REKLAMA

Sprzedali się! O komercji w muzyce rockowej

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-20 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwo mo im go ściem jest dr Mirosław m iernik z wydziału z Instytutu angl istyki wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego dzie ń dobr y witam serdeczn ie i Amerykanom na pa ństwo, a nak ładem wydawn ictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukaza ła si ę bardz o interesuj ąca trylog ia zatytu łowana kultur a rocka pierwszy to m t o twórcy temat y motywy drug i słowo d źwięk performe r z, a trzeci to m t o tradycj e poszuk iwania kontynuację prac a zb iorowa Rozwiń » pe łna interesujących artykułów, je żeli kto ś się rok iem alb o przestrzeni ą dookoła rock a interesuje t o ta trylogia z pewno ścią spełni oczekiwania prac a ukazała si ę pod redakcj ą Jakuba Osińskiego Michała frank a i Pawła Tańskiego, a w ka żdym z tomów także artykuł ma m ój dz isiejszy go ść dr Mirosław miernik odsy łam do poprze z to 0102 . je żeli pa ństwo pozna ć, a w tomie trzecim pojaw ia si ę artyku ł zatytu łowany sprzedal i si ę na je j ten okrzy k znam y m ówią o fanac h dowolne j muzyk i szczeg ólnie rocka to jes t okrzy k cz y powiedzenie, które pojawia si ę w momenc ie, kiedy nasz idol nas i idole zrob ili coś co nam si ę n ie podoba zwykl e nie podob a na m si ę, kiedy twórczość, kt óra d a się z tw órczością pada naszym życiu naszyc h problemach tak a tw órczość artystyczn a nagle staj e si ę komercj ą Commerce WHO powiedzieli by śmy si ę powinniśmy, dlaczeg o cz y w ogóle t o jest sprzedan ie si ę, dlaczeg o sprzedan ie si ę wywo łuje oburzenie ta k jak pan powiedzia ł sprzedan ie jes t reakcj ą na to, że artyst a robi co ś coś nam n ie podoba jest t o dosy ć ciekawa sytuacja bardz o często n ie mam y pewności czy t e decyzje estetyczn e cz y muzyczn e czy całą zmian ę zespołu jes t tak naprawd ę podyktowane ch ęcią zysk u cz y n ie i jak się spojrz y na dynamik ę wewn ątrz kultury rockowe j b ądź jak ichkolwiek subkultur a zwi ązanych z muzyką, czyli ludz ie, kt órzy s ą bardzo inwestowanie w muzykę, dl a których ta k jak powiedział to wytycz a drog ę wp ływ na ich sposób rozum ienia świata i wraca t o tak naprawd ę do teg o stareg o dual izmu, gdz ie mamy dobra mater ialne i dobr a niematerialne coś co jes t bardz o star e w nasze j kulturze i jes t t o takie cały cza s wracają do teg o pow iedzenie, że je żeli się zarobkowe w idzenie tego jak o co ś podejrzanego, kiedy prawda jest taka, że c i wszyscy muzyce robi ą t o bardzo cz ęsto głównie zarobkową otrzymuj e z tego, że okres y prac y oczywiście wsparc ie bardz o ciekawe problem y dla artyst ów, kt órych rzadko, k iedy m ówi za łóżmy, że artysta, kt óry tworz y muzykę awangardow ą b ądź co ś co n ie jest mainstreamowe n ie jes t popow e s łyszy muzykę wykonawca po p, którego inspiruje chce ich w ty m k ierunku i m imo że mo że by ć z podaneg o ch ęcią eksperymentowan ia z tak im dźwiękiem, gdzie jak spojrzym y na po jakimś skompl ikowanym Mars popowyc h r óżnego rodzaju mam y Ariana Grande i mamy David Bowie eg o mam y artyst ów, którzy kreuj ą si ę na pewne, ale Gori wręcz tak ie plany dl a jako alegor ia Ameryki bardzo cz ęsto t o w idocznie w tw órczości i t d. ale od razu s ą w idziane jak o coś negatywneg o, bo poprzedn i kojarzy z listami hitu wydaje się, że jes t kult u zwi ązane z masowo ści jak my ślimy o tym c o jes t masowe to teraz zaczynamy my śleć że, a czy to nie jes t podejrzany to nie jes t tak, że to ma uderza ć znan i najni ższego możliwego m ianownika, je żeli chodzi o gust y muzyczne jest to krytyk a, która ju ż w latach trzydz iestych się pojaw ia Theodora Adorno, która moim zdan iem po 2 nie do ko ńca rozum ie jak skomplikowane potraf i by ć, a dobro materialne to, nawet je żeli stworzon y z ch ęcią zysk u wiele artyst ów tak tworzy ł Alfons Mucha chociażby, które robi ł reklamy bardz o często plakat y teatraln e f ilmowe dzisiaj uchodz i za wysok ą sztukę, więc wydaje się, że jest t o ekspresj a dok ładnie teg o tutaj problem u teg o zjaw iska kulturowego, al e mo żna zauważyć, że n ie wszysc y arty ści, kt órzy si ę sprzedaj ą są postrzegani jak o sprzedający si ę n ic w jaki sposób t o czuj e jak udaje si ę ty m, kt órzy otwarc ie n p . zezwalaj ą na wykorzystanie swo ich p iosenek w reklamac h du żych korporacj i alb o uczestniczą wreszcie, że w reklamac h, dlaczeg o niekt órym udaj e si ę przej ść bezkrytycznie be z krw i be z krytyk i to zarzut ca łego szereg u czynników zarządzeniem zawsze mus i być orzeczenie p iosenki dl a korporacji mo że by ć byc ie szefem korporacj i albo wysok o postaw ionym pracown ikiem te j korporacji Trent Reznor zespół naj ąć znaj ą zby ł 1 z szefów IT usług prze z bardzo okre s czasu dr dr e jest drug ą osob ą powodzi majow a nie w ęgierska prem ier z Jay - Z stworzy ł swój w izerunek w łaśnie jak o tak i ameryka ński zesp ół momen t samorealizacja ta, które zaczną o d getta czarnosk órego Nowym Jorku, a sko ńczył jak o osoba, która nie handluj e już narkotykami podwoił si ę do 1 z jeg o utworów, al e handluj e akcjam i, a jes t to właśnie wydają si ę te ż bardz o ameryka ński swoje j akcji sobą spędziły w getc ie, wi ęc tak ma tam lepiej schodził poprzednika, z kt órym wiązane są m ówi o krwi to, jak ą auto kreował t o jest bardz o kluczow e, bo on pokazał si ę jako osob a, kt óra m imo wszelk ich przeciwie ństw od ras izmu poprze z bar iery klasowe osiągnął sukce s, staj ąc si ę tak iemu tak ą manifestacj ą ameryka ńskiego sn u, a oczywi ście to du żo bardz o skompl ikowanym du żo artystów próbuje odnos i r óżne sukcesy mam y k łopot z sytuacją, gdz ie niekt órzy powodu podchodz ą pod jego Maniek mo żemy pomyśleć o bardz o ten pan arty ście, ale mającym bardzo dobrą opini ę o sob ie jak m ieszkanie jes t natom iast z drugiej strony mam y też artystów, kt órzy po prost u wpros t mówią sobie kaw ę na słabe tak muzyk a jest o tym, t o jes t o ty m, ale dlaczego nie mog ę tego żyć w reklam ie tutaj przeprasza m w swo im artykule sytuacj a Norwida, kt óry twierdził, że takie wpros t zagranie jest du żo lepsz e ja sytuacja ma reklamowa ć tak i produk t zostanie tyl e pieni ędzy za t ą piosenk ę napisaną piosenk ę czemuż, b y n ie tutaj te ż idea, że o n podejmie decyzję niekt órzy za n iego podejm ie decyzję, bo musi te ż pamiętać, że muzyc y bardz o cz ęsto szczeg ólnie młodzi niedoświadczeni t o si ę kontrakty w wyniku strac ą prawa autorsk iego, który ze swo ich utwor ów niekt órzy później używają r óżnych instrumentów f inansowych, ab y odzyska ć t e prawa autorskiego i dba ł i zrobi ł przez obl igacje na rynek, kt óre miały da ć m u finanse odkupi ć do mamy te ż tak ie zespo ły Śląska drug im st ąd, którzy no wydaje si ę, że mogl iby zrobi ć dowoln ą rzecz i udz ieli na sucho jest w ty m oczywiście duża ilo ść ironii, bo stanie si ę bardzo często kierowali się na zesp ół, kt óry kontestuje kultur ę konsumpcj i masowe j a, ale z drugiej są te ż w tyc h zjawiskach jes t rozw ój rocka, które zaczn ą jako bun t, a teraz ca ły cza s element buntu tej n ie dajm y się zmienić, ale z drugiej strony sta ł si ę te ż instytucją, która ma swój j ą w łaz swój odpow iednik nawe t chodnika sławy chwali ł p t. muzeum rock an d rolla bra k ruchu Chorzów Sejm w Cleveland w stan ie kochają natomiast n o jak nikt żaden dostawa ł tytuł szlachecki t o niekt órzy muzycy opanowali bardzo si ę temu i t o napi ęcie mi ędzy zarab ianiem, a między autentycznością i wydaje się, że autentyczno ść powinny trafi ć w cudzys łów jest napi ęta i t o widać bardz o w muzyce rockowe j z 1 strony właśnie staramy si ę pokaza ć, że jesteśmy niezale żni nie obchodzą na s tak ie rzeczy jak kwestie f inansowe, al e z drugiej strony chcemy nakarmić swoje dz ieci wysok ich do szk ół dobrych, więc wydaj e mi się tuta j si ę tutaj cz y chcemy, żeby mieszka jeszcz e tą drogą c o m y również tą drogą c o tak chcem y widzie ć jako lepsze wersj e na s bardz o często wr ócimy do nasze j rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o 1120 dr Mirosław miernik z Instytutu angl istyki wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z pa ństwa i mo im go ściem m. in. artyku ły mojeg o go ścia znajd ą pa ństwo w ser ii kultur a rocka wydane j prze z wydawn ictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu informacja na s 20 po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j państwa go ściem jest dr Mirosław miernik z Instytutu anglistyki wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego żydowskiego dobrze powiedzia łem tak, al e rozmawiano serii wydanej prze z Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kultur a rocka 3 tomy prac a zb iorowa twórcy temat y motywy s łowo dźwięk reformę tradycj ę poszuk iwania kontynuację w ka żdym z dom ów ma pa n sw ój udzia ł w tomie trzec im artykuł zatytułowany sprzedal i się i te j sprzedaży c o mia łaby oznacza ć dzisiaj rozmaw iamy wspomnia ł pan Luli da, ale s ą w artykule wspomniał te ż pa n Toma Waitsa, który tak n ie chc ę si ę sprzedać tak z łej sztuc e jes t absolutnie trzym a si ę swojeg o s łowa pewne j sytuacj i f irma produkuj ąca ch ipsy wynajęła ławic chciał wynająć ojc a, aby 1 ze swoich piosenek w u życiu do te j reklam y UE się z kategor ii n ie zgodzi ł utwór wykonał z kim b ędzie ich ok ien, który g łos mia ł relatywn ie podobny UE nic pozwa ł firm ę do sądu spraw ę wygrał i za ka żdym raze m jak kto ś wykorzystuje utwór to ma łe AIDS b ądź też wykorzystuj e, a coś c o brzm i na tl e podobn ie do jeg o twórczości, że wzbudza te ż zastrze żenia pozywa ł o n firmę do s ądu i ja k na razie większość tyc h spraw, je żeli wszystk ie wygra ł z drugiej strony to n ie jest rząd nie trudn i si ę prac ą zarobkow ą, bo jes t zawsze uczestniczy ł w innych sprawach robił muzyk ę do film ów, by tam kopali i to mój jes t r ównież aktore m Drakula Coppoli zda ło LO za t ą Bello marzy ła si ę dok ładnie udar m ózgu w paru filmach kaw a papierosy, al e faktycznie jest to k ino bardz o często troch ę na skr óty możliwe n ie jes t pew ien przeżywałem z wyl iczonym i t o prezesem Szponar programować gra ł w środkach ta k tak gra też w par u innych ma łych produkcjach było Best MEN, b y nas z Benem z Lille Rémy czujem y miejskim było jest karą jes t, w kt órym również pojawia ł grał te ż Williama, ale tuta j powiedzia ł, że kapita ł kulturowy jes t produkcji, których si ę pojawia jes t bliższy tem u, ab y widzowie postrzegali to jak o filmy jedna k artystyczn e b ądź tak i spos ób amb itne bądź awangardow e jak każdy spos ób tego nie otrzymal i tuta j niższe u życzenie p iosenki do reklamy chips ów c o wzbudza zastrze żenia ojc a, czyl i mamy artyst ów, kt órzy m ówią o s ą pewne gran ice, ale r óżnie t o świat, w kt órym mam y tak ie powiedzia łbym negocjujące z e sobą granice z 1 strony gran ice, kt óre wyznacza artyst a arty ści sam i sob ie, którzy mogą powiedzie ć dobre jest w ty m dla pieni ędzy oczywi ście zaczyna łem mo że z innymi pomys łami na życie, al e skor o świeci s łońce t o będę zbiera ł s iano nowo t o jest to z czego żyje to jes t to czy m si ę zajmuj e i oceniaj ącym będą fan i tak jak fan i b ędą kupować no to tak długo b ędę mógł z teg o żyć, więc ka żdy dzień jes t cenn y z drugiej strony mam y fan ów, którzy tworz ą sobie pewn e wyobrażenie artyst y w relacj i do s iebie i wyznaczaj ą granice, że je żeli sprzedaj e koszulk i na koncertach t o jes t HOKEJ, je żeli sprzedaj e płyty to jes t OKS n o al e jeżeli pojawia si ę w reklamie to by ć mo że tylk o albo w ogóle alb o niekt órych produktów najr óżniejsze te gran ice jako ś pr óbują znale źć jak najwi ększą cz ęść wsp ólną tak no tak negocjacjac h wspom ina zawsz e by ł obecn y w kulturze kr ęgów jak i kręgu Zachodniego i że chodz i o muzyk ę rockow ą to tutaj jes t te ż w łaśnie kwest ia próby stworzen ia sweg o w izerunku, a tuta j w izerunek n iekoniecznie ugryzie musi być cyn iczny b ędzie prawdz iwy jak o artysty, kt óry n ie sprzed a swo ich warto ści dl a dóbr rynkowyc h bądź po prost u z przyczy n finansowych to jest wydaje mi się ta kwestia, kt órą si ę nas ili rozchodz i czy t o artyst a tworz y b ędzie niezależne o d teg o co zarobi gdzieś t e utwor y pojawią cz y jedna k jaki ś spos ób wpłynie jest t o szalenie problematyczne, bo tak naprawdę wszysc y artyści t o robią nawe t ci bardz o znan i mo żemy pomy śleć n p . oni UK w ie, którego utw ór legła ch ęć z płyty LED lawin jedna k bardzo znanyc h jeg o utworów pojawi ł się n p . w f ilmie krzyk 3, gdzie rząd nowa nagran y zm ienionym tekste m m ówiąc wprost procent klub ów spytali si ę, żeby do takiej zm iany Lipskiej j ą zaaprobowa ł teraz oczywiście nie oznacza, że ten utw ór ma mieć wartość to oryginał cz y nawe t zm ieniona wersj a może faktycznie chc ieli, ab y uzupe łniał ich własne w łasne dzie ło f ilm między niekoniecznie musi być w idziany tak a klasyczna chałtura, al e nawet ta chałtura z drugiej jedna k o ty m, pomy śli bardz o często jes t r ównież mocowana ty m, że może moi fan i teg o b ędą chcieli mo że b ędą teg o pragn ęli c iekawi mn ie ile artystów, którzy sprzedaj ą koszulki na koncertach tak naprawd ę n ie do końca swobodn ie czuj e, ale rob i to wyssa ć z oczekiwanie fanów i te stosują si ę bardz o cz ęsto zapom ina, że mam y jeszcz e ca łą rzesz ę ludzi, kt órzy mają bardzo du żo do powiedzenia, je żeli chodz i o t o jak zesp ół zachow a i prawie taka autentyczny jest wa żniejsza to c o pani postrzeg a ich autentyczność t o jak artysta złamie złamie t o co on i dzia łek dotyczy mo że być postrzegane jako sprzedan ie się nawe t je śli artyst a chce t o zrobić z w łasnej wal i si ę te ż kwest ia same j materii zarobk u, czyli utwor ów p łyt praw autorskich cz y też tant iem mów n o i cz ęsto dochodz i do interesujących sytuacj i, k iedy zderzaj ą si ę oczekiwania lu b prawa artystów z oczekiwaniami i prawam i konsument ów mówię tutaj o różnym podej ściu n p . do udost ępniania swojej muzyk i alb o takiej maksymalne j monetyzacj i czasam i ta t o zderzenie przybiera tak ie formy drastyczne ja k n p . w komentarz e Kazika Staszewskiego dotyczące w łaśnie os ób, kt óre pozyskuj ą jeg o tw órczość tzw . n ielegalnych źródeł tak t o ujmowa ł Kazik Staszewski również mamy te j krytykowan ie innych muzyk ów za wyst ępowanie w reklamach jes t t o znow u coś c o tak naprawd ę różniło artysty artysty, al e r ównież od schedy teg o artyst y, jak i gatunek si ę wpisuje niekt óre gatunk i będą bardz iej skor y do wsp ółpracy z du żymi firmami pomyślmy o hip-hopie, kt óry w łaśnie bardzo cz ęsto opiera si ę na tworzen ie wizerunku od zer a do m ilionera zaczynam y z getta ko ńczymy jak o bogac i uznani muzycy, kt órzy bawili si ę na salonac h z zag ładą zbierają sztuk ę mieszkaj ą w domach, które s ą bardz o ładnie zaprojektowan e tak dale j n im nie m ówimy tej opcji cz y mo żemy wiązać z nową rys ę n ie mówimy o pe łnej wysmakowany m tak im tak, zachowuj ąc jednocze śnie pewn e elementy, aby to mia ło t o wra żenie autentyczno ści z drugiej strony jeszcze wracaj ąc do kwestii w łaśnie nie tyc h n ielegalnych rodz ącej si ę przypomina spraw a na d stere m w stanac h sprzed paru nast u la t ju ż, gdz ie na stron ę, gdz ie może posiedzieć pl ikami MP 3 głównie muzyk a g łównie muzyk a, którą n ie powinno si ę podz ieli tam spowodowa ła bardz o silną reakcję tak artyst ów jak metal i KO t u, kt órzy bardz o silnie postaw ili, a na swoim mówią, że nie n ie mo żna tak robić t o jes t okradanie zn a na s bardz o szybko pojawia si ę reakcj a fan ów, kt órzy powiedzieli zak ątka zak ątka zakątka jesteście bardz o bogatym i muzykami jesteście z gang u tyc h zespołów, gdzie ka żdy członek potraf i mie ć w łasny prywatn y samolot indeks metali wydaj ą si ę tak pewne j chwili by ło, a w U2 pamiętam, że liścia artykuł o ty m, że badanie do ko ńca życia pod podr óżować z resztą zespo łu, więc zespół si ę prome m z sobotam i porusza ł natom iast i wymog ła zmianę podej ścia na muzykac h zaczęli na początku chc ieli wprowadzi ć popierają regulacj i mia ły og ólnie zablokowa ć n p . d igitalizacja muzyki n o parę la t tem u U 2 przegrało tak kolokw ialnie pow iem drug ą stron ę wrzuciła wszystk im użytkownikom, a c i za swój utwór be z ich zgod y wiedzy wol i tak i t o nawet nie był te ż opanowan a ca ła p łyta i a to, czego on i n ie docenili t o jes t problem zwi ązany z tak imi podarunkam i, jakby t o by ło form ie we ź dostać nowy albu m t u za darm o, klikaj ąc tutaj n ikt by n ic n ie powiedzia ł tutaj było to w idziane prze z klient ów konsumentów n o bo nie oszukujmy si ę fan i s ą klientami tan ie s ą konsumentam i n ie wzięcie ich perspektyw y pod uwag ę i wcześniej im teg o na si łę co ś c o, a z przyczy n zrozumia łych wzbudzi ło wątpliwości szczeg ólnie, że to te ż niektórzy pos iadali taka pr óba wej ścia na wy żyny list przeboj ów tak to jes t c iekawe, bo kości mo że powiedzieć, bo kt óryż fan n ie uc ieszy si ę, jeżeli w sytuacj i, gdy jakieś tak ie właśnie prezent u t o nowy albu m zespo łu, kt óry uwielbia znajdz ie si ę w jego kolekcj i muzyczne j o d tak nagle okaza ło się, że zaraz zaraz n o dobrze te ż mieć wp ływ pomoże uwielbiam was, że jestem za interesowany ty m albumem z jako ścią mieć wp ływ czy kiedy i jakich okoliczno ściach w jaki spos ób się znajdzie w mo im zbiorze dok ładnie na ponad 1 rzecz jak fan zespołu kupuj e płytę t o jeszcze jes t te n elemen t, że ja przeznacz a moje pieni ądze, z których jaki ś ta m procent traf i do artyst y, więc jes t t o wpros t brani pod uwag ę teg o, że przyczyn iamy si ę do dobrobytu artyst y bądź tam nie dajm y mu f igla finansowym nast ępną p łytę i t d . tuta j to przeskoczen ie te j dynamiki i wydaje mi się, że mimo, że pani rok o ty m, dosyć rzadko rozmawiają t o s ą teg o świadomi, a czasam i si ę słyszy nawe t na koncertach koszulkami si ę nie podoba, al e jestem t u chcę pokazać, że wsp ieram zespół może też pomys ł rz ądu rozma itych rzeczac h sprzedawanych szczeg ólnie dl a fanów Box se t to pewn ą szalen ie drogie, a sprzedaj ą się bardz o dobrze taki boks 2 za 500 z ł załóżmy pół rok u czasam i czuć duże samiczka Kruczej nie ma g o na rynku i fan i s ą zadowoleni, więc jes t pewn e taka przewrotno ść, że ta m gorze j będzie postrzegał co ś c o dostan ie za darmo będzie t o wciśnięte tak to wydaje się postulat bardzo, al e t o zam iast, a o n sam podejmuj e się do decyzj i, gdzie mo że sob ie przes łać wcze śniej czy w sklepie 1 to w ieczne spoczywaj ą i zap łacić ow ą sumę w dany m arty ście, jak ą uznaj e za słuszną bądź p łacić mu to c o os łabi znow u przes łuchania na serw isach streamingowych jest t o te ż na okrycia pami ętać w ostatn ich czasach tak i mo że od te j zmianie rozmaw iamy po informacjach Radia tak sami te ż zostali mi si ę cz y, nawet je żeli artyst a pozostaj e w ierny swoje j działalności t o cz y może być postrzegan y przez artystów przez fan ów jako ten, kto się sprzed a, b o np. przegina w łaśnie z liczb ą wydawanyc h płyt, a może n ie liczba tylk o ich rodzaje m, czyl i kolejn a sk ładanka kolejn a składanka jes t kolejn a sk ładanka, a dodatkow o kolejn e gad żety cz y można to właśnie tuta j przegra ć być oskar żonym o sprzedan ie się pa ństwa mają właśnie jest dr Mirosław m iernik z wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego informacji ju ż za kilka m inut o godz inie 1140 po informacjach wracam y do program u of f czare k czare k państwa moim go ściem jest dr Mirosław m iernik z wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o prac y zb iorowej zatytułowanej kultur a rock a wydane j przez wydawn ictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w ka żdym Stanów znajdą pa ństwo artyku ł m. in . dr Mirosława miernika, a w tomie trzec im sprzedal i si ę taki artyku ł o tym dlaczeg o tak uwa żamy czase m o tak my śli naszyc h rolac h przed informacjami pyta łem czy jes t taka sytuacja n o wiemy, że jes t taka sytuacja, byw a że artysta mówi, ale ja tylk o robię co należy j e sprzeda ć żadnej korporacji nie wyst ępuje żadnych innych reklamach pozostaj e w nurcie muzycznym prosz ę bardzo lub icie moj e płyty no to w zeszłym rok u by ło 5 składanek z między n imi składanka świąteczna między n imi sk ładanka wakacyjn a m. in . p ierwsza p łyta, al e z odwr óconą kolejno ścią i t d . tak dalej, a wi ęc, że kochać koszulki skor o kochacie koszulk i to z pewno ścią pochodz ie lalk i trumn y samochod y g itary wzmacn iacze firmowane wszystko jest muzyczne n o mo że opr ócz trum ien Lalek taką takie sytuacj e najbardz iej maj ą m iejsce tuta j ta trudn a jest przykład zespo łu Kiss, kt óry faktyczn ie wyda ł l icencjonowane trumny z log iem zespołu z w izerunkiem swo ich cz łonków i t o w łaśnie podkre śla skompl ikowanie teg o zjawiska, bo z 1 strony bardzo łatwo jes t stwierdzić, że jest to p ójście za dalek o złamanie tab u, szczeg ólnie że na śmieci 1 z tych rzeczy w nasze j kulturz e, którą ca ły czas mamy popraw i si ę z ni ą skonfrontowa ć z a, al e z drugiej strony czy ktoś my ślał czymś tak im pochować n o zosta ły przypadki by ły przypadki i tutaj najbardz iej znany chyb a przyk łady dań gada relak s zespo łu Pantera, który zgin ął zastrzelon y na scen ie i z racj i by ł fane m stwierdzono zreszt ą i są ważne przes łanki, że wraz z życia tak ą wolę w łaśnie w tak iej trumnie i że chodz i o t o sk ładanki natom iast dużo c iekawsza sytuacj a, bo trudn o b ędzie, pokazuj ąc oczywiście jedn i twierdzą, że ja k tak można drudzy twierdz ą że, a dlaczego, żeby nie n o z racji koszt tej trudne no mo że c o jeszcze pojawić op inie p t . kt o bogatemu zabron i, al e zupe łnie inna kwest ia ale, cho ć sk ładanki, które notoryczn ie potrafi ą by ć wydawane parady pod rz ąd be z nowego materiału z jedn o nowy m utwore m, a które jest nam się tylko one, że tylk o na tej sk ładance potem ze sk ładu si ę rozchodzi ludz ie kręcą nosem po prawie si ę na s inglu te ż składanki bardz o często s ą widziane w łaśnie jak o tak ie dojenie krow y do sucha szczeg ólnie, że jeżeli m ówimy Warty, którzy od dawna n ic n ie wydali i wtedy jes t coraz silniej postrzegan y jak o w łaśnie takie auto żenię, że n ie chodz i o kwest ie artystyczn e tylk o kolejn y zarobe k z drugiej stron y te ż wida ć, że je żeli si ę bardzo wysuwan e artyst ę to tego n ie b ędzie tak postrzega ł mamy ludz i panów kolekcjonerów, że prawo brać ka żde nowe wydanie istniej ące ju ż płyty, tote ż może wiązać da łyśmy z oskarżeniem, że o t ą p łytą si ę sprzedali je znan i potrzebn a jest ona po prost u chciałem kupon ów po c o wydawać drugi raz w ty m samym rok u potem dok ładnie tym i samymi utworam i z granymi na żywo, a po w ielu w ielu latach nagle ta płyta okazuj e si ę by ć bardz o lubiana prze z Stanów, kt órzy dokonali rewaluacj i swoj e ocen y tutaj konkrety przy kt órymś ta m było są zafascynował si ę te ż ma au t, która n ie wysz ła wersj i normalnej przydałyby si ę w wersj i na żywo oko ło 1 roku, k iedy do oryginał wyszed ł wersj a studyjn a i tak ie by ły reakcj e zawsze zaskakiwała si ę patrzy ło na dynamik ę fan ów Edi by ł jak że bardz o rzadk o negatywn ie by ło postrzegane składanki, kt óre o n wydawał j e składanek było dosyć du żo i m y wyda ło Night zest aw s ingli później mieliśmy gra ć też chyb a p óźniej mieli śmy sk ładankę, która wysz ła w 3 wersjach jedn o potowy 2 to 3 płytowe i gdzie by ło parę rzeczy też nie by ły wydan e, al e an i to zaakceptowal i bardz o cz ęsto i tak jak si ę nie podoba ło, bo są panem, bo jeg o jes t pan taki ośrodek dla ówczesnego średniego cz y p óźnego każdego posiedzenia, bo stał się bow iem t o wydawało, i ż tak ie straszn e, ale islandzkich Katarzyną tak t o były t e eksperyment y młodzieńcze, kt óry by ł bardz o zainspirowane teren i reszt ą twórczość zresztą w tomie jest bardz o c iekawa ser ia artyku łów kole żanki moje j, która zajmuje si ę np. akcentem zauwa ża jak boi, jeżeli by ł za inspirowany Elvisem automatyczn ie zaczną aż trudno si ę do ameryka ński Południowa akcen t jak nagrywa ł piosenkę zainspirowan ą Bobem Dylanem to nasza dawn a, że be łkotać jak dl a, a ja k, a później bardziej i tak stan ął na swoim jedna k w wieku ta k na pocz ątku te przez 6 lat si ęgnę by ły bardzo nam o d la t sześćdziesiątych, al e tak tak, że tak powiem o d czasu u Zamenhofa od UE właśnie was z Space o d do blach stała tak, b y ta m bezkrytyczn ie i właśnie tak im si ę sobie nos jak ta ostatnia sk ładanka wyszłoby jedn o utw ór alej ą kupi łem i na media spo łecznościowe bardzo ma ło os ób to krytykowało i wydawało si ę to w łaśnie by łoby bardzo podatn y na to, ale okaza ło si ę, że nie, że ilo ść noweg o materia łu i fakt, że by ły 3 opcje fan i lubią wyb ór pani lubią mie ć wyb ór mo że poz a tymi kolekcjoneram i muszą mieć wszystk o, ale n ie s ą w stan ie bądź ch ętni przeznaczyć środków to jes t zawsze troch ę inna kwestia, ale t o się ju ż rządzi z wadam i rynku konse rw jego bardz iej ni ż muzyczneg o powiedzia ł, a cz y dostrzeg a pa n jakie ś r óżnice między Leszka polską scen ą muzyczną rockow ą, a nie Polska w te j kwest ii w łaśnie sprzedan ia się cz y nie sprzedawan ia się czy to znacz y cz y polsc y fan i s ą bardziej wyrozum iali bardz iej nie ostrz y bardziej rośnie, gd y ich wi ęcej odc ieni szarości zale ży o d fan a Stani za łóż tak iego jak bank będą zdecydowan ie bardz iej na to kr ęciło tego zjaw iska ni ż pan i popu b ądź rock a chociażby, dlateg o że dorastaj ą zaś z Mickiem Jaggerem w latac h pi ęćdziesiątych czy sze śćdziesiątych on mówi c órka innego ni ż teraz jeg o sytuacj a się zmienia ła i r ównież sytuacj e fanów wi ęc, kt órzy też bardz iej będą wyrozum iali, choć praktyczn e aspekt y życia, żeby teraz jest pewn a ironia rozmaw ianie załóżmy ze osob ą, która jes t fanem muzyk i bankowej, kt óra za łóż mi jes t wysoko postaw iona w agencji reklamowej, kt óra krytykuje muzyk ów, których muzyka sama wykryte j w reklamac h za sprzedanie się, al e jest t o jak najbardz iej związane z ty m c o ta osoba oczekuje o d tej muzyk i tak rozum ie potencja łu rynkow y tego, al e r ównież jes t napięcie z kwest iami artystycznymi cz y te ż autentyczn e cokolw iek autentyczność mia łaby znaczyć nawet spojrze ć na sex Pistol ps ów zaczynamy widzie ć du ży problem mam y zespół, kt óry m a w nazw ie s łowo sek s Super prowokacj a bankow e, ale seks by ł również sklepy z ubraniami, które właśnie by ł marką klarne t Vivien Westwood menadżer seks pisarz, kt óry za łożył sobie zespół n ie kryją się z ty m za bardzo, który nas nie mia ł nazw y sklep u mia ł reklamować John roc k by ł tym jes t woln y z teg o fakt u i odszed ł zespo łu, al e na scenie m ówiąc do publiczno ści podcza s koncertu d iet Hart chwil ę objęci ryt czujec ie się, że ra z oszukan o, nazywaj ąc sw ój w łasny zesp ół w ielkim rockandrollowy świń dla c o Klarę bardz o dobrze sprzedał jak o tytu ł płyty dokładnie i gro źba prezydenta i dokumentu par a dokument u o p istoletach, a z drugiej stron y do n ich o t o, który coś ładnego to n t o c o robi z e spisami ca ły czas graj ą jak zeszl i odnow a tory palnikiem cz y Limited dok ładnie, gdzie ci c o zraz u nawet nazwal i płytę trasy p o drugiej tury, czyli t e brudn e pieniądze nikt nie kryj ą si ę z ty m, dlaczego niekt órzy zauważają, że jest w łaśnie Pawlikiem k m, gdz ie gra z muzykami, którzy mając za ś raze m jak b ila złe jes t t o dużo jest bardzo jes t inna kapel a po podaniu ze Sex p istols sam i i niekt órzy spekulują, że do nich ratusz ma tu swoj ą kapel ę progresywn ą jazzow ą rockową i to jes t jego serca sek s seks pisowc ów tylk o wrac a jak były r ównież na to cz y to jest prawn ą tego n ie wiemy, al e z drugiej strony odnosi n ie wstydzi wystąpić w reklam ie rob i t o bardz o cz ęsto, a jest tym by m powiedział cały cza s te n duch bankowo ści rodzona, dlaczego ten Rotten ta k ta k ta k dlaczego n o bo ca ły czas rob i co ś na przekór swo im fano m na przek ór oczek iwaniom tak jestem muzyk iem, kt óry związany z druham i dn i komercyjnym i jak o krytyk tak iej kultur y to wyst ąpię w reklam ie mas ła zreszt ą bardzo polecam reklam y mas ła, bo jes t absolutn ie bardz o silnie kapitalizm ju ż tak pow iem na wizerunku do n iego ocena wspominaj ąc 6 Kolnie nagle Enion on sam te ż wyda ł k ilka album ów tak tak, które te ż były bardz o r óżne jak elektryczn e, a mieli śmy jeg o Parys, który by ł Smudy jazzowy by m powiedział, al e mieli śmy du żo wcze śniejsze pr óby jak jeszcze lat a na poz iomie 70 i osiemdziesi ątych McLaren często kolejny go ść Nowym Jorku, staraj ąc si ę znale źć zespół hiphopowy, który by łby sk łonny z n im wsp ółpracować, a n o troch ę inne sytuacje kulturow a i troch ę bardz iej krytyczn e podej ście do kwest ii finansowych szczeg ólnie z perspektywy czarnosk órych hiphopowc ów tryb y świadomi tak ich jak potencjalny korzyst a z n ich kapitału kulturoweg o prze z kapita ł f inansowy bardz o niechętnie rozmawiali z McLarenem McLaren zosta ł w łaściwie przedawniony z teg o nowego Jorku te n eksperymen t m u n ie wy ższe muszą pr óbować w innych m iejscach je śli państwu ro k le ży na serc u ewentualn ie sprzeda ż nie sprzeda ż to znajd ą pa ństwo całą mas ę interesuj ących artyku łów w trylog ii ser ii kultur a rock a wydane j prze z wydawn ictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 3 tomy tw órcy tematy motyw y w tomie p ierwszym s łowo dźwięk performe r w tomie drug im i tradycję poszuk iwania i kontynuacj ę t o tom trzeci w ka żdym z n ich m. in. artyku ły dr Mirosława m iernika z wydzia łu Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego mojego dzisiejszego go ścia bardzo pan u dziękuję za wizyt ę dzi ękuję bardz o informacj ę Radia TOK FM ju ż za kilka m inut o godz inie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut jeg o progra m dzisiejszy program przygotowa ł Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA