REKLAMA

Porsche Taycan oraz nowy rodzaj napędu w Infiniti

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-20 19:40
Czas trwania:
13:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobr y wieczór państwu codz ienny magazyn motoryzacyjn y Radia TOK FM Sławek Olszewski Jacek Balkan w itamy w pi ęknie dz isiaj środa, wi ęc przyszłość motoryzacji, jeżeli pozwoli t o zacznie się o d cz y pami ęta tak ą firm ę Infiniti no pamiętam ona nadal jest on o jes t nadal można kupi ć samochody w Polsce sprzeda ż spadła 75, ale za t o jaki rabat no al e m imo, że tak i raba t t o 75 % klienci boj ą się rozkopać w Polskiej ziemi Rozwiń » t o zupe łnie t o nieuzasadnione nie wiem co jes t w ty m dz isiejszym świecie jak to wszystko jes t skonstruowan a że s ą japońska firma musi co ś po swojem u robić to tak po swojemu, żeby wszysc y podnos ili głowy z zac iekawieniem przez przypadek, o czym by ła przy, żeby przykład oczywi ście mazd a, która cały cza s przebąkuje coś od s ilnika Wankla, chociaż akura t jak o generato r pr ądu w samochodach, kt óre są elektryczn a jak o taki przed łużacz zasi ęgu r ęki ex Thunder to myślę, że te n silnik Wankla jeszcze lep iej silnik turbinowy sprawdziły się akura t ca łkiem nieźle t o mas z pomys ł Infiniti na najbliższą motoryzacyjną przysz łość jest s łuchaj niezwyk ły Otóż Japończycy ju ż niedługo chc ą budowa ć samochody 1 model w 2 wersjach tra s tak pierwsza wersja załóżmy, że b ędzie t o Infinity ku 50 albo nasz a ulubiona 60 pierwsza wersja będzie elektryczn a będzie po prost u zwyk ła elektryczny m samochodem, a w, którym b ędzie w niemal 300 km zasi ęgu tak dalej tak dalej wyk ładać tyc h materiałów baterie akumulator y pr ąd, a silnik i t d . tak dalej drug a wersj a teg o sameg o samochod u b ędzie z s ilnikiem spal inowym, a c iekawe co mówisz, a może p ierwsza b ędzie spal inowa drug a elektryczn ą c o ważniejsze n ie zacz ęły si ę koniecznej n o druga b ędzie silnikiem spal inowym, al e napęd teg o silnika n ie będzie trafia ł około, dlatego że będzie traf będzie te n s ilnik elektryczny tylko włącznie generatore m pr ądu i drug a wersj a b ędzie mia ła prawdopodobnie mn iejsza akumulator mniejszy zasi ęg na pr ądzie, al e będzie mia ła rani ć Expandera Rexa, czyli b ędzie miała t o na te n generato r pr ądu które, kt órych który, kt óry b ędzie mn iejsze silniki czasami trzycyl indrowa bazuj e właśnie zaraz i właśnie zaraz po tym, jak i będzie si ę to kolejna c iekawa ale jaki alarm ie, jaki marc e Infiniti tak szybk o i o filmowych i s łuchać tego samochodu cz y te j drugiej wersji n ie da si ę naładować będzie t o zamkni ęta odwr ócona hybryda, w kt órej s ilnik spal inowy b ędzie mia ło, a rolę tylko i wyłącznie produkt ów była ma ła producent a pr ądu i teraz bardzo wa żne jes t jak dobrz e w iemy, jeżdżąc chevroletem Boltem ople Ampera to wcale nie jes t tak a prosta spraw a, by zmusić s ilnik spal inowy do produkcji prądu jaki ś tak i optymalny spos ób dawał si ę t o prosta nie jes t prost e, bo nam Ampera potrafi palić po 10 litów nastąpi to wcale nie by ło ju ż n iema w oferc ie w Europie tak i tera z s łuchać mam y aut o, kt óre nie ma port u ładowania ma tylk o i wy łącznie s ilnik spal inowy generuj ący pr ąd s ilnik elektryczny służący do nap ędu mały pakiet, czyl i natur a jako ś jeździć do stacji ładowania i tras silniki spal inowe w tym samochodzie ma by ć trzycylindrowy o pojemno ści ach, o r óżnej pojemności t o znaczy o zm iennej pojemno ści może w te n sposób t o znacz y, że Anna i ju ż za 2 ze 3 lata tem u t o chyba niższa, ale nie s ą to Infinity zademonstrował projek t takiego s ilnika czterocylindrowego, kt óry ma zmienn ą kompresję i w zwi ązku z ty m zm ian zmienną pojemno ść jest tam dodatkow y uk ład krzywe, kt óre powoduj ą, że zm ienia si ę komora spalan ia się zmienia komor a spalania wiadomo, że p łynność p łynność też si ę, a trochę zmn iejsza się troch ę większa ma t o być w łaśnie spos ób na to, żeby te n s ilnik by ł jak najbardziej optymaln y, żeby ta produkcj a prądu przebiega ła jak najbardz iej optymaln y, czyl i jak najtańszy spos ób, żeby jak najmn iej teg o paliwa trzeba by ło zużywać n o s łuchaj bardz o ciekawe wszystko szkod a, że Intercity wycofuj e z Europy n o bo niestety taki jest jeg o lo s za p ół roku w Polsce nie b ędzie można kupi ć Infinity, wi ęc racze j je śli kto ś ma ochot ę tor proponujem y jeszcz e teg o wykorzysta ć ostatnie kilka tygodn i, bo to model jes t spor o ca łkiem sympatycznyc h poczynając o d teg o naszego 60, który kiedyś by ł naszy m samochode m rok u prze z 5030 i c o tam jeszcz e mamy mamy te SUV - y x mamy 3 prawda za 2 co najmniej w oferc ie, a mia ł być trzeci nie zd ążył wej ść do Europy, owszem to n iestety AJA ma m w takim razie, o czy m te ż prawie, że z kosmos u nowy samochód naprawd ę wygl ąda rewelacyjnie n ie je ździliśmy pewn ie pojedziemy dop iero w pierwszym kwartale przyszłego rok u na raz ie to były prezentacj e statyczn a m ówię o Porsche taka nie wygl ąda jak Porsche to w iadomo w dziale spośród tyc h planach ważna prezentacj a statycznyc h konferencj i marzen ie ogl ądała si ę widzia łem tutaj t o jest 2 silniki przednia o ś tylna oś wiadomo systemu prz y tylnej os i te ż przekładnia samochód patrz ę na n iego aż wierzyć nie chc e, al e podają współczynnik opor u pow ietrza 020 zwaną opływowy to nie jes t oczywi ście Porsche t o jest trudno pomyli ć, do którego potrzebneg o porównał je śli chodz i o wygl ąd Panamera czy co ś jeszcze pokażemy jak t o możliwe rozporządzanie, że nawet prze z moment uświęcone na para Panamera chyb a prawda no wiemy w iemy ju ż na pewno b ędzie pod maską wiemy na pewno n ie będzie silników spal inowych w iemy natom iast b ędzie turb o pod maską no n o dobra to jest miasto n o jes t maska n o i wiemy, że będzie turbo natomiast n ie to turbo co się pojawiło BMW i Porsche w latac h siedemdziesiątych, czyli n ie turb o silnik spalinowego b ędzie wersj a turbo turb o US i najprostsza wersja 4 jest wysokie ta m s ą zasięgi w ty m m y w tym Czajka n ie teoretyczn e no no czyst e snu mogą si ę ścigać akumulato r performance zapewn ia w łaśnie wg LTP 407 koni t o niez ły wyn ik, a por a akumulato r performance plus zapewn ia zasi ęg patrzy no t o się 460 km to nie źle te n s łabszy akumulato r pojemno ść 80 kilowatogodziny mocniejszy 90 wszystko wałkiem co planowania domowego ogn ia, al e w łaśnie 2 tygodnie dzia łania pewnie 3 doby, ale n ikt tego nie b ędzie racze j ładował z domoweg o wnioskach natom iast nowy najsłabsza wersj a nawet 530 koni Perform + 570 przyspieszenie do setki z tej najsłabszej wersj i SUV 4 sekundy no to spo łeczne s ą sportow e osi ągi natomiast ciekawostk ę warto również strona 04 sekundy zostaje, ale też o to mówi troch ę jak taki jes t go ść na s na na ty m na zloc ie fan ów porac h, które w Polsce to są sportow e osiągi no takich odjecha ł wjechał mi t ą skodą 100 to powiedzieć co ś jest c o mnie śmieszy oprócz tych tyc h sportowyc h osiągów co ciebie śmieszą mo że t o turbo wyobraź sobie, że jes t to natura mo ich wersja turbo USA, że s łuchaj ta mo c, kt óra normalnie turbo turb o ma 625 koni to tak i tryb owych b óstw, ale techn icznie czy teraz w tej chw ili n ie wyjaśnia, że te samochod y zyskuj ą chwilow ą 680 albo 760 koni zmian sytuacji n o i w nazwie maj ą wersj ę turbo turb o US zobaczym y jak będę tak im pokaz ie nawet jakim ś teoretycznym jak będę je ździł tym samochode m oczywiście to pyta m, jakiej zasadzie t o wszystk o dzia ła natom iast nazw y pozosta ły not a ciekawa historia tera z chcę widzie ć tych przyspieszenie do wiem, że ty czy to nie interesuje, ale n ie jes t to Pers, al e t o nawet, al e w 28 do setk i Tesla w iem, ale wiesz n o ale wiem no 28 do setk i turbo, z którą malarzy i 2, a wszystko rozumiem wzrostu n ie jes t po prost u grub a przesada, al e co tak mocni, al e rozum iem jak ją to nie jest, al e ja ich w n ie mo żna inaczej składuje po prost u taką mocn o ten samoch ód mo że pobierać wszystko rozumia ł tylko n ie wiem co się ze mną dzieje nast ępnie ostatnio si ę buntuje, ale mia ł si ę buntuje przec iwko, a ja się buntuj e przec iwko samochodom, kt óre są absurdalnie za szybk i uwa żam, że za tak ie marnotrawstwo i że i, że t o jest po prost u niczego niepotrzebn ą ktoś chc e za t o zap łacić to niech p łaci tylko uważam się prz y bazarze obawiam się jes z ile jest w ty m, a niemieckim narodz ie w tak im raz ie hipokryzji dlatego z 1 strony on i s ą najbardziej ekologiczny na świecie, a z drugiej strony n ie mają limit ów pr ędkości na autostradac h i mo żna w wielu miejscach grza ć ile dusza zapragnie ju ż przecież prawda to tak a, że jad ąc samochode m, wykorzystuj ąc potencja ł teg o samochod u, a t e kosm iczne przysp ieszenia jadącym samochode m na autostradz ie z absurdalną prędkością na torz e zu żywasz cały te n prąd, kt óry w akumulatorac h w ciągu godziny n o to na pewn o bardzo średnio zbiornik pal iwa oczywiście też palić b ędziesz jak będzie chcia ł samochod y przy prz y absurdalnyc h prędkościach pal ą absurdaln ie du żo natomiast no cóż t o c o mog ę powiedzieć no takie tak to jest samoch ód składne na pewn o w środku te ż widziałem no to jest t o fajnie co ś uda ło natomiast zdziwiłbym si ę, gdyby ktoś coś dolega ło w czasie jazd y, al e zobaczym y prawd a c o mia łoby właśnie list Unii będzie t o te ż pewnie o ta k mi si ę wydaje przynajmniej om ówiliśmy Porsche Tajwanie najnowszy m model u n iemieckiej mark i tak oczywiście ca ły cza s na poprawie słuchaczy, bo nie w iem cz y przysz łością motoryzacj i, jeżeli chodz i o Porsche n ie jest po prostu napęd spalinowy zaś, że to n ie jest 900 jedenastka z nap ędem spalinowym czy to ja w iem, że s łowo i t d. tak dale j, al e on i zrob ili elektrycznego SUV - a trudno było, bo krajan tak iej odm iany n iekoniecznie taki szybki, al e tak po prostu to jes t te n samochód cały proces ten samochód przez 4 × dro ższy ni ż Tesla wcale nie jest szybszej wcale nie są ładniejsze po to jes t ten n o Słuchajcie to co powiedziałem t o w słusznie zauważyły po prost u Porsche 911 nowy, który mieliśmy na wiosn ę t o świetny samochód z tym m y nada l m u najlepsze 900 jedenastka na pewno, al e to jeszcz e raz poselsk ą, a niemal nowa wie ś teraz tu stal e są cały czas rosnąć co on i dzwoni ą do mnie no widzisz co si ę dzieje z Porsche to niezgodnie z Porsche skopal i go no ale po co no wiesz no t o n ie obowiązek n ie musisz kupować inne rozwi ązanie tylko p ierwsze po prostu cały cza s tutaj jak n ie powiedzą mod a inni powiedzą zna k czasu n ie mo żna zostać w ty m lesie zobaczym y za 5 lat jak to się sko ńczy, bo wciąż jeszcz e Niejestem pewien kt o, al e w iesz, bo ja pyta m o sens o akura t w przypadku Porsche tak, dlatego że w przypadku testu, jaką są znacz ące by ły elektryki, ale to jeszcze n ie to nawet nie mus i być od pocz ątku w przypadk u hyundaia elektryczna kona widzę te n sa m z przypadk u skody z elektryczno ści tego o samochód n ie widzę s ą jak najbardz iej wa żą elektryczne cors a elektryczna widz ę sen s jes t czy nawet widz ę sens elektryczne j będzie, która nied ługo b ędzie, b o prezes Daimlera ostatni zapowiedzia ł elektryczną wersję, a dobrz e to w takim raz ie skoro ju ż t o zakończymy zako ńczył pytan iem, a widzisz sen s w tak ich samochodach, które są n ie najgorsze jaguar a I-pace audi e-tron i Mercedes sk łócone sąd jednak do ść podobn e kosztuj ą podobnie 350 widzę tam SA w tyc h jednak w innych ona wszystkie chcia łbym swoje widzia łbym sens u w kraj e elektryczn e trudni jak i jako ś na te n momen t trudn o dostrzec sen s w samochodzie, który jes t wie ś w d o jak je ździłem, al e nie ma n ic przeciwko tem u, żeby ten tamten si ę pojawi ło się pojawi ł zresztą nie w iemy ile kosztuj e za te zostaną dan e te zapakowała t o wszystko w łaśnie do reklamówki nie często jes t tzw. okres uszkodze ń może skończyć te n irytujący zwyczaj, kt óry trw a od 16 lat w zakresie znakowania opakowań stron i od jazdy również w końcu znajdz ie się znak Jaros, al e ludz ie słyszą rozum iany dobrze wiedzą wiedz ą, że żyjemy przewagą pomyślę, że t o ja się zw ija, a t o ciągnięty no to ju ż teraz wiedz ą, że t o nieco si ę zjazd, al e w najbliższym czas ie, a propo s takich samochod ów jeszcze prem ie Mercedes GL będziemy te ż mierzyć wkr ótce wyższy ty m wok n o i tak jak ich no i c o jeszcze Toyota C -H R po facel iftingu już mówiliśmy co ś coś ciekawego suzuki sw ift spor t mną dawn o nie mówi Sławek Paruszewski Jacek Balkan dzi ękujemy pi ęknie do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA