ie obowi ązującej wyk ładni prawa Sąd Najwyższy si ę wypow iada jeg o wypow iedzi mają rozma ite znaczen ie zależności od teg o jak ich sk ładach w sk ładzie trójkowym ta k jak tutaj mam y te pytan ia prejudycjalne by ły zadane prze z sk łady tr ójkowe mo żna zrobi ć w skład s iedmioosobowej wtedy to ma większą rang ę tylko, że niezależnie o dsk ładu można zrobić mo że orzec kar y nadzoru odwo łano w spos ób wadl iwy tak mo że tak powiedzie ć tylko teraz pytan ie c o z tego wyn ika, gdyb y to powiedzia ł Trybunał sprawiedliwości to b y oznacza ło, że trzeba wziąć sprawy orzek ł Sąd Najwyższy i teraz potem kto ś m ówi o Trybunale sprawiedliwo ści Sąd Najwyższy w Polsce tuta j orzekł w te j spraw ie na podstaw ie wskazówek rząd z tym n ic nie robi dalej KRS dzia ła ta k jak dzia łała zwr ócę Trybunał sprawiedliwo ści dobrze wczora j prezes Gersdorf wyst ąpiła, apeluj ąc do rz ądu parlamentu zm iany w sprawie to jest t o co mo że zrobi ć Sąd Najwyższy natom iast, orzekaj ąc może tylk o powiedzieć, że tak to ocenia i tera z ta adresatem teg o orzeczen ia są przede wszystk im sądy, czyl i wg mn ie tak ie orzeczenie oznacz a, że s ędziowie n ie powinni startowa ć w konkursach organ izowanych prze z KRS, je żeli mają, jeżeli chcą się odwo łać o d jakich ś decyzj i KRS czy ta m innych, gdzie jest odwo łanie do Izby dyscyplinarnej tak ich dotyczących ich pracy to n ie pow inni się odwo ływać do Izby dyscypl inarnej tylk o do Izby prac y po prostu nie powinien by ć pan i zmienić adre s w no i to jakby m tyl e tak natomiast chciałbym wrócić uważają uczestnicy wyjaśnił, że spraw a skompl ikowana jeszcz e jeszcze tylk o ostatn ia rzecz bow iem, że spraw y do dyscypl inarnego Izby dyscyplinarnej k ieruje pa n rzecznik schab i jego zast ępcy i jako ś nie w ierzy w t o, że w wyn iku orzeczen ia Sądu Najwyższego przestan o kierować ta m sprawy t o jes t oczywi ście skompl ikowane jak w ogóle prawo, al e ekonomia te ż jes t skompl ikowana i pol ityka też skompl ikowana, bo pol ityka op iera g łównie na k łamstwach w zwi ązku z tym rozplanowanie tyc h kłamstw jes t jeszcz e bardziej skomplikowany, wi ęc ja protestuj ę przec iwko stawianiu spraw y tak że, poniewa ż prawo i skompl ikowane codz iennie nie zajmujemy wprost przeciwnie, al e chcę tylk o poda ć przykład problem ów, jak ie maj ą Amerykanie, bo chc ę nawiązać ze sprawą p igmentu Otóż po przes łuchaniach po drugim dniu przes łuchań w kongresie ogrodem tak ą dużą debatę w szyj ę i tam wyst ąpił świetny komentato r wyb itny prawnik auto r wspaniałej ksi ążki o Sądzie Najwyższym, który odnosił si ę do wypowiedzi na tema t teg o, że ambasador Stanów zjednoczonych Unii Europejskiej odebra ł telefo n o d prezydenta, które s ą tak głośno, że wszyscy dooko ła s łyszeli, ale kluczowe moim zdaniem jes t to c o m ówi komentato r zaraz, jaki w og óle ma sens prezydent zwoln i do ambasadora USA przy Unii Europejskiej, żeby rozmawia ć na temat Ukrainy, która nie wiedzie ć czem u nie z Unii Europejskiej, dlaczeg o nie z Unii Europejskiej, dlaczego prezent żonie ambasadora prz y Unii Europejskiej cz y dl a wybitnych komentator ów amerykańskich zrozum ienie sposob u funkcjonowan ia Europy Unii Europejskiej, dlaczeg o Ukraina nie jest Unii Europejskiej, dlaczeg o dzwon i do ambasador a prz y Unii Europejskiej jest wyzwan iem tak im jak zrozumienie j ęzyka zapob iega czasem w jak im Ewa Siedlecka opisywa ła na wyro k i wrażenie, że powiedzia łam prost o natom iast za j ęzyk zapowie decyzj ę Trybunał sprawiedliwości takie ryzyk a Wasilewski był prosty, al e nawet gdyby śmy, bo dla mnie to jes t najwspan ialsze w idowisko po święcone istocie demokracja si ę dz ieje sam fak t, że rozmowy cała sprawa wzięła si ę z tego, że po to w strukturac h bia łego dom u, bo ta m by ł oddelegowany pracownik CIA znalaz ł si ę kto ś, kt o s łuchał rozmow y prezydenta Stanów zjednoczonych to te ż niesamowite ile os ób s łucha ka żdej rozmow y prezydenta USA, żeby mie ć wiedzę na temat teg o jak wygląda polityka ameryka ńska i on m ówi tak nie mo że by ć prezydent nie m ógł prowadzi ć tak ie rozmowy sprawa zatacz a cora z szersze kr ęgi rozmow y z 25 lipc a we wrze śniu Demokraci uruchamia procedurę, kt óra może prowadzi ć pigmentów wzywaj ą na przes łuchania przed kongrese m kluczowe osoby w adm inistracji amerykańskiej jest pytan ie czy wszysc y na pewn o przyjd ą, al e naprawdę jest to niezwyk łe, jak im poziomie otwartości tocz y się debat a o polityce jej dniu ASA na z 1 strony tarza się zn a na duży poz iom otwarto ści z drugiej stron y walka polityczna jes t absolutnie bezwzględna prawd a mam y bezpardonow e ataki czy ktoś w telewizji Fox News cz y w og óle medi ów związanych z republ ikanami i kampanie hejtu w internecie wobe c os ób, które twierdz ą tutaj wobe c tego n ienazwanego właśnie na na s na nazwanego urz ędnika, ale takiego, którego oficjalnie n ie wolno nazwa ć, czyl i teg o sygnalisty dot doni ósł oryginalnie tramp a prawn a, że ma, więc i tes t n ie nie nies łychanie niesłychanie brutaln y sposób jest do ść trudny dl a Polski dla Polaka do wyobra żenia mas ło, kt óre zeznawa ł przed kongrese m amerykański of icer bohate r wojenn y udekorowan e l icznymi odznaczeniami no otrzyma ł tyl e gros z, że wczoraj arm ia ameryka ńska po postanowi ła zaproponować m u przeniesienie si ę raze m z rodziną na tere n bazy wojskowej, bo tylko ta m w stan ie zapewni ć bezpiecze ństwo dzi ękuję z z 1 strony mamy nies łychanie żywiołową debatę demokratyczn ą z drugiej ogromn ą ilo ść w łaśnie hejt u i nies łychanej agresji i Michał Zieliński zwróci uwag ę na 2 rzeczy po p ierwsze w tyc h przes łuchaniach także wierzą, że n ie m ówimy powolutk u dochodz imy do pewneg o przełomu tak, dlateg o że krytyc y tej procedury wyjaz d do skupu lotk i tak teraz mieli śmy zeznania 2 osób, które s łuchały te j rozmowy t o Aleksander podpułkownik t e sam e Iman 1 z doradczyn i wiceprezydenta n o i po p ierwsze, te n podpułkownik swojeg o przełożonego, czyl i radc ę prawneg o rady bezpiecze ństwa Narodowego poinformowa ł o ty m, że jeg o zdan iem to rozmow a by ła niew łaściwa i tuta j jakb y dochodzimy do klucz ca łej ca łej całej spraw y tak cz y istnia ły podejrzenia właśnie mieliśmy informacje tego sygnalist ę, czyli teg o oficera, że ta rozmow a by ła n ie niepoprawne, jaki by ł kontekst c o się wi ązało z tym tak, że t e informacje z zesz łego tygodn ia, z których wynikało, że tak naprawd ę do tryb u zorganizował poza departamente m stan u ca łą strukturę, na której czel e sta ł Rudy Giuliani naciskania na Rosjan ca łkowicie poz a of icjalnymi kana łami dyplomatycznym i w poza ambasado r ko ło amerykańską w na Ukrainie tak że wszystk o wygląda to skok ogląda coraz trudniej t o tramp a, al e rzeczywi ście 1 sprzyja to c o sprzyj a m u tak gigantyczne polaryzacj i tak t o polaryzacj a służy stara z łożone, która bardz o cz ęsto jak usiłuje r óżnym ludz iom, którzy przez rz ąd Polski za granicą wytłumaczył t o Polska polityka wa żniejsza podawan ia kod u amerykańskich znaczn ie bardziej zaczn ie lep iej wyjaśnia t o sposób budowania dróg i kogokolw iek innego kraj u Europy, b o ta polaryzacja ma 1 zasadniczą cechę t o znaczy swoje i tak uznają, że to jes t nic nie warto tak że swoje i tak wszystko wybaczą t o widzimy doskonal e u nas t o świetnie świetnie t o uj ął w pods łuchanej rozmow ie Sławomir Neuman może zupki z Platformy b ędą zawsz e bronić jak już nie będzie t o już lat sob ie sam i t o działa w Polsce dzia ła w stanach to znacz y, że wyborc y trampa wczoraj ran o opublikowa ł na Twitterze reklam ówkę wyborczą oficjaln ą z tym z wymagany m prze z praw o na ko ńcu stwierdzeniem to ja Donald Tramp i oficjalnie za pr óbowałem ten ten kl ip wyborczy, kt órym mowa przypomnia ł mi si ę art. 1 z praw icowych tygodnik ów o poczuciu, kt óry miał m iejsce w Polskim Sejmie, do kt órego kt órego dowode m by ło kilka se t kanape k, kt óre zamówił, które zam ówiono na posiedzenie w łaśnie o to, żeby okupowa ć Sejm mieć kanapk i, żeby żywić potem okazało wszystko było t o na odwrót, ale właśnie t o s łowo pucz pojawia si ę w tej reklamówce ile ż razy i wyborc y trampa s ą absolutnie przekonani, że t o jest próba poczu ł, że od pocz ątku Demokraci nie mogl i si ę pogodzić z demokratyczny m wyrok iem wyborc ów cz y w łaściwe Kolegium elektor ów nowe demokratyczne foru m wynik wyborców to inny, bo więcej głosów Hillary Clinton, al e nie wchod źmy mantry amerykańskiego nadużyciom chodzi tu mam wra żenie, że warto śledzić co si ę dz ieje w stanac h Zjednoczonych r ównież z powod u regulacj i, które w tej chw ili ta m tworz ą tak t o znaczy z i jutro wchodz i w życie zapow iedziane prze z prezesa Twittera zakaz rekla m pol itycznych na Twitterze c o mo że wywo łać presję wywrze ć presj ę na Facebooka, żeby podj ął podobn ą decyzję, dlateg o że o d k ilku miesi ęcy ameryka ńscy eksperci podnosz ą, że je żeli w med ia spo łecznościowe niech chc ą bra ć odpowiedzialności za tre ść reklam politycznych t o niech ich w ogóle n ie n ie sprzedaj ą wzięło się stąd, że Facebook w ie, że nie b ędzie sprawdza ć cz y post y promowane przez sztab y wyborcz e s ą prawdz iwe czy fałszywe zbieraj ą prawdz iwe informacje cz y fałszywe odmiennie n ie b ędą cenzurowa ć polityków po dwudz iestego zostan ą postulaty, żeby w tak im raz ie tak g igantyczne narz ędzie do informacji, jakie mogą si ę sta ć med ia społecznościowe skor o on n ie chcą bra ć odpowiedzialności to nie tego n ie robią im tutaj powiedzia ł dobrz e to m y okazujem y rekla m rekla m politycznych, a jes t t o już w te j chwili amerykańskie media piszą o ty m, że t o jes t wspaniała już n ie tylk o rosyjskie farm y trolli, al e r ównież irańskie maj ą ochotę zamac h za montaż za łączyć do środka podcza s wyborów prezydenckich przypomnijmy maj ą te ż mamy wybor y prezydenck ie i pami ętamy poprzednie poprzedn i wyborac h prezydenck ich bardzo du ża cz ęść tego boj u rozegra ła si ę właśnie internet farmy trolli prem iera dl a wolno ści jednak jest trudna walk a z n imi dużo trudniejsze, że tak jes t bardzo dzi ękuję za rozmow ę Ewa Siedlecka Michał Szułczyński prof . Adam Leszczyński byli naszym i gośćmi nasz ą audycję przygotowa ł Karolina Topolska Agata Majewska, kt óra ją wydawały realizował je na cel za chwilę informacje Radia TOK FM po n ich Maciej Głogowski magazyn EKG p ierwszym go ściem b ędzie pos łanka PSL Jolanta Fedak życzymy wspania łego dnia wszystk o będzie dobrz e dobr o zwyci ęży Ewa Siedlecka tak zamyślił się, ale na pewno my śli o ty m, że dobr o zwycięży na pewn o bardz o dzi ękuję porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA