REKLAMA

Dom bez plastiku i chemii - to też ekologia!

Przewodnik Finansowy TOK FM
Data emisji:
2019-11-21 11:00
Czas trwania:
02:19 min.
Udostępnij:

Co zmienić w codziennych decyzjach, by mniej szkodzić środowisku? Coraz więcej osób zadaje sobie to pytanie. I niektóre odpowiedzi są już całkiem oczywiste: pić kranówkę, na zakupy zabierać własną torbę, ograniczać kupowanie żywności zapakowanej w plastik. Ale to tak naprawdę tylko jeden krok. Rozwiń »

Zwróć uwagę, jak dużo plastiku masz w łazience! Szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, żel pod prysznic, szampon do włosów, krem, balsam do ciała, płyn do prania, środki do mycia toalety, płyn do mycia szyb, podłóg, płyn do mycia naczyń - wszystko w plastikowych butelkach! A do tego pełne związków chemicznych, często silnych, które przedostają się do wody i dodatkowo zanieczyszczają środowisko.

Warto więc zrobić porządek z plastikiem i chemią w naszym domu. Nie dość, że będzie to z pożytkiem dla natury, to dodatkowo także dla portfela!

To, czym się myjemy, możemy z powodzeniem zastąpić produktami w kostce. Wiele pracowni przygotowuje naturalne mydła do ciała, mydła w kostce do włosów, ale także mydła w kostce, które zastępują płyn do naczyń! Poszukajcie w internecie produktów i opinii - większość użytkowników jest zadowolona. Szczoteczkę plastikową możesz zamienić na bambusową. Patyczki do uszu - także na bambusowe. Jednorazową maszynkę - na metalową z wymienianymi ostrzami. Wiele kobiet zaczyna też używać wielorazowych płatków kosmetycznych z mikrofibry, a w czasie miesiączki - kubeczków menstruacyjnych.
Trzeba zrobić pranie? Płyn można zastąpić np. orzechami piorącymi lub płatkami mydlanymi, zapakowanymi w torebkę papierową.

Zamiast płynu do mycia toalet, odkamieniacza, płynu do szyb - świetnie sprawdzi się zwykły ocet, rozrobiony nieco z wodą i - jeśli ktoś nie lubi tego zapachu - z odrobiną olejku eterycznego. Albo soda oczyszczona. Zapytajcie mamy czy babci - potwierdzą działanie jednego i drugiego. Ocet i sodę kupimy właściwie za grosze...

Pomysłów na to jak sprawić, by nasz dom był bardziej ekologiczny są setki. Do tych kilku porad, które przedstawiłam wyżej - dorzucę jeszcze: papier toaletowy z recyklingu, także papier do drukarki z odzysku, drukowanie dwustronne, włączanie tylko pełnej zmywarki, zmniejszenie ilości obrotów wirowania podczas prania czy wymianę żarówek na ledowe. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodn ik finansowy TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry c o zmieni ć codziennych decyzjach, żeby mn iej szkodzić środowisku oraz wi ęcej osób zdaje sob ie pytanie niektóre odpowiedzi s ą ju ż naprawd ę takie oczyw iste, czyli pić kran ówkę zakupy wybiera ć własną torb ę i ogranicza ć kupowan ia żywności zapakowan e i plastik, ale t o tak naprawdę tylko 1 rok zwróć uwag ę jak du żo plastiku ma w łaśnie ręce co te ż do zębów maszynk ę do golen ia żel Rozwiń » pod pryszn ic szampo n do włosów krem balsa m do cia ła p łyn do pran ia środki do mycia toalety p łyn domyc ia szyb podłóg płyn domyc ia naczy ń wszystk o plastikowych butelkach, a do teg o pe łne związków chem icznych cz ęsto bardzo s ilnych, które przy wykorzystaniu dostaj ą si ę dowod y dodatkow o zanieczyszczaj ą środowisko warto, wi ęc zrobi ć porządek z plastikiem i chemią w naszy m dom u nie dość, że będzie t o z po żytkiem dl a natury t o dodatkow o tak że dl a portfela to czy m si ę myjem y z powodzeniem mo żemy zastąpić produktam i w kostce w iele pracown i przygotowuje naturalne mydła do ciała mam y dodatkow o do włosów, al e także my dl a po z, które zast ąpią płyn domyc ia naczyń poszukajc ie w internecie produkt ów i op inii wi ększość u żytkowników jes t zadowolona sprz ątaczka plastikową mo żemy zamieni ć na bambusowych potyczk i do usz u tak że bambusowe jednorazowa maszynk a do golen ia metalową wym ienianymi ostrzam i wiele kobiet zaczyn a także u żywać w ielorazowych płatków kosmetycznych z m ikrofibry, a w czas ie miesiączki kubeczk ów menstruacyjnyc h trzeba zrobi ć pranie p łyn mo żna zast ąpić np. orzecham i bior ącymi czy p łatkami mydlanymi zapakowanym torebk ę papierową zam iast p łynu do mycia toale t o d kamienia cza s p łynął do szyb świetnie sprawdz i si ę zwyk ły ocet Ross reg iony n ieco z wodą, jeżeli kto ś nie lub i zapach u octu z odrobinę olejk u eteryczneg o alb o np. Soda oczyszczon a zapyta j mamy trzeb a c i potwierdz ą dzia łania 1 i drugiego ocet i sod ę kup imy w łaściwie za grosze pomys łów na t o jak sprawić, b y nast ąpił bardziej ekolog iczne są setki tyc h k ilku wcześniejszych pora d dorzuc a jeszcz e pap ier toaletow y z recykl ingu także pap ier do drukark i z odzysk u drukowanie dwustronne w łączanie tylk o pe łne zmywark i zmniejszenie ilości owoców w irowania podczas prania cz y wymian ę żarówek narodow e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK FINANSOWY TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA