REKLAMA

Jedzenie z dowozem do domu? W większości zamieni się w śmieci nie do przetworzenia

Przewodnik Finansowy TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 11:00
Czas trwania:
01:56 min.
Udostępnij:

Im więcej zarabiamy - tym wygodniej chcemy żyć. Więcej pieniędzy wydajemy na tak zwanym mieście - na kawę czy jedzenie; organizujemy sobie diety, żeby być zdrowszym itd. W tym wygodnym życiu warto jednak na chwilę się zatrzymać i popatrzeć z góry na ekologiczne konsekwencje niektórych naszych wyborów. Rozwiń »

A konsekwencją najczęściej są... po prostu śmieci. Kiedy zamawiasz jedzenie z dowozem do domu, dostajesz: karton z pizzą lub styropianowe pudełko z daniem tajskim, owinięte dodatkowo w folię aluminiową; i jeszcze plastikowy pojemniczek z sosem i butelkę coca coli. Wszystko to za chwilę stanie się odpadem, którego w większości nie da się przetworzyć. A dodatkowo - przywiózł ci to dostawca, który przyjechał autem lub skuterem, dodatkowo emitując szkodliwe gazy cieplarniane. Tyle śladu węglowego dla chwili przyjemności.

Równie ogromną górę plastikowych śmieci produkujesz, gdy zamawiasz sobie zdrową dietę pudełkową. Trzy posiłki dziennie? Trzy opakowania na żywność i dodatkowo trzy opakowania, by schować w nich opakowane już jedzenie. Plus paliwo spalone na dowóz.

Nie chcę oczywiście odwieść nikogo od zamawiania jedzenia do domu - czasem każdy jest w sytuacji, gdy wydaje się to jedynym sensownym rozwiązaniem. Warto jednak uzmysłowić sobie, jakie to obciążenie dla środowiska.

Podobnie jest z kawą, którą kupujemy w sieciówce w jednorazowych kubkach. Nawet, jeśli są one papierowe - i tak będą trudne lub niemożliwe do przetworzenia, bo np. denko pokryte jest specjalną warstwą, dzięki której nie przemięka. Poza tym - zazwyczaj taki kubek trafi po prostu do kosza ze zmieszanymi odpadami gdzieś przy przystanku. A stamtąd - na wysypisko. Jeśli lubisz pić kawę w mieście - noś przy sobie kubek wielorazowy, np. w z włókna bambusowego. Można kupić w naprawdę piękne wzory. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik f inansowy TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobr y im wi ęcej zarabiamy ty m wygodniej chcem y żyć wi ęcej pieniędzy wydajem y n a tzw . mieście na kawę cz y na jedzen ie organizujemy sobie d iety, żeby być zdrowszy m tak dalej w ty m wygodnym życiu wart o jedna k na chwilę zatrzyma ć i popatrze ć z g óry na ekologiczne konsekwencje niekt órych naszyc h wyboru konsekwencj i najcz ęściej s ą po prostu śmieci, kiedy zamaw ia jedzen ie z dowoze m do dom u Rozwiń » dostajesz wartą pizzą lub styrop ianowe pude łko zdan iem pa ńskim owini ęte dodatkowo foli ą aluminiow ą jeszcze plastikowy pojemn iczek z sose m butelk ę Coca-Coli wszystko t o za chwilę stan ie się odpade m, którego większości n ie d a si ę przetworzy ć, a dodatkowo przyw ództwu t o dostawc a, który przyjecha ł aute m alb o skuterem dodatkow e, emituj ąc szkodl iwe Gazy c ieplarniane tyl e śladu w ęglowego dl a chw ili przyjemności równie ogromn ą g órę plast ikowych śmieci produkuje, gd y zamawia sob ie zdrow ą diet ę budynkow ą 3 posiłki dz iennie to 3 opakowania na żywność i dodatkowo 3 opakowania, by schować w n ich opakowan e ju ż jedzen ie lub pal iwo spalan e na dowóz nie chc ę oczywi ście odwieźć nikogo o d zamaw iania jedzen ia do domu czasem każdy jes t sytuacja, kiedy co się wydaj e jedyny m sensowny m rozwi ązaniem wart o jedna k uzmys łowić sob ie, jakie to jest obci ążenie dla środowiska podobn ie jest n p . z kaw ą, kt órą kupujemy w s ieci owce jednorazowych dawkach, nawe t je żeli s ą one papierowe i tak b ędą trudne lu b niemo żliwe do przetworzen ia, bo np. denk o pokryty jes t specjalną warstwą, dzi ęki kt órej n ie przenika poz a tym zazwyczaj tak i kube k trafi ł po prost u do kosza z e zmieszanymi odpadam i gdzie ś prz y przystank u autobusowy m, a stamt ąd na wysyp isko jeżeli, więc lub i pi ć kawę w mieście noś prz y sob ie kubek wielorazowych n p . z włókna bambusowego tak i kubek mo żna kupi ć naprawd ę pi ękne wzor y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK FINANSOWY TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA