REKLAMA

Życie bardziej eko: kupuj mniej, a starych rzeczy nie wrzucaj - naprawiaj!

Przewodnik Finansowy TOK FM
Data emisji:
2019-11-19 11:00
Czas trwania:
01:57 min.
Udostępnij:

Jak każdego dnia mniej szkodzić naturze? Np. robiąc rozsądne zakupy. Wczoraj mówiłam m.in. o tym, jak poradzić sobie z pakowaniem - czyli o siatkach wielorazowych, koszyku czy kartonach, czy o przygotowywaniu listy zakupów. Rozwiń »

Dobrą praktyką jest np. wybieranie lokalnych produktów i warzyw sezonowych. Lubisz awokado czy nasiona chia? Dziś są one łatwo dostępne w Polsce przez cały rok... ale przecież nie rosną w Polsce, ani w najbliższej okolicy. To znaczy, że do naszych sklepów zostały sprowadzone z naprawdę daleka, dodatkowo często są zapakowane w plastikowe torebki. Da się bez nich obyć.

Bo rozsądek oznacza także umiar. Kupuj po prostu mniej. Nie rób zakupów, kiedy jesteś głodny - bo kupisz więcej, to potwierdzone! Kupuj tyle, ile zjesz. Wybieraj tylko potrzebne towary. Pomyśl dwa razy, czy na pewno potrzebujesz kolejnej nowej szafki, szpatułki, plecaka? A co zrobisz ze starymi - wyrzucisz? Gdzieś te niepotrzebne rzeczy trzeba przecież zgromadzić. Gdy ty pozbędziesz się ich z szafy i pawlacza - trafią na wysypisko.

Oczywiście nie da się żyć nie kupując nowych przedmiotów. Ale zanim ostatecznie się na to zdecydujesz, sprawdź, czy starych rzeczy nie da się naprawić, albo wykorzystać inaczej? Może z za dużej koszuli da się uszyć mniejszą koszulkę dla dziecka? Buty zanieść do szewca? Starą szafkę - przemalować?

Jeśli jednak potrzebujesz kupić dodatkowe ubranie - warto przejść się najpierw do second handów. Co prawda nie wszyscy umieją się w nich odnaleźć, bo np nie mają wyobraźni i nie widzą potencjału w dostępnych ubraniach, ale warto próbować. A jeśli musisz kupić nowe - to kup dobrej jakości. Żeby to, co kupujesz, przetrwało wiele lat, a nie zniszczyło się po drugim praniu. OK - wydasz więcej, ale dzięki temu kupisz mniej, ale będziesz mieć coś, co dłużej posłuży, a nie stanie się odpadem po kilku tygodniach.

Codzienna ekologia to po prostu rozsądne gospodarowanie dostępnymi zasobami. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodn ik finansowy TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobr y jak ka żdego dn ia mn iej szkodzi ć naturze np. agen t rozs ądne zakup y dobrą praktyką jes t n p . wyb ieranie lokalnych produkt ów i warz yw sezonowyc h lub i awokado cz y mach inacje ja dziś s ą one bardzo łatwo dost ępne w Polsce prze z ca ły ro k, al e przecie ż w Polsce nie rosną an i nie rosn ą w najbli ższej okolicy t o znaczy, że do naszyc h sklep ów zostały sprowadzon e z naprawd ę dalek a, a Rozwiń » dodatkowo cz ęsto są zapakowan e w plastikowe torebk i w czas ie be z nich oby ć, bo rozs ądek oznacz a tak że um iar po prostu kupuj e mn iej nierób zakupów, kiedy jeste ś g łodny, bo kupisz wi ęcej to potwierdzone kupuj tyl e ile zjesz wyb ieraj tylk o potrzebne towary pomyśl 2 × cz y na pewno potrzebuj e kolejne j nowej szafk i opatrunk i cz y plecak a c o zrobi ć z tym i starym i wyrzucisz, gdzie te n iepotrzebne rzeczy trzeba przecie ż zgromadzi ć, gdy ty pozb ędziesz si ę ich z szaf y po bracia trafi ą na wysypisko oczywiście n ie da się żyć nie kupuj ą nowych przedmiot ów al e zanim ostatecznie si ę na to zdecydujes z sprawdź cz y starych rzeczy n ie d a się naprawi ć alb o n p . wykorzysta ć inaczej mo że za dużo koszuli da się u żyć mniejszą koszulk ę dla dziecka buty zanie ść do szewc a star ą szafk ę przemalowa ć, je żeli jedna k potrzebujes z kupi ć np. dodatkow e ubranie wart o przejść najp ierw do secon d hand ów co prawda n ie wszysc y umieją si ę ich odnaleźć np. nie mają wyobra źni n ie widz ą potencjału dost ępne w ubraniach, al e i tak wart o próbować, a je żeli mus isz kupi ć nowe to klu b dobrej jakości, żeby to c o kupujes z przetrwały wiele la t, a nie zniszczyło si ę po drug im praniu ok a i jednorazow o wydać wi ęcej, ale dzi ęki temu Kupis mn iej, a po drugie, będzie mie ć coś c o posłuży d ługo, a nie stan ie się odpade m zara z po k ilku tygodniach codzienne ekolog ia t o po prost u rozs ądne gospodarowan ie dost ępnymi zasobam i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK FINANSOWY TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA