REKLAMA

Rafał Pawłowski: Na 24. Cinergii w Łodzi chcemy przywrócić bohaterów na miarę czasów

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-20 19:00
Audycja:
Czas trwania:
23:14 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Rafał Pawłowski- szef biura prasowego 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia (22 listopada - 30 listopada w Łodzi) i Kalina Alabrudzińska, scenarzystka i reżyserka filmu "Nic nie ginie" Rozwiń »

Rafał Pawłowski: " Idea bohaterstwa jako temat 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia wzięła się z tego, że mamy ogólny kryzys ideałów, bohaterów, w kinie również. Chcemy przywrócić takich bohaterów na miarę dzisiejszych czasów, chcemy pytać o te autorytety. "

Kalina Alabrudzińska:" Mój debiut, to taki film, jakie ja chcę robić. Ta smutna komedia mi pasuje. Terapia dała mi technicznie możliwość, że idziemy za bohaterami i pokazujemy ich światy" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultur a osob ista dobry wiecz ór przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska w najbli ższy piątek w Łodzi rusza 2004 . foru m k ina Europejskiego Cinergia mo imi go śćmi s ą sze f biura prasowego fest iwalu krytyk f ilmowy Rafał Pawłowski w itam serdeczn ie do wieczora i reżyserka f ilmu bior ącego udzia ł w konkurs ie polskich debiutów i filmów drug ich Kalina, al e Brudzińska dobr y wieczór z energia t o jest kolejne wydarzen ie, które n ie chce nazwa ć fest iwalem tylk o Rozwiń » właśnie forum rozum iem, że t o uzasadn iona potrzeba zaznaczenia, iż różnicy my ślę, że racze j tradycj a po prost u k iedy w latach dziewi ęćdziesiątych na początku la t dziewi ęćdziesiątych ruszała w łaśnie synerg ia t o wtedy nie by ło jeszcze teg o ca łego High festiwalowego, które mamy dzisiaj, b o tak naprawd ę jak spojrzymy chocia żby na sa m w łaśnie l istopad t o Camerimage cz y Danii ma synergia w Łodzi za chwil ę łączy Docs w Warszawie i innych m iastach, wi ęc tych imprez jest naprawd ę du żo i mo żna tylko je ździć z 1 na drug ą, a wted y ta nazw a forum pojawiła się, albowiem by ła t o kontynuacj a te j idei tak ich w łaśnie przegl ądów, kt óre by ły w latac h osiemdziesiątych, kiedy firmy n ie wchodzi ły takie znan e amerykańskie europejskie duże tytu ły n ie wchodziły tuta j do dystrybucj i szerok iej tylk o właśnie było też tak ie konfrontacj e filmowe i te tytu ły pojawia ły się w łaśnie tak im z takiej ogran iczonej dystrybucj i i troszeczk ę z potrzeb y właśnie zast ąpienia te j idei, kt óra n iestety umar ła raze m po prost u upadk iem PRL-u rozpadem po prost u ówczesnego systemu dystrybucji te ż gdzie ś na wszystk o wykolei ła inna na właśnie na gruncie teg o na grunc ie tej potrzeby ogl ądania k ina bardz iej ambitnego narodzi ło się foru m k ina Europejskiego w Łodzi i t o nazwaną po prost u towarzyszy, m imo że 24 w nazwie t o tak naprawdę fest iwal mia ł parę przerw gdzieś ta m po drodz e z r óżnych g łównie f inansowych powod ów, wi ęc m ówię pocz ątek lat dziewi ęćdziesiątych miesiąc drug i ro k dokładnie t o się wted y narodzi ły, więc metrykalnie jeste śmy troch ę się w tym rok u plakatu z Energi zerk a na Charlie Chaplin, a organ izatorzy pytają, gdz ie jes t bohater, bo tak brzm i has ło przewodn ie foru m wsp ólne poszuk iwania odpowiedzi na t o pytanie o d czeg o zaczn iemy zaczn iecie tak naprawd ę ta idea bohaterstwa wzi ęła się stąd, że mam y og ólny kryzy s idea łów kryzy s właśnie autorytet ów tak autorytetów bohater ów w łaśnie w kinie również, albow iem zepchn ęli na tak ich prawdz iwych autentycznych bohaterów wypchn ęli na dzi ś na marg ines bohaterow ie filmów Marvela, wi ęc my tuta j chcemy jak grzyb y są gorsz e lepszy bohaterowie my ślę, że inni tak naprawd ę chcemy przywr ócić właśnie tak ich bohaterów na miar ę dzisiejszych czas ów pytać t e autorytety pyta ć o to gdz ie dzisiaj jes t jaki ś punkt odn iesienia dla dl a na s wszystk ich, a zaczynam y do ść takim ciekawym filmem w łaśnie o powroc ie do przeszłości nostalgiczne, b o na otwarc ie pokazujemy francuskich w in poznajem y się jeszcze ra z, kt óry w styczniu pojawi si ę w kinach t o jes t k ino lekkie, bo jes t t o tak a komed ia troch ę romantyczn a o starzej ącym si ę m ężczyźnie, kt óry w te j dz isiejszej rzeczywisto ści bardzo zautomatyzowan e i gdz ie n ie potrafi porozumie ć się ju ż żoną nie potraf i porozumieć się z dzie ćmi n ie potrafi porozumie ć si ę z innymi lud źmi cierpi generaln ie na depresj ę, jeżeli bohate r dnia codz iennego, a jes t rysown ikiem komiks ów sy n wykupuje m u w prezenc ie tak ą us ługę bardzo nowoczesn ą przenos i go o na tak i plan f ilmowy, al e na tak i pla n tak iego widowiska Live jak te ż ma dużo pieni ędzy to we Francji mo żna co ś tak iego sob ie zamówić przynajmn iej tak nas twierdzą tw órcy f ilmu zostaje zostaj e się przen iesionym w autentyczn ą scenerię taką, jak ą sobie wymarz y ludzie tam wybierają jakie ś historyczne momenty ktoś chce si ę spotkać z Adolfem Hitlerem, bo jest taka scen a w f ilmie n p . al e tuta j nasz bohater wyb iera dzień, w którym pozna ł swoją żonę, bo chce si ę w niej zakocha ć się tera z między przenos i się do lat siedemdziesiątych i w tym wszystkim otaczaj ących go aktorzy odgrywaj ą role ludz i tych pami ęta tamten czas i o d tego zaczynamy od takiego w łaśnie powrot u do przyszłości b ędzie też powr ót do przyszłości kina, bo w ty m roku wyjątkowa roczn ica czterdz iesta roczn ica prem iery czasu apokalipsy n a z tej okazji wyjątkowy pokaz t o prawd a ten wyj ątkowy poka z zawdzięczamy przede wszystk im re żyserowi Francji Ford Coppola przygotował now ą wersję filmową w ty m roku zaprezentował ją w Cannes, czyli tam, gdz ie w rok u siedemdziesiątym dziewiątym pokazywa ł po raz p ierwszy swój f ilm po drodze by ła jeszcze 1 wersja ta pierwsza miała ta m oko ło 150 minut ta drug a redukcja t o by ł chyba 2003 miała powyżej 190 minut, a teraz zrobi ł tak ą wersj ę pośrednią ona ma nieca łe 3 godziny jak sa m m ówi szuka ju ż balans u między tamtymi 2 wersjami z pierwszej by ł n iezadowolony, bo producenci ten f ilm poci ęli potem zrobi ł troszeczkę wersj e w kontrze, a teraz stworzy ł coś c o sam nazywa m Final ka t, czyli wersj ą ostateczną, mówi że nie jes t najbardziej zadowolony, chocia ż ja by m tutaj prawd a nie zakładał się, że jest t o wersja ostatn ia, bo 350 lecie za 10 lat n ie zobaczym y kolejne j cza s poka że festiwalowe h ity kolejn e t o chociażby filmy bi ły w lab iryncie żółwi f irm, które tworzą kilka dn i temu krakowsk ą Jude an d anime cz y chociażby malowany pta k, ale n ie tylko t o prawd a mamy k ilka tak ich mocnyc h hit ów, kt óre wymieniła, al e te ż rocznicow ą dwudziestolecie Matriksa, który te ż pokazujemy pokazujemy, dlatego że mam y go ścia specjalnego c o pan Jano odtwórca roli surfer a t o czwarta z tyc h najbardz iej znanyc h postac i z tego f ilmu o n do na s przylatuje troszeczk ę przylatuje z innym filmem, bo f irma w inowajca te n f ilm pod koniec grudn ia na polsk ich ekranach przylatuje z re żyserem Seanem cystern ą i właśnie prz y tej okazji stwierdzili śmy, że fajn ie by łoby pokaza ć też Matrix, bo to jednak kultowe, bo to jednak Fin, kt óry odegrał dużą rolę, je żeli chodz i o kino sc ience fiction i rząd zaproponowa ł też, żebyśmy pokazal i jego film dokumentaln y sprze d paru la t film na jedynk ę i to t o jes t dokumen t o zmagan iu się z depresj ą przyczyn, chociaż o n wywodzi go ze swoje j własnej h istorii tak naprawd ę pokazuj e, że depresja jes t zjaw iskiem społecznym i że dz isiaj dotyka bardz o w ielu ludz i na świecie si ę oczywi ście koncentruj e na Amerykanach w każdym razie pokazuj e, że na depresję cierpi tam dos łownie co trzec i człowiek w powiedziały o go ściu specjalnym fest iwalu ale, czyl i foru m przeprasza m bardzo duża mo że by ć tak t o w Łodzi oprócz wymienionego prze z s iebie go ście jeszcz e inni bohaterowie f ilmowi oczywi ście będziemy m ieli w og óle oko ło 60 gości g łównie s ą tw órcy filmów prezentowanyc h w konkursac h poza konkursami goście specjaln i na r óżnych pokazac h wymieniła tuta j malowanego ptak a, wi ęc będzie n p . Lech Dyblik, kt óry gra tam niedużą, al e ciekaw ą rol ę natom iast oczywiście mam y k ilku du żych go ści zagranicznych ju ż w pi ątek na otwarcie przylatuj e do nas Lena Abraham sąd t o jes t naruszyl i Walski nominowany parę lat tem u do Oscara za film pok ój my rob imy pierwsz ą w Polsce retrospektyw ę pokazujemy wszystk ie jego f ilmy pokazujemy też taki ministerialny, kt óry zrobi ł dl a BBC na i przed e wszystk im jes t z nami obecn y przez 4 dni wylatuj ę we wtore k, wi ęc mo żna go spotka ć na seansac h jego filmów b ędzie mo żna z nim rozmawia ć wzi ąć autogra f, a t o tylko p ierwszy gości, b o przed nam i pona d tydzie ń fest iwalu Leny wyjeżdża we wtore k jak powiedziałem już od wtork u mamy Jana Szewczyka ową to jes t nestork a czesk iego dokument u niezwyk ła postać film niezwyk ły te ż n ieznane w Polsce również retrospektywa on a kr ęci tak ie dokument y, kt óre nazwalibyśmy rodzaje m kina krocz ącego cz y śledzącego z e swo imi bohaterami spotyk a się c o jakiś czas zostaj e z nim prze z k ilka miesięcy filmuje pote m przyje żdża za pół rok u znow u powtarza t ę sytuację t o trwa kilka lat po tych kilku latach montuj e swój dokument t o jes t metod a, kt órą niektórzy dokumentaliści stosują, al e wymag a dużo cierpliwo ści i jak gdyby robienia często k ilku projektów naraz stąd b ierze si ę ta biorą si ę okres y przerwy no w łaśnie my pokazujemy t e je j f ilmem pokazujem y ją zapraszam y, więc b ędzie mo żna również rozmawia ć co najważniejsze to jes t te n element tuta j dzięki wsparc iu czesk iego centrum, czyl i tak iego Instytutu kulturalneg o czeskiego udaje na m się t o pokaza ć nieodp łatnie, więc cała retrospektywa si ę w Klikowej, kt óra będzie festiwalowym kinie Charlie jest zawsze mnie wszystko trudn o wymieni ć tak naprawdę wszystk ie punkty programu energ ii, bo te n program jes t bardz o bardz o obf ity bardz o bardz o ciekawy synerg ia to oczywi ście tak jak ju ż mówiliśmy f ilmy spotkania, ale r ównież ho łd dla wyb itnego polskiego re żysera Andrzeja Wajdy b ędzie wystawa zdjęć t o prawda można powiedzie ć w łaśnie tak iej osobistej fotografki re żysera Renaty pani Hela Renata, bo jest t o te ż postać bardzo c iekawa ważna dl a polskiego k ina, a jednocześnie szerzej n ieznana, bo zawód oto lista n ie jes t zawodem jako ś tak bardz o ho łubiony i wysuwany m n a na czo ło produkcj i f ilmowej znam y kadr ę z filmów znam y znamy zdj ęcia z planów, ale często nie wiemy, kto za ty m stoi Renata pan i Hel zaczyna ła w tym zawodz ie, k iedy jeszcz e w og óle coś tak iego jak oto l ista była powszechnie znan e mieli śmy aparaty analogow e prawda godz iny w ciemni i t d . al e podobn ie by ło zresztą z realizacją f ilmu na ta śmie w każdym razie on a towarzyszy ła Andrzejowi Wajdzie prze z lata fotografowała go przy prac y na planie fotografowa ła g o na tym plan ie po prac y generalnie przejrza ła w ostatn im czas ie arch iwum swoich zdj ęć stwierdziła, że jestem dużo świetnych materia łów, które n igdy naprawdę n igdy nie ujrzały światła dz iennego z tych kilkudziesięciu odb itek, kt óre m y zaprezentujemy w Łodzi na wystaw ie zaledwie 2 były na te j w ielkiej wystaw ie po święconej Andrzejowi Wajdzie w Krakowie, a wszystk ie inne będą absolutn ie prem ierowe prosz ę państwa n o ciekawie zapow iada si ę program 2004 . foru m k ina Europejskiego Cinergia za chwilę wracam y do nasze j rozmowy teraz cza s na informacje w rad iu TOK FM dobry wiecz ór raz jeszcz e przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a dzisiaj rozmawiamy o ty m c o już n iebawem wydarzy si ę w Łodzi m ianowicie w najbli ższy pi ątek rusza 2004. foru m k ina Europejskiego Cinergia razem z e mn ą goście sze f biura prasowego festiwalu kryty k filmowy Rafał Pawłowski w itam serdeczn ie ra z jeszcze i reżyserka f ilmu bior ącego udzia ł w konkurs ie polskich debiut ów i filmów drug ich Kalina, ale Brudzińska n o właśnie stawia ć na m łodych, organizując w łaśnie ten konkurs, który m ówi wasz e podej ście do konkursowych zmagań jest bardz o ciekawy bardzo nowatorsk ie mianowicie zderza ć gatunki zdarza ć si ę 3 dziedziny k ina, czyli fabu ła dokumen t i animacji t o prawda, ale rob imy to tylko w konkurs ie polskim konkurs ie międzynarodowym rzeczywi ście skupiamy si ę na fabu łach natom iast w konkurs ie polskim staram y się łączyć tak jak, poniewa ż 3 gatunki, aczkolw iek najtrudniej jest tą pełnometrażową animacj ę, bo tak ie w Polsce zdarzają si ę rzadk o oczywi ście mieliśmy ro k tem u f ilm o Kapuścińskim Damiana nowe i Laura d e la Fuente natomiast w ty m rok u nie ma żadnych animacji natom iast s ą w konkursie 4 dokumenty i 5 fabuł także tak to zderzam y zderzamy tak, dlateg o że tak naprawd ę wszystk o z kinem i teraz trochę o d twórcy zale ży w jak i sposób chce opowiedzie ć na m tę konkretn ą historię dzisiaj często jes t tak, że przecie ż tw órcy nawe t najwi ęksi światowi oprócz teg o, że kręcą dokumenty t o czasem pope łnia fabu łę albo odwrotnie oprócz teg o, że kr ęcą fabu ły czasem pope łnia dokumenty bardzo c iekawe, jakie kryter ia b ędziecie brać przed e wszystkim pod uwagę przy ocen ianiu tak różnych jednak p ierwsze pytan ie do naszyc h jurorów, al e ja si ę t o nie obawiam, że Joanna Kos-Krauz e, kt óra sto i na czel e jury konkurs u polskiego poradzi system zadan iem znakomicie w konkurs ie polsk ich debiutów firm n ic nie g inie Kalina Brodzińskiej reżyserki scenarzystk i nagrodzone j za re żyserię na tegorocznym koszali ńskim fest iwalu debiutów f ilmowych m łodzi film uzasadnienie jur y z Koszalina przybra ło w ty m przypadk u form ę pytania jak to uda ło si ę ogarnąć reżysersko n ie wiemy, al e witamy nowy talen t w Polskim kinie n o, wi ęc ja pyta m w takim razie Kaliny jak t o si ę udało re żyserską jak t o się udało my ślę, że bardz o ważnym czynnikiem, dla którego si ę uda ło by ło moje m ój wielki n ie nieko ńczący się poczucie szcz ęścia mógł wreszcie zrobi ć sw ój deb iut fabularny tak i jak naprawdę czuj e, że chc e zrobi ć wg mojego scenariusza i to przes łania wszelk ie trudno ści k łopoty i bra k pieni ędzy n p . bo my śmy bardzo ma ły bud żet NATO i no i r óżne te ż zadan ia wynikaj ące z real izacji tak iego specyficznego projektu k im by ł dyplomow y f ilm aktorsk i dl a łódzkiej szko ły f ilmu właśnie podkreślamy t o tw ój deb iut pełnometrażowy t o jes t dyplo m aktorsk i student ów łódzkiej film ówki tak si ę zastanaw iam zrobić pe łny metra ż szkolnyc h warunkach t o jes t pewnie wyzwan ie, z kt órym jedna k nie ka żdy umiałby si ę zmierzyć no, wi ęc tak, wi ęc moj e moj e samozaparc ie by ło bardzo be z be z tak im limit ów i te ż jak o aktor ów najbardziej na świecie oprócz mojeg o dz iecka przepraszam to jes t bardz o ważne, a koch a aktorów i wywiązuję pracowa ć, więc dlatego, by ca ło z ca łą s ą przekonan iem mogę te n film podpisać mój deb iut, bo t o był to jest f ilm aktorski to są takie firmy n ie chc ą chciałabym robi ć rozumiem, że odróżnia si ę o d tyc h reżyserów, którzy aktorów n ie kochaj ą i n iekoniecznie może aktorów nie kochaj ą tak bardzo a ż tak bardzo jak t y miałeś te ż opiekuna prz y tym projekcie Mariusz Grzegorz tak wspania łego Mariusza Grzegorzka jeg o Magnificat sesj ę rektor a nasze j szko ły kt óry, który towarzysz y moje j drodz e artystycznej już od ju ż czasu już zawsz e op iekunem mo ich film ów w kr ótkich fabu ł szkolnych i i to o n zaprosi ł do teg o projekt u i i to o n zawsz e mi mimo teg o, że nasza jest etyka i nasz a, jakb y pod tą t o jak i f ilmy w drogim t o s ą 2 bieguny, ale zrobił coś wspania łego bli żej Super pedagog iem o n mi pomaga ł on kierował jak robi ć t o co naprawd ę chc e robi ć on zawsze zawsz e zadawał pytan ia przedstawiam 1 scenariusz czy nowy pomysł czy ty chces z i ść bardz iej realną stron ę teg o pomys łu czy odpalam y wrotk i drugą stronę, wi ęc ja zawsz e m ówiłam jak chcesz ran o w UK t o tera z tak jakby dawa ł dobre bardz o mi dobrz e ukierunkował, żeby mog ła robić co naprawd ę czuje to pr óba zrobi rob i sweg o f ilmu na podstawie moich pomys łów co czase m pedagodzy nie mog ą si ę powstrzyma ć, żeby zrobić to opow iedzmy w tak im razie o samy m pomy śle nic nie t o jes t h istoria kilkorga młodych n ie tylk o, al e kilkorga ludzi, kt órzy poddaj ą si ę tak iej specyficznej terap ii w o środku terapeutyczny m, kt órzy próbują przepracowa ć raze m z terapeutą swoj e traum y smutny film, kt óry jak cz ęsto powtarzasz ma na s rozśmieszyć wiem, że nawe t forsuj e taki term in smutna komed ia przyj ęło si ę n iewiele jes t, ale dow iemy się jak to wyjdz ie do kin i cz y cz y ludzie rzeczywiście z stwierdzą że, że to dobrz e op isuje te n gatune k, bo ja po prostu te ż tak ie widzenie rzeczywistości świat m iotacze, czyli jes t cały stra żnik śmieszniej alb o strasznie smutn a nie nie i to wszystk o bardz o łączy za lat a dlateg o jako ś ta smutna komed ia mi pasuje mo że tylko mi co patrzym y na te n pomysł, skąd si ę działo podcza s p isania scenariusza obserwowała Szczęść terap ie wcze śniej, że uczestn ikiem czegoś takiego jes t także terap ia da ła mi techn icznie możliwość, ponieważ t o jes t film aktorsk i dla szko ły ja musia łam zatrudni ć dać rol e mog ą 20 młodym aktorom w ty m samym wieku t o by ło takie ograniczenie moj e w pewny m sensie, al e ja postanowiłam wziąć t o jako jako by ły, jakby co ś jes t przeciwny ograniczeniu cz y jakoś to jes t wy żyć w zwi ązku z ty m terap ia daj e nam szans ę przyjrzen ia si ę kilku bli żej i daje i tak ie jak poprowadzi łem dalej te n film idziemy za tymi bohateram i ich w łasne światy, gdzie spotykaj ą jeszcz e nowe postaci cz y te ż moj e moich aktor ów, kt órych musiałam zaprezentować w ty m filmie poz a tym sa m proces poznawan ia siebie i grzeban ia tam w ty m c o na s boli t o bardz o mn ie c iekawi jeszcze zastanaw ia mie ć si ę udało filmow ą napisa ć tak prawdz iwych bohaterów na pocz ątku nic n ie g inie kiedy, kiedy te osob y biorące udzia ł w terap ii siedzą w ty m oknie terapeutycznym k ółku pad a takie zdanie na szczęście t o jes t życie to n ie jest film muszę powiedzie ć, że t o poczucie n ie opuszczało mn ie do samego ko ńca to bardzo si ę, że t o jest to jest dl a mnie bardz o ważne to jes t ta k ja du żo uwag i po święcam postacią aktorom wi ęcej ni ż ni ż samym dramaturg icznym, jakb y rozwojowi akcj i, bo wydaj e szczerz e, że t o co najbardziej zostaj e w pami ęci w idza po obejrzen iu f ilmu są postacie nie ta m kt o kog o, k iedy jak i w jaki sposób c o si ę wydarzy ło, więc w iem na to ogromn y nac isk i torz e powiedzia ł, że m ówiłem aktorów to też polega na tym, że j a po prost u z n imi pracuj e w tak i sposób poznajem y si ę dobrz e i ja si ę otwiera się otwieraj ą musimy si ę dobrze poznać, b o ja wted y mogę te postac i, które dla n ich pisze zbli żyć do nich mocn iej st ąd może dzi ęki temu ma si ę wrażenie, że on i s ą też prawdziwe bardzo, bo rzeczywi ście du żo prac y wykonuj e, żebyśmy się poznali, żebyś mi zna ła Midzierski ma m do czynienia udało dzi ś zrobić f ilm wa żny i dowc ipne zarazem jestem c iekawa jak odbiera publiczność jestem c iekawa jak g o odb ierze publiczno ść r ównież foru m energ ia cz y np. spotkan ia po seansac h zamieniaj ą się, że tak pow iem dalsz y ciąg zb iorowej terap ii bardzo bardz o bardzo wielbią g o spotkać z publiczno ścią i i bardz o często podchodz ą do mn ie ludz i i mówią i czuj ą, że musz ą powiedzie ć i jak ie wrażenie na nich zrobił film i często trw a t o między 5, a godzin ę, bo minut na godzin ę, bo alb o, bo jako ś dotyk a tak świeżość dotyka ich to, że mog ą naprawd ę spotka ć z tymi postac iami bliżej ni ż w innych f ilmach i i też wydaje si ę, że oswaja m gdzieś tam w ogóle t o terapie jak lubiące się te ż bardzo b y m ówić, o czym t o jes t film, że te n film o terap ii butik w p ieszej scen ie filmu polityki zdan ie od 1 z uczestnik ów terap ii, że na f ilmach zawsz e takie smutn e smętne scen y, które po prost u jest terapia i on i p łaczą alb o po prostu maj ą dziś elektrowstrząsy po prost u zawsz e kojarz y z k im jest takim kim ś si ę czymś trudnym i czymś c o n ie daj e nadziei nie wymyślisz ja mam tak i, jeżeli bardzo trzeba m ówić ludziom rzeczy mimo terapii, bo bałam si ę, że nikogo nie dziesi ątego obejrzeć, al e tera z widza, że nie jes t wprost przeciwnie wszysc y s ą bardz o zainteresowani ty m bardz o bardz o czują si ę chyb a tak, że ta terap ia może wygląda je śli tak może wyglądać terap ia to zaproszenie jest tak i najgorszy pomys ł film pojawia si ę w programac h fest iwali, a czy będzie miał szansę na jak ąś szerszą dystrybucję tak, żeby wi ęcej widz ów zobaczyło Money chodz i do k in, a t o Super bardz o się ciesz ę z teg o powod u co teraz robi filmową masz jaki ś pomysł na kolejn y film mo żemy liczyć, że pojawi ą się w n im np. bohaterowie n ic n ikt na pewno i ja bardz o jestem też osob ą wierną aktoro m jak już kto ś mn ie ta m za interesuje i je śli w idzewskim potencja ł na w iele postaci to ju ż n ie odpuszcza m, wi ęc napisze p isze pisze kolejn ą rzecz, wi ęc życzymy powodzenia, żeby się z nas to pieni ądz tzw. czy mo żemy jeszcz e co ś wspomnie ć o Rafale o innych uczestnikach konkurs u tak możemy przed e wszystkim f ilm Kaliny kojarz y mi si ę osobi ście z dokumentem, który pokazujem y na Energi też konkursie ty m samym jest to d iagnoza PiS w Podgórskiej i tote ż jes t film osob y zwi ązanej z Łodzią i Ewa podobn ie podobnie Kalina też zapraszan a na terapi ę tylko, że w łaśnie w dokumenc ie zaprasz a mieszkańców Łodzi taki rodza j terap ii dotycz ącej miasta i to co jest c iekawe i właśnie może być kim ś tak im pomoste m pytała ja k jak t o po łączyć dokument z fabu łą prawda t o w łaśnie to że, że nagle w Łodzi w podobny m okres ie czasu powstaj ą 2 filmy, które odwo łują si ę do tyc h samyc h rzeczy, które gdzieś tam kryją się na środku, czyl i jaki ś traumę jakiś l ęków do jaki ś n iewypowiedzianych potrze b i tym podobnych rzeczy także można robi ć na w iele sposob ów i chocia żby właśnie id ąc na 2 szansy cz y na nic nie ginie i diagnozy można si ę o ty m, przekona ć, a w konkurs ie jeszcze 7 innych film ów w ty m m. in. supernowa, kt óra przyje żdża do na s z nagrod ą za debiut w Gdyni na gal i zakończenia forum energia ma si ę pojawi ć Roman Polański pojaw i się reżyser, wok ół kt órego kolejne kontrowersj e si ę pojawiły my ślę, że tak ca ły cza s jakb y mam y potw ierdzenie jego agentki i że b ędzie przyjedz ie do Łodzi 2009 . pojaw i się tylko wyłącznie na gal i na krótki momen t odb ierze ta m z łotego glana jest t o tak a nagroda prz y przyznawana artyst ą niepokornym n o bo jedna k co by n ie mówić o Polańskim n ie jes t tw órca w ielkich film ów, a jego oficer szp ieg, który wchodzi si ę do k in w grudniu to też ju ż k ino nagradzan e nagrodzon e w Wenecji nom inowane do europejskich nagród f ilmowych, więc meda l im pokazujem y jak o kon iec cieszymy się jednak z teg o, że Roman Polański zgodził się przyj ął nasz e zaproszen ie liczymy, że dacie prosz ę państwa k ino na wiele sposob ów na 2004. foru m kina Europejskiego Cinergia to ju ż o d najbli ższego pi ątku do przysz łej soboty w Łodzi mo imi go śćmi byl i sze f biura prasowego festiwalu Rafał Pawłowski bardz o dziękuje i by ła z nami r ównież Halina, al e Grudzińska re żyserka f ilmu nic n ie niekt óry b ierze udzia ł w konkurs ie na tegorocznej Energi dzi ękuję bardz o bardz o dziękuję tera z w rad iu TOK FM cza s na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA