REKLAMA

3 rzeczy, które robisz myśląc, że są proekologiczne - a nie są!

Przewodnik Finansowy TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 11:00
Czas trwania:
02:08 min.
Udostępnij:

Na koniec cyklu przewodników ekologicznych - jeszcze trzy uwagi. Dotyczą tego, co wydaje nam się ekologiczne - a tak naprawdę takie nie jest. To przykłady na to, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Rozwiń »

Na przykład: starannie segregujesz odpady. Zbierasz plastikowe opakowania, torebki czy butelki - a kiedy wybierasz się wyrzucić śmieci, wszystko wkładasz do jednej wspólnej reklamówki. Albo jeszcze gorzej - skoro opakowanie po jogurcie jest duże - to wypychasz go podartymi zużytymi woreczkami. Nie rób tak więcej! Plastik plastikowi nierówny, i jeśli wymieszasz wszystkie zebrane śmieci w jednej torbie - stworzysz z tego odpad zmieszany, który później zamiast do recyklingu, trafi na wysypisko. Wyrzucaj każdą rzecz osobno prosto do kubła na śmieci. Nie potrzebujesz worka w koszu na suche odpady nadające się do recyklingu. I pamiętaj! Zatłuszczony karton po pizzy czy tacka po mięsie - nie nadają się do recyklingu. To odpad zmieszany.

Druga sprawa: bawełna organiczna. Choć ludzie często myślą o niej jako o tej ekologicznej - niestety nie jest to prawda. Aby ją zmodyfikować i wyprodukować jako organiczną - trzeba zużyć znacznie więcej surowca, co więcej - jeśli nie wesprze się tej bawełny pestycydami - więcej plonów obumrze zanim zostanie wykorzystana. Zatem kupowanie ubrań z bawełny ekologicznej nie jest ekologiczne. Ekologiczne jest kupowanie mniejszej ilości ubrań!


Po trzecie: zrezygnowałeś z własnego samochodu? To świetnie! Ale pod warunkiem, że przesiadłeś się np. na rower, do komunikacji miejskiej albo chodzisz piechotą. Jeśli natomiast zrezygnowałeś z własnego auta, ale w to miejsce namiętnie korzystasz np. z Ubera, to Twoje nieposiadanie auta nie jest ekologiczne. A wręcz przeciwnie - przyczyniasz się do tego, że auta jeżdżące dla Ubera po prostu jeżdżą cały czas, zwiększając zanieczyszczenie.

Kluczem do bycia bardziej ekologicznym jest po prostu umiar i świadomość. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik finansowy TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz dzie ń dobr y na kon iec cykl u przewodnik ów pro ekolog icznych jeszcze 3 uwagi dotycz ą one tego c o wydaj e na m się ekolog iczne, a tak naprawd ę wcal e takie nie jes t to przykłady na t o, że dobrymi ch ęciami jes t jak o wybrukowan e np. starannie segreguję odpad y zb iera plast ikowe opakowan ia torebk i butelk i, k iedy wybiera si ę wyrzuci ć śmieci wszystko wk ładać do 1 wspólnej reklam ówki alb o jeszcz e gorzej Rozwiń » skor o opakowanie po jogurc ie cz y butelka s ą burz e t o wypycha je podart e i zu żytymi woreczkami nier ób tak wi ęcej plast ik plastykowi nier ówny, je żeli wymiesza ć wszystk ie zebrane śmieci w 1 torbie stworzy ć z tego odpad y zm ieszane, kt óry później zam iast do recyklingu traf i na wysyp isko wyrzuc a ka żdą rzecz osobno prosto do kub ła na śmieci nie potrzebuje work a w kosz u na suche odpady nadaj ące si ę do recykl ingu i pami ętaj zapuszczone kart ą po p izzy czy tack a pomniejsze n ie nadają si ę do recykl ingu odpady zm ieszane drug a spraw a t o bawełna organiczna, chociaż ludzie cz ęsto myślą o nich jak o tej ekolog icznej niestety to jes t nieprawda, żeby ją zmodyfikowa ć wyprodukowa ć jak o organiczn ą trzeba zu żyć znacznie wi ęcej surowca c o więcej, jeżeli nie wesprze ć te j bawe łny pestycydam i wi ęcej planów obum iera, zan im zostan ie wykorzystan a zate m kupowan ie ubra ń z bawełny organicznej n ie jes t ekolog iczne ekolog iczne jes t kupowanie mn iejszej ilości ubran i po trzec ie zrezygnowa ły z samochod u t o świetnie, al e pod warunk iem, że przejad ły się n p . na rower cz y do komun ikacji miejskiej albo chodzi ć piechot ą, jeżeli natom iast zrezygnowa ła z w łasnego auta, al e w t o m iejsce nami ętnie korzysta ć n p . Ubera twoje nieposiadania samochod u jest nie ekolog iczne, a wręcz przec iwnie przyczyn ia si ę do tego, że auta je żdżące dla Ubera po prost u jeżdżą cały czas prze z t o zwiększają zanieczyszczenie klucze m do bycia bardz iej ekolog icznym jest po prost u umiar i świadomość Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK FINANSOWY TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA