REKLAMA

Karoserii nie ma, samochodu nie ma, ale awans jest!

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-20 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:25 min.
Udostępnij:

- Była zapowiedź miliona, mamy ok 3. tys.samochodów elektrycznych. Za karoserię do tych samochodów miał być odpowiedzialny minister klimatu, ale bardzo sprytnie się z tej karoserii wyswobodził. I w nagrodę został ministrem klimatu, a karoserii ani samochodu nie ma - mówił w Magazynie EKG Krzysztof Kilian - menadżer, były poseł Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Roman Rewald i Krzysztof Kilian Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
AG ekonom ia kapitał gospodarka t o jes t drug a cz ęść magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszy m stud iu dzi ś pan i Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydzia ł nau k ekonom icznych Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwa ekonomistów polskich dzień dobr y dzień dobry tam pan Roman Rewald ameryka ńska izba handlow a centrum med iacji przejawia ta n ie dzień dobry ma już pa n Krzysztof Kilian menadżer by ły pol ityk dzień dobry cz y nawe t m inister kiedy ś m ówi Rozwiń » polityk ale o co chodzi o żonie Agnieszce więcej polityk jest tak i Super polityk minister Korolec minister moim zdaniem tak już nikt n ie pamięta przeprasza m sam szacunek jak bardz o t o urząd Hanny Suchockiej w świat m inister dziękuję, że na tych trasach, bo w łaśnie chcia łem tak n ietypowo w dn iu uroczysty m po expos é premiera Morawieckiego i prz y i udzieleniu rz ądowi wotum zaufan ia zacz ąć o d innej spraw y Otóż przytocz ę pa ństwu fragmen t tekst u, który przeczyta łem na portal u BiznesAlert PL, bo te n porta l specjalizuj ący si ę w sprawac h energetyk i i pokrewnyc h napisa ł, że z informacji, które pos iadam wyn ika, że wszystk ie spółki energetyczn e we wn ioskach taryfowyc h poprosi ły o dwucyfrow ą podwy żkę tary f za sam ą energi ę elektryczn ą takie wn ioski wysy ła do Urzędu Regulacji Energetyki w n o i tam się sk łada preze s Urzędu Regulacji Energetyki decyduj e, jak a b ędzie ta podwyżka nie zawsze zgadza si ę z tym c o jes t we wniosku f irma energetyczna sk łada mówimy oczywi ście taryfa dl a na s odbiorc ów indywidualnych, al e w Polsce na szczęście w icepremier Sasin, kt óry powiedział, że w przysz łym roku cen y za energię elektryczną dl a inwestora dla odbiorców indywidualnych indywidualnych to on e n ie wzrosną an i spółki an i Urząd Regulacji Energetyki powo łane do tego czy wysp y Uznam z wyznaczania tyc h ce n na razie jeszcze nie n ie komentują n ie m ówią, jak ie wnioski, bo t o tajemn ica jak chcę zapytać pan a prezesa Kiliana, który pracowa ł kiedyś jak o prezes PGE, czyl i w łaśnie 1 z tyc h najwi ększych sp ółek energetycznyc h najwi ększym w łaściwie to c o będzie pan a zdaniem mo że naprawd ę te npr ąd droższy dla odbiorców n ie b ędzie rz ąd przyjm ie ustaw ę potem zostan ie uchwalon a przeg łosowana podpisana i będzie świetnie czaruj e rzeczywistość mo że być morza i być może tak b ędzie na ko ńcu odbudowujemy dawn e Zrzeszenie przemys łu energetyczneg o, kt órych znaczen ia Zrzeszenia si ę zaś przez nasz ą zjednoczenia były trochę inne, al e wszystko jedno, że nie zjednoczen ie jest 1 wielki dyrektor, kt óry jednocześnie regulatore m i dyrektorem prz y ca łej energetyki teraz b ędzie się nazywał te n dyrekto r te j energetyk i w icepremier Jacek Sasin m inister aktywów państwowych tak b ędzie sob ie sam regulowa ł m ówił Najwer b ędzie sk ładał do siebie wnioski, a potem b ędzie t e wn ioski n p . odrzuc a rynek jes t tak skonstruowan e, że t o, żeby niezależnego regulator a, żeby o n jak o osob a niezale żna bie żącej polityki mogła spojrzeć na r óżnego rodzaj u zdarzen ia związane c o się dz ieje w danym sektorz e ten jest senator to jes t te n urząd regulacji regulacji energetyki o n rzeczywiście f irmy energetyczn e obrot u, kt óre sprzedaj ą do końcowego odb iorcy co rok u w grudn iu, jeżeli chc ą zmieni ć taryfy mo żna złożyć wn iosek, al e te n regulator mo że si ę zgodzi ć zaakceptowa ć bądź odrzuci ć wnioski firm energetycznych mo że si ę tak zdarzy ć, że odrzuc i wn ioski firm, gdyby ta by ła w tak iej mocnej demokracji w ty m sens ie, że struktury s ą s iebie niezale żne ka żdy wykorzystuj e możliwości prawn e na rynk u, a tak że firma n p . n ie spotka ły się z akceptacj ą, a mia łaby uzasadn ione powod y, żeby taką akceptacj ę uzyska ć np. regulatora, a to mogłaby wej ść na drogę s ądową tuta j najprawdopodobn iej spółki nawet nie wpadn ą na taki pomysł przecie ż prezes dyrekto r Zrzeszenia przemysłu energetycznego pow ie c o mają zrobi ć praw ie na os ądzenie idziecie na n ie zazdroszcz ę zarz ądom tyc h spółek kto ś każe by ć w zarz ądzie nie ma tak iego obowiązku to jes t na pewn o du że po święcenie i t e osob y będą no tak pow iem dosy ć trudne j sytuacji dzia łać w zgodz ie z interesem spółki, a jednocze śnie w zgodz ie z interesem prawa handloweg o i nie tylko w ty m momencie cz y te ż późna komprom is ten komprom is polega na tym, że dalej jeste m cz łonkiem zarz ądu dane j spółki, ale akceptuj e wszystk ie nawe t najbardz iej szalon e pomysły, kt óre przychodz ą spoza możemy znaleźć prywatny i tak właśnie to energetyczny, ale n ie jest nieduże pokrywa 90 kilka procent sprzedających na rynku t o jest t o s ą 4 duże koncerty t o jes t właśnie to poświęcenie było to w raz ie czeg o p óźniej też odpowiedzialno ść za działalność mo żna być wykl ętym tak tuta j tak, ale pan niektórzy s ą tak jeszcz e mam jedn o pytanie warto przypomnieć jak te n rynek funkcjonuje t o jest wa żne, ale n o, bo kto ś, kt o teraz słuchana może się zastanawiać no tak siedzą w tym stud iu c o w łaściwie chcieliby, żeby ten pr ąd za tę energi ę elektryczn ą p łacić więcej skor o ktoś, mówi że n ie b ędziemy płacić wi ęcej t o dlaczego mieliby śmy p łacić więcej rząd m ówi n ie zapłacicie wi ęcej, bo przyjm iemy regulacji, kt óra nie pozwol i wa m podnieść tyc h cen może podniesiemy j ą dla firm żyją tak ą tak ą regulacj ę i Tetro rekompensat jeszcz e żadna rekompensat a si ę nie zdarzy ła, więc nie wiemy jak on e b ędą rekompensat y si ę pojawia ły nazwijmy t o w bud żetach tych f irm, które ju ż ponios ły stosown e koszt y cz y musia ł sfinansowa ć te wszystkie nazw ijmy t o r óżnica między kosztam i, a ceną, kt óra w dany m momencie obowiązuje na rynk u, a n ie pokrywa koszt ów, a nie pokryw a kosztów oraz włoskie s ą on e będą upad łości spółki myślę, że tak dużych nie jedna k one s ą na tyle du że, że sob ie poradz ą, bo jes t tutaj hierarchie czy inne spółki są palmy akcjonar iuszy oraz jest skarb państwa państwa nie we wszystk ich eur o n ie n p . n ie dominującym dl a mn ie dominujący to n ie jest powyżej 10 prawa i rozwoj u z tak rzeczywiście bała teg o, że ten g o w gorszej sytuacji s ą ma łe spółki, które oczywi ście ich p łynność finansowa jest tuta j zagrożona, czyli pan ie prezesie ja rozum iem tak, a rząd zamrozi ł nam cen y energ ii elektryczne j po raz kolejn y dl a odbiorców indywidualnych nie zrob i teg o dl a firm, więc firmy, kt óre b ędą p łaciły wi ęcej przerzucą te koszty i ta k na swoich klientów więc, gdz ie indziej zapłacimy za coś z jakąś usługę cz y jaki ś towar robi t o, dlatego że w przyszłym rok u są wybor y ta k tak, al e ja rozum iem także, że t e firmy energetyczne, kt óre są sp ółkami pod władztwem skarb u pa ństwa, czyl i naszeg o dyrektora zjednoczen ia Sasina t o on e sk ładają wn ioski, bo jest uzasadnione, b y za energetyczną w Polsce zapłacić więcej w tej chw ili ta k tak je żeli, jeżeli wn iosek jest nieuzasadniony, czyl i regulato r uzn a, że powody, dl a kt órych operato r obrot u sk łada tak i wniosek nie maj ą pokryc ia w faktac h zdarzen iach w regulacjach prawnych t o może z e spokojem odrzucić tak i wniosek, ale tuta j najprawdopodobniej tak n ie dlatego ty m bardziej je żeli będzie z łożony projek t ustawy o zamrożeniu zapowiedzia ł już pan się t o ja tera z w ty m wst ępem zm ierzam do uzyskan ia odpow iedzi na takie pytan ie w ko ńcu kiedyś trzeb a b ędzie zap łacić więcej czy to oznacza, że po tak im tegorocznym zamro żeniu przysz łoroczny zamro żeniu za rok 2 grożą nam jaki ś naprawd ę g igantyczne podwyżki rachunk ów za energi ę elektryczną być mo że tak być może n ie, bo nie wiemy co si ę wydarz y w samej strukturz e tuta j i Krzysztof nazwijmy to cen, czyl i tzw. koszt ów zmiennych, czyl i pal iwa np. bo 67 lat temu megawatogodzina kosztowa ła w gran icach 14050 z ł na rynk u hurtowym, czyli t o n ie dotycz y odbiorcę indywidualnego, ale o d teg o wychodzi ta cena ile mam zamra żać TCA dz isiaj ta cena wynos i prawie 100 % wi ęcej, czyl i 260280 z ł i to spowodowa ła cena paliwa cz y tuta j w ęgiel, kt óry podrożał przez t e ostatnie k ilka lat, al e też uprawnienia co 2, które te ż windują cen ę, a nie wiem co się b ędzie dzia ło wiemy na pewno, że uprawn ienia c o do co 2 zostaną na ty m lu b wyższym poziomie natomiast, że będzie samem u sam ą cen ą węgla ta k do końca n ie w iemy wtedy te ż nie przew idziano aż tak iego g łębokiego do ukaże ten w ęgiel będzie a ż tak pani, że w zasadzie n ie opłacało się go produkowa ć wtedy w Polsce t o co m ówią na m zamraża ceny do końca świata nie nie mog ą, dlateg o że życie życie na koszt y s ą tak czy inaczej i kosztach wynikają te ż jak pożyczka jes t drzewe m można zadłużać się zad łużać i zawi ązujemy zadłużenie kiedy ś źle skończy, ale wciąż nie w iemy, kiedy nie b ędzie za czas ów już nast ępnej następnej ekipy b ędzie rządziła spoczn ą dop óki na m pol itycznie odpowiada utrzymywan ie tego zad łużenia tak sam o jak utrzymać n iskich ce n energii to jes t ok a możemy otrzymać minister tak straszne c o się stanie, dop óki n ie stanie z e straszneg o wczora j premier mówił o tyc h potrzebac h nowoczesne j gospodarki świat b ędzie jednocze śnie buduje t o Zrzeszenie firm energetycznyc h na umown e żartobliwa oczywi ście, że na tym przykładzie, którym rozmaw iamy do bardzo wyra źne r óżnice w ty m czy m jes t gospodarka, kt óra w du żym stopn iu zarz ądzana prze z pa ństwo i pa ństwa instytucje, a czy m jes t gospodarka prywatn a w momenc ie, k iedy mielibyśmy rzeczywi ście pod energetyczne podm ioty w pe łni autonomiczne, a ta k jak m ówił pa n prezes Kilian dzia łające na baz ie kodeks u handlowego na baz ie prawa, czyli musia łyby zarz ąd dzia łać w interesie spółki an i w interesie polityk ów, a wszystko wygląda na t o, że działają on i musz ą działać w interesie polityk ów to mam y tak i efekt, że cen y nie odzwierciedlaj ą żaden spos ób koszt ów ceny n ie odzwierciedlaj ą popyt u poda ży, czyl i po prost u zad łużamy kompletn ie euro c o jest istotą jest w czas ie rynek jednocze śnie mówi na m si ę nieprawd ę, bo m ówią nam, że zamroz imy cen y energ ii na rachunk u, al e dl a firm, kt óre co ś korzystają z pr ądu ta k jak ka żdy wytwarzaj ą jak ąś usługę cz y jakiś towa r ju ż teg o za łożenia nie ma, czyl i one b ędą mia ły wyższe koszty, a zate m koszt y teg o c o produkuj ą albo dostarczaj ą te ż będą wyższe, wi ęc m y jako obywatele mogą s łużyć za za utrzymanie nale ży do pójdźmy kro k dalej, bo mo że właśnie rz ądowi o to chodz i by ła wyższa inflacja, dlatego że wy ższa inflacja oznacz a wyższe wp ływy do budżetu pa ństwa, a w iemy, że m imo teg o, że budżet projek t budżetu we wrze śniu sta ł przyj ęty z ma zerowy m deficytem t o dz isiaj ten budżet si ę n ie sp ina rz ąd gwałtownie szuk a różnych dodatkowyc h źródeł finansowania tych projekt ów, kt óre mus i zrealizować, kt óre s ą ewidentnie kosztami wyższą inflacj ę należy stanie, wi ęc 5 × wyższą inflacj ę wyższa inflacja to oznacza, że mamy wy ższe ceny produktów w ramac h, których mam y VAT, czyl i wp ływy z tego tytu łu do bud żetu pa ństwa, że cen y rosną wp ływy z VAT b ędą wyższe wp ływy z akcyzy także modele czasowym kos z kos z Mrozek rekompensować to n ie jest dokonali rozboj u przedsi ębiorstwu, dla którego cen y energ ii maj ą duże znaczen ie s ą istotnym komponentem strukturz e koszt ów np. chem ia tak bran ża chemiczna cen y energii Energi s ą n iebywale istotnym koszte m w ca ły zb iorze koszt ów, które ta bran ża ponosi n o to niema si ły trzeb a cen y produkt ów, które wytwarz a branża chem iczna podnie ść, a t o b ędzie oznacza ło także automatyczn ie wyższe wpływy n ie jest t o też oznacza, że zostaliśmy to jes t oczywi ście ja w tym w ty m szale ństwie my rozmawiamy to może jaka ś metod a bardzo skompl ikowana, al e mo że prawdopodobn e natomiast przed e wszystk im przerzucam y cenę, czyli koszt y, których n ie real izujemy nie odb ieramy sob ie odbiorc ów indywidualnych przerzucam y na tyc h, którzy n ie są obj ęci t ą ochroną regulato r mo że zainterweniować oczywi ście do jakiego ś momentu, gdz ie jest akceptacja z drugiej strony, b o n p . wytw órca Stali ArcelorMittal n ie zaakceptował zdarze ń dziej ących się na rynku no i między nimi t o jes t 1 z powodów, dla kt órych te n w ielki piec w Krakowie wystawa zostan ie wygaszony, czyl i mo żemy przerzucać cz ęść tyc h kosztów, kt óre s ą niezrealizowane w u odb iorcy indywidualnego dla innych odbiorc ów, kt órzy nie podlegaj ą żadnej ochronie w tym, że a ż z kole i mogą akceptowa ć b ądź nie tak ie lub innym razem wyrażamy staraj ą mogą powiedzieć, że n ie s ą to mam tak ie, kt órych w łaściwie wst ęp ta rozmowa bardz o wa żnej sprawie, jak imi są jakimiś energii elektryczne j wytwarzanie to jeszcz e oddzielny tema t i rachunki to by ł wst ęp do rozmowy o tym, wczorajsz e expos é, bo premier m ówił o te j postępującym świecie te j nowoczesno ści jednocześnie metodę, kt óra stosuj e s ą zupe łnie n ie n ienowoczesne i cel e, jakie chce osi ągnąć s ą sprzeczn e z tym i wyzwaniami, o których n ie m ówiąc o metodach, kt óre chcą zastosować, żeby te n cel osi ągnąć, a o tym, porozmaw iamy w cz ęści trzec iej magazyn u kk g magazyn EKG w radiu t o czasem trwa jes t dziewi ąta 43 Maciej Głogowski dzie ń dobr y w naszym w naszym studiu dzi ś pan i Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pa n Krzysztof Kilian pa n Roman Rewald fran k po 3 zł 91 g r euro 4 z ł 29 funt po 5 z ł i dolara 3 z ł 88 g r w ramac h zdz iwieni ka żdy z państwa mo że zdziwi ć si ę wczorajsz e wyst ąpienie prem iera, ale ka żdy inny spos ób c o państwa zdziwi ło w programowy m wyst ąpieniu pan a premiera Morawieckiego pani dr Krzysztoszek bardz o si ę o ich w n ich czasu Żenia Hajdarowicza, aby m mogła godziny zdziwienia, al e mo że zaczn ę o d teg o, że o sporcie pan premier m ówił przed nowoczesn ą gospodarką w kolejno ści jak opowiada ł o r óżnych obszarac h aktywno ści w najbliższym czterolec iu jeg o rządu to najp ierw by ł spor t, a później dopiero łącznie z ministrem sportu daje wi ęcej zobowi ązań mówi, al e w obu przypadkac h by ło ma ło konstruktywnie, więc my ślę, że to kompletn ie nie ma żadnego znaczenia n o taki sposób n ie wykorzystała swoj e zdz iwienie prosz ę bardzo pani mecena s Ewa chcia ła na s ja n ie ja będę zdziwiony tym jak cz ęsto pa n premier wymawia ł s łowo o normalność mówi, mówi że tera z b ędzie normalnie t o miesiącami nasuw a taką my śl że, bo rzeczywiście n iewiele było o, że nie b ędzie w b iznesie z n ich będzie normalnie żyć, że raczej poleg a na tym, że te znacznie do te j pory nie było niekt órzy m ówią do tej pory to by ła rewolucj a by ła wym iana el it pierwsze pierwszy okres PiS-u c o była okre s na NATO, żeby wymieni ć elity, które by ły n ie pos łusznie właściwie zespołowi z e swojej epok i i te n proces by ć mo że si ę skończył w związku z ty m liczyć za m inione teraz możemy m ówić o normalności tobym nie zdziwi ło, b o ta normalność to oznacza ć, że n ie będziemy dalej rob ili tak ie rzeczy, jak ie by ły zwi ązane z opore m społeczeństwa c o do brak u konstytucyjno ści i równość praworządność n o to wtedy rzeczywiście normalno ść nast ąpi, bo toczy cz y m y zarządzamy ekonomia w te n czy inn ą stronę t o jest kwest ia do dyskusj i na c o po to jes t wybierany parlamen t, żeby podjąć tak ie decyzje błędne czy nie, al e on musi pope łniać b łędy, żeby cokolw iek z zorganizowa ć natom iast jak przewidywał i co mn ie dziwi, że by ć mo że rewolucja skończyła mam y wymienione Litwy w związku, z czym tera z b ędziemy mieli normalność polegaj ąca na tym będzie firma zarządza ju ż be z tak ich atak ów na poszczeg ólne instytucje, kt óre s ą objęte praworz ądności może po prost u przyszło tera z czas nagli dlatego mus imy się norm a, lecz ktoś z korzystan iem z tych odm ian powiedzia ł pan mecenas Roman Rewald pan Krzysztof Kilian pan a rozw ija się nagle taka eklektyczną się sam o expos é mus imy trochę eklektyczne nada l jest mo żna b ędzie sum ą r óżnych działów resortu f irm na życzenie polityk ów zwi ązanych z rządem, a ta m po bardzo du ża ideologii było bardzo du żo wyzwa ń takich ideologicznych, że mamy dor ównywać wyprzedza ć przyśpieszać i to c o si ę łatwo m ówi jak w okresie wyborczy m w kampan iach o d maj a do września, bo mniej wi ęcej tak ten okre śla do pa ździernika trwa ł tak potem trudn o si ę real izuje przekuw a w programy zdarzen ia, które mo żna personalizować wdro żyć znacznie łatwiej obiecać zreszt ą premier sa m, że pol ityka t o ob ietnica polityka mo im zdan iem to dzia łanie t o przekonan ie realn e wykonanie teg o c o należałoby pow inno się zrobi ć dl a dobr a szersze j społeczności i t o jest 1 rzecz drug a rzecz t o jest nie by ło czegoś tak iego jak w łaśnie tyc h wszystkich 100 mostów 100 obwodnic jak nie było masowych nie mają własnych zasad nie by ły by ło 56 wielkich inwestycji, które maj ą być f inansowane na wielkie m iliarderzy są n ie było anons ów w naszym szpitalu, ale ja będę się trzym a jak nie było to nast ępnie wzrost u obwodn ic zast ąpiła 9000 km tor ów kolejowych nie by ło też 5  000 000 drzew, kt óre miano posadzi ć, które si ę n ie sadz ą, czyli cały cza s wracamy do tego, że łatwiej się wypowiada trudn iejsze robi t o jest 1 rzecz drug a rzecz kolej nie kolejna rzecz t o t e Doliny krzemowe, kt óre tuta j budujem y Dolina stoczn iowa, kt óra się buduje i kt óre n ie widać dal i na kolejow e na t o dopiero zapowiedziana dal i na transportow a centralny port komunikacyjny już o d wielu la t jes t zapow iedziany, czyl i tych Doliny mam y dużo już nie m ówiąc o Dolinie samochodowe j samochod ów elektrycznyc h mam y zapowiedź 1 000 000 jest oko ło 3000 samochodów elektrycznyc h chodz i o produkt y polskie i tutaj akura t minister klimat, który był odpow iedzialny za karoserię bardz o sprytnie si ę z te j karoser ii, że tak pow iem wyswobodzi ć ud a szczyt u klimatycznego dz isiaj w nagrod ę zosta ł ministrem kl imatu karoser ii nie ma samochod u nie ma Arama wiele i tu jes t jeszcz e 1 w podsumowaniu, że b ędziemy właśnie zadan ia, je żeli chodz i o szkolnictwo innowacje nowe technolog ie z przemys ł 40 cyfryzacja i t d . al e do teg o s ą potrzebne kadry do teg o potrzebn y bardz o wydoln y szkolnictwo infrastruktura teg o nie ma t o jes t zapa ści mo że brakuj e po prost u tuta j dobryc h kad r w kancelarii prem iera czy wok ół kancelarii prem iera tak jak to było przy rz ądzie Tuska by ła rada gospodarcz a przy prem ierze Tusku, którą prowadzi ł Jan Krzysztof Bielecki by ły tamte ko ło 10 czy wi ęcej os ób w r óżnych okresach Krzysztoszek tam również może mie ć Radia dziś również na Morawie bliskich, gd y jes t wg Lenina najważniejsza je śli te osob y w sens ie gospodarczy m tak im strukturalnym c o jest ważne potrafi ły doradzi ć natom iast widać wyra źnie, że obecn y rz ąd ma te ż radę doradcz ą na Nowogrodzkiej najbardziej socjologiczn ą psychologiczną polityczne buduj z nami Ania zajmuj e si ę takimi banałami administrowania danymi, a to jes t rada doradcz a siada decyzyjn e na jaw, że jes t rada doradcz a dobrze ja chcia łbym natomiast jeszcze przed tym momenc ie dobrze tylko t o dl a pan a prezesa ja ma m wiadomo ść Otóż pa n prem ier był dopytywan y o te n oto elektromobilno ść w te j części pyta ń powiedzia ł kilka pyta ń elektromobilno ść Polska najwi ększym eksportere m baterii litowo-jonowych t o 1 z bardz iej zaawansowanyc h produkt ów elektromobilności i moim zdan iem jest tak że jak obiecywał 1 000 000 samochodów elektrycznych to tak naprawd ę obiecywał 1 000 000 bardziej zaawansowanyc h produkt ów elektromobilności i t e wprost być może nie rozstrzyga si ę, że tak a egzegezy n o i staram się chyba sa m odbierze jakość w ęgla, dlatego że w rzeczy mamy mecz o zmianę tego sytuacj a jes t że, że mu umow ę z wielkich inwestycjach rz ądowych i t o zawsze budzi pewne obaw y cz y one bowiem właśnie kierunku, al e są pewn e inwestycje, które ju ż robi rz ąd, bo ryzyko jes t zby t w ielkie dla b iznesu i ta k jak rząd wprowadz i do budowy elektrowni j ądrowej świecie i pierwszego Orlika silnika odrzutoweg o tak też by ć mo że takim systemow ą brak natomiast najwa żniejszą rzecz ą jes t chyb a zachęcanie prywatnego b iznesu w inwestycjach za komprom is może myślę wydaje mówiła w Polskim podatku ten t o jes t prawie pewn a my śl Horowski podatek jest ich wizj ą jest pomys ł tak i, żeby był pobierany od f irm, kt óre ja k, a od zysk ów dyw idendy z firm zamiast w momenc ie, k iedy ten f ilm zrob iony re inwestuje inwestuje pieniądze, zwłaszcza nie p łaci podatku od marca zysk to kto mia łby zach ęcać do re inwestycji, kt óry w Polsce bardz o brakuje w łaśnie w przemyśle w prywatnych to jes t pani dr Krzysztoszek tak t o je śli jesteśmy już w Prusach to by ły rzecz, która została odn iesiona, na którą zwr óciła uwag ę i którą traktuj e jak o pozytywną rzec z w exposé pan prem ier powiedzia ł mówiąc o ty m, że czas stanow i dobre prawo, b y przedsi ębiorcy mogli funkcjonowa ć i przew idywalne prawo powiedzia ł łan in ułan au t, czyli je śli będzie 1 regulacja wchodzić automatycznie si ę wskazać inną regulacj ę, która mus i zostać wyeliminowana po t o, żeby nie by ło inflacji prawa te bardz o ważny problem polega na ty m, że wedle mnie to zobowi ązanie do zreal izowania przypomnę tak że, bo to na m n ie umkn ęło ten czas ani rus z dowiedzieliśmy się w magazynie odzie ży pisze wycofa ł z 30 krotność t o ju ż dobrze t o ja doda m także je śli chodz i o wczorajsz e expos é w konstytucj i w środkach emerytalnych mówiliśmy t o doda m jeszcze, że pa n prem ier bardzo skromn ie wypowiedzia ł si ę na tema t ochron y zdrowia t o znacz y m ówiła malowaniu szp itali chwalił si ę ekologią natomiast o zad łużeniu i zamyka zad łużeniu szp itali zamykanyc h oddziałach, jak i jest pomys ł na t o nie m ów pa n premier bardz o skromn ie m ówiła wszystk im tam n ie by ło tre ści K2, a mo że wizji n ie by ło t o na koniec magazynu EKG właściwie t o do pan a prezesa Kiliana pa n tuta j prze z lat a m ówił w magazyn ie EKG, że szkod a, że rz ąd prawa i sprawiedliwo ść n ie korzysta z te j okazj i, jaką jes t pełnienie funkcji szef a rady Europejskiej przez Donalda Tuska, że mógłby przecież jednak starać si ę coś załatwić, że to jes t ewenement, że z teg o n ie korzystam Donald Tusk za k ilka dn i przestanie być szefe m rady Europejskiej, ale dzi ś zostan ie szefe m Europejskiej partii ludowej t o jes t ważna dl a Polski spraw a, że tak n o i jest t o osoba, która zaznaczy ła si ę bardzo mocn o w pol ityce Europejskiej zbudowa ła swoją tak ą dosyć mocn ą pozycję, a ty m samy m jest dobry m adwokatem polsk ich spr aw na aren ie międzynarodowej nie tylk o w Europie, ale i wsz ędzie be z postaci ą rozpoznawaln ą czy zostaj e w pol ityce Europejskiej nadal będzie mia ł dost ęp do można widzie ć tyc h, którzy wp ływają na los y Europy na zdarzen ia w Europie co z punkt u w idzenia polskiego jest nie do przecen ienia już to jes t wa żna rzecz przeczyta łem niedawno także Żywiec wysok o pytan ie cz y będziemy umieli i b ędziemy chcieli wykorzystać żadnej formie chcieli śmy do tej pory par y jeśli to w łaśnie chciałam powiedzie ć, że m inister Waszczykowski jak o europoseł udzieli ł tak iego wyw iadu łaskawie da ł głos, czyl i raczy ł nas swo imi myślami m ówiąc o ty m, że Donald Tusk po prostu si ę skompromitował si ę nie kontaktował z polskim rządem na jest pytanie cz y pa n m inister Waszczykowski pr óbował się, chocia ż ra z skontaktowa ć z Donaldem Tuskiem, kiedy był m inister spraw zagranicznych z mojej w iedzy wyn ika, że n ie było takiej pr óby na trudno, żeby lekarz zwan i do m inistra Waszczykowskiego 1 dnia ortopeda pyta ł si ę cz y zostaną wszystk o w porządku drugiego dnia kard iolog zwani trzec iego dnia dentysta i tak po kolei dzwoni ą do n iego przypadkiem n ie jes t odwrotnie, ale analiza jest remontowana ima wy łączony telefon 70 do niego n ie mo żna tak nie widzieliśmy ja mam proble m z tym, żeby uznawać, że je żeli mamy przedstawiciela, że Polak jest jaki ś instytucji europejsk ich t o powinien być wykorzystywany do teg o, że promowa ć Polski interes jakoś wybran y do Unii Europejskiej pow inien prezentować interesy w całej Unii Europejskiej ani 1 kraju na karę jest drug im n ie przeszkadza przeszkadza t o sami no i mamy mam y do czynienia z ty m chyb a pan się odpowiedzia ł mamy nowy patr iotyzm patr iotyzm jest n iekoniecznie Narodowy, ale Europejska ju ż Europejczykami z cz łonkami Unii Europejskiej byli śmy patriotyzm kierowa ć na Unię Europejską jes t naszy m ta k jak Amerykanie mają pracuj ący dl a ca łej Ameryki, a nie dla poszczególnego staram się, że myślę, że rada to jedno drug iemu nie przeszkadza nic n ie stoi na przeszkodz ie, żeby się zwr ócić do tak iej osob y, kt óra akura t w ty m momencie to był Polak sta ł na czel e rady Europejskiej i pyta ć si ę co mo żemy zrobi ć, a ten człowiek odpow iada teg o akurat t o mogę akurat zrobić tego nie mogę zrobić t u mogę by ć adwokatem mog ę być akuszerem i t d . tak dalej, b o n p . reprezentuj e najszersze interesy, a t u akura t wolnymi wasze spraw y n p . dlateg o że akurat potraficie się do mn ie zwrócić mod y gdzieś ta m na w łaściwe tory wrzucić do tak iej współpracy nie by ło na import o ten b ędzie w każdym raz ie dziś wyb ór szef a Europejskiej partii ludowej jest 1 kandydat na n ie mus imy trzyma ć kciuk ów bow iem, że t o z dużym bardzo du żą złości prawdopodobn ie trzeb a by dz isiejsze wydan ie magazyn u EKG pan i dr Małgorzata Starczewska Krzysztoszek wydzia ł nau k ekonomicznych UW i Towarzystwa ekonomistów polskich dzi ękuję bardzo bardzo pan mecenas Roman Rewald amerykańska izba handlow a i preze s centrum mediacji Lewiatan dzi ękuję bardzo pan Krzysztof Kilian mened żer były pol ityk również bardzo dzi ękuję dziękuję magazy n EKG przygotowa ły Agata Majewska i Karolina opolska realizowa ła ona cech y bardz o dziękuję ju ż za chwilę informacje w radiu TOK FM pani audycja czare k Cezary łasiczka kolejn e wydan ie magazyn u EKG jutr o po dziewiątej, a tak że bardz o dzi ękuję Maciej Głowacki do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA