REKLAMA

Życie bardziej eko: nie kupuj wody w plastikowej butelce

Przewodnik Finansowy TOK FM
Data emisji:
2019-11-18 11:00
Czas trwania:
02:36 min.
Udostępnij:

Załamanie klimatu jest faktem, a naukowcy nie mają wątpliwości, że kryzys klimatyczny wywołał człowiek - szybko się rozmnażając, spalając paliwa kopalne, rozbudowując przemysł i infrastrukturę bez poszanowania natury, ale także przez fatalne nawyki konsumenckie i żywieniowe. Lekcję klimatyczną odrobić muszą wszyscy - i firmy, i zwykli ludzie, którzy codziennie robią zakupy. W tym przewodniku podpowiem, od czego zacząć i co łatwo zmienić, by mniej szkodzić naturze. Zacznijmy od siebie, bo presja konsumentów ma sens. Rozwiń »

Na początek sprawa podstawowa - czyli woda, która jest jednym z najczęściej kupowanych towarów. Wejdźmy do pierwszego z brzegu marketu: zobaczymy tam ciągnące się palety wody i napojów - wszystko w plastikowych butelkach, zafoliowane w sześciopaki. Plastik, plastik, wszędzie plastik, który za chwilę stanie się po prostu odpadem.

Plastikowa butelka porzucona w lesie czy taka, która nie trafi do recyklingu, rozkłada się 500 lat! Wyrzucasz więc butelki do śmieci segregowanych? Bardzo dobrze! Wierzymy, że zostanie ona przetworzona i użyta np. przy produkcji polarów. Cóż, tak by było w świecie idealnym, ale niestety - z recyklingiem w Polsce kulejemy, ponownie przetwarzanych jest tylko kilkanaście procent odpadów, a zresztą sam plastik, ze względu na tempo zużywania, można przetworzyć ponownie niewiele razy.

Dlatego zamiast ufać w recykling plastiku, po prostu nie produkujmy takich śmieci, czyli nie kupujmy wody i napojów w plastiku. Jeśli jesteśmy w mieście i chce nam się pić - wybierzmy napój w szkle, bo je można przetwarzać nieskończoną ilość razy.

A najlepiej miejmy zawsze ze sobą butelkę wielorazową na wodę... z kranu. Koszt takiej butelki to kilkadziesiąt złotych, a posłuży wiele lat. I może być naprawdę piękna.
W większości polskich miast kranówka jest zdatna do picia. Jeśli jej smak nam nie pasuje - kupmy dzbanek z filtrem, a do picia dodajmy miętę czy cytrynę. Przestawienie się zajmie nie więcej niż kilka dni. Statystyczny Polak kupuje ok. 220 litrów wody w plastikowych butelkach, na co wydaje rocznie 350 zł. Tymczasem za 220 litrów kranówki przez rok zapłacimy... około dwóch złotych.


I jeszcze jedno - nie wolno ponownie napełniać wodą zwykłych butelek PET, bo oddają do wody szkodliwe substancje! Plastik plastikowi nierówny. Do ponownego napełniania trzeba używać butelek do tego przeznaczonych. Czyli których? Sprawdzisz to w trójkątnym oznaczeniu na dnie butelki. Do wielokrotnego użycia nadają się te z numerem 2 oraz 5. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik f inansowy TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzie ń dobry za łamania kl imatu jest fakte m naukowcy n ie mają w ątpliwości, że kryzy s kl imatyczny wywo łał człowiek szybk o się rozwa żając, spalaj ąc paliwa kopaln e, rozbudowując przemysłu infrastruktury be z poszanowania natury, ale tak że prze z fataln e nawyk i konsumenck ie żywieniowe lekcj e klimatyczn ą odrobi ć muszą wszysc y i firmy i zwykl i ludz ie, którzy codz iennie robi ą np. zakupy zacznijmy o Rozwiń » d siebie, bo presj a konsument ów ma sen s na pocz ątek sprawa podstawow a, czyl i woda, kt óra jes t 1 z najcz ęściej kupowanych towar ów w sklepach byli śmy do pierwszego prog u market u, a zobaczym y tam ci ągnące si ę palety wod y i napoj ów i wszystk o w plastikowych butelkac h za foliowane 6 paki plast ik plast ik wszędzie plastik, kt óry za chwilę stan ie si ę po prost u odpade m plast ikowa butelka porzucona w les ie cz y tak a, która nie traf i do recykl ingu rozk łada si ę 500 lat wyrzuca, wi ęc butelk i śmieci segregowanych bardz o dobrz e wierzymy, że zostan ie on a przetworzona i u żyte np. przy produkcj i solarów jednak cóż tak, b y było w świecie idealnym, al e n iestety z recyklingiem w Polsce udajem y ponownie przetwarzanych jes t tylko kilkana ście procen t odpad ów zreszt ą sam plastik ze wzgl ędu na temp o jeg o u żywania można przetworzyć ponown ie niewiele raz y dlateg o zamiast ufa ć recykling plast ikowej butelki po prost u n ie produkujem y tak ich śmieci, czyl i nie kupujmy wod y i napojów plastiku, je żeli jesteśmy w mieście chce nam si ę pić wybierzmy nap ój w szkl e, bo j e mo żna przetwarzać niesko ńczoną ilo ść razy, a najlep iej m iejmy zawsze prz y sobie butelkę w ielorazowych wodę z kran u koszt kupn a takiej butelki t o oko ło kilkudziesi ęciu złotych, al e pos łuży ona wiele lat, a mo że by ć naprawd ę pi ękna większości polsk ich m iast kran ówka jes t zdatn a do picia, je żeli n ie w ierzycie mo żna zleci ć badania, je żeli sma k na mnie pasuje kupm y dzbane k z f iltrem do picia dodajmy te ż cytryn ę statystyczny Polak w ci ągu roku kupuj e oko ło 220 l wod y w plastikowych butelkac h na c o wydaj e rocznie 350 z ł tymczase m za 220 l kran ówki prze z ro k zap łacimy około 2 z ł jeszcze jedno nie woln o ponownie nape łniać wod ą zwyk łych butelek PET oddaj ą dowod y szkodliwe substancj e do ponownego napełnienia trzeb a używać butele k do teg o przeznaczonyc h czyli, których sprawdz isz to tr ójkątnym oznaczen iu na dn ie butelk i wielokrotnego u życia nadaj ą si ę z numerkiem 2 oraz 5 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK FINANSOWY TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA