REKLAMA

Kompetencje przyszłości? To między innymi empatia

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-20 12:40
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcz y jes t 1242 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza m na rapor t gospodarcz y Radia TOK FM na gie łdzie w Warszawie w te j chwili kolor czerwony, czyl i dok ładnie ta k jak wczoraj wygl ądała na zako ńczeniu sesji tera z WIG 20 traci 89 %, a indeks szerokiego rynk u, czyli indeks WIG tera z 1 i 4 % pod kreską eur o kosztuje 4 z ł i 29 gr dolar po 3 z ł i 88 gr fran k po 391 z brytyjsk iego funt a trzeb a płacić 5 z ł i 1 groźny to właściwie wszystk o w rynkowej cz Rozwiń » ęści raport u gospodarczeg o dz isiaj żadnych wa żnych danyc h statystycznyc h polskiej gospodarki n ie mamy jutro te informacje już będą sp ływały b ędą on e dotyczy ły wynagrodzeń zatrudn ienia w przedsi ębiorstwach, ale właśnie t o dop iero jutro dzisiaj tyc h danyc h jeszcze n iema na razie mam y Sejm, który obraduje t o c o w iemy już w tej chwili t o sejmow a komisja, która n ie przyj ęła projekt y przewiduj ące wzros t o 10 % akcyz y w łaśnie szybko ten projekt jes t prowadzon y w sejmie właściwie nie spodziewał si ę, żeby mia ł o n przepaść po ty m, zosta ł wczoraj przyjęty, al e tak z kronikarskiego obowiązku nie właśnie państwo m ówi o ty m, że te n projekt zosta ł w tym, jakby prze z przeszed ł przez drug ie sejmow e czytan ie w czwartek wr óci na sal ę plenarn ą w sejm ie rapor t gospodarczy, al e w raporcie gospodarczym dz isiaj n ie akcyz ie n ie o takich twardych rzeczach tylk o właśnie o mi ękkich rzeczach, kt óre jak si ę okazuje też maj ą wp ływ na t o jak funkcjonuj ą firmy mogą sprawi ć, że f irmy b ędą zarabiały wi ęcej cz y tak jes t na pewno będą prezesi gościa, kt óry dziś jest pan Rafał Flis z fundacj i wolne historii dzie ń dobr y dzie ń dobr y f irmy jak czytam w te j idei, która przy świeca właśnie fundacj i zwolenn icy teorii jes t taki takiego, że do teg o, żeby firmy n ie zajmowa ły się tylko tak im styp y zarab ianiem pieniędzy struktu r życia mi si ę z akcjonar iuszami tylko, żeby kreowały co ś większego, żeby w 2 również o t o, żeby społeczeństwo prosz ę się rozwija ła lep iej ja też możliwe czy da się te ż do drugiej po łączyć trzeb a to jedn o z drug im po łączyć i dl a najwi ększych organizacji gospodarczyc h dl a biznesu staj e się coraz bardz iej oczyw iste, że n ie mo żna patrze ć bardzo w ąsko tak jak dotychcza s z tym wspomniany prze z s iebie paradygmacie, że tu akcjonar iusze są 1 z wa żnymi w og óle t o kwartalne zyski, a diesel Extra przede wszystk im seks tak i ta k jak bardz o krótkoterminowa perspektyw a patrzen ia na efekt y swoje j działalności to, cho ć do lamusa chyb a m ija teraz trzeci tydzie ń od k iedy Jeff Bezos raze m w szeregu z dwustom a prawie innymi prezesam i zarz ądów najwi ększych ameryka ńskich firm podpisali l ist, w którym powiedzia ł, że ko ńczymy z tym, że tylk o akcjonar iusze s ą najwa żniejsze w łaściciele od te j pory pracownicy s ą r ównie wa żni środowisko wok ół firmy jes t r ównie wa żne nasz e otoczenie planet a jest równie wa żna jak nasz e f inansowe moment jest sk ładnik pytali ście tak przyznal i, że kapitał nie jes t najwa żniejszy i niekiedy dane są tac y, którzy powiedzą zdaje id ą po n ich, żeby podzielić standar d Oil kiedy ś, al e ja wierzę w je j dobre intencje wierz ę w t o, że ich szefom ludz ie odpow iedzialni za Axela w tych organ izacjach skor o szyt y pol iczyli po prostu t o, o czy m mówią między NATO rapor t tej ju ż dost ępne dan e Instytut Gallupa policzy ł, że firma, która zaangażuje si ę spo łecznie może wypracowa ć aż 3 × nam większy zys k per akcj a niż porównywalny b iznes, który n ie za nie jes t zaangażowany społecznie to jes t fenomenalne, ale t o jak t o dzia ła, kto na t o naciska, kt o obserwuj e, żeby rzeczywi ście mogą przynieść t e wzrost y r ównież przychod ów to tak ie bardz o o powiedzia łbym wymierne korzy ści są zar ówno p o stronie sprzeda żowej kl ienci konsumenc i preferują f irmy, kt óre traktuj ą odpow iedzialnie swoich pracownik ów swo ich dostawc ów i ca łe środowisko wok ół nieważne cz y jes t gm ina, w kt órej zakład pracy t o jes t stolica, które jes t wie żowiec, kt óry mo że zas łaniać światło mieszka ńcom wok ół łącznie mus i, którzy mo że my ślę sobie w ielkoformatowe szmat y bądź n ie mus i kl ienci konsumenc i zaczynają docenia ć zaczynaj ą żądać certyfikatów potwierdzaj ących, że dzieci n ie pracują nad butam i, że olej palmow y n ie s łuży do wytworzen ia produkt ów, które on i konsumuj ą, że t o opakowanie mo żna zresetować ponown ie użyć t o zaczyn a by ć tak konsument ów coraz bardz iej istotne, al e t e argumenty, żeby zaangażować autentyczn ie b iznes w spo łeczne misja s ą te ż tak że wewn ątrz organ izacji mened żerowie ostatnio pojawiły si ę badania pokazują, że a ż 83 % student ów na Uniwersytecie na stud ia lepiej na sta n Forcie zgodzi łoby si ę na pensj ę ni ższą nawet 15 % o d oczek iwanej, gdyb y tylko pracowal i f irmy, kt óra na serio jes t zaanga żowana spo łecznie oto c iekawe do tych w ątków zaangażowania spo łecznego za chwilk ę wrócimy chciałabym wr ócić do jeszcze 1 rzeczy do teg o, że konsumenci zaczynają zwraca ć uwagę na t o jak funkcjonuj e f irma jak si ę obrac a, ale co ciekawe n ie tylko chodzi o t o, żeby firma się wylegitymowa ła m y co ś rob imy na pap ierze tylk o kosmetyczne zaś uwag ę cz y na pewno tak jes t czy f irma, która m ówi, że odchodzi z plast iku przypadk iem nie rob i, że 1 % tego co jes t tym plast iku b ędzie rzeczywiście zm inimalizowane, a reszt a pozostaj e ostatn ia by ła przecie ż można sobie gdzieś w stanac h to wręcz afer a z 1 z firm, kt óra sprzedaj e kebab y, al e wprowadziła r ównież ofertę dl a wegetarian wegańskich ofertę i okazało si ę, że n ie zrozumieli ide ę na czym poleg a w og óle bycie weganinem i na tym samym gr illu, na którym było sma żone mi ęso były sma żone kotlet y, które n ie s ą, więc i uros ła z teg o afera okazało si ę, że w ielu postu n ie zrozumiała czym jes t idea byc ie weganinem jes t to, że ciekawe rzeczywi ście konsumenci ju ż n ie tylko chcą, żeby te ż na papierze wylegitymowano zrob imy teg o, żeby tere n dzia łania były realne n ie Greene 8 tylko my naprawd ę co ś robimy śmiałam się historia k ierowca opowiada ł być na kolacj i między nimi z profesorem SGH w poselsk im im f irma Makino z i szefami największych w Polsce mn iej rozmaw iamy o takim program y, które mak i z uruchomi ło, a studen t wszystkich, którym te ż przysz łe rek iny b iznesu ta ambitne ch łopaki dz iewczyny zamiast zastanawiać na d tym jak tak i zys k jest w ty m chodz i o wie ś znow u wypracowanie wi ększej mar ży lepsz e stop y inwestycji omaw iali jak pomóc centrum zdrow ia dziecka alb o galer ii zachęta też i w i takiego wn iosku an i też łat my śleliśmy, że b iznes te ż wyzwan ie weź intelektualnej tuta j najbardz iej amb itna fragmen t dzia łalności menedżerską organizacyjnej przekazuje, że są organizacje, które mierz ą si ę znaczn ie większymi wyzwan iami znaczn ie bardz iej z łożonym środowisku, kt óre adresuj ą znaczn ie wa żnej czasami produkty us ługi dl a ludz i po prost u ni ż organ izacja w ielomiliardowych wycenach, kt órych on i dotychcza s realizowali zawodowo n o dobra, lec z na pewno jes t tak, że m łodzi ludzie, kt órzy wchodz ą na ryne k pracy i zastanawiają się, gdzie podj ąć swoj ą karierę zawodową, gdzie wej ść na te n ryne k pracy rzeczywi ście danyc h istotne jes t to c o ta firma robi cz y rzeczywi ście s ą gotowi ograniczy ć część swo ich n p . nawe t zarobków byl e pracowa ć w instytucji, kt óre na poważnie traktuj e pewne problemy cz y społeczne czy t o jakiś ekolog icznej tak dalej, bo trochę mo że by ć tak i właśnie została już na to jak t o jes t jak si ę ma 1920 lat to cz łowiek jednak jes t pe łen idei chciałby dzia łać, ale jak si ę ma 40 lat 23335 to już zaczyna wchodzi ć to jedna k to drugie myślę, że chcia łbym jednak zarobi ć trochę pieni ędzy, bo n p . rodz iny na utrzymaniu tak, al e wtedy też ludzie rozumieją, że życie to n ie jes t sprint życzę też marato n i jes t tak a bardz o lubi ę to organ izacja ameryka ński start -u p, który policzy ł ile, jaki fragmen t jeg o życia oddajemy pracuj ąc na kogo ś 80  000 godzin niewyobra żalne tyle po święcamy w swo im życiu zawodowy m r óżnym temato m i warto dobrz e rozplanowa ć te n okres warto n ie n ie my śleć tylk o tak iej kr ótkoterminowej perspektyw ie wysokości pensj i ilości prem ii i s łużbowych samochodów przywilej ów tylk o my śleć o ty m czy po 10 latach nie b ędę si ę czuł wypalon y wypalona cz y po 10 latach b ędę czuł satysfakcj ę cz y b ędę te ż b ędę lubił być przekazywane prze z członków rodz iny podcza s świątecznego wariant si ę właściwie zajmuj e tak czy b ędą to pytanie cz y będą też lubiła pytania trzeb a lubi ć s iebie wzrost ów, oddaj ąc 10 lat dekad ę będzie więcej sweg o życia jakieś tam organizacji, kt óre coś ta m na świecie zmienia i coraz cz ęściej osoby, kt óre ja chciałbym pracować te ż volv o volv o postanowiło, że nikt nigdy nie umrze an i w ich samochodz ie ani przez ich samochód ich misją nagl e bezpiecze ństwo jak i czeka m lekarz Coca-Cola głosi, że m isja opr ócz dostarczenia rado ść na święta b ędą też czysto ocean y na planecie z iemia tak czeka m wy ższy w ekonomi ście ra z po ra z z całą stronic ow e reklam y największych f irm wydobywających ropę nas z ratus z naftow ą na świecie, które skupia si ę tylko na ty m jak wiele wysiłku w łożyły w t o, żeby wypracowa ć technologię odzysk iwania dwutlenk u w ęgla atmosfery więc, czyl i b iznes te ż za zaczyna zauważać albo mus i zacząć zauwa żać, że jeszcze n ie zauwa żył tak biznes prz y tak, że mamy ju ż konkretne argument y dl a szefów finans ów przytoczone 5 wcześniej prze z nas t o oprócz teg o biznes bardz o lub i t o bardz o wiarygodna trafiaj ącą do ser c do wyobra źni konsument ów pracowników ca ły zesp ół narracj ę o d volvo n ie jes t producente m cz ęści samochodowyc h samochodów volv o sprzedaj e bezpieczeństwo pewność, że twoj e dz iecko nie umrz e ani przez te n samochód n ie zab ierze dz iecka przechodniów an i czy takie moje dziecko n ie zg inie w ty m samochodz ie też habit aresztowyc h m isja, tak wi ęc po prostu dzia ła na dzia łania wyobraźnie wspominali śmy o ty m, że zar ówno firmy musz ą zacząć rozumie ć, że świadczy trochę zmieniły, że t e, że konsumenc i klienci, dla których pracuje, kt óre si ę coś wytwarza ć czy prowadzi anal izy żony też t o za uwagę nie tylk o w łaśnie takie podstawow e kwest ie do tej por y w biznesie tylko również t ę misję, kt órą si ę się m a do oko ło i trochę zastanowić czy t o będzie tak, że opr ócz tych wszystkich umiejętności, kt órych się, mówi że ich brakuj e, że Polska szko ła mus i uczy ć programowan ia odnajdywania się w świecie, kt óry szybko zmienia i t d. technolog ia, która zm ieni rzeczywistość cz y w tym wszystk im empatia też n ie b ędzie tak ą kompetencj ę przysz łości właśnie absolutn ie jes t ju ż kompetencji przysz łości mówi si ę wpros t, że automatyzacja poleca m raport mak i ja jestem pi ękna slajd, kt óry pokazuj e nieważne czy te ż czynność uznawana tradycyjn ie za fragment intelektualnego zawod u czy f izycznego niewa żne cz y m ówimy tuta j kierowcy tira czy m ówimy tuta j o mened żerze jeśli czynno ść, kt órą ta zawód wykonywał jes t powtarzaln a to z pewno ścią granicz ą produktu jest granicz ącą z pewnością mo żna powiedzieć, że zostan ie zast ąpione prze z jak ąś rodza j technolog ii algorytm u technologii i nie nie b ędzie potrzebne wykonywan ie tej czynno ści nie ma tir przejedz ie prze z ca ły kontynen t sam o menadżer nie b ędzie musiał przywie źliśmy przed konferencją telekonferencję, żeby po łącz wszystkie prezent y te ż, żeby się wy świetla na ekran ie w końcu zaczn ie dzia łać bezawaryjn ie i t o oznacz a, że Homo sap iens nie ma szan s w wy ścigu na efektywność, iż chodzi o powtarzaln e zadan ia z algorytmami te ż teraz przegrywamy teraz m ówi się zaw ód prawn ika tego tak prawnika, który robi, kiedy l ider anal izuje ton y dokument ów firmy nie mam y szans z e skaneram i z algorytme m czytającym te n dokument nie mam y żadnych szan s czek i organ zast ąpił we ź mn ie chcę m ówić warte ilości godzin prac y nowojorsk ich prawników wci ąż oprawcam i prawnicy, którzy stan ą przed ławą przysi ęgłych popatrz ą w ocz y powiedzą wyg łaszał mow ę, kt óra zdecyduje czy dzi ś rzeczy śmierć, ale wasze i teraz mierz ę teg o jakich kompetencji komputer jeszcze długo n ie b ędą potrafiły zast ąpić przez kolejn ą dekad ę w łaśnie spo łecznych możemy się bać tego t ira, który prze z ca ły kontynent, ale czy wyobraża sobie, że tera z wszędzie t o obo k nas Aleksa i zmotywuj e na s do wysiłku albo, że tuta j Syrii obo k wież zacznie sob ie z nami żartować i rozwi ąże konfl ikt między nami, czyl i mi ękkie kompetencj e te ż b ędą kompetencjami przysz łości, a może przede wszystk im będą kompetencje przyszłości i o ty m, też powinno si ę pamiętać, kiedy si ę uczy ć dz ieci w szkole trochę też szko ła o ty m, zapomina nie mam y, więc czasu, żeby dzisiaj kontynuowa ć rozmowy bardzo dzi ękuję za spotkanie Rafał Flis fundacj i swoją historię, by moi pa ństwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA