REKLAMA

Czego możemy się spodziewać po nowym rządzie Justina Trudeau? "Największą bolączką tego gabinetu będą sprawy klimatyczne"

Połączenie
Data emisji:
2019-11-20 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:03 min.
Udostępnij:

Dziś odbędzie się prezentacja nowego rządu Justina Trudeau. O wyzwaniach czekających Kanadę w najbliższych latach mówi dr Marcin Gabryś z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie zna m jest dr Marcin Gabryś z Instytutu amerykanistyki i studi ów polon ijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego dzie ń dobry dzie ń dobr y będziemy m ówić o nowy m rządzie, że cza s na trudn o w rządzie mniejszościowym musz ę powiedzie ć takim n ie na ile słusznym wra żenie, k iedy próbowałem si ę przygotowa ć do te j rozmowy i kr ążyłem po rozma itych stronach rozma itych medi ów kanadyjsk ich to wsz ędzie na Rozwiń » jedynkac h dominowa ły jakie ś Michałem t o jakaś pan i, kt óra walczy Niewiem z przest ępcami seksualnym i t o kwest ie wynajm u a irbnb podaje, że w Toronto si ę zmieniaj ą i tak jakoś strasznie się, cho ć stal e coś c o b ędzie wpros t dotyczy ło wydawałoby si ę bardz o ważnego trudneg o powa żnego procesu konstruowan ia nowego rz ądu cz y ma m wrażenie naprawd ę dl a Kanady to nie jes t jakb y kluczowa spraw a, kt o b ędzie rz ądził w nast ępnej kadencji i w jaki sposób roz łożą si ę t e kluczow e stanow iska na czas my ślę, że ta kwestia sameg o sk ładu gabinetu n ie jes t aż tak a wa żna jak t o, jak ie są Inter inne elementy, kt óre po wyborach okaza ło się że, że zaczynaj ą Police kanadyjskiej odgrywać rolę wydaje si ę, że trochę on e po prostu zostały przedruk przedyskutowan e o d końca października prze z miesi ące jak sama sa m sk ład gabinetu notes kwest ia bardzo techniczna w Kanadzie tam wiele r óżnych element ów trzeba uwzgl ędnić w uk ładance natom iast same nazwiska w por ównaniu do problemów by ć może nie są a ż takie najważniejsze s ą ważne dl a polityków dla tyc h osób, które s ą gdzieś ta m bardzo mocno żyją ty m życiem politycznym, ale być mo że nie dla n ie dl a tak iego og ół Kanadyjczyków, al e znalaz łem 1 tekst, który ma bardz o ciekawe pytan ie w podtytul e mianowicie k im jest dz isiaj c iast trudno myśleć te ż fakt faktycznie są to pytan ie na ser io zadać zastanowi ć kim jest z tym trudn o po tych ostatn ich wyborach co t o jes t za polityk no t o jes t na pewn o pol ityk, kt óry kt óryś z nich osłabiony i to tak wydaje si ę dosy ć poważnie os łabiony czy to n ie jest ju ż na pewn o ta gw iazda entent a mi ędzynarodowy taki tak a taka twar z teg o świata liberalną lew icowego kt órą, kt órą cz ęść mi ędzynarodowej społeczeństwa chcia łaby widzieć zesp ół, który m a za sob ą 4 lata doświadczeń no, a zw łaszcza w ostatnim rok u, które gdzieś ta m cieniem położyły na t o jeg o n ieskazitelnej sylwetce t o jes t cz łowiek, kt óry wracając do teg o co i co okazało si ę najwa żniejszym problemem Kanady po wyborach jes t to, że państwo, które sto i przed probleme m sklejenia 2 części Kanady, które zaczynają z e sob ą o d siebie cora z bardziej oddalać wyj e z innej stron y te j środkowej Kanadzie Ontario i Quebecu, a 2 strony zachodn iej Kanadzie żydowskim Albercie 2 różne sposoby w izja NATO jak te cz ęści chcia łoby, żeby Kanada wygl ądała 1 człowiek tak i, kt óry jednak bardziej z tej cz ęści zdecydowan ie bardziej z te j części środkowej Kanady, kt óre mus i stawić czo ła między n imi tem u, że w wyborach n ikt z prow incji Alberta z prow incji Saska czu łam reprezentuj ący partię liberalną n ie został wybran y i to jest powa żny problem, ale myślę, że t e regionalne napięcia t o jest 1 z motywów teraz dla tak ich potrze b podstawowych pytań t o znaczy jak poradzi ć z tym trudno, al e wyja śnijmy w ogóle skonta napięcia si ę biorą, dlaczeg o t e kwest ie reg ionalizmu Kanady dzisiaj s ą tak istotne no bo Kanada t o jest ogromny kraj jes t prawie 10  000 000 km ², na kt óre sk ładają po części tak ie prow incje, kt óre np. maj ą na swo im terytor ium zasob y naturaln e w szczególności tak ie zasob y energetyczne grup a naftowa ga z z iemny, a z drugiej strony s ą tak ie części, kt óre tyc h zasobów n ie maj ą i które n o i kt órych interesy s ą troch ę inne mamy te n tak o n obecno ść zasobów naturalnych i sprzeda ż tych zasob ów na rynkach światowych inne stron y najważniejszym punkte m w ca łej pol ityce prow incji zachodn ich w szczególności Alberty, a z drugiej strony mamy się t ą środkową Kanady, kt óra patrz y sceptycznie patrz y pod k ątem n p . kwest ii zm ian kl imatu Nana Nana na t e spraw y uwa ża, że by ć mo że wa żniejsze jest przeciwdzia łanie przeciwdziałanie nadm iernym misj ą dwutlenku w ęgla n ieuleganie presji tak iego tak iego lobby teg o zwi ązanego z rop ą gazem ziemnym, ale s ą jeszcz e 1 z element ów mam y marn ą kary kryminalne Panny w Kanadzie jes t jest h istorycznie o d sameg o początku ufundowany na ty m, że Kanada centralne j Kanada zachodnia t o są to o n też struktur a ludno ściowa jes t jest inna mam y to część bank u swojską środkowej Kanadzie w Quebecu, kt óry odgryw a ogromn ą rol ę polityczną, a z drugiej strony zachodn ie Kanada, kt óra jes t całkowicie angloj ęzyczna, kt óra jest bardz iej zwi ązana z historycznie bardz o zwi ązana z t ą świeżą migracją innymi problemami i którą którą dyktator, bo na bardz iej zor ientowana na wymian ę handlową ze Stanami Zjednoczonymi mniej na świat obawiaj ący si ę tak ich kwest ii utraty to żsamości na rzecz Stanów zjednoczonych to t o są to s ą tak ie rzeczy, kt óre mają swoj e korzenie h istoryczne współcześnie oczyszczane gdzieś tam też odwo łują się nam się do tyc h dekad, k iedy ojc iec chrzestny trudno rz ądzi Kanadą uwa żał, że zachodn ia Kanada pow inna by ć poddana, jakiej takiej kontrol i wi ększej pod względem program u energetyczni historycznie tak i taki progra m Narodowy program energetyczn y, kt óry na początku osiemdziesi ątych Pierre trudną pr óbą uruchomi ć, kt óry rozsierdził zachodni ą Kanadę, bo czy zyski sens wydobyc ia ropy naftowej mają by ć przekazywan e do Kanady środkowy no ale to są też tak ie kwest ie n p . zwi ązane z c z takimi sprawam i jak f inansowanie tyc h r óżnych program ów og ólną na m iejskich, ponieważ zachodn ia Kanada jest generaln ie bogatsz a niższe parad a r ówności wschodn ia i środkowa t o w ramac h przepływów wewn ątrz federacj i Alberta przekazuje pieni ądze do bud żetu federalnego na t o, żeby wyrównać poz iom n p . us ług publicznych tak iego jak jako cz ęściowa ochrona zdrowia cz ęściowo edukację częścią na s jaka ś infrastruktura publiczna n o i część zachodn ich mieszkańców zachodn iej Kanady uwa ża, że finansowanie Beck jes t jest n ie fair jes t jest n iesprawiedliwe i odb iera te pieniądze n p . kt óre tera z były potrzebn e, żeby sfinansowa ć jakieś jakie ś inne potrzebne dla te j części wydatki infrastrukturalne np. ropociąg, kt óry by przez Europę wydobywan o w Kanadzie środków w Kanadzie zachodn iej Wybrzeże n p . Wybrzeże Pacyfiku to zreszt ą ciekawe, bo zdaj e si ę ministrem, kt óry ma si ę zajmowa ć właśnie relacjam i wewnętrznymi pomi ędzy rozma itymi szczeblam i w ładz lokalnych ma być zdaje si ę kwestia filar, czyl i była m inister spr aw zagranicznych co okazywa ło, że faktycznie napięcia s ą poważne now ą m inister spraw zagranicznych zwykle osob a tak a, która naprawd ę potraf i zazwyczaj n iekoniecznie tak wsz ędzie jes t zazwycza j potraf i łagodzić sytuację prawda i tak w łaśnie do teg o jes t stworzony tak czy Krystian chwilami t o jes t na pewno supergw iazda tego gab inetu i by ć może, że po podr óż do najbardz iej prze z międzynarodową przynajmniej znan a osoba, ale tu jesteś taki cz łowiek do zadań specjalnych w ty m sensie, że on a si ę sprawdzi ła, negocjuj ąc z administracj ą Kampa nowe porozum ienie na stanow ą naftę i teraz by ć może zostanie w łaśnie rządzona rzucon o na te n front relacj i wewnątrz Kanady po t o, żeby t o, żeby nie doprowadzi do teg o, że potencjaln ie rosn ące napięcia tak ie, kt óre na niektóre stare badan ia op inii publ icznej mówią, że 33 % mieszka ńców Kanady myśli o ty m, żeby g łosować jaki ś referendach cz y w wyborach n a rzecz partii, kt óre w, kt óre akcentuj ą nawet separacji o d Kanady oczywi ście jest na razie gdzie ś tam potencjaln ie bardz o mało prawdopodobn e natom iast natom iast ruch tak i od środkowych na Zachodzie Kanady rośnie t o bardzo znacz ąco nas z liberałowie nie maj ą reprezentantów mają pos łów, kt órych można mianowa ć do gabinetu i którzy zostal iby teczk i taki ministrów na t o Krista Phillips, która notabene urodzi ła się w łaśnie na Zachodzie Kanady Albercie je j ojciec jes t jes t rolnikiem no mog łaby być t ą osob ą, która po pierwsze, wzgl ędu na pochodzen ie, gdy ż uzupełni brak i na to drugie b ędzie w stanie te n kraj skleić b ędzie w stan ie negocjować z potencjalnym i bardz o s ilnymi przywódcami pol itycznymi na Zachodzie w zachodniej Kanady na świat mam y premiera Albert Jacksona te n, który w, kt óre bardz o s ilnym pol itykiem bardzo wyrazistym politykiem tak im politykiem by ć mo że, kt óry w przyszłości myśli o kar ierze te ż na poz iomie federalny m a czego jeszcz e mo żemy si ę spodziewać jeśli chodz i o ten nowy rz ąd właśnie trudno je śli chodz i właśnie sk ład osobow y na 1 z problem ów tak ich kt órych, których miast czeka m bardzo dużym zainteresowaniem t o kt o zostan ie m inistrem d s . środowiska zm ian klimatycznych, bo dotychczasow a minister Katyń ma te n tr ąba bardzo wyraz istym politykiem tak im pol itykiem, który nie podob a się w szczeg ólności na Zachodzie Kanady podobał si ę w Kanadzie Kanadzie środkowej być może na tej pozycj i n ie n ie utrzymaj być mo że to m inister zostan ie rozdzielone c iekawa jest jak to będzie jak t o będzie wygl ądać już zmiany kl imatyczne to nam t o na pewno 1 z tych kwest ii, która b ędzie du żym stopniu oddzia ływała na na s na najbli ższych k ilku latac h na to, jak ie jak trudn o b ędzie rz ądził się też minister z BBC mówią n ie jak n iejakim Donata niewielkim salon ie jako kandydac ie na t o w łaśnie m inisterstwo tak mówi się wilki s ą ulg i s ą z nowej Fundlandii cz y z tej wysp y na Wschodzie Kanady, która te ż zwi ązana z sektore m wydobyc ia ropy naftowe j, ponieważ na szelf ie Kontynentalnym ta m to zdobyć się odbyw a jes t gorącym zwolenn ikiem te j to taki eksploatacj i surowców, więc by ć mo że b ędzie tak im plasterk iem na t o brak pos łuchu ministr ów z zachodn iej energetycznej cz ęści Kanady, ale zobaczymy cz y tak będzie oczywiście s ą na raz ie spekulacj e dziennikarzy, ale rozum iem, że sa m sk ład rz ądu właściwie nie b ędzie zmienia ł teg o głównego temat u, który w ty m momenc ie zosta łem wyznaczony tamtej tej linii pol itycznej, kt óra właśnie staw ia na kwestie środowiskowe kwestie takie pan powiedzia ł na ochron ę kl imatu tak myślę, że myślę, że tutaj t o jes t wzgl ędnie bez znaczenia tak naprawd ę bo, bo wyborc y w Kanadzie zadecydowal i większość z nich zag łosowała na partie, kt óre uwa żają, że zmiana kl imatu jeste m najwa żniejszą kwestią, którą stron ę Kanada musi sob ie poradzić be z względu NATO, kto b ędzie tą osobą to Kanada b ędzie musia ła b ędzie musiał by ć spos ób z zwiększyć te programy, kt óre służą zmn iejszeniu em isji n p . ca 2 bo, bo tuta j te n l imit wyznaczony kto ś coś osiągnąć w porozumieniu parysk im Kanada na raz ie przekracz a wszelk ie wszelk ie badania mówią, że jeżeli n ie zostan ie zrobione więcej NATO i Kanadyjczycy po ra z kolejn y się zmieszczą w wyznaczony m sob ie samym przez siebie samy m l imicie tutaj ta kwestia b ędzie odbywa ła dużą rolę, al e z drugiej stron y mam y ta k jak wielokrotnie prz y okazj i trudno wszysc y wszyscy komentatorz y wspominają mam y drugą stron ę, czyli o to, że n ie d a si ę zamknąć całkowicie wydobyc ia ropy naftowe j w Kanadzie dla zachodn iej Kanady to jest być alb o n ie być gospodarcz e, a więc trzeba te 2 rzeczy połączyć surowc e naturalne wydobyc ie rop y naftowe j z kwestiami klimatycznymi to jest my ślę, że największa bol ączka tego rz ądu jak sobie z tym, że w tym środową poradzi no je śli jeszcze muszę t o uda to myślę, że mo że my śleć o następnej kadencji je śli nie by ć mo że przysp ieszone wybory b ędą b ędą szybciej właśnie to jest rz ąd mniejszo ściowy z z e statystyki m ówią, że 18 miesięcy tak i średni cza s, kiedy dochodz i w następnych wybor ów, więc by ć może wted y wtedy wybory się będą w łaśnie w tak im czas ie dzi ękuję bardzo dr Marcin Gabryś z Instytutu amerykan istyki i studi ów polon ijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego by ł z nam i 1437 za chwilę informacje, a progra m przygotowa ł Bartłomiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA