REKLAMA

Tusk zdynamizuje politykę europejską?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:43 min.
Udostępnij:

O wybór przewodniczącego EPL oraz nietrafionej idei prawyborów w Platformie Obywatelskiej pytamy eurodeputowanego Bartosza Arłukowicza

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz prosz ę pa ństwa na rozmow ę Macieja Zakrockiego z eurodeputowany m Platformy Obywatelskiej Bartoszem Arłukowiczem prost o z Kongresu Europejskiej partii ludowe j, kt óra dzi ś wyb iera swojeg o przewodnicz ącego jedyny m kandydate m jest Donald Tusk go ściem Radia TOK FM jest pa n Bartosz Arłukowicz pose ł do parlament u Europejskiego Platforma Obywatelska dzień dobr y dzień dobr y pomys ł na kongres ie Europejskiej partii ludowe j oczywi ście dużo będzie si ę Rozwiń » dzisiaj m ówił w kontek ście wyboru Donalda Tuska do tego wr ócimy, ale najp ierw spraw y krajowe pa n gdzieś ta m si ę pojawia ł jak o potencjaln y kandyda t te j walc e o rolę kandydat a w wyborac h prezydenck ich w Polsce zrezygnowa ł pan prosz ę wyja śnić dlaczeg o t e wybory, które s ą przed nami t o są bardzo ważne dl a Polski, bo dla dla najbliższych lat w Polsce i wci ąż tylko publ icznie powiedzia łem na oczek iwanie terminu zg łoszenia si ę do prawybor ów ja podj ąłem decyzj ę, że nie będę bra ł udzia ł w prawyborach, al e uwa żam, że ta k jak napisałem, że potrzebn e s ą m ądre szybkie odważne decyzj e mus imy ruszy ć kampan ie prezydent Duda w ędruje po kraj u prowadzi regularn ą kampani ę wyborczą uwa żam, że pow inien mieć kandydata z e stron y oboz u opozycyjnego demokratycznego czy m prędzej czy to też oznacz a, że nie jes t jeszcze do ko ńca zdecydowani czy to jes t tak a próba no pewneg o rodzaju jednak co ś tak iej gry wyborcze j, że zobacz y to Platforma jest parti ą demokratyczną t o je j członkowie decyduj ą, kt o jest kandydate m, a n ie główny ta m l ider cz y przywódca n o a tera z właśnie sam i sobie wytr ącić te n argumen t rynk i, gd y tylko złożyć o świadczenie, że ja nie planuj e brać udzia ł w prawyborach to jedyne co chcia łem powiedzie ć na te n momen t, dlateg o że uwa żam, że po prost u musimy ruszać w kampanii ty m Polacy dlateg o oczekuję n o tak ale gdyby nagle si ę pan odnieść ju ż n ie chodz i o pan a stanowiska w og óle do idei prawyborów cz y to nie jes t tak tak trochę pora żka na starc ie ja ma m dystan s do same j idei prawyborów du że sa m fak t prawyborów poz iom bardzo dobr y potrzebn y, ale tego typu prawybor y tak wa żnych wyborac h przypomnę personalnyc h wyborach to jest wyb ór między osobowo ściami takie prawybory maj ą sens du żo wcze śniej kiedy, kiedy jes t dużo czas u do wyborów my ślę w kategor iach n p . rok u czy 10 miesięcy do wybor u by ć wtedy by ć może takie prawybor y by łyby potrzebn e i kon ieczne i sam pewny m pewn ie bardzo wspiera ł ten taki pomys ł, ale teraz już dzieje si ę w Polsce po prostu kampania t o widać, że prezydent Duda prowadz i o żywioną kampanię wyborczą i dotrzyma ć kroku pojawił si ę tak i pomysł, żeby mo że nawet jeśli nie zgłosi si ę ju ż nikt t o, żeby przeprowadzi ć tak i cyk l debat n o najprawdopodobn iej z pani ą Małgorzatą Kidawą b łońską, kt óre do debat y miałyby pokazać w łaśnie punk t w idzenia na różne najwa żniejsze sprawy przy okazj i miałyby pokazać, że t o jest te ż tak tak i kandydat, kt óry się wykuw a w tak iej dyskusji r ównież w ramac h partii Platformy to dyskusj a n igdy za dużo ale gdy przychodz i taki moment, że dyskusj a te ż skończyć po prostu ruszy ć do m iast m iasteczek do niewielkich miejscowo ści do w ielkich miast aglomeracj i i dyskutowa ć o ty m c o w Polsce 9 na 3 lata cz y prowadzi ć kampani ę wyborczą twardą kampanię wyborcz ą Andrzej Duda jes t trudny m przeciwnikiem ma ogromn e zaplecz e partyjne ma ogromn ą tub ę propagandową w postac i medi ów i tuta j ta kampania będzie bardz o trudno tu c iasta z Andrzejem Dudą utwardzon a na ubitej z iemi i rozpocz ąć dyskusję o tym co się w Polsce działo si ę w Polsce b ędzie działo, jakie g łosy będą żyły nasze dzieci ja uwa żam, że to jes t ta dyskusja, który dz isiaj czekaj ą Polacy dzisiaj pani Małgorzata Kidawa-Błońsk a by ła go ściem Radia TOK FM n o i na pytania n o al e właśnie, jak im ja ma pomysł co by chcia ła Polakom przed e wszystk im powiedzieć n o mówiła, że przed k im chc e pokazać, że n ie b ędzie dzielić tylk o łączyć, że b ędzie rzeczywiście stara si ę by ć prezydentem wszystkich no i że trzeba będzie si ę zaj ąć tak powa żnymi dl a Polaków sprawam i jak chociażby problem y w służbie zdrowia i t d. tak na dobr ą sprawę n o trudn o by ło po tej rozmow ie wywnioskować co będzie tak im mo im znak iem rozpoznawczym nie sądzi pa n, że t o te ż cza s, ab y zacz ęto kojarzy ć kandydat a kandydatk ę Platformy Obywatelskiej w jakim ś konkretny m pomysłem, kt óry można potem wykorzystać kampani ę w łaśnie jak o nasz e logo każda kampania wyborcz a musi opiera ć na k ilku elementac h k ilku f ilarach i niew ątpliwie 1 z najwa żniejszych filarów ka żdej kampanii wyborcze j niezależnie o d tego cz y kampan ia samorządowa cz y parlamentarn e cz y prezydencka t o jest taki strategiczny punk t uchwyt u programoweg o, gdzie kandydat jes t identyfikowany z ty m co prezentuje po c o idzie w te j kampanii, dlaczeg o chc e wygra ć i ka żdy kandyda t musi przedstawi ć w tym teg o typ u rozwiązanie t o na pewno stanie zapewniam, że tak cz y na pewn o wydarz y my nie mamy już podjęto ostateczne j decyzji, kt o b ędzie kandydatem ostatecznie jest przed nam i jeszcz e posiedzeń zarządu krajowego na poz iomie 3 g partyjnych ja się to jeszcz e chwil ę potrwa, al e moj ą intencj ą przekazania tak iego pogl ądu, że ju ż niema co zwleka ć na co czeka ć po prostu ruszy ć w kampani ę merytoryczn ą programową, al e tak że kampani ą wizerunkową no i przed nam i w ielka podróż przez Polskę n o pan ma spore doświadczenie jeśli chodz i o prowadzen ie kampan ii wyborczych z drugiej stron y ostatn ie kampan ie wyborcze nie tylk o prze z komentatorów, ale r ównież prze z cz ęść pana środowiska pol itycznego by ły bardz o krytykowane, żeby be z wiary bez przekonan ia be z pomys łu czy w te j sprawie no wyci ągnęli jakie ś wn ioski czy pojawiają się jakie ś nazw iska ludz i, którzy w iadomo, że tą kampan ii potraf iliby zrobi ć inaczej bardz iej skuteczn i ni ż 2 poprzednie 5 w każdej sytuacji nale ży wyciągać wn ioski s ą kampanii bardziej mn iej udan e ja jeste m wielkim zwolenn ikiem kampanii takiej zwykłej ulicznej w śród ludz i ja uważam, że docierać z e środowisk niekoniecznie si ę z nam i zgadzają trzeba pracowa ć z ludźmi, którzy mają inn ą opini ę i uwa żam, że kampani ę prezydenck ą nale ży prowadzić przede wszystkim środowiska, który patrz y na dzi ś z dystansem, dlatego że oczywi ście jest mi łym sympatycznym przebywan ie w śród zwolennik ów, ale dużo trudn iejszym wyzwan iem w przekonaniu przeciwników, a t o jes t filozofia sztuk a kampanii wyborcze j to powinna by ć prowadzona w Polsce myślę, że tak a będzie prowadzon a, czyl i najp ierw Podkarpacie potem Podlasie biała ja, gdyby m ja zaczyna ł ją zaczną on e trudniejszych dla nas rejon ów Polski ja uw ielbiam rozmow y z ludźmi, kt órzy maj ą odm ienny pogl ąd naprawdę ceni ę rozmow y czasem jes t tak, że si ę po święcić 1 rozmówcy 40 minut godzinę 1 , 5 godziny 2 godziny, ale jak si ę przekon a tego 1 człowieka do teg o, że by ć mo że mam y rację t o zostaje naszy m ambasadorem s ą w miasteczku wiosce, która m ieszka, czyli cz y mieście i tak a kampania ma sens tak ą kampani ę czuję widz ę i w ielkie kampan ie przeprowadzi ć now ą Arłukowicz to Fajfer gryz ie traw ę m ówiąc j ęzykiem sportowym pan i Małgorzata Kidawa-Błońska wydaje się, że jest politykiem zupe łnie innym temperamenc ie każdy polityk ma swój temperamen t ja pani ą Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą przyjechałem tysiące k m po Polsce byliśmy bardz o wielu spotkan iach raze m i pan i Małgorzata Kidawa-Błońska ma niezwyk łą empati ę i ciep ło rozmowy umiejętność rozmow y z lud źmi ja zawsze t o n ie podziwia łem bardzo to n ie lubi bardz o mn ie szanuj e każdy podlew a swój temperament dobrz e, że tak jes t my wszyscy m ieli jednakowe temperament u panie doktorze służby siedzia ł w Polskiej polityce musz ą by ć r óżni pol itycy bardz iej dynamiczni bardz iej empatyczn y ta k po prostu mus i być no i w Polskiej polityce tak mus i być jak mus i by ć pol ityce Europejskiej Donald Tusk jako sze f Europejskiej partii ludowej to t o b ędzie tak i w ty m sens ie Arłukowicz, który wn iesie troch ę jakiego ś optym izmu i duch a do do teg o ugrupowania, które o d la t trac i naznaczeniu tak a prawd a ja chcia łbym zapewni ć pana wszystk im z naszyc h słuchaczy, że ta m, gdz ie wchodzi Donald Tusk ta m będzie dynam ika to mog ę zapewni ć jestem przekonany, że do Tuska nadal absolutn ie nowego wizerunku Europejskiej partii ludowe j rząd to b y politykę robi ć co dynamizuje Donald Tusk ma te ż kilka problem ów musi zmierzy ć t o m. in. problemy, które sikaj ą na po łudniu Europy t o są problem y we wsp ółpracy wewn ątrz Europejskiej wi ększej konsol idacji Europy wzajemny m zrozumieniu t o brzmi na raz ie dz isiaj bardz o odlegle, al e to są elementem drogi t u zmierzyć ju ż to drugi dzie ń, kiedy otworzy drzw i gabinetu zakłada, że będzie tylko, że Europejska partia ludow a kiedyś mo żna było trzęsła Europą tak nawe t sobie dz isiaj przypomniałem, że ich brytyjsc y konserwaty ści nale żeli kiedyś do teg o ugrupowania kiedy ś z Hiszpanią rządził pol ityk Europejskiej partii ludowej Włochami n iedawno jeszcz e Ukrainą prezydent Poroszenko to przecie ż jeg o partia te ż pochodz i z te j rodz iny dz isiaj Europejska partia ludowa s łabnie cz y na poz iomie tak iej Międzynarodówki można coś zrobi ć, żeby znow u przywr óciła sob ie sw ój blask jestem w Zwoleniu tak iej tez y, że pol ityka partii zawsze kreuj e i l ider oczywi ście inni politycy s ą n iezwykle wa żni, bo mają swoją prac ę do wykonania role t o oczyw iste, ale Donald Tusk pokazał, że tak naprawd ę każde m iejsce, w kt órym się znajduje my ślę o byc iu politycznym o n potrafi prz y formułę tak i spos ób, że ta dyskusja dzi ś oscyluj e wok ół Donalda Tuska i ja ma m ogromn ą satysfakcję z tego, że mog ą uczestniczy ć dzisiaj posiedzeniu Europejskiego ludowej ma m ogromną satysfakcję, że b ędę mógł wesprze ć Donalda Tuska w ty m wrodzony jedynym kandydate m, al e jednak w wyborach i że znowu Donald Tusk stan ie na czele ty m raze m w partii europejskich NATO rzeczywi ście si ę na koniec tylk o sam pan przez papie ża jes t jedyny m kandydatem można powiedzieć, że zaczyna robi ć jaka ś tradycj a środowisko pol ityczne, kt órym pan dzia ła to te ż dl a takiego komun ikatu na zewn ątrz dobrze, że Donald Tusk nie ma rywal a tuta j w środku partii europejsk ich i te j debat y politycznej te 2 to zupełnie inne kolor y ni ż w krajach członkowskich ty m tak że w Polsce tu ż po prost u trochę inny sty l prowadzenia pol ityki i im ja muszę powiedzieć, o czy m wiedziałem o ty m, do Europy człowiek musiał si ę też przedstawi ć w pewny m stopn iu swoim funkcjom mają też, dlateg o że t u wszystko zaplanowane t u wszystko dyskutowan y w takiej kulturz e dyskusj i naprawd ę kulturz e dyskusji n ie t o bardz o odpow iada, że kto ś próbach dyskutuj e prowadz i się rozwi ązuje, a nie tylk o walczy z e sobą t o jest mamie straszn ie ważny t o jest inna kultura polityczna, kt óry mówi jak przeżywają przysz łam z rozgrzaneg o do czerwono ści polsk iego Sejmu do pouk ładanego swo im po kulturz e pol itycznej parlamentu Europejskiego Europejskiej partii ludowe j i mogę pa ństwu zapewnić że, że t o są 2 różne światy i sposoby upraw iania polityki, ale to pan wreszcie, że powiat, kt óry się panu bardz iej podob a pana temperamen t obydwa s ą fascynuj ące pan inny Polski parlamen t przekroczy ł granicę no debat y, którą można, b y opisać debat ą kulturalną czytam y w szacunku mam nadziej ę, że może w tej kadencj i b ędzie inaczej, al e w ostatnich 2 mojej prac y parlamentarne j polskiej prac y parlamentarnej ja uważam, że doszli śmy już absolutn ie do krytyczneg o moment u, k iedy debat a się zaogniła takiego stopnia, że ona przynos i naszyc h dom ów rodz innych jes t ciągle w łaściwie, mimo że kampania już dawn o za mną real izm ciągłej kampanii, że ka żdy pol ityk tak robi ca ły czas podr óżuje po Polsce i te ż po Europie i szczeg ólnie w Polsce często do mn ie ludzie mówią bardz o często na ul ice b ędą tak że polityka wkroczy ła do domów rodzin, że polityka dz isiaj dz ieli ich rodz inne sto ły, że kto ś kogoś nie zaprasza, bo wol i dyskutować o pol ityce alb o kto ś kładzie pale c na ustach m ówi dzisiaj, bo lep iej rozmawiamy o polityce, a wi ęc w pol ityce trzeb a rozmawia ć tylko spos ób w jaki rozmaw iamy o polityce pokazuj e poz iom debaty polityczne, które dany kra j jest w Polsce mo że u żywać krytyczne mamy w łaśnie tak rozmaw iamy o polityce rad iu TOK FM Bartosz Arłukowicz dzi ękuję bardzo dzi ękuję pozbaw ia pa ństwo serdecznie do us łyszenia zobaczen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA