REKLAMA

Kamera Dawida. 17. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-20 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry w itam pa ństwa bardzo serdeczn ie zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie stud ia pan i Magda Makarczyk dyrekto r fest iwalu trwaj ącego 17 warszawski festiwal film ów o tematyc e żydowskiej rozpoczął si ę i trw a i będzie trwa ł do dwudziesty czwarteg o tak widzą państwo serdeczn ie do 24 listopad a, czyl i jeszcze razem z dn iem dzisiejszym 5 dni zapraszam y serdeczn ie pow iem też, że ma m dla państwa zaproszen ia t o nawet podw Rozwiń » ójne na r óżne wydarzen ia, ale o d tych wydarzen iach troszeczk ę później, a tera z sam fest iwalu, jak ie nurt y, jakie f ilmy, jak ie kierunki c o się zmieniło, że nie zmieni ło co ś się mia ło zmienić si ę n ie zmieni ło i wspomnę tylko, że radio taka jest patrone m med ialnym tego wydarzen ia tak zgadz a si ę Otóż s iedemnasta edycj a ju ż s iedemnasta edycj a fest iwalu jak zwykle odbyw a si ę w muzeu m Polin, ale tak że w decyzj i Warszawa MySpace Polska w k inie Helios t o jes t nasz e nowe, ale zm iany zawiera wszystk o w Warszawie, al e te ż dodatkow o mam y pokazy i w Łodzi w Krakowie także chyb a o d ostatn iego naszego spotkan ia zmieniło się spor o, bo poszerzyliśmy dodali śmy k ilka lokalizacji same j Warszawie tak że mam y partnerów w Łodzi w Krakowie, gdzie r ównocześnie, chociaż n ie wszystkie, ale wybran e filmy pokazujem y tak że widz ą w Krakowie Łodzi także myślę, że się rozrasta mam y, czyl i jes t to, że pani nie by ło jaki ś czas pozytywnie wp łyną na rozwoj u n ie wpłynęły na fest iwal tak raczej byłam, ale mo że tak pow iem za kul isami, a tak w te j w te j edycj i fest iwalu pokazujem y ponad 30 produkcji 30 produkcji z polskiej Izraela Stanów zjednoczonyc h Kanady Francji Niemiec Czech Słowacji nawe t Meksyku n o w łaśnie niestety nic że takie m iejsce tylk o taki herb smakosz kina izraelskiego cho ćby czemu j e sam e kino izraelski jes t za ma ło i jes t za mało mo że pow iem tak festiwal skup ia się tylk o Nana na Izraelu i na k inie izraelskim, chociaż pewnie jak wszysc y w iemy albo nie w iemy c o mog ę o ty m, wspomnie ć k ino izraelskie pr ężnie si ę rozrast a i jest bardz o docen iany ostatn io na ca łym świecie, al e m y chcemy pokaza ć też tematyk ę żydowską, bo wokół te j tematyk i wyb ieramy te filmy i wokół te j tematyki pracujem y skupiamy si ę po pokazujemy filmy, ale chodzi o t o, żeby pokaza ć f ilmy z ca łego świata o tematyc e żydowskiej i firmy, kt óre pokazuj ą d iaspory i problemy Żydów żyjących na ca łym świecie nie tylk o w Izraelu, chocia ż oczywiście Izrael jes t na bardz o bl iski tak że ważny nurt rzek i jak si ę wybiera f ilm, jak i czy 30 właśnie po fest iwalach i patrzy co ta m pokazuj ą się progra m si ę ściągnąć czy staramy się jeździć n ie zawsz e cza s na t o pozwal a fundusz e, al e ta t o wiadomo byw a r óżnie, al e generaln ie tak śledzimy festiwale mi ędzynarodowej światowe, na kt órych te ż tematyk a żydowska pojawia si ę często, al e też tak im naszy m głównym nurte m czy źródłem s ą fest iwale film ów o tematyc e żydowskiej, kt órych jest my ślę, że k ilkaset na ca łym świecie, a tak im w zasadz ie najwi ększym źródłem festiwali żydowskich t o s ą stan y Zjednoczone w stanach Zjednoczonych niemal ka żde miasto ma swoj e swój fest iwal żydowski s ą to du że pr ężnie rozw ija pr ężne i dobrz e rozwijające się fest iwale cz y trwające o d ponad 30 lat tak ja k np. San Francisco i to są t o jes t nasz e źródło ta m f ilmy nagradzan e pokazywane staram y si ę pokazać obejrze ć i wybrać tak że w naszy m program ie tak, żeby te ż widzę w idzowie w Warszawie czy w Polsce mieli okazję zobaczy ć produkcje, które cz ęsto s ą tak naprawdę tylko festiwalowe nie mam y okazji zobaczy ć ich n igdzie b ędzie 1 z film ów w konkursie firm, kt óre mo żna zobaczy ć w pi ątek Skin gn iew pod sk órą tak tak jest t o Polska premiera Polska prem iera tak tak cz y w zasadz ie poka z przedprem ierowy, al e tak o Polsce prawo si ę zupe łnie gdz ie, al e tak zapraszamy serdecznie podzi ękował Erwin ta k pan si ę nie podobał nie mus imy taki, że facet Tryba tatua że potem spotkał dziewczynę nie wiadomo dlaczego wniesie zakochuje si ę tzw. już p ierwszego wejrzenia n o bo w łaściwie w idzi przez 3 minuty i ale je j Poznania pozby ć tatua ży uwa ża pan, że h istoria jes t n iezbyt dobrz e opowiedziana cz y n ie znam motywacj i żadnych bohater ów pow iem tak myślę, że nie t o było my ślę, że w ogóle auto r f ilmu jes t znany m izraelskim aktualn ie mieszkającym w stanac h Zjednoczonych tw órcą jeg o f ilmy pokazywaliśmy w poprzedn ich latac h poprzedn ich edycjac h fest iwalu te n film, ale są, a te n naciska Hanki opart y na faktac h i tak że ta h istoria by ła pokazan a w kr ótkim metra żu teg o samego tw órcy, kt óry wygrał w tym rok u Oscara w te j kategorii t e h istorie trochę się r óżnią, wi ęc wszysc y, kt órzy widzieli by ć mo że short kr ótki metra ż na pewno mog ą by ć zaskoczen i trochę innym przebiegiem te j h istorii, m imo że opart e na te j sa m na ty m samy m wydarzeniu, bo oczywi ście jes t tzw. prawda czas u i prawnej ran o tak życie jes t przedz iwne, al e życzenie bardz o dobrz e się opowiada na ekranie cz y życie często bywa nie za marn e alb o ma ło wiarygodne dlatego j ęzyk kina jes t tak im językiem, gdz ie się zm ienia rzeczy właśnie po t o, bon y w te j przestrzeni ekranu wydawa ły si ę interesujące ciekawe dlatego pojawią si ę skr óty alb o nowe dlatego n ie należy ju ż kina dokumentalneg o, a szczeg ólnie n ie dokumentalneg o traktować no n o tak, by tak si ę wydarzyło w życiu, więc zrobi ć f ilm jak co ś jak przekonany, jak a motywacj a bohatera, dlaczeg o robi t o co rob i mo że po prost u zapro śmy naszyc h słuchaczy do kina, żeby sam i tak w pi ątek kino Helios o godzinie dwudz iestej zapraszam y możemy te ż tuta j rozdać wejściówki jak mo żemy si ę tak ma m wy ższe na zysk i mo żemy rozdać 3 podwójne wej ściówki 3 podwójne wejściówki Szanowni państwo, więc tera z tak, jeżeli kogo ś t o zainteresowa ło to proszę wpisać adres dl a wa s małpa t o kropk ę FM dl a wa s ma łpa to kropk ę FM 3 pierwsze osob y otrzymują 3 każda z nich podw ójną wej ściówkę na pi ątkowy pokaz filmu z kim gn iew pod skórą to jes t f ilm, kt óry z filmem konkursowy m skarży tak prosz ę wszystkie inne f ilmy pewn ie będą na mnie złe alb o tw órcy, że w łaśnie, dlaczego o tym filmie pa n mówi właśnie n ie w iem a, ale wrócimy do nasze j rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 państwa moim gościem jes t pan i Magda Makaruk dyrekto r fest iwalu film ów o tematyc e żydowskiej s iedemnasty warszawski festiwal film ów o tematyc e żydowskiej trw a i potrw a do 5 do n iedzieli 6 dwudziestym 4 listopad a informacje o dziesi ątej 20 lat taka jes t patronem med ialnym teg o wydarzenia, a po informacjach wracam y do nasze j rozmow y, bo wczora j państwo i mo im gościem jest pan i Magda Makarczyk dyrekto r fest iwalu, a s iedemnasty warszawsk i festiwal film ów o tematyc e żydowskiej trw a do 24 listopad a nazwę w warszawsk im festiwalem f ilmowym, al e mo żemy te ż g o nazwać kamera Dawida tak kamer a Dawida, dlateg o że odbywa si ę także pan i wspomnia ła w Łodzi i w Krakowie wybran e f ilmy s ą pokazywan e w 2 miastach, a kamera Dawida t o także nagrod a w skardz e, kt órą walcz ą f irmy m. in. wspomniany przez e mn ie Skin do FR skoro zapraszamy w piątek do kina Helios, al e to nie wszystko, bo mam jeszcze dl a pa ństwa 5 podwójnych zaprosze ń na ceremoni ę zamkni ęcia o tym, co ś za chwileczk ę powiemy porozmaw iajmy mo że o produkcjac h n ie konkursowych czym, dlaczego czy czym r óżnią si ę konkursowe dn i konkursowyc h n ie konkursow e produkcje możemy nazwa ć pokazam i specjalnym i i w ty m rok u bardz o ważnym elemente m fest iwalu jak zreszt ą c o rok u jes t osob a twórca, kt óry dostaje o d na s honorow ą kamer ę Dawida w ty m rok u honorow ą kamer ę Dawida przyznali śmy Arturowi bra ł narodow i n iemieckiemu producentow i pochodzen ia polskiego, który urodzi ł si ę w Łodzi jeg o też f ilmy jes t jeg o produkcji jeg o poezj i w jeg o w jeg o reżyserii pokazali śmy i pokazujemy w ty m rok u podcza s festiwalu, więc to s ą f ilmy pozakonkursowe poza konkursowym i f ilmami s ą także f ilmy z tak iej ser ii izraelskiego tw órcy producenta jak Irak Dara hybr is c o s ą 3 filmy z ca łej ser ii, którą stworzy ł i która obejmuj e bodaj że 14 filmów jak dobrz e pami ętam dokumentów o izraelskich p isarzach i poeta jes t te ż specjalna sekcj a tu te ż jes t po święcona sekcja j ęzykowi jidisz, którą zapraszam y do centrum kultury i ta m r ównież poka żemy f ilm we wsp ółpracy z firm ą f ilm o taką narodow ą z Instytutem f irm ze 30 te jak o proszen i 19001936 roku w re żyserii Aleksandra forda f ilm w j ęzyku j idisz n iedawno odrestaurowane te ż w centrum kultury i dzi ś zapraszamy serdecznie t o są t e pokaz y specjaln e, kt óre czymś, gdyby powiedzie ć 1 słowem czym się maj ą r óżnić od konkurs u t o po pierwsze n ie s ą najnowsze, bo w konkurs ie mamy filmy, kt óre s ą produkcjam i o tematyc e żydowskiej najnowszym i pokazywanym i nagrodzonym i na prze z ostatnie 2 lata na najwi ększych festiwalach światowych cz y żydowskich pokazy specjaln e są pokaz y film ów starszyc h, al e interesujący, kt óre mają przybli żyć na m kulturę żydowską cz y izraelsk ą w pojawia si ę więcej os ób mniej os ób jes t wi ększe za interesowanie zauwa żamy większe za interesowanie co na s cieszy cieszy na s t o, że przychodzi cora z więcej m łodych ludz i student ów licealistów staram y się, aby pokaza ć, że t o jes t wa żne, żeby wspomnie ć by ły bezp łatne czy wst ęp jes t woln e i myślę, że t o te ż pomaga w dotarc iu do szersze j grup y odbiorc ów tak że wi ększa liczba lokal izacji w różnych częściach dn ia rano dopłacali do wojewod y zwi ększyła zainteresowanych zapewnia, że pomy ślmy o ty m w przysz łości, al e ta k tak zauważamy że, że publiczność na m rośnie publiczno ści podob a si ę program chc ą ogl ądać filmy pytają cz y mo żna zrobić pokaz y fest iwalowe, bo nie na wszystk o mo żna są w stan ie tak i planujem y robimy tak że w innych m iastach Polski nie tylk o w Łodzi Krakowie zgłosi si ę do na s wiele instytucji, które chc ą robić z nam i filmy, wi ęc namaw iamy twórców i Polski z zagranicy, żeby pomogli na m organizować i zainteresowa ń jes t spor a twórcy filmu o tematyc e żydowskiej s ą bardz o otwarci, żeby t e filmy pokazywać te ż prze z ca ły ro k i w innych m iejscach tak że poz a Warszawą tak że tak będziemy robi ć na torz e zapraszamy i po prostu trzeba śledzić nasz ą stron ę i nas z prof il facebookow y, gdzie og łaszamy wszystk ie wydarzen ia, które staramy si ę organizowa ć przez ca ły rok pani ogląda wszystk ie filmy n ie wszystk ie dlaczeg o, bo tak że mamy tuta j pomo c wsp ółpracowników selekcjonerów chyb a n ie by łaby w stan ie obejrze ć k ilkuset produkcj i sama dlatego ma m do tego pomocnik ów tuta j mog ę wyr óżnić Kamila Bućko, kt óry pomaga na m dzielnie o d k ilku miesięcy śledzi fest iwale filmy ogl ąda chcia łaby mieć cza s na obejrzen ie tyc h kilkuset film ów, al e n iestety poz a filmami fest iwal to du ża organizacja du ża praca i s ą te ż tak ie element y, które wymagaj ą pracy prz y biurku bardz o tak iej b iurowej adm inistracyjnej finansowej także zostaje si ę na f ilmach tylko n ie mógł zosta ć selekcjonerem, jakie to jest nasz e nowe inne cele obronn e taka fuch a taka fuch a, że jak je ździ ogl ąda m ówi spok o tak i sob ie tyle tak, że jest selekcjonere m z reguły s ą t o pasjonaci f ilmu ludzie, kt órzy interesuj ą się filmem sam i się do na s zg łaszają wys łać na festiwale staram y się to zależy, bo rywale, al e raze m z adwersarzami tak my ślę, że mo żemy porozmawia ć o ty m, inną wy śle pan u formularz y do wype łnienia znowu biurokracji tak t o jest b iurokracja, ale co pyta ć w formularzu, o c o pytam y formularz y generaln ie za interesowania do świadczenie zawodow e mobilno ść dost ępność wybranym czas ie dost ępny także zaprasza m do spo życia w czasie my ślę, że jes t t o przynajmniej 6 miesięcy w roku, k iedy t e festiwale cz ęściej ogl ądać bardz o intensywnie sierpie ń wrzesień, k iedy dokonujemy selekcji oraz sam i z zgłaszają f ilmowcy dostajem y pona d 200250 w ty m rok u zg łoszeń od tw órców z ca łego świata i to r ównież siedzimy ogl ądamy ocen iamy i wybieramy dobrze t o porozmaw iamy później cz y festiwal ma pa n jakiś tak i poziom ponadczasow y łuk jakiego ś sens u celu cz y te ż sposobu dotarcia czy to jes t także po prost u co roku przygl ądać się stara ć si ę wybrać co najlepsze cz y t o c o naj bardziej stresujące czy s ą też jaki ś tak i powiedziałbym nurt y gdzie ś, które trochę niezale żnie tego c o się pokazuje alb o się pojawiaj ą alb o pan i sama my ślę, że poz a tym, że oczywi ście jes t ta g łówna idea Krzewienia cz y te ż promowan ia kultur y żydowskiej polskiego dziedzictwa kulturoweg o żydowskiego to tak że śledzimy, jak ie trend y, które wyst ępują w k inie ta k jak wspomnieliśmy k ino izraelskie jest tera z bardz o prężne i modn e wr ęcz na ca łym świecie staramy si ę ich śledzić g łos filmowc ów znanyc h mniej znanyc h i trend y, kt óre panują te ż w kulturz e nawet ta k jak wspomniałam w tym rok u pokazujem y tę sekcj ę dech y Abris zauważyliśmy za interesowanie w poprzedn ich latac h pojedynczymi produkcjam i o pisarzach izraelskich poznali śmy to kontynuowa ć rozszerzy ć podobnie z j ęzykiem i dzi ś, kt o gdzieś w w ielu m iejscach w idzimy zainteresowanie j ęzykiem jidysz też stara m się rokroczn ie pokaza ć filmy, kt óre będą j ęzykom, iż s ą do Sejmu g łosy widz ów i od publiczno ści cz y mogliby ście pokazać tak i film lu b ptaki także staram si ę też, jakb y śledzić t o co publiczno ść chcia łaby, żebyśmy zawarl i w programie, że my ślę, że działamy staram y si ę dzia łać, śledząc też to co dz ieje si ę na rynku f ilmowym cz y w kulturz e żydowskiej tak się staram y układać program, żeby by ło na tyle interesujący, ab y mógł przyjąć także ludz i, kt órzy do te j por y nie myśleli o ty m, że mogl iby by ć w idzem festiwalu film ów o tematyc e żydowskiej, a jeżeli ktoś myśli, że mo że być widzem no t o tera z cza s na te 5 podwójnych wejściówek pierwsze 5 osób ka żda z n ich otrzyma wej ściówkę na ceremoni ę zamkni ęcia f irm mamy najmn iej Sara May innymi Sara skar ży si ę Fuck jes t t o produkcj a ameryka ńska, al e uwag a ameryka ńska z polską obsad ą polsk imi aktoram i i r ównież produkcj a, kt óra powsta ła w Polsce by ła chyba całkowicie przepraszam nie jeste m pewna pokr ęcona na naszy m Podlasiu i tuta j w rolac h g łównych mam y Michaliny olszty ńską Eryka lub pa s co nie wiem cz y tak może odmieni ć przepraszam panie Eryku je śli pope łniłam błąd i tak że zwi ązane surow e zapraszamy serdeczn ie aktorz y jak i re żyser Steven teor ii i producenci tak że Polska ekipa b ędą z nam i podcza s pokaz u po pokaz ie możemy spotka ć się z twórcami aktorami b ędzie sesja pyta ń odpow iedzi także zapow iada si ę interesuj ące wieczór te n wieczór 24 listopad a, czyli w niedziel ę o godzinie dziewiętnastej prosz ę wpisa ć adre s dl a was ma łpa to kropk ę FM dl a wa s tak dl a was małpa t o kropk ę FM 5 podwójnych zaprosze ń na ceremoni ę zamknięcia informacj ę już za k ilka m inut po godz inie dziesi ątej 40 po informacjach wracam y do programu Owczarek pa ństwa mają gościem jes t pan i Magda Makarczyk dyrekto r fest iwalu Warszawskiego fest iwalu filmów o tematyc e żydowskiej s iedemnasta edycj a teg o fest iwalu trw a, a w radiu TOK FM jest patrone m med ialnym teg o wydarzen ia wczora j pa ństwa moim gościem jest pan i Magda Makarczyk dyrekto r fest iwalu f ilmowego, który trw a w Warszawie s łodzi i w Krakowie siedemnasta edycja Warszawskiego fest iwalu film ów o tematyc e żydowskiej trw a do n iedzieli 24 listopad a wszystk ie wejściówki rozdane czym pan i jakoś n ie w zanadrz u mam y mam y nadal rozdajem y ta k tak jej generaln ie wysiłki s ą do odebran ia w dn iu pokaz ów także nada l t e wej ściówki s ą zapraszam y do do k ina Helios przez najbli ższe 3 dni, a sobot a n iedziela do muzeum Polin i centrum kultury i dzi ś wej ściówki można odbierać w kasac h k in i muzeu m muzeu m mam y pi ękną niemal 500 osobową sal e wejściówek n ie pow inno zabraknąć tak że zapraszamy serdecznie o d główny temat dotyczy to robią na mn ie dzia łają myślę, że rz ąd postar a si ę zmie ścić wszystk ich w k inie Helios jes t t o sala kinowa jest pięknym k inem naszy m nowym fest iwalowym zapraszam y serdeczn ie do przyjścia nie tylk o na nasz e pokaz y jest to, iż jes t t o może mniejsze sal e ni ż muzeu m Polin, ale przyznaję si ę podwa żyć, al e z bardz o kl imatyczne najbardz iej festiwalowe jak spędzić miesi ąc, ale alb o tak, al e generaln ie tak wej ściówki są zapraszam y do odbioru wiadomo, że decyduj e kolejno ść zg łoszeń, al e zapraszam y d o do pr ób i i przyj ścia na nasz e pokazy i pr ób odb ioru tyc h wej ściówek jak dalek o wprz ód pracujecie t o znacz y czy ju ż toczą się prac e na d przysz łorocznym festiwalem cz y będzie ta k w zasadzie ta by ć mo że 22025 nie racze j dzia łamy tak że podcza s ju ż trwającej edycj i czy przygotowa ń organizacji aktualnej edycj i ju ż my ślimy o przysz łej i tuta j g łównie o funduszac h zdobywaniu sponsor ów i p isaniu wniosków dotacyjnych, które dziej ą się ju ż tera z zara z po fest iwalu s ą term iny do ministerstwa kultur y, a tak że innych instytucji, kt óre na s dotuj ą wspieraj ą tak gestorzy ch ętnie chodz ą cz y można myślę że, że prywatn i sponsorz y w Polsce to jes t trudn y tema t, ale staram się udaje na m si ę dociera ć do prywatnyc h sponsorów trudn o odmówić tak, żeby by ć posądzonym o antysem ityzm wrażenie, że jeżeli chodzi n ie nie u żywać te j kart y nieu żywany lekarzu zresztą ale, ale n ie jes t łatwy temat my ślę, że po prost u Polsce przedsiębiorcy cz y cz y polskie firmy n ie s ą jeszcz e przyzwyczajone do sponsor ingu i wsp ierania kultur y, al e zauważam pozytywn y elemen t, że t o si ę zm ienia i my ślę, że b ędzie tylk o lepiej i będziemy mo że mogli fest iwal robi ć większy cóż t o za pozytywny element czy t o się zmienia się zmienia, że s ą bardziej otwarci na t o, żeby przekazać, jak ie środki na kulturę i to nie może się tylk o na pieni ądze tak, ale mniejsz ą niech ętnie trzeba mie ć jak działają, jak ie argument y działają t o zależy od tego c o chcem y sprzeda ć wypromować m y raczej staram y się dociera ć do firm kt óre, gdz ie s ą powi ązane z kultur ą żydowską czy Izraelem i zale ży na promowan iu czy tw órców izraelskich cz y kultur y żydowskiej krzyż t o s ą argumenty bardzo indywidualne t o często zależy o d właściciela, który by ć może nie jes t fane m filmów izraelskich mo że koch a Izrael mo że jest Izraelczyk jem trudn o tu powiedzie ć, że to jes t zawsze te n sa m argumen t nie ma pa ńskie podr ęcznika, że n ie albo n ie chc e zdradzi ć, a tyc h tak nie s ą to łatwe rozmow y jes t trudn a prac a w iadomo be z fundusz y wsparc ia wielu instytucji Festival, b y n ie istnia ł nie ma nie zarab iamy na festiwalu wst ęp jest bezpłatny n ie mam y przychodu z bilet ów także op ieramy si ę na dotacj e o dawcac h na darczy ńcach i i tak działamy i to jes t prac a, kt óra trw a ca ły rok staram y się i ść Lorenzo, dlaczeg o tak długo jes t d ługi proces t o s ą umow y są rozmowy t o jes t pisanie wniosków t o s ą konkursy, kt óre maj ą okre ślone terminy określoną konkurs y w sens ie wybierania film ów tylk o konkurs y dotacyjn e, a także jest t o proce s, kt óry trw a i w zasadzie odbyw a się t o cały ro k tak a organizacja festiwalu trwa my ślę, że na stoperze by łby dla pan i tak i idealny bud żet, w których kt óry pozwoli ł na zrob ienie fest iwalu na takim poziomie z taką selekcję, jak a si ę pan i wydawa ła odpowiednia myślę, że n ie n ie nie ma tuta j na t o odpowiedzi, jaki by łby idealny rok temu za n iego, gdyb y mia ła 50  000 000 to, gdyb y mia ła 10  000 000 to mogliby śmy zrobi ć festiwal my ślę, że przynajmniej 10 miastach Polski r ównocześnie, al e nie ma, a to jes t dobry pomys ł zrobienia kwestia 10 miastach Polski równocześnie my ślę, że tak, że nada łoby t o rangę fest iwalowi zbudowa łby może przeciwnie, bo zostal i Jerzy też wysiłek z e stron y widz ę tak że jedz iemy do, ale mo że miasto, kt óre tylk o tam s ą rzeczy, kt óre mo żna zobaczyć w ty m czasie też atrakcyjn e dla miast też atrakcyjn e dla miało, że mają mężczyźni mają inne miasta gaze m mają my ślę, że to co mo że by ć elemen t, kt óry jes t przeciwko tak iemu rozwi ązaniu, ale z drugiej stron y dostajem y tyle zapytań pr óśb z innych m iast pokazywan ie tyc h film ów, że taki jeste ś tak i przeciętny w idz może n ie zawsze może przyjecha ć na 7 dni fest iwalu do innego miasta, wi ęc rob ienie fest iwalu w innych miastach, gdz ie jes t du że zainteresowanie kulturą żydowską cz y takie pro śby o d widzów by łby takim dodatkowy m pluse m dl a innych miast i widz ów, którzy n ie mog ą przyjechać w ty m czas ie do Warszawy, k iedy organizujemy, chocia ż oczywiście dl a na s Warszawa i m iasto biuro kultur y miasta Warszawy jes t bardz o wa żne i wspiera nas o d w ielu la t chcem y robić w Warszawie wi ększy fest iwal mo że zwiększyć ilość dn i może zbudowa ć większy progra m program i tak pracuj e już na d tym mam nadzieję, że jes t zm ęczony po prost u bud żetem tak dok ładnie tak jes t ogran iczenie budżetowe mamy nadzieję, że t o si ę zmieni rozw inie pracujemy na d tym tak że strasznie du żo rzadziej pojawia ł się z analizy planowanych na ich znalaz ły mo że będzie z ły z łe słowo, że i tak pracujemy nad tym i wierzymy, że si ę wydarz y, a na czy m opiera pan i prem ier na naszej prac y na nasze j ci ężkiej pracy i pr óbie zdobyc ia dodatkowych sponsor ów i funduszy, a to tylko z prac y b ierze za wcześnie pracowali ście w zawsz e pracowali śmy mo że pow iem tak to jes t praca, kt óra jes t bardz o intensywna i fundusz e te ż warunkuj ą chocia żby liczba osób, kt óre mo żemy dodatkow o zatrudnić, kt óre mog łyby nam pom óc w poszerzeniu tyc h dzia łań lub dotarciu do do nowyc h os ób cz y instytucji strasznie to tak b iurokratycznie brzmi to tak rozumiałem a gdyb y to pan i powiedzie ć jak prostem u cz łowiekowi ja k j a tak, żeby zrozumia ł to c o właściwie robicie ca ły ro k co zechc e w łaściwie rob imy poz a wybieraniem ogl ądanie lokalu to jest to sami uczn iowie i rozmaw iamy z przysz łymi sponsorami dajc ie na m kasę dajcie na m kasę takiej rangi eleganckiej szczeg ólnie afgańskie oczywi ście budujem y ca łej oferty t o c o mo żemy zaoferowa ć, jak ie reklam y, jaki IAR pani promocji czy pani, że w z iemi tak zglobalizowanym świecie gdz ie, gdyby większość reklamy przenios ła si ę do internetu czy czuj e pan i rzeczkę w łaśnie, przedstawiaj ąc dzi ś program y projekt oferty, że są totaln ie atrakcyjn e, bo c o mo że zapewni ć pewn ie k ilkaset kilka tysięcy os ób, kt óre przyjd ą tak, ale pewnie coś co mo że za dz isiejszy u łamek tyc h koszt ów kupić n ie w iem w innych mediach, że to jest jes t tak i trochę udawan ie, że mamy coś co jest atrakcyjne n ie udają, że w t o wierzą, al e tak naprawdę myślę, że tak ą żonę śliwek ja myślę że, że liczba widz ów, którą mam y i os ób za interesowanych festiwalem pokazuj e nam że, że fest iwale nadal żyją ludzie chc ą chodzi ć na festiwale i że nie tylko chces z ogl ądać filmy obr óbce ogl ądać f ilmy wspólnie n ie wiem odczuwa ć czy spotyka ć z twórcami filmów zresztą te ż jest wa żny elemen t festiwalu, że jes t mo żliwość rozmowy z tw órcami aktorami bycia raze m jaki ś tak i społeczności, kt óra idzie na fest iwal i ogl ąda filmy n ie tylk o z domowy m zaciszu cz y na telefon ie czy komputerze my ślę, że t o jes t nada l elemen t, kt óry jes t wa żny i lub iany prze z fest iwalowego widza n ie tylk o w idza filmów o tematyc e żydowskiej, al e że potencjaln i sponsorz y mog ą do tych ludzi dotrze ć na różne sposob y może festiwal jest mo że to jaka ś dusz a f ilantropa w ka żdym tak im sponsorz e, kt óry chc e w jaki spos ób przyczyn i si ę do promowan ia kultur y f ilmowej tak że podz ielone ile w ie, że wieś, bo spotyka m takie g łosy tak tak te ż odsete k głosów będzie mia ła wyrównać to jest k ilka takich dobryc h głosów cz y naszych sponsor ów partner ów, którzy t o na pewno wierz ą, bo od lat s ą z nam i, a c o najtrudn iejsze prz y przygotowaniu takiego fest iwalu myślę, że trudn o jes t trudn y jes t proce s p isania tyc h wniosków, k iedy mus imy si ę zamienić troch ę w urz ędników i gdzieś od łożyć na bok naszą nie, m ówi że jeste śmy wted y kreatywni, al e s ą cz ęsto skompl ikowane proces y skompl ikowane formularze gdzie ś ta nasz a kreatywność wted y umiera, bo musimy się skupi ć na cyferk i ac h, n a na odpow iednim op isaniu projektu, żeby to zosta ło dobrz e ocen ione i chyba najtrudn iejsza prac a, kt óra wymag a tak iego odci ęcia się totalneg o o d widza i kreatywnego my ślenia o program ie tylk o skup ieniu si ę na p isaniu tyc h formularzy, czyli przej ście w tak i język urzędniczy żadni cz y wreszcie jest ważne tak to pow inno się odbywać po to, s ą t e konkursy, gdzie grono ekspert ów ocen ia te wnioski projekty na ile on e s ą ważne cz y potrzebn e al e gdyby mia ła to oceni ć z własnej perspektywy dl a m iejsca prac y najtrudn iejsza bardzo pan i dzi ękuję po programie skontaktujem y się z osobam i, kt óre alb o w pierwszej trójce pojawi ł si ę na f ilm z kim alb o w pierwszej piątce pojawił si ę na ceremoni ę zamknięcia bardzo pan i dzi ękuję pan i Magda Makarczyk dyrektor s iedemnastego Warszawskiego fest iwalu film ów o tematyce żydowskiej, bo pa ństwa moim go ściem dziękuję bardzo informację Radia TOK FM ju ż za kilka m inut po godzinie jedenaste j po informacjach wracamy przypomnę, że radzie taka jest patrone m med ialnym fest iwalu film ów o tematyc e żydowskiej informacje o jedenaste Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA