REKLAMA

Fedak: Wpisanie PPK do Konstytucji, to głupi pomysł

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-20 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:47 min.
Udostępnij:

- Ludzie niechętnie zapisują się do systemów kapitałowych. Przy niewielkich pensjach oszczędzanie na siłę jest pomyłką. Oszczędzać powinni ci, których na to stać, a nie ci, którzy ledwo wiążą koniec z końce - mówiła w Magazynie EKG Jolanta Fedak - była minister pracy i polityki społecznej, PSL

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapita ł gospodark a jes t dziewiąta 4 to jes t magazy n EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dzi ś naszym gościem jes t pan i Jolanta Fedak pos łanka polskiego Stronnictwa Ludowego m inister pracy w p ierwszym rządzie Donalda Tuska dzień dobr y dzień dobry pan dzie ń dobry państwu jak ten powr ót do pol ityki pan i pose ł Jan polityką zawsze interesowa łam i przed ty m, zanim obj ął funkcję ministra po ty m, jak już ministrem nie by łam, zw łaszcza polityk ą spo Rozwiń » łeczną, którą zajmuj e się o d wielu w ielu lat n o i wczoraj s łyszała pani wyst ąpienie prem iera Morawieckiego, który właściwie powiedzia ł, że no właśnie co dl a pan i było najwa żniejsze w ty m wyst ąpieniu programowy m prem iera Morawieckiego spr óbujmy t o pochwalić wystąpienie pan a prem iera Morawieckiego na pocz ątek, więc z pewno ścią ju ż sa m fak t, że został napisany na kartc e i cz y i w łaściwie odczytane z du żym postępem to dobrze tak t o dobrze, dlatego że mówię, że uchwal ą tyc h, kt órzy mówią z głowy n o tak czy niczego n ie niektórzy sobie dają żartem, ale powiem w te n spos ób premier nie jes t dobrym m ówcą i ostatn iego wyst ąpienie w sejmie, kt óre by ło w czasie, k iedy podawa ł rz ąd do dym isji było po prostu wyjątkowo marn e nawe t si ę premierowi nawe t si ę prezesowi Kaczyńskiemu nie podoba ło nie m ówiąc ju ż pan i marsza łek Witek no, a t o m ówi pani by ło n ie tak t o było niezwyk łe odkryc ie zosta ło odczytane z e zrozumieniem kartk i z pewny m szacunk iem dl a tyc h, którzy siedzieli s łuchali tego no dobrze lat a, je żeli tak t o p ierwsza sprawa, która szła przysz ła mi g łowę tak zastanawiając się nad t ą naszą dzisiejsz ą rozmową prem ier Morawiecki powiedzia ł wczora j zmienimy konstytucj ę RP tak, b y zagwarantowa ć pieni ądze z PPK, czyli pracown iczych program ów kapita łowych indywidualnych kon t emerytalnych zagwarantowa ć ich prywatno ści ochron ę tak możemy zyska ć zaufanie obywatel i przy przywr ócić wiar ę zgodn ą egzystencję cz y pani jak o były m inister pracy podob a się pomys ł wp isania do konstytucj i gwarancji prywatności środków z PPK i przekszta łconych w IKE dawnyc h Hoffa absolutn ie nie, dlateg o że sa m pomys ł podwa ża już w te j chw ili, jakb y funkcjonowan ie tego systemu system u prywatnego, bo je żeli do konstytucj i musimy wpisywać coś co jes t prywatne to można domniema ć, że w te j chwili nie s ą prywatn e pieni ądze papie ż pieni ądze wpłacane na i kon ieczne XC s ą pieni ędzmi, kt óre wpłacają dobrowoln ie z w łasnych dochod ów obywatel e ale, choć lat a nowe i przekszta łcone OFE OFE cały cza s mówimy, że s ą publiczne, dlateg o że tak stwierdzi ł Trybunał Konstytucyjny o n uzna ł, że t e środki są publiczne my ślę, że w tej chw ili n ie ryzykował, pytaj ąc Trybunału Konstytucyjnego, dlateg o że wiarygodno ść Trybunału jes t żadna, wi ęc pewn ie pan prem ier ta k na taki pomysł, by pisa ć c o do konstytucj i na 1 jeszcze dodała tu punk t d e, który m ówi o ty m, że z pewno ścią t e środki nie s ą prywatnymi środkami zarządzają takimi pieni ędzmi i że t o s ą środki na emerytur y, które nale ży ludziom wyp łacić w postac i emerytur y lub jakiś zal iczki nett o emerytur y i n p . n ie mogą być mniejsze ni ż to c o ludzie wpłacili, bo różnie byw a z ty m niestety n ie tylk o zresztą w Polsce Europie także tylko w Europie mamy do czyn ienia z innymi krajami n p . n im sami i ta m te ż wysokie odsetk i zap łaci po prost u podatnicy Grecy, a wi ęc ja jeszcz e ra z podkreślam to jest absolutn ie nie ma m dyplom y ma ło teg o nie m a rzeczy oczywiście nie ma adres u p isaniem konstytucja, lec z zastanawiam c o jeszcze chcem y wpisać do te j konstytucj i jakich działki cz y może moje but y też p iszemy do konstytucji, poniewa ż obrażenia pani troch ę tak złośliwie ironizuje dlateg o, że jeżeli wp isujemy, że środki z ko ńcem prywatne to możemy mniemać, że inne n ie są prywatn e tak inne na innych kontac h n p . n p . innych tajnych kontac h np. bankowyc h n p . pan i już kompletnie nie ma zaufan ia do teg o c o władza rob i na zaufan ie ma m ogran iczone pow ie ja może t o s łusznie, ale no wie pani pan i poseł n o n p . przedstaw iciele prawa i sprawiedliwości m ówią, że ta propozycj a gwarantowan ia konstytucyjne j ochrony pieni ędzy gromadzonyc h w tyc h powstaj ących właśnie pracown iczych planach kapita łowych czy nowyc h indywidualnych kontac h emerytalnych to jes t tes t dla opozycj i czy pan i obleje te n tes t zdaniem PiS-u będzie pan i głosowała przec iwko jak rozum iem pozwoli pa n, że b ędę inaczej traktowa ła t e pomys ły PiS-u nie jako tes t na wiarygodno ść tylko racze j na t o, że w te j chw ili jes t dramatyczn a pr óba zatrzyman ia tych pieniędzy wynika, i ż x r óżnymi sposobami by ć mo że związany jest r ównież z ty m, że system tyc h kapitałowych, że tak powiem rozwi ązań idzie kiepsko i że z naszych r óżnych tuta j informacji te j chw ili wynika, że ludzie niechętnie zapisuj ą si ę dodate k systemów kapita łowych trzeb a tak że podkre ślić, że prz y niewielkich pensjac h ataki s ą nada l jeszcz e w Polsce oszcz ędzanie na si łę jest kompletny m nieporozumieniem t o znaczy oszczędzać pow inni ci, kt órzy mają nadwy żki, a nie c i, którzy n ie mog ą związać ko ńca z końcem, więc oszcz ędzanie na siłę po prostu pomyłka, al e może, tym bardziej ci, którzy maj ą niewiele dobrze b y by ło, żeby cokolwiek oszcz ędza tak m ówią c i, którzy przekonują do tych programów n o tak, al e z teg o także nie b ędzie wielkiej emerytury być mo że nale żałoby t e pieniądze inwestować wykszta łcenie dz ieci ich lepszą, że tak pow iem pozycj i szans e na przyszły rok kształcenia dzieci mało było wczora j w exposé prem iera wdro żeń malowaniu szk ół, ale o ty m jak mamy toczyły szpitale to by ł szpital korytar z te ż maluj e mieszka taki żart, al e będziemy malowa ć szko ły b ędziemy robi ć energooszczędne n o tak, ale t u s łusznie zauwa żono mód zauwa żyli, że jednak wa żne jes t, żeby w tyc h szpitalach mia ł, kto leczy ć Nate ju ż jest pewien program t o jes t problem dobrz e to podsumowuje pan i pose ł pan i za zm ianami konstytucj i wpisując mi gwarancj e prywatno ści pieniędzy gromadzonyc h w programac h emerytalnych g łosowanie b ędzie nie nie będę również uważam, że t o jes t z ły i bardzo z ły pomysł jeszcz e raz powtarza m natom iast konstrukcja tyc h wszystkich rozwiązań powinna być taka, że c i, którzy zarz ądzają naszymi pieni ędzmi emerytura również musia ł się poczuwać do odpowiedzialno ści, że z tyc h pieni ędzy wyp łacać emerytury, więc n ie można sob ie dowoln ie byl e jak inwestować nie przejmując się ty m cz y ludz ie będą minister emerytur y czyn ie czy odpowiedzialno ść p o drug iej stronie również musi być cz y to dobrz e, że PiS wczora j jeszcz e przed pierwszym czytan iem wycofa ło si ę z projektu l ikwidacji tzw. trzydziestokrotno ści to bardzo dobrz e odkryt e już jes t rozwi ązanie, kt óre wyra źnie wskazuje na to, że je śli szuka pieni ędzy w budżecie nie ma ono żadnego systemu oweg o oparcia w ty m co w te j chwili jes t to rozwi ązanie wyj ątkowo z łe ja powiedziałbym tak ono nie jest dla nikogo dobre, bo tak nie jes t dobre dl a pracowników w te j chwili, poniewa ż otrzymaj ą mniejszą pensję będą mus ieli zapłacić wi ększą składkę n ie jes t dobre dla pracodawc ów, bo oni również p łacą tak ą składkę n ie jest dobre w przyszłości dl a tyc h, którzy będą m ieli emerytur y też wy ższe, a on i maj ą spory maj ątek i dobrze zarabiają nie będą m ieli sob ie lep iej to emerytur y czy zabezpieczy ć za pomocą majątku, które kupi ą mieszkanie będą t o m ieszkanie wynajmowa ć zresztą to s ą przyk łady nawet tego c o rob i władza, zarabiaj ąc dobrze się tak tu powo łam na pan a prem iera Morawieckiego, który naprawdę n ie przyjmuj e si ę ja widzę ani ich za bardzo ani krzycz y t o po prost u wynajmuj e swoje nieruchomości, kt óre kupił prawda cz y daj e sygnał, że to jes t lepsz y spos ób inwestowania, ale pan prem ier możemy troch ę lepsze możliwości pracowa ł w sektorze bankowym nie m a tak, al e m y mówimy jednak tyc h osobac h, kt óre zarabiaj ą powy żej 10  000 czyli, a nawet jeszcz e lep iej, czyl i o takich osobach, kt óre maj ą dobre miejsca prac y pan premier mia ł dobre miejsce prac y mówimy tak że innych osobach, kt óre maj ą dobre m iejsca prac y n p . informatyka mówimy tuta j o osobac h wykształconych, czyl i profesorze on i najczęściej maj ą etat y i tak że dobre miejsca pracy t e dobre m iejsce pracy mo żemy za pomocą w łaśnie tak ich rzeczy zlikwidowa ć, je żeli komu ś brakuje pieni ędzy w budżecie t o si ę reguluj e poprze z syste m f iskalny, czyli poda ż, czyli podatek, je żeli prem ierowi brakuj e pieniędzy w budżecie to si ę podnieść podatk i tyle zagłosowałoby pan i za podwy żką podatków t o zależy jak premier mater ii po 2 podatkami wygospodarował jak obecn ie gospodaruj e pan i zdaniem obecnie mo im zdaniem gospodaruj e zbyt dobrze, dlateg o że są t o wszystk o działania doraźne cz y na ostatnią chwil ę robiony n ie s ą zaplanowane wyra źnie i n ie maj ą tak że tak iej jak powiedziała n ie leży n ie są zaplanowan e to n ie s ą tak że oszcz ędne państwo mus i być tak że pa ństwem o ściennym racjonaln ie gospodarować pieni ędzmi pani powiedzia ła, dlaczego ten pomys ł likwidacji trzydziestokrotno ści jes t n ietrafiony oczywiście w przysz łości trzeba byłoby z tego opłacić wyższe emerytur y, a więc t o rozwarstw ienie emerytaln a zr óżnicowanie wysoko ści emerytur te ż byłoby dobrz e, al e na to na razie nie w iadomo jak będzie PiS, mówi że czasow o wycofa ł się z te j zmiany, ale zmiany n ie wycofuje si ę lew ica, kt óra proponuj e likwidację trzydziestokrotno ści w 2021 roku dodatkow o wprowadzen ie ogran iczenia wysoko ści świadczenia emerytalneg o tak właśnie w przyszłości n ie spowodowa ć teg o zbytn iego zróżnicowania emerytur t o dobr y pomys ł nie to jes t fatalny pomys ł i lew ica tuta j zrobi ł wyj ątkowo powiedziałabym mo że na usprawiedliwienie pow iem tyle żona reagowa ła na t o co robi ł PiS to jes t powinna rzeczywi ście wystąpi z e swoim projektem, który powinien mie ć charakte r projekt u f iskalnego lewica jest o d teg o, żeby podnosić podatki prawd a prawica jest od tego, żeby si ę przygl ądać czynn e s ą podnoszon e w łaściwie czy konieczne mo że należałoby j e obni żyć, ponieważ PSL jes t, że tak t o ju ż centrum te j scen y politycznej t o zachowuj e si ę najbardz iej racjonalnie wszystkich, ale na raz ie nie zg łosił żadnego projektu st ąd też mogli śmy zobaczyć jakiś racjonalny, bo uzna ł, że powinniśmy po prost u przemyśleć dobrz e te rozwiązania, a nie śpieszy si ę z ty m kt o jak i zły projek t szybciej zg łosi my śli pan i, że skor o tej trzydziesto krotności te j likwidacji nie b ędzie w nowy m roku od noweg o roku 2020 to za chwilę czeka na s jeszcze jaka ś inna zmiana, kt óra w poszuk iwaniu tyc h pieni ędzy trudno powiedzie ć, bo trudno także powiedzie ć ile prem ierowi tyc h pieni ędzy brakuj e trzydziestokrotność mia ła do bud żetu przynie ść 7  000 000 miliardów z łotych natomiast t o jes t kwot a brutt o proszę pami ętać, że zar ówno sk ładka chorobow a jak rentow a jak i sk ładka zdrowotna jes t naliczana o d całej kwot y, a więc, je żeli na naliczy sk ładkę emerytaln ą całej kwot y t o jakb y zmn iejszamy wysoko ść składki są za ś Maria miasto l iczy, tak więc rząd l iczy prawdopodobn ie na 5 miliardów, ale wskazał r ównież, że dotyczyć mo że oko ło 370  000 osób, które są w tym system ie cz y s ą obj ęte będą obj ęte t ą nowelizacją c i zarabiaj ą powyżej 80  000 z ł n ie w obliczu, jaka to może by ć suma os ób w tym projekc ie poselsk im nawet samorząd jest nawet sam i pos łowie PiS-u zastrzelił, że to w ogóle może się udać na koniec jeszcze jedn o pytanie, a jak pani zag łosuje za zmian ą teg o fundusz u solidarnościowego, który jest wyj ęte spo d regu ły f inansowej po to, b y mógł na m tera z czy przyszłym emerytom wyp łacić trzynastą już zag łosowałem wczoraj na ten tema t jeste m absolutn ie przec iwna takim komb inacja lekarz lu b do dalszyc h prac tak to posz ło do dalszych prac i zupe łnie n ie rozum iem teg o rozwiązania tutaj, bo on o naprawdę n ie jest skórka nie jest Warta zagra, ale trzeb a ludziom wypłacić trzynastą emerytur ę t o dlaczego pani, iż nie jest znan a już wypłacona, ale tera z b ędzie trzeb a płacić dwudz iestym roku ja rozum iem, ale mo żna, by się zastanowić nawe t czy on a jes t wyp łacana właściwie w ty m rok u n ie podnos ili r ównież pos łowie, którzy twierdzą, że skoro n ie by ło zabezp ieczenia w maj u na wyp łaty wynagrodzeń to by ć mo że ktoś nawe t dyscypl iny finans ów publicznych przekazanyc h oskarżają zakazał t o jes t odpowiedzialność, czyl i pan i nie poprzez rozw ój absolutn ie n iepoprawnego rozwiązania uwa ża, że PSL g łosuje przec iwko emerytom nie stan ie b ędziemy głosować przec iwko emerytom, dlateg o że wskażemy innego rodzaj u rozwiązania m y mam y swój projek t, który m ówi o ty m, że emeryci zap łaci ju ż swoj e podatk i pow inni pobiera ć emerytur ę be z podatku t o jest mn iej wi ęcej oko ło 20 % do pytan ia do całego systemu, czyli minimaln ą odleg łość ta prawda, ale to jest mn iej wi ęcej tyle ile w dziewięćdziesiątym dziewi ątym rok u reform a obci ęła systemu emerytalneg o, bo wtedy dotacj a wynosiła w łaśnie 20 proc pan i Jolanta Fedak polskie Stronnictwo ludow e by ła m inister pracy dziękuję za rozmow ę dziękuję pan u dziękuję państwu informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA