REKLAMA

Wypalenie zawodowe: sprawdź, czy je masz. Jak sobie pomóc, i jak sobie nie szkodzić. Plus dobre rady dla pracodawców

Dobra praca
Data emisji:
2019-11-20 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:35 min.
Udostępnij:

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe? U koleżanki czy kolegi, a może u samego/samej siebie? Czy źródłem wypalenia jest sama praca, czy problem zaczyna się dużo, dużo wcześniej? No i najważniejsze, jak w tytule: jak możemy sobie pomóc, oraz jak pracodawca może zadbać o to, by najlepszy dotąd pracownik nie zaczął siebie, i całego zespołu, "ciągnąć w dół"?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y przy m ikrofonie Zuzanna Piechowicz t o jes t podcas t dobr a prac a jest podcas t o ty m jak sprawi ć, ab y te n cza s spędzany przez na s prac y by ł bardziej satysfakcjonuj ące, a jeżeli to nie jest mo żliwe to przynajmn iej mn iej uci ążliwe w tym odcinku moim go ściem jes t Dorota Szczepan Jakubowska coach trenerk a z grup y tro p porozmaw iamy o wypalen iu zawodowym w ty m rok u światowa organ izacja zdrow ia uzna ła wypalenie zawodow e za wa żne syndrom wp Rozwiń » ływający na nasze zdrow ie psychiczne cza s spędzany prze z na s pracy d ługość tego czas u ora z inne czynn iki obci ążenie prac ą kontak t z lud źmi koszt y emocjonaln e zwi ązane s ą tak dojmuj ące, że wp ływają realn ie wp ływają na nasze zdrow ie psych iczne jak temu zapobiegać, jak ie s ą symptom y jak sprawdzi ć cz y wypalen ie zawodowe dotycz y w łaśnie na s o tym, już za chwil ę Polacy są 1 z najbardz iej zapracowanych spo łeczeństw w Europie średnio sp ędzamy w prac y 1832 godziny roczn ie dobr a praca t o podcas t o tym jak najlep iej te n cza s wykorzystać jak czu ć się dobrz e w prac y jak zmienić prac ę na lepsz ą Zuzanna Piechowicz i goście przyjmuj ą punk t widzenia pracownika n ie pracodawc y dobr a prac a premiera podcast u TOK FM PL w śród czy cz ęsto spotykas z się z osobami, kt órych dotyk a wypalen ie zawodowe my ślę, że cz ęsto myślę, że bardz o cz ęsto trafiaj ą do na s osob y, które przejawiaj ą takie zaburzen ia trudności charakterystyczn e dl a wypalenia zawodoweg o, ale my ślę, że ona o tym n ie wiedzą i tak teg o nie klasyfikuj ą w og óle problem z wypalen iem zawodowym przed e wszystk im poleg a na ty m, że ludzie n ie wiedz ą, że n ie maj ą i stąd c ieszy si ę bardzo mo żliwości porozmaw iania o ty m jak poznać, że jestem wypalony n ie jeste m wypalona zawodow o s ą takie objaw y, że mo żemy oznaczy ć i m ówić z tego równania wychodz i, że jeste śmy wydalony my ślę, że chacie nie, dlateg o że ka żde zaburzen ie i depresj a i r óżne zaburzen ia psychiczne afektywne on e maj ą swoj e indywidualne obl icza, wi ęc mo że nie tak iego tak ich ptaszków n ie postaw imy, al e mog ę opisa ć z grubsz a osob ę, które c ierpi na wypalen ie zawodowe alb o za chwil ę poczuj e, że w łaśnie ten syndro m u n iej wyst ępuje co czujem y w kontakc ie z tak ich os ób jak n ie rozmawiasz t o zaczynac ie ogarnia ć bezradność myślę, że t o jes t mechan izm, w kt órym empatia ZUS ju ż z kim ś, kt o jes t wewn ętrznie g łęboko bezradn y wobe c swoje j sytuacj i zawodowe j i często r ównież wobec swoje j sytuacj i życiowej w og óle o d tak iej osob y emanuj e pew ien rodza j martwo t y trudno ści w okazywan iu emocj i trudno ści ekspresj ę emocji takie, jakb y ta osob a by ła za mgłą to ma bardz o duży zwi ązek z ty m jak on a prze żywa świat m ianowicie wypalen ie zawodowe to jes t dok ładnie ta k jak nazw a, czyl i ta osob a tak jakb y emocjonaln ie si ę wypali ła i n ie sta ć na wzlot y emocjonaln e, je żeli już to jes t złość i w pewny m sensie t o jest szcz ęśliwe sytuacj a, k iedy tak a osob a si ę z łości i rzeczywiście p ierwszym takim objawe m wypalen ia s ą tak ie nagłe zaskakuj ące dla same j osob y wybuch y z łości prawdopodobnie jes t to z łość, które zbierała się o d dłuższego czas u, ale mo żna powiedzie ć metaforyczn ie, je żeli ktoś c ierpi na wypalen ie zawodowe t o jedyn e na c o stać to o d czas u do czas u pobudzić z łością tak naprawdę to jes t g łęboki smutek to jes t poczuc ie ogromne j bezradno ści i ogromn e poczuc ie w iny, więc myślę, że ludzie, którzy maj ą sk łonność do poczuc ia w iny, a wi ęc również mo żna powiedzie ć, że wartościowi przyzwo ici ludzie s ą bardz iej nara żeni na wypalen ie zawodow e, czyl i po p ierwsze, duże poczucie w iny i bardz o n iska samoocen a co b y n ie zrobił t o jest niewystarczający t o jes t niedobre, wi ęc lep iej się po łożyć i n ie robi ć nic po drugie t o jest to s ą nag ły wzlot y i upadk i je śli idzie o motywację m ówię tak zrobi ę t o chcę t o zrobi ć jeste m got ów umiem i za 5 minut w g łowie tak iej osoby pojawia się my śl Boże co znow u na obiecywa łem może przecież wiadomo, że tego n ie zrobię n ie umiem n ie ma m czasu nie ma m siły nie chc e mi się n ie mog ę, czyl i cz ęsto tak ie osob y s ą trudn e dl a otoczen ia, ponieważ obiecuje r óżne rzeczy, kt órych nie zrobię to n ie jest w ina w momenc ie obiecywanie g łęboko wierzą, że t o zrobi ł, ale w momenc ie, k iedy musz ą zmobilizowa ć energię dopad a ich bezradno ść bezsilność trudno ść w skup ieniu i porzucają t o dzia łanie w związku z ty m zaczynaj ą czu ć poczuc ia winy poczuc ie w iny jak w iadomo n iespecjalnie na s mobilizują pozytywn ie do działania n iespecjalnie na s również nastrajaj ą do dobrego kontaktu z e sob ą i z innymi, wi ęc te osob y jeszcz e bardziej wycofuj ą si ę w siebie zapadają si ę w s iebie ich samoocen a potraf i by ć bardzo n iska bardzo n ieadekwatnie n iska cz ęsto kto ś patrzy m ówi, jaka t o jes t c iekawa fascynuj ące osob a ile ona ma potencjałów on e one mog ą by ć ob iektem zazdro ści otoczenia, al e one sam e myślą jeste m n ic niewart, czyl i syndro m wypalen ia zawodoweg o polega na tym, że to co do te j pory by ło moją si łą, czyl i za zdolno ść do zaanga żowania empat ia umiejętność skup ienia si ę na rezultatac h umiej ętność po łączenia efektywneg o dzia łania z kontaktem z lud źmi obrac a si ę przec iwko tak iej osobie niestety jes t t o sam o sprawdzaj ąca si ę przepow iednia, ponieważ prze z to c o powiedziałam, czyl i prze z n p . ob iecywanie r óżnych rzeczy, kt órych n ie zrobią prze z troch ę n iekontrolowane wybuch y z łości prze z pewn ą okresow ą tak ą n ie przytomno ść w kontakc ie t e osob y s ą cora z gorze j oceniane w prac y to tylk o potw ierdza ich nisk ą samoocen ę i ostateczn ie z najlepszyc h pracownik ów najbardz iej zaanga żowanych najbardz iej sympatycznych stają si ę tym i najgorszym i, jakie źródło wypalen ia zawodowego czy to jes t tak że s ą prace, które szybc iej na wypalaj ą zawodow o kwest ia kultur y organizacji, kt óra sprzyja wypalen iu zawodowemu czy to jes t także to jes t tak i etap, kt óry mo że grozi ć danemu pracownikowi przyznan o na to cz y pracuj e w tej korporacji cz y w tej cz y w szkol e cz y organ izacji pozarządowej my ślę, że te organizacje nie ma n ic dorzecz y struktur y organizacji pozarządowych s ą w sum ie do ść podobn e cz ęsto do struktu r korporacyjnyc h wręcz, wi ęc tuta j, by mn ie specjaln ie na to k ładła nac isk, ale na pewn o znaczenie ma to czy jes t t o prac a z ludźmi t o jes t bardz o c iekawe, że wypalenie zawodowe cz ęściej dotyk a os ób, kt órych zawód zmusz a do byc ia schematyczny m kontakc ie z innymi ludźmi troch ę t o wygl ąda tak jakb y ta empat ia wykończył i poczekaj t u wracam y naszych poprzedn ich rozm ów i kasujem y z naszyc h poprzedn ich podcast ów n ie, poniewa ż rzecz jes t w b ilansie energetyczny m w pewny m sensie naturalną sytuacją jes t t o, że jeżeli inwestujesz innych ludz i bardz o du że serce t o r ównież dostajes z zwro t, jeżeli n ie możesz dosta ć o d podop iecznych swo ich w pracy no pow iedzmy pracuj e w szp italu, gdzie ludz ie bardz o tak bardz o cierpi ą, że cz ęsto nie oddaj ą c i teg o nakładu, kt óry ta m ponios ły tak iego wydatk u emocjonaln e energetycznego natom iast Super atmosfery w prac y i mo żesz powiedzie ć moje kole żanki mnie wspieraj ą mo i koledz y mn ie wspierają mas z te ż mo że spor o gratyf ikacji związanych pow iedzmy z presti żem teg o zawodu z poczuc iem sens u z poczuc iem moc y zm ieniania świata w sensie t o jes t n p . si ła ludz i, kt órzy działają n a rzecz jak ich gru p upo śledzonych społecznie natom iast, je żeli Niemasz n igdzie miejsca, gdz ie mo żesz się ładować alb o masz tego za ma ło t o wted y ta empatia jes t w pewny m sens ie niszcz ącym wydatk iem energetycznym, czyl i wg mn ie te 2 rzeczy utworzen ie tak iego zdroweg o fajneg o środowiska prac y i budowan ie sympatycznych relacj i i prac a w oparc iu o empati ę muszą mie ć w parz e, bo najlepszyc h ludzi nara żamy na zn iszczenia na wyn iszczenie wewn ętrzne i my ślę, że czasam i tak ie cyn iczne słowa, które padaj ą z ust takich os ób p t . n ie wart o si ę angażować i tak i tak ludz ie maj ą t o gdzie ś są wyraze m po prost u tak iej konstatacji, że nie dostaj ą teg o co w sum ie pow inno im si ę o d spo łeczeństwa nale żeć tak ą grup ę n p . cz ęsto s ą nauczyc iele, którzy teraz bardz o walczą o jakie ś sensowne m iejsce w swo im społeczeństwie myślę, że go n ie mają my ślę, że s ą te ż cz ęsto przedm iotem nagonk i w związku z e strajkam i my ślę również, że jest trudn o w budowan iu relacji z uczniami ze wzgl ędu na sam ą strukturę szko ły i właśnie t o jes t grup a podlegaj ąca bardz o syndro m m ówi wypalen ia zawodoweg o to mogą by ć terapeuc i, kt órzy przyjmują samotn ie w gabinetach n ie maj ą zespo łów o d ran a do wieczora n ie słuchają cudzyc h cierpieniach wczuwaj ą si ę t o natom iast sam i n ie zadbaj ą o to, żeby móc gdzie ś t o odreagować, żeby móc samem u si ę komu ś po żalić, żeby te ż dosta ć wdzi ęczność proces terapeutyczn y jes t d ługi, zan im osiągniemy rezultat y, kt óre daj ą satysfakcję wymag a t o ogromneg o nakładu emocjonalnego i wydaj ą się, że t o jes t ważne, żeby sam i terapeuc i w iedzieli jak s iebie zadbać my ślę, że wszystkie zawody, a w te j chw ili r ównież zawód lidera cz y te ż funkcj a l idera wymag a wchodzen ia w sympatyczny kontak t z w ieloma lud źmi poci ąga za sob ą wymagan ie, żeby środowisko prac y zapewnia ło tak im ludz iom wsparcie i to g łębokie powa żne wsparc ie, a n ie jaki ś marny bud żet na Wellness albo Happiness menad żer alb o Happiness mened żer tak honorowe tera z bardzo, że c i ludz ie muszą mie ć kom u się po żalić ci ludz ie muszą mie ć przed k im te ż odreagowa ć swoje frustracj e i musz ą dosta ć sensown ą gratyfikacj ę najgorsze jest t o, że ta k jak w szkole alb o w korporacjac h jeśli ktoś sk łada swoją prac ę mnóstwo zaanga żowania i serce i buduj e naprawd ę Super relacj e i ludzie p ójdą, zanim ogie ń w zwi ązku z ty m c o zazwyczaj odbywa si ę to koszte m teg o, że oni s ą kim ś w rodzaj u s iali terro r testowyc h są kim ś w rodzaj u tak iej barier ę pomi ędzy nac iskami zewn ętrznymi swo imi lud źmi, czyl i spotykaj ą si ę z ogromn ą ilo ścią absurdów, z którymi sob ie musz ą radzi ć b iurokratycznych korporacyjnyc h zwi ązanych z regulacjam i o światowymi i sp ędzają mn óstwo energii na czymś co nie jes t istot ą ich prac y, al e robi ą to, dlateg o że wsp ółczują ludz iom, z którymi pracuj ą nauczyc iele współczują uczn iom, że musz ą si ę zmaga ć z wymagan iami programowym i liderzy współczują swoim ludz iom, że musz ą si ę boryka ć z r óżnymi nieporozumieniami komun ikacyjnymi alb o niezbyt sensowny m proceduram i wewnątrz firm i on i bior ą na siebie, czyl i biorą z teg o wsp ółczucia najbardziej wypalając chcą cz ęść prac y, czyli prac e, które prze żywają jako co ś be z sensu i ten m iks jes t morderczy to jes t bardz o smutny obraz, kt óry tutaj nakre ślił aż tak iej osoby, które w tak im potrzasku i my ślę, że ktoś, kt o słucha może odnale źć w ty m obrazku mo że odnaleźć si ę w tej wizji i co wtedy t o znacz y, jak a jes t odpowied ź na to cz y już zostajem y w tym podczas, cho ć mus imy zmieni ć zaw ód ruch u c o zrobi ć tak my ślę, że spor o os ób ma prawo odnale źć w tym obrazku t o nie znacz y, że wszyscy cierpią ju ż na syndro m wypalen ia zawodowego w iele osób m a w sobie naturaln e mechan izmy obronne i chwa ła za t o jestem g łęboko przec iwna tak iemu my śleniu, że rozw ój może odbywa ć w nieskończoność, że jeste śmy w stan ie cora z wi ęcej sprzedawa ć cora z wi ęcej tre ści programowych na ładować do program ów szkół, że je żeli zmieściło się x t o zmie ści si ę r ównież IKS + 2, że jeste śmy w stan ie zarabia ć cora z wi ększe marże my ślę, że taka postaw a w łaściwie tak a pazerno ść wykańcza ludzi to jes t bar iera rozwoj u f irmy, wi ęc niekt órzy ludz ie maj ą w sobie tak i naturaln ą refleksj e, że to n ie jest moj a walk a życiowa, żeby spe łniać wszystkie oczek iwania i osobiście uwa żam, że t o jes t bardz o zdrow a refleksj a wymag a dojrzałości du żej wymaga dojrza łości i myślę r ównież, że wymaga spostrzegawczo ści tak iego refleksu interpersonalne eg o Intra personalneg o ja bym t e postaw y firmie wzmacnia ła c o brzm i obrazoburcz e firmach cz y organ izacjach, bo wszysc y kochaj ących meg a zaanga żowanych pracownik ów, którzy wezm ą na klatę ka żde zadan ie siedz ą po godzinach siedz ą po godz inach wszystk ich jeszcze przekonuj ą, że t o jes t niezb ędne, żeby t o zrobi ć zapominaj ą w łaśnie, że te n rozwój n ie mo że się odbywa ć w niesko ńczoność, że n ie zawsz e wyznaczone przed nimi cele s ą ich celam i, że osiągają je koszte m siebie ludz i z otoczenia m y w organizacji funkcjonujem y w systemie, wi ęc je żeli 1 osoba rob i bardzo duża t o zmusza innych, żeby pote m t o jeg o prac y obrobili dl a w ielu pracodawców t o jes t cudown y cudown y pracownik, al e jeśli te n pracownik si ę wypal i te n najlepszy t o zostaje ta m naprawd ę spalon a z iemia, ponieważ n ikt n ie odważy si ę g o zast ąpić i w zwi ązku z ty m tak naprawd ę dl a organizacji to n ie jes t korzystn e jak pami ętam tak ą histori ę kiedy ś pracowa łem w firmie, kt óra by ła tak ą rdzenn ie polską firm ą nawe t taką dum ą na polskim rynk u i przej ął j ą kanadyjsk i w łaściciel Kanadyjczycy n ie mają ju ż tak iego ci śnienia na osi ągnięcia jak Polacy wystarcz y im dobr y ryt m w związku z ty m pracowa łem z n imi wokół kwest ii warto ści f irmowych i by ła tak a warto ść zaanga żowania i zapyta łem polsk ich pracownik ów kadrę menedżerską co to dla nich znacz y i on i zaczęli opowiada ć o ty m, że dl a n ich zaangażowanie to jes t wtedy, kiedy ja sob ie o wiele wi ęcej ni ż Musie, k iedy zawsz e staram si ę być pierwszy w ty m szereg u osób, kt óre s ą sprawn e efektywn e i dostarczają prac y w tak i bardz o spektakularn y sposób t o jest zaangażowanie n o a pote m otw ieramy kanadyjsk i książeczki, a ta m jes t nap isane tak zaangażowanie t o jest dok ładne robienie dok ładnie tyl e ile mas z w celac h i b łędem zaangażowaniu jes t rob ienie czegokolw iek wi ęcej ja pami ętam m iny tyc h moich klientów, al e jak to nawet odby ł si ę telefo n nie pomyli tłumaczenie si ę nie pomyl ili w t łumaczeniu n ie mówią, jeżeli zrob isz du żo więcej t o rosn ą na m zapas y magazynow e inni s ą zmuszen i do tego, żeby przeorganizowa ć swoją pracę to jes t kosztown e róbmy wszystk o w r ównym rytmie dla mnie t o by ło bardzo pouczaj ące tak i mode l systemu szkolneg o, który n ie zadzia łał dale j firmie t o w szkol e nas ciąży ma być p ierwszy mam y robi ć wi ęcej mam y być najleps i, a tutaj współpraca t o jakie ś tak ie nowe Kolonia ryt m po hamowanie si ę przed nadmiern ą wybuja łą pracowito ścią tak to by ło nowe jak jak m ówi o systemie szkolny m to my ślę, że wskazuj e na jeszcze 1 rzecz m y w szkole mo im zdan iem uczymy ludzi rob imy fantastyczn y grunt do tego, żebyśmy si ę wypalal i zawodow ą fantastyczne, dlateg o że prem iowany jes t wysi łek, al e szczególnie prem iowane jes t wysiłek, kt óry spraw ia przyjemność, czyli nie, że jak mas z piątkę z matematyk i t o, żebyśmy szóstka z matematyk i tak jak ma troje z Polski ot o byśmy pi ątkę z polskiego dok ładnie tak t o jest t o powoduj e, że ludz ie ucz ą się nawe t na jakiś moim zdan iem do ść nie świadomym poziomie pracowa ć na swo ich s łabych stronac h, czyl i kto ś będzie siedzia ł i Reyów czym ś co n ie jes t jeg o pasję i t o b ędzie dowód zaanga żowania tylk o, że o n wtedy w g łębi duszy ma w łaśnie poczuc ie lekk iego be z sensu i godz i si ę z tym, al e to jest grun t do teg o, żeby w kt órymś momenc ie odczuł niesp ójność samy m sobą t o jes t w łaśnie podstaw a wypalen ia zawodoweg o ja czuję, że robi ę co ś co mi szkodzi, al e czuję, że musz ę t o robić my ślę, że szko ły, kt óre nawe t spor o wymagają, al e stawiaj ą na pasję stawiaj ą na mocn e stron y, a s ą przecie ż te ż tak ie szko ły w Polsce, kt óre pokazują w tym c o jest swoj ą słabą stron ą zr ób m inimum, a sku p si ę na ty m co ma szans ę si ę nieść one w łaściwie robi ą prewencj ę wypalen ia zawodowego patrz ąc pod ty m k ątem, ale my ślę, że jeszcze 1 rzecz szko ły są indywidualista l iczne i nasz e organ izacje s ą indywidualista l iczne z drugiej stron y o d liderów oczekujem y empat ii od ludz i oczekujem y współpracy partyjn e empat ii, a przynajmn iej zrozumienia wzajemneg o potrze b tylko wrac a do pytan ia t o gdzie w tak im raz ie si ę ładować, gdz ie w tak im raz ie zaczerpn ąć Energi jak zbudowa ć relacj e, kt óre pozwalaj ą mi to homeostazy t o r ównowagę energetyczn ą organ izmu przywr ócić i my ślę, że indywidualistyczny wz ór osi ągnięć jes t pod ty m względem również dla nas szalen ie szalen ie szkodl iwe, czyl i osobiście uwa żam, że prewencję wypalen ia zawodoweg o na poz iomie organizacji jes t budowan ie wsp ólnoty zadan iowej ani wsp ólnoty oparte j na gw iazdach, kt óre kon iec ko ńców się wypal ą właśnie jes t praca na d ty m, żeby ludz ie potraf ili powiedzie ć stop na pewneg o rodzaj u zdrow ą asertywno ścią firmach i my ślę, że ka żdy, który powie t o zadan ie s ą ponad si ły mojego zespo łu i mnie i zastan ówmy si ę jak zredukować te plan y alb o jak zmieni ć alb o jak ie tw órczo przekszta łcić, bo t o, jeżeli t o wejdziemy t o będzie gro źny i dl a na s dl a organizacji je śli kto ś co ś tak iego wypowiedział t o na dzie ń dz isiejszy prawdopodobn ie miałby szybk o szans ę sta ć si ę pracown ikiem niepożądanym, a o n t o powiedzia ł wg mn ie w zdrowy m poczuc iu wsp ólnego interesu, czyl i organ izacji również mo im zdan iem potrzebuj ą asertywno ści, kt óra pozwal a rozsądku ow i doj ść do g łosu i czeg o jeszcz e potrzebuj ą sto p klatek, kt órych n ie robi ą nau k, czyl i potrzebuj ą zastanowić czy t o jak pracujem y t o przypadk iem n ie b ieganie z pustym i taczkam i cz y, ale bardz o szybk o bardz o szybko bardzo szybko i w łaśnie be z ustanku cz y t o przypadkiem n ie jes t p ilnowanie temp o pi ło, ci ągnąc budowlan e metafor y ja w programach dl a f irm, kt óre prowadzę przechodzę tak i trudn y momen t, że t o s ą program y, kt óre maj ą na celu dopuszczen ie r óżnych op inii i g łosów wzi ęcie pod uwagę i jest taki trudn y momen t, k iedy ludzie zaczynaj ą to m ówić ja uważam często, że to jes t bardz o konstruktywne oni zwracaj ą uwag ę na naprawd ę gro źne rzecz y w organizacjach, al e ca łość organ izacji jako system u nie potrafi si ę tak szybk o przystosowa ć, więc jes t ty m zagrożona, jeżeli potraf i t o wzi ąć pod uwag ę, je żeli wszyscy ludz ie z organizacji potraf si ę do tego podej ść rzeczow o to wtedy odnosz ą z teg o ogromn e korzy ści i by ć może chwilowo ich temp o wzrost u wyp łat w czas ie, ale grun t, który buduj e na przysz łości bardz o mocn y natom iast wszyscy wiedz ą, że kon ia wyścigowego n ie należy przedrze ć, al e w stosunk u do ludz i te j m iary n ie stosujem y najgorsze, że nie stosujem y w stosunk u do dz ieci w szkol e, kt óre wg n ie s ą przekazywan e systematyczn ie myślę, że jeżeli nie mo żemy liczyć w te j chw ili, że systemy organ izacyjne jak o tak ie s łużby w organ izacjach w szkołach zadbają o t o mus imy sam i zadba ć o siebie nie ma tak iej pracy, kt óra b y by ła Warta teg o, żeby straci ć energi ę do życia, ale już wpadn iemy w t o wypalen ie zawodow e to c o mus imy zrobi ć urlo p zwolnienie WHO teraz zakw it zaklasyfikować o wypalen ie zawodowe, jak ie ważne syndro m dając sygna ł, że t o jes t duży proble m we wsp ółczesnym świecie, wi ęc jak wyj ść z teg o wypalenia zawodoweg o jak gdz ie szukać pomoc y ruchu n o my ślę, że t o jes t bardz o poważna sprawa t o sob ie musimy uświadomić, jeżeli już kto ś, kt o wpadn ie to nie jest banaln y banaln e syndro m banaln e zaburzen ie cz ęsto towarzysz y tem u depresj ę cz ęsto tem u towarzysz ą powa żne chorob y psychosomatyczn e b óle kręgosłupa zaburzen ia uk ładu pokarmoweg o zaburzen ia uk ładu krwionośnego to jes t bardzo cz ęsto powiązane z e sob ą, wi ęc po pierwsze trzeb a się wzi ąć na siebie moim zdaniem trzeb a sob ie jasno powiedzie ć moj e życie jest zagro żone i to w ka żdym wym iarze wym iarze f izycznym i r ównież w wym iarze spo łecznym osob y, które wpadaj ą w te n syndrom n ie s ą również cz ęsto zdoln e do sk ładania tak du żego jak dotychcza s serc a w uk łady swoj e towarzysk ie relacj e i r ównież w rodz inne, wi ęc cz ęsto zostaj ą same, czyli t o jes t powa żny syndrom, kt óry niszczy nasz e życie osobiste, które n iszczy na s f izycznie i r ównież powoduje, że stajem y si ę ma ło atrakcyjnymi pracownikami t o się jasn o powiedzie ć najlepszego pracownika spadam y na dn o, dlaczego dlatego, że tak ie osob y, k iedy odchodz ą z prac y szukają nowe j pracy, al e ona n ie jes t w stan ie im da ć satysfakcj i dlaczego, bo ich n ic nie c ieszy, więc si ę znow u w niej n ie ładują, wi ęc z n iej odchodz ą, a pote m CV t o są osoby, które s ą nazywan e skoczkam i, czyl i dzia ły HR uwa żają, że t o jes t pracown ik trudn y cz ęsto zmieniaj ący pracę dlateg o uwa żam, że niezb ędne jes t Stopklatka nawe t wzi ęcie urlop u zwoln ienia przeczekanie zastanow ienie się na d sobą zadan ie sob ie kluczowego pytan ia c o w te j sytuacji ma szans ę n ie ucieszy ć proce s wychodzen ia z wypalen ia zawodowego to jest ca ły cza s proce s identyfikowania swo ich potrzeb nie tak ich jak były kiedyś on e si ę ju ż zmieniły on e cz ęsto się zredukowa ły do du żo prostszyc h rzeczy by ć może nie jes t osza łamiająca kar iera tylk o dobr a kolacja by ć może n ie s ą t o niezwyk łe wyn iki tylk o dobr a rozmowa wydaj e si ę, że zobaczen ie, że te prostsz e te bardziej podstawowe bardziej bazow e rzeczy mog ą bardz iej odpowiada ć naszym potrzebo m w tym stan ie w jak im jesteśmy i je żeli c ierpimy na wypalen ie zawodowe czasam i tem u r ównież towarzyszy stop klatk a, zan im co ś ob iecam ta ostro żność w tym momenc ie jes t uzasadn iona, żeby nie obiecywać ludz iom rzeczy co, do których nie jeste śmy pewni, że zrob imy t o warto przerwa ć te n nawy k i powiedzieć c o stanow i si ę rozejrzeć si ę w sob ie c o mog ę obiecać n ie wiem jeszcz e cz y chc e odpowiedzie ć na swoj ą propozycj ę, al e pomyślę o ty m i zobacz y ile ona n ie b ędzie kosztowała my ślę, że racze j można w te n spos ób zyska ć szacune k i oszczędzić sob ie w ielu wyrzut ów sum ienia, kt óre i tak s ą wystarczaj ąco m ęczące w ty m stanie, al e te ż zerwanyc h współpracy jakiegoś tak iego takiej op inii w środowisku, że jes t osobą s łowną tak ą, kt óra n ie dotrzymuj e termin ów, więc t o się te ż tak a tak a rada tak a tak a wskazówka nie tylko dl a tyc h wypalonyc h zawodow o, ale w og óle żeby, zan im podejmiemy kolejneg o zlecenia kolejne j fajnej fuchy t o, żeby zastanowić cz y na pewno to jest t o c o mam y cza s ochotę i c o na s b ędzie ładować t o prawda i c o na s b ędzie ładować my ślę, że bardzo ważna jes t jeszcze 1 rzecz i by ć mo że nawe t kluczowe popatrzm y na s iebie ja k tak kogo ś, kt o jes t ofiar ą systemu, al e również w łasnych ambicji, kt o jes t ofiar ą własnego nap ędu i trudno ści wykr ęcenia si ę z mechan izmu zaanga żowania i dajmy sob ie i wybaczm y sob ie dajm y sob ie w og óle praw o do b łędu bardzo cz ęsto o tym c o na s nap ędzało do tak iego poz iomu prac y zaanga żowania by ło to, że baliśmy si ę pope łnić b łąd baliśmy się z e wzgl ędu na ocen ę otoczenia, al e również ze wzgl ędu na samoocen ę, więc wybaczan ie sobie s łabości jes t pocz ątkiem zdrow ienia tes t wybaczan ie sobie słabości jes t te ż warunkiem, żebyśmy zacz ęli eksperymentować z e swo im życiem, bo jeżeli ty się tak bardz o pope łnił błędu to nie nie zrobi ł n ic nowego może si ę okaza ć, że osob a, kt óra była mened żerem w korporacji nawe t wysok iego szczebl a znajduj e przyjemność w prowadzen iu ma łej kaw iarni mo że znale źć przyjemno ść by ć barmanem i Suchaniu baristów i s łuchaniu na co dzie ń kaw y nawet t o jes t du żo ważniejsze, ale mus isz wiedzieć, że c o sprawia przyjemno ść al e, żeby zostać, tym bardz iej z tą albo o ty m, w łaściciele ma łej kawiarni to się pope łnić po drodz e mn óstwo b łędów, je żeli sobie na n iej nie pozwol i t o n iczego nowego w życiu nie zaczn iesz n iczego c o naprawd ę ładuje, więc t o jest bardz o wa żny z za łożenia praw o do błędu wybacza m sob ie codziennie wszystk o c o mi się n ie udało również nie odważa, że to się nie uda ło nie szuka wymówki na zewn ątrz nie szuka m w okoliczno ściach w innych ludziach tylko bior ę, że t o był np. mój b łąd, je żeli tak by ło tak jes t real izm i wybaczan ie, czyl i dajmy sob ie t o, czeg o generalnie nie daj e na m szko ła, al e cza s najwyższy jes t jeszcze 1 rzecz chodz i o pewn ą realistyczn ą, al e n ie uzale żnioną o d innych samoocenę to ma s ilny związek z e swoją uwag ą, a propo s real izmu bardz o cz ęsto mechanizmem, kt óry pcha ludz i do pracy pona d siły jest tak a warunkow a akceptacj a zespołu, czyl i n p . mam y zesp ół sprzedawc ów i oni m ówią m y jeste śmy meg a ek ipom pójdziemy za sob ą w ogień będziemy pracowa ć do upad łego, ale nie ma tak iego celu, kt órego byśmy n ie wyrobili i wtedy ludz ie maj ą poz ór bardz o dobrych relacj i oni naprawd ę s ą Solidarni naprawd ę s ą świetną ekipę, ale tylk o do moment u się wyrabia te ż jak, k iedy przestaj e się wyrabia ć i nagle staj e się coraz bardz iej izolowany czy izolowane i zaczyn a do świadczać pewnego rodzaj u poczucia, że jes t przezroczyst y alb o krytykowan y wr ęcz Itaka tak ie relacje moim zdan iem s ą bardz o toksyczne, poniewa ż trudn o jes t, je żeli się uzależniamy o d tak iej atmosfer y wsp ólnej walk i bardz o trudno jes t powiedzieć jeste m w porz ądku człowiekiem, chocia ż nie zrobi łem tego plan u i zaczynas z my śleć trac ę ich wszystkich i w łasnej w iny, wi ęc to co jeste ś bardz o ważnym krok iem do zdrowienia t o jes t zdrow e samoocen a, al e jednocze śnie wysok a sam o akceptacj a n ie mus isz ca łe życie spe łniać cudzyc h oczekiwań piękna p łyta t o nasze j rozmow y bardz o dziękuję moim go ściem by ła Dorota Szczepan Jakubowska z grupy tro p strona grup a pro PL ta m mogą pa ństwo zna j szczeg óły na tema t dzia łalności grupy coac h Ingi treningi interpersonalne coach trenerk a mento r bardzo dzi ękuję bardzo dzi ękuję ja nazywam si ę Zuzanna Piechowicz t o by ła audycja dobra prac a dobr a praca podcast o pracown ikach i dl a pracownik ów prem iera w środę na tokf m PL Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA