REKLAMA

Grypa a przeziębienie - różnice

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-20 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:25 min.
Udostępnij:

Wróćmy jeszcze do różnic między grypą a przeziębieniem. Rozwiń »
Powtórzmy: bardzo ważnym jest rozróżnienie tych dwóch chorób, ponieważ grypa jest chorobą o wiele poważniejszą i skrajnie może doprowadzić do śmierci.
Przypomnijmy: grypa zwala z nóg, jej objawy narastają błyskawicznie. Wieczorem ktoś jest zdrowy, rano nie może wstać z łóżka.
Przy grypie mamy wysoką gorączkę, Uwaga: bywa, choć rzadko, że grypa jest. bezgorączkowa. Gdy jesteśmy przeziębieni nie zawsze towarzyszy temu gorączka.
Zazwyczaj mamy tzw stan przedgorączkowy, około 37-37,7 stopni Celsjusza. Przy grypie temperatura jest bardzo wysoka - 39 stopni. Wyprzedzają ją silne dreszcze oraz obfite pocenie się. Szczyt gorączki występuje najczęściej w 24 godzinach po pierwszych objawach. A ten szczyt to nawet do 40 stopni Celsjusza.
Inna różnica, to ból głowy. Ból głowy przy przeziębieniu jest niczym przy bólu, gdy mamy grypę. Jest on bardzo silny, a w dodatku środki przeciwbólowe są mało skuteczne. Inaczej niż przy przeziębieniu. Do grypowego bólu głowy dołącza się czasami ból gałek ocznych i światłowstręt. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrowie w dzie ń dobr y Ewa Podolska wróćmy jeszcz e do r óżnic między gryp ą, a przeziębień powtórzone w bardz o wa żny jes t rozr óżnienie 2 chorób, ponieważ gryp a jes t chorobą o w iele poważniejszą skrajn ie może doprowadzi ć do śmierci przypomn ijmy grypa bale zn ów i objaw y narastaj ą błyskawicznie w ieczorem kto ś jest zdrow y rano nie mo że wsta ć z łóżka przy gryp ie mam y wysok ą gorączkę uwaga byw a, choć rzadko grypa jes t Rozwiń » be z gor ączkowe jesteśmy przeziębieni n ie zawsz e towarzyszy tem u gorączka zazwyczaj mam y tzw . sta n przed gor ączkowe oko ło 3737 , 7 ° C prz y gryp ie temperatur a jes t bardz o wysok a 39 stopni wyprzedzaj ą j ą s ilne dreszcz e oraz obf ite pocen ie si ę szczy t gor ączki wyst ępuje najcz ęściej 24 godzinach po p ierwszych objawac h, a ten szczyt to nawe t do 40 °C inna różnica t o b ól g łowy b ól g łowy prz y przeziębieniu jes t n iczym przy bólu, gd y mam y grypę jes t bardzo s ilne w dodatk u środki przeciwbólowe s ą ma ło skuteczn y inaczej ni ż prz y przezi ębieniu do grupoweg o bólu g łowy do łącza si ę czasami b ól ga łek ocznyc h i światłowstręt więcej jutr o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA