REKLAMA

Tusk ma zostać przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej [relacja z Zagrzebia]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-20 15:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
04:34 min.
Udostępnij:

Łączyliśmy się z naszym redakcyjnym kolegą Maciejem Zakrockim, który jest w Zagrzebiu, gdzie wybierany jest przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i gdzie przemawiał Donald Tusk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda połączyliśmy si ę z Maciejem Zakrockim mo im redakcyjnym koleg ą dzie ń dobr y Maćku dzień dobr y Maciek jes t w Zagrzebiu, gdzie trw a Kongres Europejskiej partii ludowej, kt óra t o w Polsce szczeg ólnie zwracamy uwag ę wybierze Donalda Tuska na szef a ugrupowan ia wiemy, że wyb ierze, bo Bóg by ł jedynym kandydate m w zasadzie c o jest najważniejsze na ty m kongresie poza tym t o znacz y te ż rozmow a z wizjach su m jak s ą dylemat y wydaj ą si ę Rozwiń » rzeczywi ście kluczow ą spraw ą jest w izja jaki ś tak i nowy duch dl a te j rodziny pol itycznej bo k iedy przyjrzym y si ę jak trac i on a na znaczeniu prze z ostatnie lat a w Europie n o t o wida ć, że i delegaci też t o widzą no że trzeba b y co ś zrobi ć pamiętamy czas y ja t o dz isiaj niektórym kolegom m ówiłem młodszym to wi ęzienie n ie pamiętają, k iedy do Europejskiej partii ludowe j nale żeli brytyjsc y konserwatyści by ły czas y, k iedy w Hiszpanii we w łoszech rz ądzili chadec y i ta rodz ina rzeczywi ście Europą trz ęsła jak sobie uświadomimy, że jeszcz e par ę miesi ęcy tem u szefe m komisji parlament u Europejskiego no i rady byl i politycy z Pippi cz y CPL jak m ówił po polsku n o a teraz b ędzie tylko pani von de r Leyen to wszystk o pokazuj e ja k ta rodz ina pol ityczna na znaczen iu trac i, cho ć pożegnano tu w pewny m sens ie podziękowano obecnem u szefow i Józefowi idolowi n o to sa m Tusk, przemawiaj ąc w przemówieniu przed islamsk ą inwazją n o owsze m, jeste m z młodszy od do lat 10 lat, al e n ie chcia łbym powiedzie ć, że t o oznacza no właśnie, że t o m ądre rady starszego pokolenia n ie będą dl a mn ie ważne natom iast rzeczywiście można, b y powiedzie ć, że o 10 lat młodszy Tusk ma nada ć jakiś now y nowy impuls jaki ś k ierunek dzia łania dl a tego środowiska sugerował, jaki to b ędzie w Polsce c o m ówił o tym, że wielu skończyło powiedzia ł co ś tak iego na początku wydawało się, że mo że trochę z spali ł jego wyst ąpienia skończył m ówi jakieś 10 lat tem u i o n powiedział że, poniewa ż jeste m tylk o jedynym kandydatem n ie będę t u z nim rywalizowa ł, więc nie b ędę mówił, jaki jes t mój pogląd NATO na tamto inna wa m to no bo t o wtedy by mia ło sens, gdyb y inni też mówili, jak i on i maj ą pogląd wtedy to byłoby wa żne dla jakiej ś rywalizacji natomiast chcę powiedzie ć tylko tyl e m ówił Tusk, że najwa żniejsze z mojeg o punktu w idzenia s ą 2 sprawy bezpiecze ństwo ich to żsamość i pote m uzasadniał to w te n spos ób, że pracuj ąc do tej por y w roli przewodnicz ącego rad y za czasów, kt órego Europa prze żyła kryzy s f inansowy i kryzy s migracyjny n o t o oczywiście mo żna powiedzieć skor o trwa, al e w innym nas ileniu i zamachy terrorystyczne to rz ąd będzie właśnie upiera ł, że najwa żniejszą rzeczą, którą trzeb a ludziom da ć to poczuc ie bezpiecze ństwa w połączeniu z tożsamością to znacz y w ty m sens ie to żsamością, że on jest jak o zdeklarowan y Europejczyk podkre ślił jedna k ogromn e znaczen ie, jaką ludz iom daje państwo nawe t w jeśli t o państwo n ie jes t doskonały to jednak ludz ie jak maj ą jaki ś k łopot odwo łują si ę do pa ństwa t o państwo pow inno t o bezpiecze ństwo zapewnić tera z chodzi ot o, jakby n ie, odbierając ludz iom teg o poczucia tożsamości w zwi ązku z ich państwem przenieść t o troch ę na szerszy poz iom Europejski poz iom w rozum ieniu Europy bardz o c i bardz o dzi ękuję za relacj e Maciej Zakrocki Zagrzebiu, gdz ie trw a Europejski trw a Kongres Europejskiej partii ludowej, czyl i tej frakcji chadeck iej, do kt órej nale ży m. in . po PSL, na którą kierownictwo przyjmuj e właśnie Donald Tusk te ż bardzo ciekawie grało o tym, o czy m m ówiła prof. Agnieszka Cianciara, czyli z 1 strony troch ę Zmierzch chadek ów w parlamenc ie europejskim z drugiej stron y troch ę Zmierzch si ły n iemieckiej, a to wsp ółgra wydaje mi si ę informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA