REKLAMA

Europejski bank wycofuje się z gazu

Gościnnie w TOK FM: Polityka Insight podcast. Energia do zmiany
Data emisji:
2019-11-20 16:40
Prowadzący:
Czas trwania:
25:35 min.
Udostępnij:

14 listopada Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował, że od 2022 r. nie będzie kredytował projektów energetycznych, które opierają się na gazie. Środków na finansowanie przedsięwzięć gazowych państwa i firmy będą musiały szukać w komercyjnych bankach, co podbije ich koszty. Jednocześnie zwiększy się atrakcyjność inwestycji w odnawialne źródła energii, ponieważ EBI przekieruje tam część pieniędzy. Rozwiń »

Szereg polskich projektów energetycznych będzie powstawało dłużej i drożej. Rząd prawdopodobnie zmieni też założenia dotyczące miksu energetycznego, w którym coraz większą rolę ma odgrywać gaz.

Jednocześnie Polska może skorzystać na decyzji EBI, który zamierza wspierać transformację energetyczną państw uzależnionych od paliw kopalnych.

Rozmawiają Agnieszka Smoleńska, Dominik Brodacki i Robert Tomaszewski.

Zapraszamy do słuchania. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry s łuchacze państwowego podcastów polityki pa ństwa i energi ę do zm iany w nasze j audycj i opow iadamy o najważniejszy wiadomo ściach sektora energetycznego omaw iane zm iany regulacyjne najnowsz e trend y technolog iczne z naszymi go śćmi dyskutujemy o konwencjonalnyc h i odnaw ialnych źródłach energ ii ora z pol ityce polskiej l igi Europejskiej mierzymy si ę też temate m zmian kl imatu i teg o w jaki spos ób wp łynie on a na nasze życie nazywam si ę Robert Rozwiń » Tomaszewski i zaprasza m na dzisiejsz ą audycj ę jes t wtorek 19 listopada w dz isiejszym podcaście energ ia to zm iany rozmaw ia z Agnieszką smole ńską i Dominikiem Brodowskim o nowe j polityce kredytowe j Europejskiego bank u inwestycyjnego, a tak że konsekwencjach, jakie będzie mia ła on a dl a un ijnej polityki kl imatycznej i polskiej energetyk i 14 listopada zarz ąd Europejskiego banku inwestycyjnego przyj ął now ą strategi ę inwestycyjn ą zgodnie z ni ą z ko ńcem 2021 roku ban k przestan ie finansować projekt y, w których em isja przekracza 250 g c o 2 na kilowatogodzin ę wyprodukowanej energ ii wyklucza t o wsparc ie dla inwestycji opartyc h na pal iwach kopalnyc h w ty m garz e zasada ta wejdz ie w życie rok później w stosunk u do p ierwotnych plan ów Agnieszko czym jest ab i i dlaczego jego decyzj a jes t istotna Europejski ban k inwestycyjny jes t instytucj ą, kt órą tworz y traktat unijny EBA istnieje ju ż od 1957 roku jest t o najwi ększy na świecie publ iczna instytucja finansowa co t o znaczy abi n ie jest bank iem nie zb iera depozyt ów, al e finansuje inwestycje w projekty infrastrukturalne w ostatn ich latac h obserwujem y g igantyczny wzros t znaczen ia instytucji jeszcz e w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku b ilans EBIT wynos i około 200 miliardów eur o dzi ś jes t powyżej 6 set miliard ów euro instytucja wzrast a też je śli chodz i o liczb ę os ób w dziewięćdziesiątym dziewi ątym rok u zatrudniała 1000 dziś jest t o powy żej 3000, dlaczego o ty m, mówię, dlateg o że jes t t o instytucja, która jes t w c ieniu wszystk ich pol ityk europejsk ich bardzo rzadk o n ie m ówimy tak naprawdę jej rol a, je żeli chodz i o kształtowanie pol ityk europejskich i wp ływanie na rzeczywisto ść we Unii Europejskiej wzrasta coraz bardz iej dzisiaj t ą decyzją dotycz ącą nowe j pol ityki finansowania widzimy jak Abby wychodzi z c ienia i cora z bardz iej w spos ób aktywny n ie tylk o implementuje polityki europejskie, ale te ż wpływa na ich kszta łt i chc e by ć tak im przewodn ikiem chce wyprzedza ć by ć awangard ą europejskich pol ityk co dokładnie oznacz a czwartkowa decyzja t o znacz y, jakiej on a b ędzie miała wp ływ na Unię na gospodark ę Unii na je j politykę klimatyczn ą obie zadecydowa ł, że nie b ędzie finansowa ł ju ż więcej inwestycji w pal iwa kopaln iane już wcześnie, by n ie finansował inwestycji zwi ązanych z węglem tera z rozszerza tę decyzj ę również o inwestycje, które doprowadzi łyby do zby t du żych emisji w ten spos ób, ab y tak jak wspomina łem chce by ć w awangardz ie tak naprawdę, je żeli chodz i o ilo ść dost ępnych fundusz y on e s ą duże znaczn e w latac h 20132016, aby zainwestowa ło 13 miliardów dolar ów w teg o typ u inwestycje jes t to mała kwota w por ównaniu z tym i, kt óre inwestuj ą największe instytucje f inansowe jednak to co jes t najważniejsze to jes t bardz o jasny sygna ł, że ten najwi ększy na świecie Mozilla teren y ban k inwestuj ący w publiczne inwestycje chc e by ć ty m bank iem, który wskazuje w jak i spos ób b ędziemy finansowa ć transformację energetyczną średnimi długim terminie w mediach m ówi się, że Europejski ban k inwestycyjny ma si ę sta ć takim bankiem kl imatycznym dl a Unii mówisz, że ab i b ędzie wskazywa ło instytucjom finansowym to w jak i sposób mają podchodzi ć do inwestycji w sektorz e energetycznym, al e te ż przemy śle jak dokładnie ab i odnajdz ie si ę w te j arch itekturze un ijnej polityki klimatycznej w najbli ższych latac h tak naprawdę rozmaw iamy o 2 rzeczach po p ierwsze, wzrastaj ącej roli abi, czyl i cora z wi ęcej pieniędzy inwestowanych z EBI i tym samym bieg ł, jakb y kszta łtuje zapotrzebowanie inwestycyjne tuta j bardzo często m ówimy o s iebie jako banku, który inwestuje na zasadzie clubbing, czyli on, jakby tworz y ten ryne k dla pewnyc h inwestycji z drugiej stron y jeste śmy świadkami pewne j przemiany myślenia, je żeli chodz i o inwestycje sektora finansowego t o jest pok łosie w dużej m ierze kryzys u finansowego, k iedy w 2010 roku instytucje f inansowe by ły postrzegane jako t e, które prowadz ą do zaburzen ie w gospodarce, kt óre staj ą si ę powode m kłopotów spo łecznych gospodarczych teraz w idzimy coraz wi ększy nac isk na odpowiedzialność instytucji finansowych instytucje finansowe cora z częściej sam a o sob ie mówią jak o instytucje dobra publ icznego dobr a społecznego to troszeczk ę w cudzys łowie, ale chodz i te ż o t o, że w obliczu polityki ostre p icie i polityki zac iskania pas a coraz wi ększą rol ę, je żeli chodz i o tworzen ie cz y o f inansowanie gospodark i przysz łości w ty m inwestycji odpow iedzialnych spo łecznie cz y wspieranie transformacj i kl imatycznej prawdziwej transformacj i klimatycznej coraz wi ększą rol ę odgrywaj ą instytucje f inansowe i tuta j ju ż podczas Eco w Katowicach bank i zobowi ązały si ę do prowadzen ia bardz iej środowiskowo odpowiedzialnej pol ityki pożyczkowej od teg o czas u na poz iomie un ijnym cora z więcej inicjatyw dotycz ących tzw. zrównoważonego f inansowania jak szybk o two im zdan iem decyzja ab i prze łoży si ę na decyzj e zmieniaj ące polityk ę kredytow ą banków komercyjnyc h i instytucji finansowych, kt óre zajmuj ą si ę kredytowan iem gospodare k Unii, b o tak jak ta decyzj a wygl ąda to my mamy przed sob ą tak naprawd ę jeszcz e ponad 2 lata spokojnyc h inwestycji np. gaz jest cały proce s te ż skala inwestycji EBI w por ównaniu do innych źródeł finansowania jest te ż taka wielka to nie jest tak, że t o jes t jedyn e źródło f inansowania i kiedy ab i wyjdz ie z rynku rzeczywiście z dn ia na dzień zmieni t o zupe łnie koszt y inwestycji myślę, że t o jes t bardziej kolejny element teg o proces u przekszta łcania si ę sposobo m my ślenia o inwestycjach kl imatycznych i odpowiedzialno ści te ż instytucji f inansowych także nie mo żna tej decyzj i postrzega ć w oderwaniu o d zmieniaj ących się ra m regulacyjnyc h dotyczących odpowiedzialno ści w sektorz e f inansowym, zw łaszcza komple t parlamentu w sen s tyc h aspektów ora z te ż decyzj i bank ów komercyjnych, kt óre sam e podejmuj ą inicjatywy takie, o kt órych wspomniałam instytucje, na które ta decyzj a b ędzie mia ła szybc iej wpływ bezpośredni t o s ą narodow e bank i publiczne oczywiście tak ie jak Polski ban k gospodarstwa krajoweg o ta k jak m ówisz ta decyzja wpisuje si ę kosztom arch itektury klimatyczn ą nową politykę ab i popar ło 19 państw Unii 3 kraje by ły przec iw w ty m Polska Rumunia Węgry chcia łbym, żeby zapyta ć w jaki sposób decyzja zm ieni ten kl imatyczny układ sił w Europie, bo now a komisja, kt óra ma ruszyć 1 grudnia pod wodzą Ursuli vo n dem dla in bardz o mocn o akcentuj e to kl imatyczna agend ę, wpychając cora z bardziej do naro żnika t e kraj e, kt óre twardo trzymają si ę tyc h paliw kopalnyc h w ty m Polskę, wi ęc w, jak i sposób ten uk ład si ł w Europie zostanie zmienione to jes t bardz o c iekawe pytan ie też, dlateg o że spos ób podejmowan ia decyzj i radzie dyrektor ów Europejskiego bank u inwestycyjnego jes t zupe łnie inne ni ż ten radz ie Unii, kiedy decyzj e podejmuj ą ministrowie, kt órzy będą te ż decydowa ć o sposobac h implementacji un ijnych cel ów klimatycznych energetycznych t o znacz y rada dyrektor ów podejmuje decyzj ę w zależności o d wagi udziału daneg o pa ństwa cz łonkowskiego i tutaj udzia ł Polski to jes t zaledw ie 2 % w por ównaniu do udzia łów w najwi ększych pa ństw Unii tak ich jak Niemcy Francja w ielka Brytania, kt óre maj ą 16 %, czyl i w momenc ie, kiedy mam y spos ób głosowania, kt óre wymag a pona d 50 % udzia łów ora z 13 głosów państw ta wag a Polski z 2 % w śród 28 państw cz łonkowskich jest niewielka tak że to jes t zupe łnie inny przypadek, niż kiedy Polski rz ąd g łosuje w radzie Unii, gdz ie te głosowania rządzą się innymi prawami, dlaczeg o tak m ówię w spos ób do ść techniczne, dlateg o że m iejsce Polski zm ieni si ę po brex icie w momencie, k iedy wielka Brytania wyjdz ie z Unii ten 16 % o w y wkład kapitału w w ielkiej Brytanii zostan ie odkupiony prze z niekt óre pa ństwa cz łonkowskie po wyj ściu Wielkiej Brytanii z Unii Polska odkup i cz ęść tego udzia łu, a je j udzia ł wzro śnie do głosu zaś wzro śnie do prawie 5 % czyl i jakby ciągle nie będzie w te j same j lidze c o najwi ększe pa ństwa cz łonkowskie, ale ten g łos b ędzie bardziej słyszalne będzie mia ł większą wagę, czyli de fact o możemy powiedzie ć, że Polska po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii b ędzie wi ęcej znaczyła europejsk im banku inwestycyjnym i te ż prawdopodobnie będzie oznaczało, że ab i będzie z większą troską patrzą te ż na polską transformację mo żna kolarzy dla na s najwa żniejsze jes t oczywiście spraw iedliwa transformacja tak że wydają się c o do cel u wszystkie pa ństwa cz łonkowskie są w tej chwili zgodn e, czyli pewn a odpow iedzialna transformacja energetyczna tutaj już w pewny m sensie panuj e konsensus r óżnicą stanow iskach państw członkowskich jes t to jak dojść do teg o cel u jak szybk o jak amb itnie jak wspierać państwa, dl a kt órych ta transformacja wiąże si ę z wi ększymi kosztam i i dlateg o też ta decyzja dotycz ąca polityki po życzkowej ab i trzeb a też obserwowa ć w kontek ście negocjacji w ieloletnich ram f inansowych, gdzie r ównież rozgryw a walka o fundusz e z fundusz u spraw iedliwej transformacji s ądzi, że decyzja mo że jako ś wzmocni ć pozycj ę Polski w rozmowac h na tema t bud żetu un ijnego w tym kontek ście, że się skup iamy na ty m gazowy m aspekc ie, ale ta decyzj a, ab y mocno akcentuje kwest ie sprawiedliwej transformacj i, kt órej te ż wspomnia ła ban k mocno podkreśla to żona jes t kon ieczna do przeprowadzenia efektywne j transformacj i ca łego kontynent u, wi ęc niedokończone zostawia z tym i pal iwami kopalnymi, al e daje jednocze śnie możliwość f inansowania teg o troch ę bardz iej preferencyjnych warunkach, jakie t o s ą t e preferencyjn e warunk i zdecydowanie t o znaczy do Polski ze EBIT traf ia oko ło 5 miliardów euro rocznie, z kt órych wi ększa część pieni ędzy jest przeznaczon a na infrastruktur ę tera z jak rozmaw iamy te n udzia ł inwestycji, które mog ą być teraz ju ż, że tak powiem niedostępne jest o n jes t n iewielki te pieni ądze z pewno ścią b ędą przek ierowane w łaśnie na inwestycje w transformacj a, czyl i zwi ększenie efektywno ści energetyczne j czy rozwój za te decyzje zapad ły te ż dosy ć specyf icznym momenc ie, bo niespe łna 3 tygodnie przed startem 25 konferencji klimatycznej ONZ, kt óra ma się odby ć w Madrycie chcia łbym, żeby zapyta ć jak two im zdaniem ta k ierunkowa decyzja dyrektorów ab i wp łynie na pozycj ę Unii podcza s tyc h negocjacj i Unia 11 w Madrycie z konkretnym i zobowiązaniami jednak t e osi ągnięcia Europejskiego banku inwestycyjnego takie jak 22 miliardy eur o za inwestowane we wsp ieranie polityk chroni ących kl imat na ca łym świecie nie tylk o w Europie pomagają oni zachowa ć twar z na ty m spotkaniu rzeczywi ście pokaza ć konkretn e dzia łania, kt óre Unia prowadz i dlateg o też nie jest zaskakujące, że 1 z p ierwszych os ób, które pogratulowa ły ab i by ł Antonio Teresie sekretarz generalny ONZ, kt óre wskazał na t ę decyzj ę jak o przykład teg o jak pow inno się zachowa ć wszystk ie inne bank i, więc w te n spos ób w obszarz e, jakby odpowiedzialnego i zr ównoważonego środowiskowo f inansowania Unia chc e być on e Garcia zejdźmy teraz teg o un ijnego poz iomu rozważań na temat decyzj i ab i Dominiku, jak ie two im zdan iem b ędą konsekwencj e decyzji Europejskiego bank u inwestycyjnego dl a polskiej energetyki, al e też przemys łu dla krajów tak ich jak Polska oznacz a, że nie będą mog ły ubiega ć si ę o wsparc ie banku na budowę nowyc h gazociągów term inali LNG magazyn ów gazu w praktyce oczywiście n ie zabroni im real izowania tak ich inwestycji, ale zablokuje im dost ęp do uzyskan ia bardz iej atrakcyjnych kredyt ów kredytów, które wi ążą si ę z ni ższym oprocentowaniem b ędą musia ły korzysta ć z po życzek bank ów komercyjnyc h, kt óre oferują im znacznie mn iej atrakcyjn e warunki, więc inwestycje b ędą droższe przez t o trudn iejsze do zreal izowania pewn ie b ędą realizowane znaczn ie d łużej w przypadk u Polski staw ia pod znakiem zapytan ia szereg inwestycji, kt óre planuj ą polsk ie spółki zar ówno państwowe prywatne mo żna t e chociażby wspomnie ć plan budowy 2 bloków gazowyc h elektrown i Dolna Odra cz y budowy prze z PGE ma łej elektrown i gazowej w Bydgoszczy cz y przez Energę w Grudziądzu to są inwestycje, kt óre s ą obecn ie projektowan e obecnie znajdują si ę etap ie inwestycyjnym i spółki szukają pieniędzy na n ie maj ą oczywiście jest okre ślony budżet decyzja, ab y oznacz a, że t e założone koszt y inwestycji będą znaczn ie dro ższe, a w warunkach transformacj i energetycznej powoduj e t o to, że stan ą one być mo że pod znak iem zapytan ia, niemniej jedna k decyzj a Edi dla takich stre f jak Polska wprowadzi ła pewn e furtk i, które umo żliwiają dalsz e inwestowanie w kas c o za furtki t e s ą furtk i, które mo żna bardz o generaln ie określić jako d ążenie do popraw y efektywności energetyczne j instalacji gazowych konkretnie poleg a na tym, że kraj e nadal będą mog ły ubiega ć się o wsparc ie EBI dl a elektrown i gazowyc h, ale tylk o na modernizacj ą ju ż istniejących jednostek i t o taką modernizacj ę, kt óra pozwol i im przez ca ły okre s życia ograniczy ć emisyjno ść do 250 g c o 2 na kilowatogodzin ę Klima istniejące elektrownie on a b ędzie mogła uzyska ć wsparcie, ale tylk o na obni żenie swojej emisyjności w przypadku Polski oznacza t o szansę na pozyskan iu wsparc ia na modernizację szereg u n iewielkich obecnie istniej ących elektrowni gazowyc h zwykle t o są elektrown ie o mocy kilkudziesięciu megawatów tak ie, kt óre w Polsce istniej ą w ka żdym razie nie będzie to nic co będzie im gen ci ężarem dl a polskiej polityki energetycznej i n ic c o pozwol i utrzyma ć t ą planowaną wiod ącą rolę gazu w Polskiej polityce energetycznej Polski stanie się Baltic Pipe, czyl i gazoci ągiem, kt óry ma połączyć Polskę z norwesk imi z łożami gaz u premier dz isiaj w swo im expos é bardzo mocn o akcentował potrzeb ę budow y tego gazoci ągu po t o, żeby sko ńczyć zależność Polski o d rosyjsk iego gaz u cz y ta zmieniona polityka EBIT two im zdaniem mo że wp łynąć jakoś na te n projekt mo żna powiedzie ć, że decyzja jest w pewny m sensie sprawiedliwa znacze ń nie odb ierzemy wa m tego c o obiecali śmy z te j nowej strategii wyn ika, że wsparcie b ędzie mogło zostać utrzymane dl a tych projektów gazowych, które ju ż przesz ły wst ępną kwalifikacj ę, żeby szl i prost o wst ępnie zakwalifikowane do uzyskan ia wsparcia czekają na ostateczn ą decyzję zarz ądu Legii, a także dl a tyc h projekt ów, które znalazły si ę na opubl ikowanej 31 października unijnej li ście tzw. projektów to znacz y wspólnotowym te ż w skrócie PC i i na te j liście znajduje si ę k ilka projektów strategicznych projekt ów, kt óre planuje zrealizowa ć Polski rząd w ty m Baltic Pipe w ty m budowa gazoci ągu na Słowację na Litwę zaku p tzw . p ływającego term inalu LNG, kt óry ma około 2005 . rok u stan ąć w Gdańsku i ten term inal jak rozum iem też b ędzie mógł liczy ć na wsparc ie zabił, ponieważ jes t na li ście dok ładnie tak, czyli tutaj, ab y m ówić t o obiecali śmy tutaj chcą, by wspólnie także z polityk ą ca łej Unii Europejskiej, wi ęc nie utrudnia wam wsparc ia na projekt, czyl i Piotr Naimski mo że być spokojn y jego strateg iczny projek t s ą bezpieczne ta k, a powiedz mi cz y twoim zdan iem, poniewa ż kilkanaście dn i temu ich by łe ministerstwo energ ii opublikowa ło zaktual izowany projek t polskiej pol ityki energetycznej, z kt órego wynika, że ta rola gazu w Polskim m iksie pal iwowym b ędzie stopn iowo rosnąć cz y two im zdan iem decyzja ab i mo że zweryfikowa ć założenie wydaje si ę t o nieuniknione t o znacz y w projekcie pol ityki energetyczne j Polski 2040 roku rząd za łożył, że udział gazu w produkcj i energ ii elektryczne j w Polsce wzro śnie do trzydziestego roku z obecnyc h oko ło 6 do 10 % o d czterdziestego rok u do 17 % c o wprost oczywi ście wymaga budow y nowych elektrown i na ga z ministerstwo energii szacowa ło w tym projekc ie, że to b ędzie około 6 pułk kawa t o nowych moc y w gaz ie oczywiście decyzja, aby oznacz a, że t e projekty nie tyle nie b ędą mog ły zostać zrealizowane c o jeszcz e będą du żo droższa przez t o należy prz y tym postawić zna k zapytan ia czy on e nada l b ędą ekonom icznie opłacalne dla sp ółek, wi ęc pod ty m względem na pewno zrew idowanie polskiej pan a transformacj i energetycznej wydaj e si ę nieuniknione, ty m bardziej że z 1 strony dz isiaj premier Morawiecki w swoim expos é bardzo mocno akcentował rol ę orze wspomnia ł tak naprawd ę o polityce gazowe j wspomnia ł o budow ie Baltic Pipe nowych połączeń gazowych, które mają wzmocni ć naszą bezpieczeństwo energetyczne, al e roli gazów produkcji energ ii tak napraw ę tam n ie było było 7 modeli o, a więc to jest ten p ierwszy elemen t na decyzj ę, aby sama w sob ie mo że sk łonić rz ąd do inwestycji w elektrowni ę j ądrową, ponieważ tuta j nawet samej strategii, aby zaznacz a, że teg o typ u projekt y będą dale j prze z bank wsp iera, je żeli n ie gaz to w tak im razie ta k jak m ówisz na scen ę może powrócić, a t o premier też dz isiaj w expos é wspomniał o energetyc e j ądrowej jak o kole zamachowy m dl a polskiej gospodarki wymieni ł tam atom ówka obo k obszar u prosument ów fotowoltaiki i elektromobilności, czyli t o jes t tak naprawd ę chyb a dobr a wiadomo ść dla sektora jądrowego, którego w Polsce jeszcz e nie ma, ale w iele osób w rz ądzie w ty m Piotr Naimski chyb a bardzo chciały, żeby ta technologia si ę w Polsce pojawiła, a z tego punkt u w idzenia tak oczywiście na to nak łada ten rozd źwięk w izji polskiej pol ityki energetycznej przyszłości w iemy, że m inister energii na zupełnie inn ą koncepcj ę ni ż niekt órzy inni członkowie rządu przed III Mateusz Morawiecki, o czym chociażby świadczy t o, że przygotowan y prze z ministra Tchórzewskiego bra k polskiej pol ityki energetycznej nie zostały zaakceptowane prze z radę ministr ów, wi ęc z tego punkt u w idzenia Piotr Naimski czy teraz prem ier Morawiecki na pewn o mog ą jaki ś spos ób odczytywać pewne korzy ści z tej decyzj i, aby z teg o c o m ówisz t e strateg iczne projekty Polski je śli chodz i o rozbudow ę infrastruktury gazowej b ędą zabezpieczone, ale co stan ie si ę z przemys łem, kt óry ju ż dzisiaj mus i podejmowa ć decyzj e w jak i sposób b ędzie wytwarza ł energię elektryczną ciepło par ę technologiczną za 101520 lat co ta decyzj a biust nasz a dla przemys łu to decyzj a dla przemys łu oznacz a, że jeżeli chcecie inwestowa ć w łasne źródła wytwarzania energ ii opart e na gazie t o mac ie do końca 2001. roku cza s, żeby zaprojektować tak ą inwestycję zg łosić do Libii wsparcie i wtedy ta inwestycja będzie mog ła zostać normalnie zrealizowana, a pote m, a potem oczywiście n ie b ędą mog ły uzyskiwa ć wsparcie na realizację swoich projekt ów gazowych albo ska że ich na pozostan ie prz y obecnych sposobac h pozysk iwania energii jest n ieefektywne kosztowo alb o też są z pewnością decyzj a spowoduj e, że koszt y produkcj i energii OZE dla inwestycji władze staną si ę znaczn ie bardz iej op łacalne co by ć mo że skłoni w łaśnie do budow y własnych źródeł opartyc h na odnawialnych źródłach energii z 1 strony orze b ędzie jako ś tam zast ępowało ga z i ma m namy śli biomasę biogaz prawdopodobn ie te ż wodór, który b ędzie chodzi ł na scen ę, al e cz y two im zdaniem ta decyzj a mo że np. doprowadzi ć do pojaw ienia się ma łych reaktorów jądrowych co myślę tuta j akura t do tej informacji sprze d kilku tygodni dotycz ąca chem icznego Synthosu, kt óry podpisa ł memorandum Understanding, czyl i w sprawie rozwoju teg o typu technolog ii w two im zdaniem decyzj a ab i mo że tuta j przyspieszyć proce s związany z e smaram i np. jest tak i prawdopodobie ństwa najbardziej, poniewa ż upowszechnienie tego typu technologii mo żliwość uzyskan ia na ni ą wsparcia spowoduje, że te inwestycje po prost u będą bardz iej op łacalne pamiętajmy o ty m, że sam kosz t produkcj i energii z atom u nawe t małym reaktorz e b ędzie po prost u bardz o niski t o pozwol i f irmom optymalizowa ć swoj ą działalność n ie powiedzieliśmy te ż 1 ważnej rzeczy, kt órą ab i postanowiło m ianowicie dl a cz ęści kraju w ty m konkretnie 10 krajów Unii, aby wprowadzi ło zasad ę, że będą mog ły on e si ę ubiega ć o większe zaangażowanie EBIT, czyl i innymi słowy wi ększy kredy t, ab y na inwestycje ułatwiające transformacj ę energetyczną 60 krajów Unii w ty m Polska, które są silnie uzale żniona o d pal iw kopalnyc h w przypadk u wszystk ich innych kraj ów te n maksymalne zaangażowanie, aby dan y ro k b ędzie wynosiło 50 % w przypadk u tych 10 w ty m w Polsce b ędzie 75 %, czyl i zyskają na ty m w szczeg ólności właśnie inwestycje w odnaw ialne źródła energ ii w Atom w popraw ę efektywności energetyczne j w niskoemisyjn ą kogeneracj ę, które b ędą mog ły uzyska ć większy kredyt o d siebie i c o jeszcze mocn iej zwiększy opłacalność tyc h inwestycji kosztem elektrown i gazowych czy two im zdan iem jes t troch ę tak że Wilk syty owca ca ła, bo to c o m ówicie teraz z teg o wynika, że z 1 strony te n kl imatyczny galo p Unii przysp ieszy będziemy m ieli po te j decyzji abi wi ększe szans e na osiągnięcie neutralno ści klimatycznej 2050 roku, ale z drugiej stron y bank te ż n ie pozostaw ia tych krajów uzale żnionych o d paliw kopalnych samy m sob ie deklaruje, że będzie j e wspiera ł czy t o jes t w og óle wykonaln e, żeby tak poprowadzi ć t ą polityk ę klimatyczn ą, żeby osi ągnąć ambitne cel e i jednocze śnie nie doprowadzi ć t o spadk u konkurencyjno ści polskiej, al e te ż un ijnej gospodarki ja n ie ma m tak iego poczucia, dlatego że plan y polskiej transformacji energetyczne j zakładają, że w nasze j gospodarce zu życie gaz u będzie radykalnie w najbliższych latac h ros ło po to, m. in. budujem y Baltic Pipe term inal LNG gazoci ągi przesyłowe z krajam i o ściennymi, żeby teg o gaz u w Polsce było dużo, żeby można między n imi by ło z n iego produkowa ć energię decyzj a, ab y sprawi, że oka może b ędziemy mieli bardzo du żo gaz u, ale nieopłacalne stanie si ę wytwarzan ia z niego prądu, wi ęc tuta j Polska w całości tak być n ie może, ty m bardziej że wi ększość kraj ów Unii tak że Niemcy zak ładały, że rozw ój energetyk i gazowe j będzie tak im etapie przej ściowym pomiędzy energetyką opart ą na w ęglu, a ca łkowicie neutraln ą kl imatyczne gospodarką, a t u nagle okazuj e, że zdaniem powinno by ć na odwr ót mamy energetyk ę opart ą na w ęglu i nagle powinniśmy zrobić kilka stro n Orzeł z pomini ęciem teg o etap u przej ściowego, więc tuta j Janie jeste m przekonany, że t e kraje są w pe łni syte, cho ć bardzo dziękuję wydaj e si ę, że w najbliższych miesi ącach latac h będziemy obserwowa ć z dużą uwagą t ą próbę wykonan ia tego skoku o tyc h pal iw kopalnych neutralności kl imatycznej zobaczym y jak ona się ud a polskiemu rządowi, ale te ż ca łej Unii i zobaczymy ja k ta decyzj a Edi będzie wp ływać na nas z sekto r finansowy, al e i całą gospodark ę bardzo dzi ękuję dzi ękuję dzi ękuję co jeszcz e powinni ście wiedzieć premier Mateusz Morawiecki w dz isiejszym expos é zapowiedzia ł powo łanie rządowego pe łnomocnika ds. odnaw ialnych źródeł energ ii stwierdzi ł też, że priorytetem rz ądu pozostanie budow a Baltic Pipe rozw ój energetyki prosumenck iej morsk ich far m wiatrowych elektrown i jądrowych w czas ie jeg o sejmowego wyst ąpienia ani razu n ie padło s łowo w ęgiel lu b Śląsk nadz ieje wycofa ło się z rozm ów o f inansowaniu budow y Ostrołęki c, czyl i ostatn iej du żej elektrown i na w ęgiel jak ma powsta ć w Polsce koncer n mógł podjąć t ę decyzję, poniewa ż w nowy m rządzie nie b ędzie Krzysztofa Tchórzewskiego, kt óry zabiega ł obudowę Ostrołęki c Enea Energa b ędą musiały samodz ielnie sfinansowa ć wart 6 miliardów złotych projek t co staw ia jego realizacj ę pod du żym znak iem zapytan ia w poniedziałkowej rozmow ie w rad iu RMF FM nowy m inister aktyw ów pa ństwowych Jacek Sasin zapowiedział, że w 2020 roku gospodarstwa domow e nie zapłacą wi ęcej za pr ąd, al e podwy żki obejm ą przedsiębiorców kolejna ingerencja pa ństwa rynek energ ii mo że wywo łać konflikt z komisją Europejską, al e zwiększy też szans ę na reelekcj ę Andrzeja Dudy w majowyc h wyborac h prezydenck ich w ostatn i pi ątek PGNiG poinformowa ł Gazprom nie zam ierza przedłużać kontrakt u jamalsk iego, który wygas a w 2022 roku umowa zmusza Polski koncer n dopłacenia Rosjanom nawe t za n ieodebrany gaz i t o po nierynkowych stawkac h tak NIK chc e ją zast ąpić zakupam i surowc a z Norwegii dostawami LNG ora z własnym wydobyc iem z krajowyc h z łóż i to wszystk o dz isiejszym odcinku Energi do zm iany na kolejny zaprasz a w przyszłym tygodn iu na Spodka znajdziecie pa ństwo na sa m wprawdz ie Spotify i walki z zaprasza m do s łuchania obserwowania i komentowan ia do us łyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POLITYKA INSIGHT PODCAST. ENERGIA DO ZMIANY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA