REKLAMA

Myślę po polsku, jestem Polakiem. Odróżnia mnie tylko kolor skóry

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-20 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
32:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analiza sk łania się państwu 6 minut tem u minęło po łudnie, a w stud iu go ście zaleg ła dzie ń dobre kino r e Oskar kapel w itam serdecznie widok serwery firmy Philips cz y dobre dla działaczy w itam wa s bardz o serdeczn ie cz łonkowie stowarzyszen ia Polaków pochodzen ia afrykańskiego najdroższe za ś w zada ć trudn e pytanie ilu wa s jest Polaków afryka ńskiego pochodzenia no t o jes t pytanie, kt óre pr óbowały odpowiedzieć 1 bada czy Wielkiej Brytanii podj ął Rozwiń » próby policzenia os ób pochodzen ia afryka ńskiego mieszkaj ących w Polsce minister napotkał problemy jak si ę okazało n ie do przebrnięcia jest to racze j kwot a niepoliczalne mo żemy problem y def inicyjne prawda projekt definicję osoby te n ie s ą żaden spos ób rejestrowan e jak o Polacy pochodzen ia afrykańskiego także trudn o poda ć jak ąś konkretn ą konkretn ą liczbę os ób, z którymi my stykam y si ę na Facebooku t o w iadomo jes t jakiś procen t niewielka cz ęść tyc h osób jes t tu oko ło oko ło 800 osób s ą osoby pe łnoletnie, a jeszcz e m ówimy o dzieciach, które chociażby w idzimy na ulicy codziennie jes t cora z wi ęcej społeczność ws i coraz cały cza s powiększa chcia łem zada ć te ż dramatyczne pytanie cz y w Polsce ras izm, w którym tak ie pytan ie, na kt óre można odpowiedzie ć tak nie t o znacz y na co dzie ń w zazwyczaj spotykam y si ę wspieramy życzliwość po prostu ludz ie musz ą normaln ie jest jaki ś jaki ś procent spo łeczeństwa n ie do ko ńca i i w zwi ązku z tym t e nasz e dzia łania, czyli cz y ch ęć za łożenia integrowania si ę środowiskowo założenia takiej pewneg o rodzaju grup y wsparc ia tak t o możemy nazwać te ż chyba wa żne jest, żeby powiedzie ć, że co n ie jes t tak że w Polsce np. jest rasizmem zdarzaj ą się zachowan ia ras istowskie w innych krajac h teg o nie ma to c o się zdarza, że ktoś z a tak naprawd ę wsz ędzie na świecie, a nawe t w Afryce, gdzie teoretycznie n ie pow inno si ę zdarza ć, więc to nie jes t odosobn iony proble m Polski, ale jednak zawsz e trzeba sob ie z n im jakoś radzić stawa ć musiała, wi ęc chyb a to w łaśnie docenta tuta j urodzili się tutaj dużo wa żnych zostali śmy i jakby no bezpo średnio TP ta problematyka nas, gdz ie do tej nowa si ę bo i, bo swyc h znam y się od la t nie ma innej to żsamości po poza polską urodzi ł si ę we Wrocławiu te ż tutaj wychowane t o jest p ierwszy j ęzyk, którym si ę posługuje wmy śl polskiej myśli o polską prawd a jeste m Polakiem no i odr óżnić kolo r sk óry, kt órego tak naprawdę codzienne n ie uwa żam przecież, dop óki nie zwrócił si ę na jeg o uwag i zwyczaj m y wi ęc, wi ęc jak najbardziej no jestem Polakiem czuj ę si ę Polakiem i i tyl e i wszelk ie jakie ś próby rob ienia wycieczek czase m prze z kogoś cz y te ż wzgl ędem ciekawo ści czy czy by t pr óby wytkni ęcia są n ieporozumienia, ale rozumiem, że zdarzają si ę też zabawn e sytuacje t o znacz y po prostu w Polsce w swo im kraj u bior ąc za obcokrajowca ta pierwsza jes t bezradn a sytuacja tyc h bardz o często zdarz a si ę tak a miła tak miły ges t, k iedy kto ś po, al e świetnie wyszkolonyc h rywali jak trafi ł projek t i pocz ątkowo odpowiadają zaś już tak oczywi ście urodziłem si ę we Wrocławiu, ale wiem, że odb iorca n ie do ko ńca ten obraz z d źwiękiem wzgl ędnie i usłyszałem parokrotn ie wielokrotnie ustawiono, al e m imo wszystk o wi ęc, że w momencie te ż szansę, że alb o, że nawe t be z akcentu, ale SA wysubl imowana form a regulowania i trochę na skróty jak kto ś tak komplementuje władny Powązki bardz o dobrz e wpłynie t o odpow iadam, że również wted y uśmiechamy si ę w zachwytach nad jest za brak odpow iedzi wraz ze swych pytać poseł RAŚ musia ł p ójść tak w Polsce jest ras izm, ale ja się pytanie panu budowan e w inny pozn a dz isiaj rasizm w Polsce t o jes t ideologa dominująca t o już s ą dużo, że opowiedzenie, że oczywiście zdarzaj ą si ę postawy rasistowskie zdarzaj ą się osob y, które dyskryminują innych z e względu na kolo r skóry oraz Aliną prze życie spotka ć wiele post aw w ielu przyja źni wiele sytuacj i, kt óre w, kt órych m ój kolor skóry mo im atutem i gdybym tera z powiedzieć, że Polska rasistowskim krajem co tak zrobi ł wielką krzywdę wszystk im osobo m, które spotka łem w swo im życiu także ras izm jest napad na pewno nie s ą dominujący, al e na pewn o te ż trzeb a zwalcza ć tak ie przejawy potu, żeby si ę nie zagnieździły sta ło si ę pewn ą norm ą s ą niestety no dz ieje si ę ostatn io w Eva czy te ż z zetknęła si ę z zachowan iami ras istowskimi na ul icy ta jeszcze wychowane w latac h dziewi ęćdziesiątych i te ż widzę zastanaw iam si ę zawsze na ty m czy t o, że do świadczam więcej tak ich rzeczy dorastaj ąc jak o dz iecko jes t związane z ty m, że jes t jakiś progre s czystym, że po prost u jako dziecko by łam bardziej bezbronn y lata dziewięćdziesiąte to już jest jaki ś progre s, b o na zwo łują się wychowali śmy w latach osiemdziesiątych bardz o, a wtedy d ługo jak ma m starszego brata, kt óry dziś zasady n ie starszy, wi ęc też gdzie ś tam ma m tak ie porównanie zdarzało si ę tak ie rzeczy byłam zaczep iana pokazywan a palce m wyśmiewana, ale te ż musz ę przyzna ć, że gdzieś ta m na pewn o by ły zm iany na przestrzen i la t do 2019 roku zdecydowanie niektóre już nie działa n ie jestem już wskazywano na ul icy tak tak często jak t o dzia ła jak w łamała wy śmiewano więc, chociaż walca to jes t jakaś zmiana t o prawd a, że faktycznie jeśli mog ę się do teg o odnieść w sposób tutaj perspektyw y czasu spowodowała to, że ono dziś ju ż tak bardzo obracaj ą za nam i na ulicy i przesta ć być zjaw iskiem pewneg o rodzaj u natomiast też pojawia się nowa przystań, która mo żna nazwa ć internet i tuta j dzieją się z kolei też bardz o pan i rzeczy, kt óre to przecie ż poz a kontrolą i w iem jak trochę w internecie ka żdy mo że gdzie ś ta m tak ładnie wydać się z ty m co ma gdzie ś tam na wtore k do kogokolw iek czy zasadnie lub te ż n ie ponosz ą za t o cz ęsto żadnych konsekwencji, więc jes t też nowa przestrze ń, kt órą w kt óre, która generuj e jakie ś problem y strat y trzeba w jak i spos ób radzić z wystaw chodzi o to, że m y jako dorośli umiemy sob ie radzi ć z w ieloma sytuacjam i chocia żby merytoryczn ie, a mówimy też dz ieciakach, kt óre jawnie n p . u życia by ła młodsza spotykało z e stron y doros łych pytania o t o cz y m ój ojciec jest, w kt órych emerytur y z ma łpą alb o naprawdę okropn e pytania co n ie by ła oczywiście codzienność te ż n ie dzia ło codziennie al e, al e lepiej łatwiej si ę przed tym bronić, kiedy jest ra z, kiedy jest się dzieckiem t o są w og óle wszystk ie jest jest si ę on e drog ą tak, że mógł s łużyły na tema t sytuacj i dzieci to ma z a z nami kontakt matk i dz ieci, kt óre w łaśnie pochodz ą z m ieszanych zwi ązków i ich relacji wynika ona spotykają się ich dzieci bardz o cz ęsto tak ą sytuacj ę n iestety najbardziej oburzaj ące cz ęsto w tak ich sytuacjac h reakcja nauczyc ieli czy opiekun ów w tyc h szkołach polega ona na ty m, że mówiono muszą si ę do teg o przyzwyczaić, al e tak to jest wynik adekwatną my uwa żamy, że t o tak nie jes t to trzeb a walczyć z tym i złymi przejawami ani n ie zgodzić dlatego Stowarzyszenie między i tak jak przez lat a zmieniło si ę ta k jak powiedzieli śmy chocia żby odbi ór os ób o innym wyglądzie przynajmniej Warszawy, bo t o mają do świadczenie tak samo wydaj ą si ę, że mo że zmienić podejście, b o ja k ja dorastałam faktycznie rad ą na to, że ktoś mn ie wyzywa było t o, że n ie przejmuj si ę o d nauczyc ieli najczęściej my ślę, że po tych 20 latach mo żemy wprowadzi ć mamy wi ększą wiedz ę możemy jako ś inaczej Sobiech jest te ż perspektyw a w ielkiego miasta prawd a, gdzie w sumie żyjemy tak im życiem dosy ć kosmopol itycznym jes t du żo turystów przyjezdnyc h tak że, więc n o cz łowiek, kt óry inaczej wygląda n ie budz i takiej sensacj i na ul ice jak na prow incji prawd a dokładnie, ale ile ma jak ąś grupę, z którą mo że si ę spotkać w idzi takich ludz i kac h sam i zdarzen ia gdzie, gdz ie nie ma takich gru p, gdz ie tak ich ludzi praktyczn ie n ie spotyka to zapewne trudn iejsze wtedy z czego wynikaj ą t e obrzydl iwe przejaw y rasizmu w Polsce cz y t o jes t po prostu n o w t o wyn ika z tak iego dziwno ści inno ści czy ma podłoże nie w iem historyczne trudno sob ie wyobrazić w og óle ale jakb y to def iniuje now ą pewnie rozmawiacie o ty m w waszy m stowarzyszen iu prawd a rozmawiamy ka żdy z nas ma szereg tak ich doświadczeń, by z doświadczeń z 1 strony, a z drugiej strony wytłumaczyć tak ie sytuacje ja sa m sob ie myślę, że może to być zwykła walk a kulturowa jeste śmy bombardowan i kulturą ameryka ńską, kt órym faktyczn ie proble m rasizmu jest żywe i tak i prawdz iwy realny namacalny ze wzgl ędu na h istorii teg o kraj u i by ć mo że niekt óre osob y przyjmują wzor y podpatrzon e w łaśnie w tych f ilmach czy obrazy te są też myśleć o środkowym rz ędem polityka amerykańska w łasna pol ityka ameryka ńska wypala ras izm zapowiedzie ć żelazem t o znaczy Ano st ąd np. takie zjaw isko jak poprawno ść pol ityczna, czyl i bardzo pewna pew ien ko d kulturalnego zachowan ia w języku mowa w pewnych wyraz ów przetn ie u żywacie co ś takiego jes t ju ż w Polsce chyb a pr óbujemy n p . z wyrazem ze s łowem mo że tak, bo c o jest dl a nas dl a społeczności oczywiście n ie mogę m ówić za wszystkich z e wszystk imi rozmaw iam, al e znaczna wi ększość osób, które zna m które, kt óre są ciemn ą skórę n ie akceptującego słowa to by ło s łowo, które było ze mn ą krzyczano, kiedy by łam dzieckiem między żadne z nas nie ma w ątpliwości c o do negatywnego ładunku teg o s łowa, je żeli faktyczn ie wystarczy, bo jest im Lesława, a więc, je żeli czarn y jest kto ś biały jest z e ściany, je żeli faktyczn ie wystarcz y tylko wyeliminowa ć z języka t o my ślę, że naszeg o codziennego, a to, że co ś prawda to jest cała rodzina jes t staż, a tera z na powa żnie zaciek ła Oskar Kassel i Bomi Philips s ą go śćmi program u, czyl i Stowarzyszenie Polaków pochodzen ia afryka ńskiego Ewa wspomniała o tym, że jes t pew ien progres t o znaczy je śli chodzi o rasizm nazywajm y rzecz y po imieniu to jakoś przejm ie jeg o przejaw y są mn iejsze czy rzeczywi ście tak to te ż brac ia Oskar wydaj e się, że ludzie staj ą się bardz iej uwra żliwienie na teg o typ u kwestie myślę, że kampan ie społeczne prowadzon e przez r óżnie r óżne organizacje pozarządowe wp ływają na to, że ludz ie zaczynają uwa żać na s łowo na to co mówią c o robią myślę, że tak m ówi patrz y z perspektyw y Warszawy nie wiem jak t o jes t w innych miastach dochodz ą do nas informacje o ty m, że tak ie zdarzenie rasistowskie maj ą miejsce, jakkolwiek myślę, że jednak jes t jaki ś progre s jak nale ży rozmawia ć z dzie ćmi właśnie to znaczy boj ą się, że t o jes t znacz y tak dzia ła wezwano dorośli radz ą sob ie lep iej w og óle z wszelk imi problemam i natur y spo łecznej, ale dl a dzieci profesor wyobrazić, że w łaśnie tak ie dokucz a Ania rówieśników ze wzgl ędu na inny wygląd kolo r skóry mo że by ć jakimś koszmarem czym ś po prost u c o odc iska na nich jak ąś niewyobra żalną traum ę jak rozmawia ć z dzieci my ślę, że n ie ma 1 dobrego sposobu, który mo żna sob ie z tym poradzi ć, bo tema t po prost u trudn e ja dorastając byłam jedyny m dzieckiem o innym kolorz e sk óry w ca łej szkole Warszawy jeste m Warszawy w przedszkolu te ż tak by ło i po prost u tak ie ma m doświadczenie t o jes t różnica rzeczywi ście są s ą te ż są łobuzy, kt óre dokuczaj ą innym kolegom w szkole i t d . al e ta ta 1 rzecz, która dotycz y tego, że jes t jedyny m już ta k w te j grup ie i nie ma os ób, bo dopóki cz y nie poznali śmy, dopóki n ie jeste śmy starsi t o wielu z nas nawe t n ie mia ło doświadczeń przebywan ia w środowisku czarnych os ób cz y cz y nawe t mulat ów, wi ęc i tak ju ż czuj e troch ę wyizolowany t o jak myślałam sob ie z tym poradzi ła i t o c o mi dała t o, że musi wymagać musimy szacunk u o d ka żdego cz łowieka, że ma m prawo do szacunku i że mus i być szanowan a i gdzieś ta m to pomog ło w ty m, że po prostu szybk o nauczy łam si ę broni ć s iebie odpowiada ć rozpoznawa ć t o kiedy coś n ie w porządku n iska w stosunku do mn ie wiadomo jakoś ta m w jakim stopn iu jak najlep iej w komorze, ale my ślę, że to tam nie pomogła skarga jes t twoje do świadczenia trzeba wychowa ć w Warszawie n ie ja pochodz ę z Lublina moj e doświadczenia no chyb a z tego co słyszę nie nale żą do najbardziej negatywnyc h jak spotka m się z w ielkimi przejawami rasizmu myślę, że m ój kolor sk óry wi ększe ilo ści przypadk ów pomagał mi by ł rozpoznawaln y myślę, że ch ętnych w jaki spos ób lub iany i n o c óż jakoś musia łem te ż t o sob ie przepracować t ę inno ść zaakceptować to i te ż uzbroi ć się pewną trzyma ło w nosie pełną zbroj ę, kt óra pozwoli mi zmierzyć z ty m, że b ędą ludzie, a s ą tacy ludzie pewnie zawsze b ędą, którzy b ędą wytyka ć mu pochodz ili po polsku każdy myślę, że mus i do teg o indywidualnie podeszli tak jak mówiłem trudn o jes t jak ąś uniwersaln ą receptę tak to b ędzie trudne n ie jes t także mo żna coś teraz ty m momenc ie powiedzieć nagle proble m jak ręką odjął po prost u go jest tylko s ą r óżne sposoby, żeby sob ie po prostu z ty m w jak i spos ób radzić, żeby to n ie zniszczy ła tak ie jednostki, al e też ta k jak powiedział Oskar tak jak wcze śniej n ie ma 1 dobrego sposobu Bomi opowiada ł kiedyś spor t by ł taką odpowiedzią o jeg o dzieci ństwie na tak że na radzenie sob ie w og óle ja akura t tak dokładnie z ko ńcem lat 70 początek osiemdziesiątych znan y w szkole podstawowej oznacza, że t o bardz o trudny czas dl a mnie Sługi na t o, że ja w po prostu ka żde wej ście do te j szkoły zawsze była to jaka ś tak a grupa, kt óra n ie nie najlep iej traktowa ła tak oględnie m ówiąc i i ka żdy si ę do tej szko ły był zawsze jes t spowodowany po 2 na du żym stresem nie chodz i oczywi ście o przedm ioty wart e, kt óre lubią bardzo uśredniając m iast jest i moje przygotowan ia do n ich, ale o sytuacj i s ą postaw y środowiska j a po prostu do tej szko ły n ie chcia łem chodzi ć i jakby n o wiele r óżnych incydentów, gdz ie spotkało nawe t, przytaczając w sytuacji, gd y jak o dwunastoletn ie dz iecko 7 do sk ładnic harcersk ich p ółki gdzie ś tam wtedy wydawało dwumetrow y facet huknął tak po prost u gdzie ś ta m coś, s ącząc pod nosem jakieś jakiś ube k problem, dlaczego no w łaśnie tak t o jest pytan ie, które zadawałem zadaje sobie dzi ś i dlaczeg o ja k tak mo żna, gdzie po rzucie Michała Kaczmarka dosta łem 3 po prost u, wi ęc w spor o takich n ie fajny bardzo n ieprzyjemnych incydentów spowodowa ło t o, że zacz ąłem uprawia ć sport i t o dało mi jakie ś takie odbicie się po prost u o d ca łej sytuacj i zwiększyło moje poczuc ie pewno ści w iary w siebie n o i zaowocowało tym, że w, jak i spos ób znalazłem poz iom ta m p ion jak jak t o nazwa ć i t o bardz o pomog ło w życiu c o do tera z jeszcz e rozmawia ć o sytuacj i obecne j szkole, jaką się, że n ie jestem aż tak im optymistą na uwag i na to, że np. znam Aleksandrę n ie mogę poda ć Aleksandra, która ma tr ójkę dzieci z Nigeryjczykiem i t o najstarsz e dz iecko ch łopiec miał poważne problemy w szkole i do tego próby teg o typ u projekt szkol e że, że ju ż gdzie ś ta m przeb ija sytuacj a p t . gro żenia, że wykonuje ju ż w poprawczaku i i t d . m. in. też chodziło o to czy jest jakiś przedmiot tego co pami ętam to chyba pa łkę teleskopow ą do szko ły my oczywiście zaczęło si ę oceniano tak i przedm iot przyniósł i t d. ale nic si ę tak naprawdę nie zasz ły za bardz o trudn o, żeby zastanowić, dlaczeg o tu pałkę teleskopową przyni ósł rodz ice dop iero wyciągnęli od niego co si ę sta ło, że poszkodowany jes t r ównie przeszedłem duch ani przez r ówieśników i pro łatwo tera z wyobrazi ć sytuacj ę co do czego mog łoby doj ść gdyb y, gdyby ona n ie reagowała tymczase m w tym momenc ie on i przyprowadzili do Nigerii i c o się stało okaza ło si ę, że chłopiec grzeczn ie z aniołkiem nie ma żadnych konflikt ów cz y ju ż mo żna sobie wyobrazi ć jak du ża presj a otoczenia środowiska ci ążyła na ty m ch łopcu t o jakb y z tak ą presj ą otoczenia nie może podczas podejść osoby doros łe, a c o dop iero w zupe łnie ukszta łtowaniu Organic ktoś, kto kto ś to życie w dorosłość dop iero za chwilę b ędzie wchodzi ł wi ęc, wi ęc ta moja ocen a jes t troch ę odmienna, al e te ż oczywi ście jestem świadomy teg o że, że c i ma 2 końce i i również jak o Oskar wspomniał mia łem całą mas ę bardz o dobrych doświadczeń, gdz ie kolo r sk óry by ł faktyczn ie atute m łatwiej byłoby zapamiętać, wi ęc wi ęc, jakby życiowe może stawać się w ogóle s łyszał też mia łem, czego dzięki temu koloru skóry odcinać kupon y trochę tylk o, że jak my jeste śmy w jak i sposób mniejszością, m imo że rzeczywi ście jesteśmy Polakami, wi ęc w tym sensie jeste śmy mniejszo ścią, al e n p . gdyby śmy byl i Niemcami to wiedzielibyśmy, gdz ie mo żemy si ę zwrócić powiedzmy do mniejszo ści jakie ś tam niemiecki alb o albo nawe t, gdyby śmy byli faktyczn ie z Nigerii cz y Angoli ta k jak grupa ludz i kt órych, którzy działa jakieś wsp ólne do świadczenia, ale s ą Polakami n ie mam y n ie mieliśmy takiej grup y do te j por y trzeba powiedzieć, że ja my ślę, że wszyscy star t uważam si ę za of iary żyje nam si ę dobrz e ka żdy z nas ma jak ąś swoj ą drog ę ja śpiewam, bo mi też zajmuj e się muzyk ą z DJ -e m Oskar też dzia ła wszyscy mam y nasze życia nie jest także kładzie, że wieszamy j e na w ieszaku, żeby po prostu teraz zajmowa ć się tylk o tym tylko, że t o jes t coś c o jes t potrzebne mo żemy dzięki naszy m talentom dzi ęki temu, że każdy z na s w tym swoim życiu robić co ś innego, al e co ś warto ściowego zbudować jak ąś taką przestrzeń dla ludzi, kt órzy jej potrzebują panikuj ą po prostu odpowiedzialno ść za ca łe społeczności i jeste śmy pewneg o rodzaj u tak im troch ę ambasadoram i wszystkich o tak im rozk ładzie i myślę, że do te j por y du żo działo poza ty m rzeczy ze stro n r óżnych organ izacji pozarz ądowych, kt óre walczy ły o prawa czy o uszanowan iu osób n ie zawsze pochodzen ia afryka ńskiego, al e innych po prostu doceniamy t o akcje, al e te ż, tworz ąc Stowarzyszenie SPP chcieli śmy nadać podmiotowość nasze j grup ie nowo ść Opowiedz trochę o stowarzyszeniu t o znacz y czy m się zajmujec ie cz y chcec ie zajmować przede wszystk im kt o do kogo adresowana jes t to Stowarzyszenie to znacz y cz y główny trzo n cz łonków stowarzyszenia t o s ą w łaśnie Polacy afrykańskiego pochodzen ia ludz ie urodzen i w Polsce przed wszystk im z polską to żsamością czy przyjmuj e się tak że ekspatów to znacz y tyc h kt órzy, kt órzy po prost u przyjechali ludzie, którzy są czwart ą wszystk ich Polaków pochodzenia afrykańskiego też m ógł w ogóle otwarcie wszystk ich ludz i chcemy dzia łać osoba z ca łą społeczność nie tylk o Polaków pochodzen ia afryka ńskiego mamy Stowarzyszenie, które tworz ą Polacy pochodzen ia afrykańskiego są eksperci, kt órzy urodzili si ę poz a gran icami polskie ustawodawstw o polskie jesteśmy na nich bardz o otwarci, je żeli są osob y pochodz ące z mieszanych związku mieszkający w Polsce r ównież jeste śmy otwarci dzia ło n iedawno dzia łamy od 19 sierpnia formaln ie Stowarzyszenie zostało zarejestrowan e w urz ędzie m i miasta sto łecznego Warszawy nastawiamy si ę na realizacj ę projekt ów, w których b ędziemy mogl i właśnie jes t n iejako mieć wkład w t o życie kulturaln e społeczne cz y edukacyjn e naszeg o miasta jednocze śnie przemycaj ąc przemycaj ą wątki, które są zwi ązane z naszy m pochodzeniu, czyl i niejako swoj ą publicznością z nasz ą obecno ścią i pozwalaj ąc im poznać na s, że tak naprawdę t e różnice, kt óre są zauważalne na p ierwszy rzut oka s ą różnicami pozornymi m y jesteśmy Polakami czuli śmy, że w Polsce czytaliśmy uzysk a z pok ładu Idy n iejeden z nas prz y tym bron i Józef przyjmowali śmy si ę losem Wołodyjowskiego t o wszystko są nasz e do świadczenia nasz e prze życia i chcem y postu o tym, mus isz to pokazuje t o na pewno te ż mamy jak ąś sery mam y jakąś drug ą kulturę, która w, którą ma m prawo być zaangażowani, al e co n ie ujmuj e nasze j polsko ści nowa spotyka si ę na Jagiellońskiej międzynarodowym, które z e strat ą w ielokulturowym, wi ęc si łą rzeczy, jakb y prze z m iejsce te ż rozumiem, że wasze Stowarzyszenie te ż jako ś nacechowan e sens ie kulturowy m właśnie t o znaczy kulturalny m tak to nazw ijmy Ewa powiedziała zreszt ą, że wielu z nas zajmuje si ę sztuk ą szerok o pojętą n o c o opr ócz spotka ń jeszcz e zamierzacie robi ć w naszym stowarzyszeniu znacz y, że jaka ś w łaśnie dzia łalność artystyczno kulturalne staraj ą się wykorzystywać w łaśnie nasz e talent y chcemy prowadzi ć r óżnego rodzaj u zaj ęcia w w obszarz e np. ant y dyskryminacyjny mia łam ju ż pewn e doświadczenia z polską akcj ą humanitarn ą wra z z n im prowadzi łem tak ie zaj ęcia dl a kadr y nauczyc ieli kt órzy w wynikało rozpocz ęły powinni si ę zapozna ć tak naprawdę z problematyk ą z ty m czy m m y jak o osob y Polacy pochodzenia afryka ńskiego stykam y się, żeby przybliżyć im bardz iej perspektyw ę z jak imi patrzymy po t o, żeby łatwiej mu rozwi ązywać r óżnego rodzaj u problemy z bagatelizowa ć Świteź to pan ie i te właśnie t e w łaśnie nie bagatelizować zamiata ć pod dywan poczułem, że to jakieś kolejn e zdarzenie pami ęta zdarzen ia są ewidentnie czym ś nacechowane jak ąś nietolerancj ą czy jak niez łymi sk ładami energ ii opr ócz tego chcem y prowadz i warsztat y artystyczn e te ż zwi ązki oko ło muzyk i, czyli cz y taneczne wokaln e ni żańskie mam y kilka pomysłów k ilka fajnyc h inicjatyw tak jak oskar życiel wspomn ę jesteśmy świeżym tworem, ale już weszli śmy w taką wsp ółpracę z ty m cele m wielokulturowym mam nadziej ę, że nied ługo po w kwestiach formalnyc h projekt będą mogły, że życie codzienne n o i tak naprawdę t o jest jakb y taki pocz ątek naszeg o działania zamierza też dzieci i przyk ład w łaśnie tak w łaśnie te dzia łania te ż m. in . b ędą zaadresowan e on e s ą adresowane nas d o na tak do wewn ątrz naszej społeczności, al e te ż na zewnątrz, bo nic ma wra żenie tak dobrz e dzia ła jak jak spotkan ie z kimś, kt o n im moj e spotkanie z k im jak tak ie twarz ą twarz, kto nie mia ł do te j por y okazji spotka ć z kim ś o kolorz e skóry i w pewnym momencie 2 pochodzi z ciekawością, jakb y do teg o zagadn ienia, gdyż względem tyc h karte k kulturowyc h natomiast po chwili okazuje si ę, że taka rozmowa z tak im samym człowiekiem za dzie ń dz ieli g o nic innego poza tylko włącz wygląd można chodzi ć do te j same j szko ły, gdyż ani chwili i tak naprawd ę potem je śli spogląda ju ż na kogo ś o innym kolorz e skóry to był t o w tym momencie automatycznie w głowie ma m wrażenie pojaw i się połączenie to jes t dalej ten sa m tylk o możemy im akurat może nie m ówi po polsku, ale już jeste m pewien zna k r ówności, gdy ż postaw iony między n im jest istotnie, by znale źć okazj ę skonfrontowan ia swoich stereotypów, kt óre gdzieś ta m zbudować albo w kraj u, w kt órym nie ma te n procent w og óle osób nie n ie po nie Polaków albo pochodzen iu pochodzenia ta m z innych krajów n ie jest a ż tak duży, jeżeli to n ie jes t stol ica w ielu ludzi po prostu gdzieś ta m żyje na tyc h swo ich stereotypach drewn o składowane być może wspinaczy by ć mo że wyn ika w łaśnie z jednorodno ści polskiej t o znaczy właśnie pytały osoby o d razu o ty m, te ż pomyślałem no ale jednak nie zm ienia faktu jak teg o jak jest efekt przypom ina mi się t o s łynna h istoria gust a, a Globy obra żona, czyl i czarnosk órego powsta ńca Warszawskiego, kt óry w zawodową ogromn e w ogóle poruszen ie n a na ulicach powsta ńczej Warszawy zupe łnie niezwyk ła h istoria zreszt ą te n bohate r został jako ś ta m z portretowanyc h prze z Wiecha s łynnej ksi ążce Cafe pod Minogą tak chciał chcia ły powiedzie ć, że to na co zwr ócić uwagę również n ie umkn ęło nasze j w ładze jes t postać, kt óra jest dla na s bliska i w związku, z kt órą postacią te ż podjęliśmy pewn ą inicjatyw ę, b y zwr óciliśmy si ę do prezydenta Warszawy z propozycj ą objęcia patronatem na d ty m pomnikiem my śmy w roczn ice wa żnych wydarzeń czy to powstan ia Warszawskiego cz y chociażby z tego l istopada, kiedy n iestety ulicami Warszawy cz ęsto przychodz ą demonstracje i o zabarw ieniu ksenofobicznym cz y te ż może obecno ść wielu os ób jes t wykorzystywana prze z tak ie ugrupowan ia do teg o, żeby n ie, b y zamanifestować poparc ie dla swo ich idei chcielibyśmy w tyc h dn iach w łaśnie w obecności cz y w pobli żu teg o pomnika tego monument u organizowa ć nasz e eventy zaproponowaliśmy by ły to koncerty były wyst ępy didżejów mo żna w wilkach Fitch, kt óra symbolicznie obowi ązywałaby do postaw y Augusta obron a i do wydarzeń historycznych cieniami w Warszawie n o właśnie fantastyczna posta ć w łaściwie dnac h waszego patron a w gen . Jabłonowski gen. Jabłonowski te ż ta k w łaśnie, ale chcia łbym zapytać mówiliśmy troch ę te j wersj i j ęzykowej i o czym ś c o Amerykanie z moimi to nie jest zby t szcz ęśliwa nazwa cz y poprawno ści pol itycznej pewn ie nieraz spotyk a si ę z żartami z dowc ipami właśnie late m na wolność w pol ityce, który nazwa ł w łaśnie ostatn io wesz ły żenującą tak ą histori ę z prezydentem Andrzejem Dudą wszysc y patrzyli śmy na to w ustaw ie z otwartym i szerok o oczam i jak reagujec ie na teg o typ u żart, gdzie dla mnie jeśli chodzi o dowc ipy to zasadniczy elemen t dowcipu musi być duży by ł śmieszny, je żeli dowcip śmieszny i pomys ły w iary błyskotliwy inteligentny dotyk a nawe t del ikatnych kwest ii związanych chociażby kolore m sk óry cz y innymi sprawami ja ju ż jest pomoc od masy, czyl i dowcipkuje m a na zasadz ie obra żenie kogoś n iniejsze Wschowie żadnej dawk i humoru jes t raczej n ie do przyjęcia raczej świadczy t o osoby, które opow iada dziś niż niosły się dobrze sprzeda ć jes t bowiem rozmawialiśmy tuż po ty m, jak w prezydenta wydoby ła, bo zda ć na je j po prost u nie mogli śmy wyjść z za żenowania w znaczy to jest chyb a te ż tak, że mam y r óżne poczucie humor u og ólnie jako ludzie, al e wszysc y ci ludzie, którzy tak często żartują z c iemnego koloru sk óry alb o z czarnych powinni zada ć pytan ie czy tak sam o często żarty z białych albo bia łego kolor u sk óry, bo to gdzieś ta m jes t dobre por ównanie do tego, żeby w następnej kolejności odpowiedzie ć sob ie, dlaczego ma m potrzeb ę, żeby ca ły czas rzucać żarty z tyc h ludz i alb o żartować sob ie z te j grup y akurat, że gdzieś tam n ie jest wie ś bez powod u tak, je żeli chcemy by ć zupełnie szczerz e na ich myślę, że nasz e Stowarzyszenie 1 z jeg o celów jes t t o, żebyśmy byl i g łosem, kt óry odpowiada na na takich komentarz y cz y na idiotyczny żart dlateg o, że t o one zgodzi, że różne rzeczy, kt óre się dzieją się ludz ie sobie n ie znaj ą spraw ę potem oddzia łują na moj e życie w te n sposób, że id ę po ulicy i ci ludz ie, kt órzy szukaj ą pretekst u gdzieś tam dostaj ą z tyc h med ialnych wypow iedzi cz y tego za żywania do n ędzy n ietolerancji Bomi tak te ż chcieliby śmy, żeby t o tak troch ę nie n ie by ło często, gdy ż kosz t cz ęsto styka m się z sytuacjami widzia łem, że trochę rozmawiał o mn ie bez e mnie i te ż też chcieli śmy zbierać w tak ich sytuacjac h g łos m. in . bo Sobienie arcyb iskupa Jędraszewskiego, kt óry odniesie powiedział Bush w swo ich s łowach o jak ich zagro żeniach tak naprawdę chodzi ło ludność kolorow ą nap ływową wystosowaliśmy l ist do kurii w zwi ązku z ty m, że t o jes t jak w tak iej całkowicie niepotrzebny element, który tylk o tak naprawdę dz ieli podsyc a jakie ś jakie ś bar iery, więc mam y też teg o typ u działania chcieliśmy w takiej sp ółce czu ć w ty m jakb y, podejmuj ąc odpowiedzialno ść z a za ca łą społeczność uczestniczyć chcielibyśmy by ć mam y takie jak zdoby ć g łosy troch ę spo łeczności i rozmawia ć zabiera ć głos we wszystk ich wa żnych sprawach, które rozpoczn ą się dotyczą mo żliwe jeśli kto ś d a oczywi ście Stowarzyszenie Polaków afrykańskiego pochodzen ia ju ż ruszyła rozwiąże można znale źć na fejsie taką sam ą stronę n o właśnie rozumiem, że tak fizycznie mo żna znale źć na Jagiellońskiej tak mam y regularne zebrania odbywaj ą si ę praktyczn ie ka żdą sobot ę dyskutujemy problemy, z kt órymi m ierzy si ę Stowarzyszenie planujem y przysz łe działania m ówi c ieszymy się swoją obecność chodz i o t o jak stracić t o znaczy by ć może s łuchają na sta że c i, kt órzy chcieliby si ę z nam i spotka ć zapraszam y poprze z porta l spo łecznościowy Facebook naj łatwiej do na s dotrze ć tam to m figuruje jako w łaśnie stowarzyszen ia Polaków poz a afrykańskiego na pewno odpow iada, że zawsze opow iada zgodnie z robot y mamy spotkan ia, wi ęc pewna zapraszamy tylko gdzie ś tam, dlateg o że biegły to n ie jes t nasz e nasze g łówne zajęcie mam y swoj e rzeczy też inne rzeczy, które robimy spotkania n ie są zawsze o te j same j godzinie i z najlepiej skontaktować an i przez fejs a to bardz o serdeczn ie dzi ękuję wa m za tę rozmowę od Oscara Rachel Evan Sekuła i by ł Filip byli go śćmi program u, czyl i cz łonkowie stowarzyszen ia Polaków pochodzen ia afryka ńskiego program przygotowa ł Maciej Jarząb Mikołaj Lizut do us łyszenia dzi ękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA